piatok 20. januára 2012

Obvinená Tatjana Šidlová na druhom výsluchu vo veci ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011

Dňa  20. 1. 2012 na 13. hodinu som bola predvolaná k vyšetrovateľovi na odbor kriminálnej polície ako obvinená podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) TZ na základe trestného oznámenia znalkyne z odboru psychiatrie MUDr. Eleny Poloncovej z Liptovského Mikuláša.

V  uznesení vyšetrovateľa  o začatí trestného stíhania bolo na môj vrub pripísané nepravdivé tvrdenie ,  že som sa mala nachádzať 19. 5. 2011 pred budovou na Starohorského ulici, v  ktorej má ambulanciu menovaná  s plagátom, na ktorom  som mala napísané, že Poloncová  je mafiánka a indivíduum a ďalšie nezistené vyjadrenia.

Dňa 20. 1. 2012 mi vyšetrovateľ  položil otázku, či som bola 19. 5. 2011 na uvedenom mieste v popoludňajších hodinách.
Vyjadrila som sa opakovane, že na otázku odpovedať nebudem.

Neviem, či postup vyšetrovateľa bol v súlade so zákonom a mojimi právami, keď mi tvrdil, že odpovedať musím, keď som sa rozhodla vypovedať a tvrdím, že som nič nespáchala.


Osobne to vnímam ako slovný nátlak. Domnievam sa, že som mala právo odmietnuť na otázku odpovedať.

Konštatovala som aj pokus nezapisovať moje prednesy v doslovnom znení, na čo som vyšetrovateľa upozornila.

Až po pol hodine od skončenia  výsluchu som si uvedomila, kam smerovali otázky vyšetrovateľa.
A čitateľ týchto riadkov môže hádať a možno sa vôbec nebude mýliť.
Už predtým som totiž  napísala i sama vypovedala, že som pred budovou  na Starohorského s takým plagátom nebola.

Citujem zo zápisnice z výsluchu obvineného:

"Otázka vyšetrovateľa:
Boli ste dňa 19. 5. 2011 v popoludňajších hodinách pred budovou zdravotníckeho zariadenia na Starohorského?

Odpoveď: V popoludňajších hodinách som nebola.

(Pri tejto odpovedi poznamenávam, že mi vyšetrovateľom bola vmanipulovaná odpoveď na otázky v zmysle "v popoludňajších hodinách" , v "dopoludňajších hodinách"- lebo som od začiatku hovorila len pravdu:  že som na Starohorského 19. 5. 2011 so žiadnym plagátom s takým obsahom, ako policajný orgán uviedol do uznesenia o začatí trestného stíhania, nikdy nebola! Zisťovanie, ako by som spáchala skutočný kriminálny čin!)

Otázka vyšetrovateľa:
A v dopoludňajších hodinách?

Odpoveď: V dopoludňajších hodinách som s plagátom takého znenia ako je uvedené v uznesení nebola.

Otázka vyšetrovateľa:
Boli ste tam s iným plagátom, ak áno s akým?

Odpoveď: Áno, bola som tam s tým istým plagátom, s ktorým som stála na druhý deň pred Mestským úradom. Zdôrazňujem, že som tam stála len chvíľu, pretože som sa domnievala, že akcia KBT (kognitívno-behaviorálna terapia), o ktorej som  sa domnievala, že sa bude konať v budove na Starohorského, kde má sídlo Šlepecký a Poloncová, keďže som videla, že sa tam nikto neschádza, tak som odišla domov."

Tu poznamenávam, že som nevypovedala pravdu - túto odhalím až po výsluchu MUDr. Poloncovej a svedkov.

Pred policajným vyšetrovateľom som vypovedala k v podstate orgánom vnútenej mi verzii o jednom momente k môjmu údajnému trestnému činu.

Myslím, že každému, kto si prečítal otázky, pochopí z ich formulácie, o čo v skutočnosti  orgánu ide :

treba vedieť presne, aby najatí svedkovia Poloncovej vypovedali jednotne, aj keď týždeň po tej ulici neurobili ani krok!

Nenapadlo mi žiadať v danej chvíli , aby bolo do zápisnice uvedené, že som odmietala na  túto otázku odpovedať.

Okrem iných dôkazov som navrhla aj test na detektore lži pre MUDr. Poloncovú i pre mňa, aby sa dokázalo, kto  z nás dvoch v súvislosti s nevrátenou časťou zdravotnej dokumentácie nehovorí pravdu!
Rátam aj s tým, že sa i tento dôkaz pravdy dá zmanipulovať podľa  potrieb a výšky úplatku "všemohúcich".
Ak by som neuspela, bol by to jednoznačný dôkaz , že detektory lži sú fraškou!

Pôvodne som požiadala o určenie advokáta ex offo, ale pre zložitosť vyžadovaných potvrdení , ktoré treba súdu doložiť, som vzala svoj návrh späť.
Okresný súd  v LM neuviedol, že som návrh vzala späť s odôvodnením, že v lehote 10 dní nie som schopná  obstarať všetky potvrdenia, pretože trvalé bydlisko mám v Bratislave, ale napísal, že som súdu nepredložila požadované.
Z môjho pohľadu je podobné odôvodnenie istým cieleným spochybnením mojej osoby v tom smere, že som nespoľahlivá, pretože som si  nesplnila  povinnosť, ktorú mi súd určil.

Vyšetrovateľovi som dala založiť do spisu kópie niektorých písomností - neviem, či bolo jeho povinnosťou v zápisnici zaznamenať, aké písomnosti zakladám.

