štvrtok 23. februára 2012

Ospravedlnenie pre JUDr. Ladislava Ščuryho, advokáta z Čadce

Na písomnú výzvu JUDr. Ladislava Ščuryho, advokáta z Čadce, aby som zverejnila ospravedlnenie za uverejnenie nepravdivých údajov, ktorú som prevzala 23. 2. 2012, vyhovujem jeho výzve.

Týmto si Vás, JUDr. Ščury dovoľujem požiadať o ospravedlnenie za uvedenie údajov, ktoré som publikovala vo svojom príspevku pod názvom "Škodná v revíri" dňa 29. 9. 2011.


Vo svojej  výzve so žiadosťou o ospravedlnenie uvádzate:

"Nemôže byť preto pravdivá skutočnosť, že som bol prichytení pri pokuse odovzdať úplatok. Ďalej nemôže byť pravdivá skutočnosť, že som mal odovzdať úplatok osobe s iniciálkami M. B., pretože v obvinení je uvedené, že som ho mal odovzdať osobe s iniciálkami P. J."

Verejne priznávam, že som laicky dezinterpretovala vo Vami uvedenej  časti skutočnosti, ktoré v článku autora Mareka Vagoviča z 18. 3. 2011 správne znejú takto:

"Úrad boja proti korupcii obvinil 15. marca 2011 podnikateľov Ľuboša K., Jozefa K., Petra J. a advokáta Ladislava Ščuryho z podplácania."

"Ščury a Peter J. potom peniaze odniesli prokurátorovi Michalovi Barilovi."


V nadväznosti na ďalšie Vami uvedené vo Vašej výzve upriamujem Vašu pozornosť na nález Ústavného súdu, ktorý sa zaoberá právom prijímať a rozširovať informácie s tým, že som uvedením vyššie citovaného z článku autora Vagoviča použila verejne dostupnú informáciu. Za pravdivosť tejto informácie teda nesie zodpovednosť autor článku. Zverejnením uvedených skutočností som teda nemohla negatívne zasiahnuť do Vášho súkromia a ohroziť nimi Vašu povesť.

Za akceptovanie môjho verejného ospravedlnenia touto cestou Vám ďakujem.

Tatjana Šidlová

23. 2. 2012

pondelok 20. februára 2012

"Zaspievajme si spolu pekne po prokurátorsky"

Po prečítaní odpovede OP v L M  na môj podnet, ktorým som žiadala orgán prokuratúry, aby preveril zákonnosť postupu prejednávajúceho orgánu môj údajný priestupok proti JUDr. Milanovi Chovancovi -- JUDr. Králika vo viacerých smeroch, o ktorých sa domnievam, že nie sú v súlade s nestranným a zákonným postupom, mi napadla -- ak sa nemýlim stará krčmová -- "odrhovačka", ktorú som modifikovanú použila v nadpise.

Pod Pd 161/11-14 zo 14. 2. 2012 mi JUDr. Volkovics oznamuje, že môj podnet odložil bez možnosti a potreby prijímať vo veci opatrenie prokurátora.
Na piatich stranách podrobne rozoberá dôvody.

Na str. 2 v rozpore s mojím podaním uvádza, že som poukázala na to, že JUDr. Králik zisťoval u Slovenskej pošty, a. s. informáciu o doručovaní mi písomností, a že toto považujem za zásah do svojho súkromia.

Uvádzam na pravú mieru: napadla som ako porušenie môjho súkromia iba tú otázku -- skutočnosť, že JUDr. Králik chcel informáciu, či som si v danom období bola prezerať priečinok, resp. prebrala iné zásielky.

Na str. 5 prokurátor píše:
"Z otázok JUDr. Michala Králika obsiahnutých v prípise zo dňa 04. 01. 2012 adresovanom poštovému doručovateľovi je možné zvažovať dôvodnosť formulácie otázky týkajúcej sa zistenia, či ste poštový priečinok, ak ste ho mali v rozhodnom období zriadený, navštívili alebo nie.
Pretože však aj jej zodpovedanie má vplyv na postupnosť úkonov správneho orgánu, ako aj možnosť a zákonnosť vyznačenia doložky právoplatnosti na ním vydávaných rozhodnutiach, takýto postup sa síce môže javiť neetickým, nie je ho však možné považovať za taký zásah do práva na súkromie jednotlivca, ktorému by bolo možné poskytnúť účinnú ochranu."