Predbežne som doložila nasledujúce:

1. požiadala som, aby bol pripojený spis č. 136/OVK, ktorý sa týkal môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorý vyšetrovateľ obratom vyhľadal a doniesol,

2. kópiu môjho oznámenia  adresovanú OS v LM, že beriem späť svoju žiadosť o ustanovenie obhajcu, ktorú som súdu doručila 2. 1. 2012,

3 .kópiu môjho podania OS v Žiline - vyjadrenie k znaleckému posudku MUDr. Poloncovej - "Doplnenie a upresnenie námietok a pripomienok ku znaleckému posudku č. 1/2011 - MUDr.  Elena Poloncová, Ul. Starohorská 14, 031 01 Lipt. Mikuláš z 22. 1. 2011, kde podrobne reagujem na obsah posudku a vyvraciam mnohé tvrdenia MUDr. Poloncovej o mojej osobe,

4. Zoznam príloh k napadnutému znaleckému posudku z 22. 1. 2011 , ktorý som k vyššieuvedenému vyjadreniu ako dôkazy dokladala do súdneho spisu pre OS Žilina, a ktorými vyvraciam mnohé lživé tvrdenia MUDr. Poloncovej o mojej osobe,

5. kópiu Doplnenie potvrdení/nálezov zo zdravotnej dokumentácie -  podanie doručované súdu v Žiline zo 14. 12. 2009, v ktorom citujem zo zdravotných záznamov - dekurzov z obdobia, ktoré mala znalkyňa posudzovať,

6. psychiatrický nález - MUDr. Janíková Eva, Bratislava - 15. 2. 2001, u ktorej som absolvovala vyšetrenie  predtým, ako mi priznali plnú invaliditu pre ochorenie CFIDS, pričom konštatovanie psychiatričky je v rozpore so závermi MUDr. Poloncovej,

7. psychologický nález - MUDr. Nadežda Lovichová - 19. 2. 2001 - vyšetrenie v nadväznosti na požiadavku posudkovej komisie pre priznanie invalidity ako uvádzam vyššie - záver psychologičky rovnako neobsahuje závery, ktoré by korešpondovali s tým, čo popísala MUDr. Poloncová,

8. kópia časti článku o CFIDS - chronický únavový syndróm - stiahnutá z Google dňa 19. 5. 2011, z ktorej je orientačne zrejmé, aké  zdravotné problémy a ako  sa u pacientov postihnutých týmto ochorením,prejavujú,

9. fotokópia správy z vyšetrenia v Dérerovej nemocnici v Bratislave z 3. 10. 1998, kde ma ošetrovali po útoku páchateľa z konšpiračného bytu č. 84 na Ul. Ľ. Zúbka v Bratislave,  ktorej originál tiež scudzila  i so 4 kópiami pripravenými už do súdneho spisu MUDr. Poloncová z mojej dokumentácie -  zrejme s cieľom, aby mohla tvrdiť, že vyrábam konšpirácie, ako sa vyjadruje v posudku;

na písomné požiadanie mi bola táto  správa dotyčným lekárom za poplatok  dohľadaná  začiatkom roka 2011 a mám rovnopis s podpisom lekára, ktorý ma ošetroval na pohotovosti, že jej obsah je pravý,
(žiaľ, ďalší lekári nereagovali na moju žiadosť, aby mi za úhradu dokumentáciu vyhľadali a poslali z obdobia, ktoré bolo predmetom posudzovania znalkyňou, a záznamy odstránené z karty, ktorá býva uložená  u obvodného lekára nie je možné už získať, pretože bývajú len v origináloch),

10. fotokópiu môjho pôvodného plagátu, ktorým som verejne protestovala proti nečinnosti polície v LM, ktorá mala vyšetrovať moje trestné oznámenie na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok a ktorým som zverejnila toto bezcharakterné konanie menovanej osoby,

11. fotokópiu z právneho poradenstva z internetu od Via Iuris, ktoré sa odborne vyjadruje k zásahom na ochranu osobnosti a uvádza k posudzovaniu neoprávnenosti zásahu aj z rozsudku z 21. 12. 1994, V Cdo  3/94:
"Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam, kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby."

V nadväznosti na vyššie uvedené riadky zdôrazňujem, že moje konanie nebolo snahou o nedôvodné poškodzovanie mena MUDr. Poloncovej ako psychiatričky, ale bolo dôsledkom jej nekalého konania ako znalkyne a nečinnosti policajného orgánu pri vyšetrovaní môjho trestného oznámenia na menovanú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorý o mne vyhotovila pre OS Žilina k veci 4C 158/2005,

MUDr. Poloncová ako znalec, teda osoba verejne činná nemôže požívať zvýšenú ochranu v tom smere, že by nebolo možné verejne poukázať na jej  konanie nezlučiteľné v výkonom a povinnosťami znalca!

Ona sama sa dopustila poškodenia mojej povesti a cti hrubým spôsobom, pretože cez osobu odporcu a jeho právneho zástupcu je tento posudok zneužiteľný proti mne kedykoľvek a právom nechať si vyhotoviť z neho fotokópie sa môže rozširovať na verejnosti!

Prístup orgánov činných v trestnom konaní v Liptovskom Mikuláši, ktoré odmietli moje oznámenie v súvislosti s jej činom evokuje  len to, čo som uviedla na svojom plagátiku  - ovplyvňovanie a korupciu v pozadí nevyšetrovania prípadu, ktorý je oveľa závažnejšieho charakteru ako je môj údajný trestný čin, ktorý som zverejnením konania znalkyne i policajného orgánu mala spáchať ja.

Ako inak než ako zlý úmysel si mám vysvetliť to, čoho sa dopustila ako znalkyňa MUDr. Poloncová, ako inak mám vnímať jej arogantné tvrdenia, že ona mi všetko riadne vrátila? A tú jej drzosť, že mala odvahu  podať na mňa trestné oznámenie pre údajné poškodenie svojej povesti?

(Mimochodom - podobnosť s prípadom "JUDr. Chovanec" je až priveľmi nápadná - ako v postupe policajných orgánov činných v trestnom konaní, tak v istote oboch navrhovateľov, že za sebou majú takých, ktorí sú schopní ich  "ochrániť" a vyvinúť všetko úsilie, aby mohli dosiahnuť svoj špinavý cieľ!)


Na môj návrh napokon príslušný súd námietky uznal a určil vykonať kontrolný znalecký posudok iným znalcom za účasti ako imunológa, tak psychológa, ktorých znalkyňa MUDr. Poloncová úmyselne nepribrala do konania, pretože by výsledok znaleckého posudku nemohla ovplyvniť v môj neprospech!

(K tomuto rozhodnutiu sa vyjadril môj odporca v spore, vraj kto tie posudky bude platiť? Jemu osobne totiž už v minulosti záležalo na tom, aby mi neverili policajné orgány a pred nimi, ako aj pred redaktorom MY Žilinské noviny sa vyjadroval na moju adresu, že nie som psychicky v poriadku! Tieto jeho tvrdenia môžem doložiť príslušnými písomnosťami. Mám teda sa právo domnievať, na koho objednávku mohol byť znalecký posudok MUDr. Poloncovou v tej podobe, v akej ho súdu dodala, vypracovaný.)

Súdnemu človeku so zdravým rozumom je jasné, že nikto pre zábavu nebude chodiť  verejne protestovať, ani míňať peniaze na zásielky príslušným zdravotníckym zariadeniam a platiť za dohľadanie a doručenie zdravotnej dokumentácie spred 5-10, či viac rokov.


A na záver ešte si dovolím odbočiť.

Domnievam sa, že aj iní občania majú rovnaké skúsenosti s našimi policajnými a inými orgánmi v tom smere, že pri ich výsluchu je jedna osoba - vyšetrovateľ, či prokurátor.
Občas nanajvýš zapisovateľka.
Dokonca ani pri podpisovaní zápisnice nebýva nik prítomný.

Po ukončení výsluchu sa odrazu príde podpísať do zápisnice kolega z niektorej inej kancelárie, aj keď prítomný nebol, a svojím podpisom potvrdzuje svoju účasť pri výsluchu, či podpise zápisnice!

Neviem, či je toto v súlade a s čím, a na čo  a komu slúži toto "opatrenie".

(Nevylučujem, samozrejme, že majú zapnutý odposluch do inej pracovne kolegu vyšetrovateľa, ktorý robí výsluch, na čo možno usudzovať, že dovolia, aby vypočúvaná osoba diktovala zapisovateľke v ich neprítomnosti..)
Občan má právo položiť otázku, či dôvodom je to, aby v budúcnosti stáli proti nemu v prevahe dvaja policajti, či iní predstavitelia iného vyšetrujúceho orgánu, ktorí by si vzájomne dosvedčili v prípade komplikácií "potrebné" - proti ich obeti, ktorá pred nimi stojí sama a preto jej tvrdenia veľmi rýchle zlikvidujú ako výmysly!

S akou nestrannosťou, resp. zaujatosťou  pristupuje vyšetrovateľ k vypočúvanej osobe, sa dá zistiť aj z  jeho nonverbálnej komunikácie - najmä ak kladie otázky a na  vypočúvaného nehľadí priamo, ale zameria svoj pohľad iným smerom - že by z vnútorného pocitu hanby, že vyvíja snahu svoju obeť nenápadne  manipulatívnymi otázkami a následnou vlastnou interpretáciou jej odpovedí, ktoré nadiktuje, či zapíše on, dostať ju  tam, kde ju potrebuje mať?

V pôvodnom znení zákona o znalcoch a tlmočníkoch, na ktorý som naďabila na internete, bol § 5, ods. 1, v ktorom sa písalo, že sa prihliada aj na osobné a morálne vlastnosti uchádzača o zaradenie do zoznamu znalcov a tlmočníkov.
Bol tam i § 14, ods. 2, v ktorom sa hovorilo, že znalec môže byť odvolaný, ak sa dodatočne u neho zistili také osobné vlastnosti, ktoré neposkytujú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne a zodpovedne. 

V súčasnom znení zákona o znalcoch a tlmočníkoch č. 382/2004 Z.z. som nič podobného nenašla. Pripúšťam, že som príslušné ustanovenie mohla prehliadnuť.

Pod § 5, ods. 6 je sľub znalca, v ktorom  sľubuje na svoju česť a svedomie , že bude dodržiavať o. i. :

... a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti ... !

Paragraf, či ustanovenie o prípadnom odvolaní z dôvodu, že sa dodatočne u znalca zistia osobné vlastnosti, ktoré neposkytujú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne a zodpovedne, som nenašla.

Aj tento zákon jasne ukazuje na stav slovenskej spoločnosti, v ktorej vládne bezprávie a svojvôľa "všemohúcich" indivíduí ochraňovaných zákonmi, ktoré si v prvom rade navrhli a odhlasovali vo vlastný prospech.


Označiť teda konanie MUDr. Poloncovej za amorálne a verejne naň poukázať, keď ani kompetentné orgány, ktoré by mali jej konanie riadne prešetriť(MS SR a policajné vyšetrovacie orgány), prípad riadne vyšetriť ignorujú, v žiadnom prípade nemôže byť trestným činom, ba ani len priestupkom z mojej strany.