Aspoň, že som dostala na papieri, že možno konanie JUDr. Králika považovať za neetické!

Ďalšie vyjadrenie prokuratúry v súvislosti s neprevzatím a vrátením zásielky je hodné Šalamúna!

"Preto poznámka poštového doručovateľa o tom, že zásielku určenú do vlastných rúk sa pokúsil opätovne doručiť a po neúspechu ju vrátil odosielateľovi s poznámkou o P.O. Boxe je pre štátny orgán mätúcou. Podľa všeobecnej praxe sa totiž takáto zásielka má v poštovom priečinku uložiť a nie vracať odosielateľovi s poznámkou, že nebola prevzatá v odbernej lehote."


Neviem, z akej praxe vychádza pán prokurátor - najskôr asi z fabulácií a dezinformácií JUDr. Králika, ktorými tento dosť úspešne zásobuje ako prokuratúru v L M, tak MV na Drieňovej v Bratislave.

Na vrátenej  zásielke -- na obálke je jasne vidieť, že orgán pečiatkou vyznačil, že zásielka má byť uložená na skrátenú úložnú lehotu -- 3 dni.

Pošta si riadne splnila svoju povinnosť, keď neprevzatú zásielku po treťom dni uloženia odoslala orgánu späť.
Vôbec nie je rozhodujúce, či na obálke bolo napísané, že bola uložená do P.O. Boxu (správne malo byť do priečinka), čo na podstate celej veci nič nemení.

Kladiem otázku: ak by som nechala zásielku ležať v P.O.Boxe, či PP rok - za predpokladu, že tam mala byť uložená aj po treťom dni,  bez toho, aby mala pošta právo kontroly, resp. jej vrátenia v zmysle želania odosielateľa, aké odôvodnenie by mi vymyslel orgán prokuratúry?
Akým spôsobom by sa odosielateľ dozvedel, že som zásielku neprevzala, aby mohol ďalej ovplyvňovať "postupnosť úkonov"?


Ďalej sa z odpovede dozvedám staré známe veci - o tom, že mi boli námietky zaujatosti proti prejednávajúcemu zamietnuté ako nedôvodné, že orgán má právo nevypočuť Ing. Starinského, lebo jeho výpoveď nesúvisí s meritom veci, že si orgán určuje rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie, i ako je orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a obstarať si potrebné podklady pre rozhodnutie, pričom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania!

Orgán prokuratúry veľmi zaujímavým účelovým spôsobom nahráva JUDr. Králikovi k situácii zo 14. 12. 2011.  Nepochybujem, že táto "prihrávka" vychádza len z tvrdenia/lži JUDr. Králika.

V ten deň som podala včas pred konaním námietku predpojatosti. Túto som osobne na podateľňou potvrdenej kópii predložila v pojednávacej miestnosti JUDr. Králikovi. 

Tu upriamujem pozornosť na už mnou zverejnený prepis diktafónovej nahrávky, z ktorého je jasné, ako postupoval JUDr. Králik. Jednoznačne neakceptoval skutočnosť, aj keď si na podateľňou potvrdenej kópii námietku zaujatosti čítal -- čo napokon potvrdzuje aj záznam, ktorý vyhotovil po mojom odchode, ktorého obsah toto dokazuje vo vyjadrení , že o jej časti  ihneď ! --  nevypočutí Ing. Starinského -- rozhodol v rozpore so zákonom!!! A rozhodol tak  na základe obsahu kópie námietky zaujatosti, ktorú som mu dala na nahliadnutie a ešte pred odchodom pre údajné overenie si, či som skutočne námietku predpojatosti orgánu do podateľne doručila!
Toto prokurátor ignoruje, aj keď som mu prepis nahrávky do spisu doložila, a ignoruje  aj záznam  JUDr. Králika z onoho dňa.