Učiniť tak mi umožňujú Ústava SR a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu a s ňou spojené aj práva ďalšie - napr. na spravodlivé a nestranné prejednanie veci nezávislým orgánom, alebo rozširovanie informácií!pondelok 16. januára 2012

Ďalšie dejstvo v réžii JUDr. Králika na Obvodnom úrade v Liptovskom Mikuláši

Na 16. 1. 2012 na 10.00 určil JUDr. Králik vo funkcii  prejednávajúceho orgánu ďalšie dejstvo frašky  prípadu údajného môjho priestupku proti cti a povesti JUDr. Milana Chovanca z Kysuckého Nového Mesta.

Ako zodpovedná  osoba som sa dostavila už krátko po 9. hodine do budovy a čakala som na chodbe  v úseku predo dvermi , kde sú miestnosti odboru všeobecnej vnútornej správy.

Horlivé pracovníčky odboru ma niekoľko razy na chodbe videli, keď vyšli von - vrátane JUDr. Králika.

O 09.56 hod. som do podateľne orgánu doručila, že môžu konať v mojej neprítomnosti, aby som sa vyhla ďalším pokusom JUDr. Králika o vyvolávanie konfrontácií.

Pracovníčku podateľne som upozornila, že je podanie potrebné doručiť ku konaniu o 10.00 hod. Vyjadrila sa, že vie o tom, že sa bude pojednávať o desiatej.

Neskôr som si overovala u nej telefonicky, či písomnosť doručila včas. Vyjadrila sa, že ju dala  pracovníčke oddelenia, lebo JUDr. Králik tam už nebol.

Po doručení podania som vyšla o poschodie vyššie, kde som sa posadila za roh - o niekoľko metrov od pojednávacej siene, predo dvere živnostenského oddelenia. 

Pretože dvere do pojednávacej miestnosti boli dokorán otvorené, požiadala som jednu  pani, ktorá práve prišla, aby nenápadne pozrela, koľko osôb je v miestnosti.
Bol tam len JUDr. Králik a zapisovateľka. JUDr. Chovanec prítomný teda nebol.

Počúvala som  zážitky JUDr. Králika - o páskach a Agnes, Taliansku  a pod. až do momentu, kým neprišla trojica mužov. 

Najstarší, ako som zistila, sa neskôr pozdravil s JUDr. Králikom, zrejme keď tento vyzrel von z pojednávacej miestnosti, ešte pred vstupom do miestnosti živnostenského oddelenia. 

Kým bol vo  vnútri, rozhodli sa orgán so zapisovateľkou odísť. A práve tadiaľ, kde som sedela. Keď ma JUDr. Králik objavil, pustil sa do mňa: " Pani Šidlová, boli ste predvolaná! "
Svedkom jeho slov bol tretí muž - syn pána, ktorý bol momentálne v miestnosti s druhým synom. 

Obrátila som sa chrbtom k JUDr. Králikovi a poodišla od neho asi dva metre, aby som mu dala jasne najavo, že do  žiadnych konfrontácií s ním sa na chodbe púšťať nemienim, ani  "úradovať" mimo úradnej miestnosti!!!

Keď vyšiel spomenutý muž so synom  neskôr von, dali sme sa do reči. Zistila som, že je to pán, ktorý pochádza z dediny, v ktorej má vlastníctvo JUDr. Králik.
A čoskoro vyšla von aj ochotná už spomenutá pani , ktorá bola spolužiačkou dotyčného Pribylinca.

Takže svedkov o mojej prítomnosti  v budove orgánu je dosť.


Momentálne ide o nasledujúce:


a) doručili pracovníčky - podriadené JUDr. Králika moje podanie ku konaniu? 
Ak áno, v takom  prípade by sa bol  JUDr. Králik účelovo pokúšal vyvolať konfrontáciu so mnou na chodbe úradu, pretože o súhlase konať v mojej neprítomnosti vedel.

b) ak podanie ku konaniu včas nedoručili, prečo si nesplnili svoju povinnosť?
V takom prípade je podozrenie na úmysel, aby moja neprítomnosť bola "ocenená" uložením poriadkovej pokuty.

c) ak im bolo moje  podanie odovzdané a z neho vyplýval môj súhlas na konanie v mojej neprítomnosti, prečo orgán  JUDr. Králik nekonal, ale sa bavil o súkromných veciach?
Je to priama ukážka, ako  efektívne využívajú prebujnelé  aparáty štátu pracovný čas! Najmä konkrétne JUDr. Králik, ktorý z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nepredvolá mnou navrhnutého svedka!

Som zvedavá, aké  ďalšie "prekvapenie" pre mňa zrežíroval tento orgán v osobe JUDr. Králika, ktorý má dôveru vlády, ako sa o sebe vyjadril už na začiatku prejednávania  tohoto orgánmi vykonštruovaného procesu pomsty za moje postoje a názory.

piatok 13. januára 2012

Slovenská pošta , a. s. a nedoručovanie zásielok I. triedy podľa zmluvy - podvod a obohacovanie sa na vrub zákazníka

Aj keď zaplatí zákazník riadne poplatok za doručenie zásielky I.triedy, ktorú podal včas, zásielka doručená nie je. Slovenská pošta sa ale zodpovednosti zbavuje najrôznejším ohlupovaním sťažovateľa - bezmocného zákazníka.

Podala som 29. 12. 2011 zásielku na pošte ako zásielku I. triedy s tým,  že adresát na ňu čakal doma,  pretože vedel, že mu má prísť. Druhý deň bol totiž riadnym pracovným dňom - piatok  30. 12. 2011.

Podľa toho, čo uvádza SP  vo svojich reklamných letákoch, zásielky I. triedy budú doručené hneď na druhý deň!

Až 3. 1. 2012 našiel vo svoje schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte v Považskej Bystrici , na ktorom bol dátum 30. 12. 2011, a keďže ju očakával, vybral sa po ňu aj s lístkom.

Na poštu meral cestu zbytočne, pretože zásielka tam k dispozícii nebola. Naviac, samotná pracovníčka pošty sa čudovala, že oznámenie je vyplnené nedostatočne.
Adresát teda nechal lístok na pošte s tým, aby mu ju doručila poštárka na druhý deň domov.

Dostal ju do rúk až 4, januára 2012, kedy ju priniesla na jeho adresu obvyklá poštová doručovateľka.

Pretože som si overovala doručenie zásielky už v deň, kedy ju mal dostať, a pretože ju nemal ešte ani 3. januára, dovolila som si reklamovať jej nedoručenie v zmysle zmluvy so SP na príslušnom oddelení.

S tým, že som uviedla, že by mi mali vrátiť príplatok, pretože zmluvu nedodržali.

Odpoveď kompetentnej pracovníčky prišla v tom zmysle, že sťažnosť je opodstatnená - oznámenie o uložení bolo vyplnené nedostatočne.

Opakovane som reagovala, že by mi mali vrátiť príplatok , keďže zmluvu nedodržali.

Odpoveď Slovenskej pošty  prišla v tom duchu, že doručenie na druhý deň je len predpokladaným dňom doručenia, pracovníčka tam už nepracuje, jej vyjadrenie nemôžu získať a tieto zásielky sa doručujú adresátovi do rúk, nemôžu byť  preto vydané náhradnému príjemcovi.
A mne  tým oneskoreným doručením žiadna škoda nevznikla!

(Bc. Bašková Ingrid: Náhrada nie je poskytovaná za ušlý zisk a inú následnú škodu. Poštové podmienky bod 9.2.)

Teda samé  hlúpe výhovorky úplne od veci - namiesto toho, aby si seriózne  priznali porušenie zmluvy, to teda nie!

Pritom je nesporné, že  situáciu zapríčinil zamestnanec pošty - ale prevziať za neho zodpovednosť, to sa im neráči!

Aj keby adresát v momente návštevy doručovateľa doma nebol, je zrejmé, že lístok bol vyplnený v rozpore s tým, ako mal byť vyplnený , a čo je najpodstatnejšie - ani 3. 1. 2012 tam zásielka k dispozícii na vydanie adresátovi nebola! Práve preto, že oznámenie nebolo riadne vyplnené, neboli schopní ju nájsť.

Ani toto pre SP, a. s. nie dostatočným dôkazom, že zmluvu porušila Slovenská pošta, a. s. a dostatočným dôvodom na vrátenie príplatku!!!

Hrošia koža tohoto "podniku" je v takýchto prípadoch dobre známa. Na internete na stránke "sme" sa dokonca aj právnik vyjadruje k podobnému nezodpovednému konaniu a zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktorú SP, a. s. uzatvára prevzatím zásielky a zaplatením príslušného poplatku podľa druhu zásielky s odosielateľom zásielky.

Aj tento svojvoľný prístup SP, a. s. dokumentuje, že Slovensko právnym štátom nie je a vymožiteľnosť práva je nulová!

Je to dôkazom, že na Slovensku sa vyplatí kradnúť, nerešpektovať zákony - ale len tým, ktorí majú nejakú moc v rukách a na jej základe k dispozícii aj množstvo ochrancov!
Je to dôkazom, ako denne niekto z týchto "bohov" otravuje obyčajnému človeku život, bez toho, aby mu ktosi mohol "klepnúť po prstoch"! Kto by sa púšťal do "goríl"!

Bolo by zaujímavé zistiť, koľko ročne SP, a. s. získa na tomto  zavádzaní zákazníka z titulu nezákonného obohacovania sa  na úkor svojich zákazníkov.

pondelok 9. januára 2012

Ako si JUDr. Králik predstavuje súčinnosť s orgánom prokuratúry a naopak

Dňa 14. 12. 2011 som učinila podanie na prokuratúre v Liptovskom Mikuláši v súvislosti s tým, ako prejednávajúci JUDr. Králik vo veci môjho obvinenia z údajného priestupku proti JUDr. Chovancovi nerešpektuje zákon a arogantným spôsobom uplatňuje moc proti mne.

Námietka zaujatosti bola opätovne zamietnutá - orgán nevzhliadol nič, prečo by mal byť dotyčný z konania o veci a rozhodovania v nej vylúčený. Aj keď postup JUDr. Králika zreteľne ukazuje na jeho zaujatosť.

Krátko po tomto konaní mal tak naponáhlo, že mi takmer obratom poslal ako vianočný darček zásielku do vlastných rúk na skrátenú päťdňovú úložnú lehotu. Nedopatrením z mojej strany sa zásielka orgánu vrátila späť.

Dňa 9. 1. 2012 som zašla na Obvodný úrad, a aby som sa vyhla slovným konfrontáciám s JUDr. Králikom, som písomne v podateľni o 7.30 podala niekoľko písomností, vrátane žiadosti o nahliadnutie do spisu a námietky, že vec prejednávať nie je príslušný orgán v LM, pretože mojím trvalým bydliskom je Bratislava.

Čoskoro po odovzdaní písomností v podateľni, prepojenej s miestnosťami priestupkového oddelenia, som na chodbu počula rehot menovaného a jeho podriadených, či si vraj myslím, že vec pôjde do Bratislavy!

Onedlho z ďalších dverí vyšla nejaká pracovníčka - vraj čo tam stojím a veľmi iniciatívne išla za JUDr. Králikom, aby mu oznámila, že čakám vonku. Zbytočne som ju upozorňovala, že o mne vedia a čakám, kým bude osem hodín, kedy začínajú stránkové hodiny.