Na str. 3 uvádza:
"V prípade námietky predpojatosti s poukazom na znenie § 51 zákona o priestupkoch, v spojení s ustanovením § 9 a nasledujúcich zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), som zistil, že priestupkový orgán ústne pojednávanie prerušil za účelom zistenia, či táto v textovej podobe bola podateľňou Obvodného úradu Liptovský Mikuláš dňa 14. 12. 2011 aj prijatá.
Podľa § 11 ods. 2 správneho poriadku, per analogiam, bol pritom priestupkový orgán v zastúpení JUDr. Michalom Králikom oprávnený pokračovať v ústnom pojednávaní podľa § 74 zákona o priestupkoch, nesmel však v ňom, do rozhodnutia o námietke predpojatosti, rozhodnúť.
Preto ste ním boli správne upozornená na potrebu zotrvať v miestnosti, kde sa dňa 14. 12. 2011 ústne pojednávanie vo Vašej priestupkovej veci viedlo."

1. Per analogiam - po podaní námietky zaujatosti súd vo veci ďalej nekoná. JUDr. Králik však vyvíjal na mňa nátlak s cieľom, aby som v miestnosti zostala , aby mohol vyniesť rozhodnutie v prospech JUDr. Milana Chovanca -- čo je zrejmé aj z jeho vyjadrení na diktafónovom zázname!

2. Námietku zaujatosti som mohla doručiť a do pojednávacej miestnosti som nemusela vôbec ísť!

3.O podanej námietke zaujatosti včas vedeli podriadené JUDr. Králika, ktoré si nesplnili povinnosť mu ju doručiť! Toto potvrdzuje jeho odchod údajne preto, aby si overil,  že som ju podateľni odovzdala!

4. Akým právom môže slobodného občana násilím držať nejaký orgán v miestnosti, ak nespáchal trestný čin!?!

5. Nahrávka jasne dokazuje, že JUDr. Králik si nepokladal za povinnosť ani na moju výslovnú otázku odpovedať, prečo konanie prerušuje.
Per analogiam: súd vždy oznámi, z akého dôvodu konanie a na ako dlho prerušuje!


Na str. 4 prokurátor uvádza, že "Ing. Milan Chovanec je predbežne bezúhonnou osobou a ako takej mu je poskytovaná ochrana práv a právom chránených záujmov v plnom rozsahu.
Ako vyšetrovateľ PZ, tak priestupkový orgán v medzičasom vydanom rozhodnutí o priestupku zo dňa 16. 01. 2012, sp. zn. Priest. 350/2011/02159, použili citáciu Vašich výrokov, pod ktoré ste pripojili svoj podpis. Na Vašu námietku o tom, že priestupkové konanie proti Vám vyvolal vyšetrovateľ PZ tým, že vytrhol text Vášho vyjadrenia z kontextu, nie je možné reflektovať, pretože pod obsah zápisnice o Vašom výsluch podľa § 196 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku , v znení neskorších predpisov (ďalej len "trestný poriadok"), ste pripojili svoj podpis, a to pod každú stranu zvlášť, čo vylučuje možnosť jej dodatočných úprav."

Prokurátor zjavne nevidel moju výpoveď pred policajným orgánom, ako ani podanie na adresu PPZ.

Na porovnanie.
Dňa 9. 12. 2010 som napísala na adresu JUDr. Spišiaka  v súvislosti s viacerými osobami spomenutými v podaní, medzi ktorými som spomenula aj bašovanie v urbárskom spoločenstve v  K N M  bývalým vedením, nadobúdaním nehnuteľností JUDr. Chovancom, i to, že mu musím platiť trovy za zastupovanie tých,  ktorí nám scudzili pôdu.

Položila som rečnícku otázku:  "Aké sú to teda zákony, že súkromný majetok osôb nie je ošetrený proti takým podliakom?"

Napísala som tiež: "Chovanec s bývalým šéfom odboru PPLH Galvánkom ako predĺžená ruka bašujú na úkor nás všetkých v urbárskom spoločenstve - podvod na podvod, nevýhodné zmluvy, a nemáme  šancu sa proti tomu brániť, lebo mne v minulosti bolo povedané, že ide o majetok jednotlivcov....."