JUDr. Králik čoskoro vyšiel von a zavolal ma dovnútra, aj keď ešte nebolo osem hodín. V pracovni začal do mňa slovne vyrývať a po krátkej slovnej výmene, keď som mu oznámila, že som prišla nahliadnuť do spisu a nie sa s ním konfrontovať, som vyšla von - napriek tomu, že on mal záujem v konfrontácii pokračovať ďalej. a naliehal na mňa, aby som v miestnosti zostala. 
Čoskoro vyšiel za mnou von a opakovane ma slovne napádal, preto som sa pobrala na koniec chodby. Komentoval to, čo si vraj myslím, že tam budem po chodbách poletovať ako holub!
Silou-mocou sa snažil dostať ma dovnútra svojej kancelárie.

Počkala som do ôsmej a vošla do kancelárie jeho podriadených, kde mi dr. Galková predložila spis na nahliadnutie.

Z obsahu spisu som zistila, že zásielka obsahovala predvolanie na 16. 1. 2012 na 10.00, takže som nič nepremeškala.

Našla som tam ale aj ďalšiu - veľmi zaujímavú písomnosť. 
JUDr. Králik 4. 1. 2012  adresoval pošte v Dúbrave list, v ktorom vedúcu pošty žiada,  aby mu oznámila spôsob doručenia doporučenej zásielky do vlastných rúk:

"Prosím Vás o písomné oznámenie:


1. Či má Tatjana Šidlová na Pošte v Dúbrave zriadený P.O. BOX?

2. Akým spôsobom je jej oznamované doručovanie a uloženie doručených zásielok do vlastných rúk zo strany pošty?

3. Kedy bola predmetná zásielka uložená do P.O. BOXu?

4. Či si bola Tatjana Šidlová v čase odo dňa uloženia predmetnej zásielky do P.O. BOXu do dňa 30. 12. 2011 P.O. BOX prehliadnuť?"


Osobne som presvedčená, že  otázka  č. 1, ale najmä č. 4 zo strany JUDr. Králika sú protizákonné, pretože podliehajú ochrane súkromia.
Pričom nemajú  žiadny vplyv na to, či adresát zásielku prevezme, alebo nie.

Naviac, ak vrátenie zásielky nijako neovplyvnilo doručenie  informácie do mojich rúk.

Postup JUDr. Králika vnímam ako intrigánstvo - posielať niekomu v predvianočnom období na skrátenú úložnú lehotu nemôže mať iný cieľ, ako kalkulovať s tým, že dotyčný nebude v mieste bydliska, o informácii sa včas nedozvie a "orgán" bude mať dôvod na ďalšie "zákonné" perzekúcie voči dotyčnej osobe,  ako je prípadná žiadosť o predvedenie políciou, alebo uloženie pokuty, prípadne  príležitosť a dôvod na vynesenie predplateného rozhodnutia v neprítomnosti obvineného.

Presne v duchu praktík navrhovateľa, ktorý "dojedrbáva, až sa doserie" ten, ktorého si vytipoval!

Aj v prípade, že by bola lehota na prevzatie zásielky neskrátená, bola by zásielka prevzatá včas - v lehote, ktorú umožňuje zákon - teda po 18 dňoch od uloženia na pošte 8. resp. 9. januára 2012, a teda 7 dní pred konaním pojednávania, ktoré stanovil na 16. 1. 2012.

JUDr. Králikovi však vôbec  neprekáža, že sa dožaduje niečoho, na čo nemá právo, ani môj súhlas  -  že porušuje zákon, pretože zisťovanie, či som si prevzala v tom období nejaké iné zásielky je zásah do súkromia - rovnaký, ako nevydanie  informácie  SPF Bratislava, či si JUDr. Chovanec podal žiadosť o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov z majetku, ktorý je súčasťou vlastníctva urbárnikov v K N M s odôvodnením, že nemajú súhlas dotknutých osôb!


Jeho právom a povinnosťou bolo akceptovať, že som zásielku v určenej lehote neprevzala a maximálne sa informovať, kedy zásielku  pošta uložila.

Nič ho neoprávňuje k tomu, aby zisťoval, či som si v uvedenom období box prehliadala!!!


A túto informáciu by mu nemala podať  ani pošta!

Druhou nesmierne zaujímavou písomnosťou v spise je žiadosť prokurátora Pd 161/11-3 zo 16. 12. 2011, aby mu najneskôr do 30. 12. 2011 bol spis predložený na nahliadnutie.

Spis, samozrejme, predložený na prokuratúru nebol - ako ani v minulom prípade,  na čo som tiež poukazovala, ale znova  "v rámci súčinnosti - vybavenia" namiesto predloženia spisu odoslal JUDr. Králik 22. 12. 2011 pod č. Pr.350/2011/02159 k číslu prokuratúry písomnosť, v ktorej skresľuje fakty a ako prílohy prikladá len tie písomnosti, ktoré sa mu zdali vhodné na podporu svojich ľstivých tvrdení, aby tak presvedčil na diaľku prokurátora JUDr. Volkovicsa  o mojich klamstvách a dožadovaní sa čohosi, na čo nemám nárok.

Samozrejme, že prokurátor, ktorý nemá komplexný obraz o veci, pretože nepozná celý obsah spisu, sa prikloní na jeho stranu.

Pritom je odvádzaná pozornosť od dôvodnosti môjho oznámenia policajnému prezidentovi a pozornosť od osoby JUDr. Chovanca a od písomností, ktoré dokladujú, že som na  podozrenie o nekalostiach v súvislosti s majetkom urbárnikov v K N M  mala reálne podklady.

"...... pričom návrh sa týka urážlivých výrokov T. Šidlovej na neho, ktoré uviedla v podaní prezidentovi prezídia PZ z 9. 12. 2010  a vo výpovedi na OR PZ, ÚJaKP, odbore justičnej polície vLiptovskom Mikuláši dňa 7. 2. 2011. Správny orgán dodržujúc zásadu non plus ultra, môže konať len o skutočnostiach uvedených v návrhu. Uvedenú skutočnosť T. Šidlová odmieta akceptovať a zaplavuje správny orgán množstvom listín, ktoré sa podľa nej týkajú zlého hospodárenia v Urbariáte, PS, Kysucké Nové Mesto a rovnako sa dožaduje vypočúvania svedkov, ktorí by mali túto skutočnosť potvrdiť."

Ja poukazujem na to, že JUDr. Králik účelovo klame, pretože práve JUDr. Chovanec ma obvinil a oháňal sa pred priestupkovým orgánom, že som mu chcela privodiť trestné stíhanie v súvislosti s tým, ako sa hospodárilo v urbariáte za bývalého vedenia, ktorému dával právne rady!

A opakujem znova: Doteraz som nedostala na papieri špecifikované/konkretizované toľko zdôrazňované urážky!!!

To, že sa JUDr. Chovanec urážlivo vyjadruje pred policajným orgánom v Čadci na konto mojej psychiky, to mu ako navrhovateľovi akosi uniklo! A rovnako polícii, i prokuratúre.


V predošlých blogoch som uviedla, ako sa "dopracoval" liptovskomikulášsky  vyšetrovateľ k tomu, že som sa mala vyjadriť hanlivo o JUDr. Chovancovi - aj keď nič podobného sa konkrétne v súvislosti s jeho osobou v mojom  podaní  policajnému prezidentovi nenachádza.

Tieto skutočnosti neberie na vedomie ani prokuratúra, a teda mám právo sa domnievať, že ide o zohratosť orgánov.

Dňa 9. 1. 2012 som po odchode z Obvodného úradu opäť zašla na prokuratúru, aby som nahliadla do spisu a urobila doplnenie podania na základe nových zistených skutočností.

Presvedčila som sa, že spis z  Obvodného  úradu na prokuratúre nebol. Dozvedela som sa, že JUDr. Volkovics v tom období, kedy mal byť doručený prokuratúre, odišiel na dovolenku.

Mám právo položiť  otázku: Určil termín do 30. 12. 2011 na predloženie spisu zámerne?  S tým, že vec bude opäť "vybavená" spôsobom, ako predošlý raz? Len písomnosťou, ktorú so zavádzajúcim obsahom orgánu doručí JUDr. Králik? 

Proti osobe JUDr. Volkovicsa v prístupe ku mne ako ku stránke nemôžem namietať nič. Nevyvoláva konfrontácie, neodmieta spísať so mnou podanie.

Nezdá sa mi len postup, ktorý volí v prípadoch, ktoré súvisia so mnou a s priestupkovým oddelením v Liptovskom Mikuláši - domnievam sa, že nie je dôvodné čakať až do momentu, kedy JUDr. Králik rozhodne na základe potláčania mojich práv a nerešpektovania zákona.

Som presvedčená, že prokuratúra má povinnosť oboznámiť sa podrobne s obsahom spisu a konfrontovať s faktami moje podania a na základe zisteného urobiť príslušné opatrenia, aby bolo zabránené zákonným spôsobom  konať v môj neprospech a zvýhodňovať navrhovateľa!

Pretože postup JUDr. Králika ukazuje na všetko iné, len nie na nezaujatosť a objektívnosť!

štvrtok 5. januára 2012

"Nezaujatosť" JUDr. Králika prejednávajúceho údajný priestupok T. Šidlovej v nadväznosti na pripravovaný zákon "zámka plebsu na hubu"

V nadväznosti na moju druhú podanú námietku zaujatosti proti prejednávajúcemu orgánu - JUDr. Králikovi z Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor všeobecnej vnútornej správy som dnes prevzala rozhodnutie Mgr. Jany Hapčovej, prednostky ObÚ  zn. ObU-LM-P/A/2011/00856 (Priest. 350/2011/02159) z 19. 12. 2011.

Uvedeným rozhodnutím zamieta moju námietku predpojatosti proti orgánu, ktorú som riadne zdôvodnila, pričom cituje § 34 zákona o správnom konaní:


(3) Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Ako účastníčka konania som ich v nadväznosti na obvinenia, ktoré voči mne prednášal JUDr. Chovanec osobne, navrhla.
Všetky sa viažu k mnou uvedenému v podaní, ktoré som adresovala policajnému prezidentovi Spišiakovi, pričom obsah podania nesmeroval iba proti samotnému JUDr. Chovancovi.

(4) Vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu.

Mnou navrhnuté dôkazy boli a sú  orgánom - JUDr. Králikom odmietané.

Zámerné odoslanie predvolania na vypočutie svedka pre Ing. Starinského na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého bydliska, je preukázateľné.
Nepriamo je preukázateľné aj to, že kompletnú adresu svedka na adresu do Kysuckého Nového Mesta dal JUDr. Králikovi samotný JUDr. Chovanec, a to dodatočne po ukončení konania, ktorého sa osobne zúčastnil, pravdepodobne telefonicky.

Zrejme z dôvodu, aby svedok nemohol byť vypočutý najmä k zmluve so SEVAK-om, ktorá - ako sa priznáva vo svojich výpovediach samotný JUDr. Chovanec - bola dielom vyprodukovaným za jeho účasti.

Ing. Starinský totiž bol tým, kto sa na mňa obrátil písomne, že sa v tejto veci za naším chrbtom udialo niečo nezákonného.  A na tomto základe som učinila TO pre podozrenie z trestných činov bývalého vedenia urbárskeho pozemkového spoločenstva v K N M .(Písomnosť odoslanú mi Ing. Starinským  som doložila do spisu.)