Urážkou je výraz "bašujú", urážkou je napísať, že musím platiť súdne trovy -- o ktorých píšem v jednom z predchádzajúcich príspevkov, urážkou je poukázanie na spôsob nadobúdania nehnuteľností menovaným,  pričom všetko som podložila  ako opodstatnené písomnosťami a svedeckými výpoveďami, ktoré na to poukazujú, resp. to preukazujú!

V súvislosti s uzavretím zmluvy so SEVAK-om, ktorá bola dielom JUDr. Chovanca, čo i sám potvrdil,  a uzavretá bez súhlasu a vedomia ostatných spoluvlastníkov bývalým vedením urbariátu, je to bašovanie úplne preukázané! A svedecky doložené.
SPF Bratislava sa vyjadril tiež o jeho snahách získať podiely neznámych vlastníkov zo spoločného majetku urbariátu v K N M.


A na dôkaz "objektivity" prokuratúry :

Uznesenie ČVS:ORP-199/OVK-LM-2011 dat. 19. 5. 2011 - vyšetrovateľ PZ mjr. Ing. Pavol Čončol: 

"V oznámení niekoľkokrát opakuje "vzniklo podozrenie", "osobne sa domnievam", "hovorí sa", čo svedčí o tom, že jej invektívne slovné vyjadrenia na adresu JUDr. Chovanca ako sú "bašuje na úkor nás všetkých v urbárskom spoločenstve", "podliak", sú vykonané na základe nedbanlivého preberania a rozširovania poznatkov zo svojho okolia. Všetky tieto vyjadrenia uvedené na JUDr. Chovanca sú vyslovene len všeobecne, bez možnosti ich objektivizácie.
Avšak konanie Tatjany Šidlovej, teda invektívy na adresu  JUDr. Chovanca uvedené v trestných oznámeniach môžu byť príslušným orgánom posúdené ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. l písm. a Zákona o priestupkoch č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia."

Ani v jednom prípade z mojej strany nešlo o krivé obvinenie menovaného, a ak bežné slovné vyjadrenia sa vyhodnocujú z trestného oznámenia ako invektívy, a tobôž sa dezinterpretujú a prispôsobujú objednávateľovi, nemožno za vecou vidieť iné, len korupciu a snahy o pomstu.
Presne v duchu známeho "keď chcú psa biť, palicu si nájdu"!

O tom, že JUDr. Chovanec má úplne rozdielny meter na seba ako na iných ako pri spôsoboch nadobúdania nehnuteľností, tak vnímania dôležitosti vlastnej osoby a z nej odvodených vlastných pravidiel, svedčí aj to, že on si dovolil na moju adresu dňa 5. 4. 2011 pred policajným orgánom v Čadci (ČVS:ORP-27/OEK-CA-2011)  povedať o. i. aj toto:

"Z doterajších mojich skúseností s vystupovaním a prezentáciou sa p. T. Šidlovej najmä s poukazom na jej chaotické podania, neuvážené vyjadrenia a tvrdenia, mám vážne pochybnosti o jej psychickej pohode, čo myslím, že by malo byť predmetom odborného skúmania s poukazom na overenie spôsobilosti zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami."

A len na ilustráciu spoľahlivosti a kvality práce policajnej vyšetrovateľky  npor. Pavlusíkovej. Menovaná uvádza dátum narodenia JUDr. Milana Chovanca 7. 5. 1945 v Hornom Vadičove. Na príslušných listoch vlastníctva má dátum narodenia 15. 9. 1964!

Nepochybne ide zo strany JUDr. Chovanca o hrubú urážku na cti, hlboko zasahujúcu moju osobnosť, pretože útočiť na psychiku iného s cieľom odpútať pozornosť od vlastných aktivít a praktík a spochybniť takto osobu pred orgánmi dokáže len ten, kto charakterom neoplýva.

Požiadala som JUDr. Chovanca, aby sa mi ospravedlnil, a požiadala som ho tiež, aby mi prestal posielať nevyžiadané  písomnosti, ktoré súvisia s činnosťou súčasného vedenia urbariátu, ktorému som dala plnú dôveru.

JUDr. Chovanec prevzal na doručenku moju žiadosť o ospravedlnenie dňa 27. 12. 2011 -- jeho ospravedlnenia som sa nedočkala  dodnes.