Nepochybne toto je aj tá pravá príčina, prečo nebol a nebude Ing. Starinský "z dôvodu efektívnosti konania vypočutý"  na adrese, ktorú som uviedla -  a teda vôbec!
 
Dokázala by sa tým aj svedeckou výpoveďou opodstatnenosť môjho podania, čím by bolo vyvrátené obvinenie vznesené JUDr. Chovancom proti mne, že som mu spôsobila ujmu na cti, chcela privodiť trestné stíhanie a poškodila jeho povesť, ktorá mala za následok stratu dôvery a priazne časti jeho klientov a kolegov, čo som spáchala tým, že som si dovolila TO podať!(5) Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Ak by to bolo v zmysle zákona, ako sa mi snaží tvrdiť prednostka, ona sama by musela aj na základe mnou už zverejneného prepisu diktafónového záznamu rozoznať kvalitu prejednávania veci a smerovanie rozhodovacej činnosti JUDr. Králika! A teda by musela vidieť predpojatosť orgánu!

Prejednávajúci totiž zjavne nemá snahu ani zaobstarať dôkazy mnou navrhnuté v môj prospech, ani ich v budúcnosti vyhodnotiť v ich vzájomnej súvislosti, ale zameriava sa na jednotlivosti vytrhnuté z kontextu a vyprodukované dezinterpretáciou policajného orgánu!  - a nepochybujem, že na objednávku . Odvoláva sa pritom, že je viazaný návrhom JUDr. Chovanca!

Pričom ja som nedostala do rúk žiadne konkrétne vyjadrenia, ktoré by mali byť tými hrubými urážkami a ublížením na cti menovanému, okrem jeho zovšeobecnenia, že ide o obsah podania, ktoré som učinila na policajnom prezídiu! A takto mi to predniesol - ako obvinenie! - aj JUDr. Králik!

Presne v duchu predpokladu, že ak bude niečo preukázané mnou ako nedôvodné, aby sa našlo zase čosi iné, čoho sa dá chytiť, aby som sa z toho "nevymotala, ale zamotala" ešte hlbšie!
Eštebácke praktiky par excellence!


Prednostku vôbec nezaujímajú fakty a argumenty v mojej námietke zaujatosti. Ako správny ťahúň pozerá len tým smerom, ktorý jej ktosi, kto ju do funkcie dosadil, určil. 
(Že by SMER, ktorý má roky kanceláriu v budove Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši? Alebo nebodaj HZDS?)

Orgán v rozhodnutí o veci samej uvedie dôvody, prečo nevykonal navrhnuté dôkazy!

Účastník konania sa môže riadne odvolať po oznámení rozhodnutia vo veci!

Prednostka teda vôbec nevidí dôvod, aby vyhovela mnou podanej námietke predpojatosti!

Predpojatosťou  pre ňu nie je zámerné nerešpektovanie zákona, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, že po podaní námietky už orgán nemá vo veci ďalej konať a rozhodovať! 


Ktovie, či bude dostatočným dôkazom porušovania mojich práv a porušovania zákona pre prokurátora moje podanie doložené nielen príslušnými písomnosťami, ale aj prepisom diktafónovej nahrávky ako dôkazu skutočnosti, ako sa JUDr. Králik snažil ignorovať platné zákony a zneužíval moju bezmocnosť a nedostatočné právne vedomie, aký vyvíjal na mňa nátlak, aby mi zabránil odísť z pojednávacej miestnosti, ako ignoroval oznámenie i predloženú kópiu včas podanej námietky predpojatosti! A to len preto, aby mohol vyniesť rozhodnutie - samozrejme, bez ohľadu na dôkazy - v môj neprospech. Jeho konanie totiž od začiatku nesmeruje k ničomu inému!

Pripomeniem tiež odmietnutie JUDr. Králika zaprotokolovať, že si priebeh konania nahrávam, aby nahrávka bola akceptovaná ako legálne vyhotovená! A upozornenie prokurátora, že  nahrávka použiteľná ako dôkaz nebude - lebo som ju asi nevyhotovila s jeho vedomím! 
Aj toto dokumentuje, ako naši "všemohúci" rešpektujú nielen ústavný nález v tejto veci , ale aj ústavné práva a slobodu  občanov podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobodách!

Právo iba na papieri, ktoré občanovi nik ani pred súdom neprizná! Výhovorky pre údajnú nelegálnosť, vyhrážky trestným stíhaním!

Aj takto si ochraňujú vlastné svinstvá - popieraním obsahu ústavného nálezu, ktorý jasne hovorí, že  občan nepotrebuje žiadať o  dovolenie nahrávať si priebeh konania, ak ide o konanie  verejné, a najmä  o jeho osobu.

Ibaže: legálne vyhotovená nahrávka bez toho, aby sa niekde uviedlo, že si občan priebeh konania nahráva, je neskôr spochybnená a ako dôkaz odmietnutá!

Ako teda dokázať tie svinstvá, úplatkárstvo, útoky verejných činiteľov na občana rešpektujúceho zákon  a  občana, ktorý sa ohradí - slušne! - voči ich svinstvám?

Namiesto práva trestné stíhanie, že si dovolil niekto oponovať, či odporovať "všemohúcemu"!

Viem, mohla by som podať aj oznámenie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa.
To by ale museli na polícii - a nielen v Liptovskom Mikuláši - sedieť objektívni a charakterní, nezávislí príslušníci, ktorí by nešli po ruke tým, ktorí patria do ich "klanov"!

A pritom v tomto prípade stačilo v nedávnej minulosti tak málo - iba trošku pochopenia,  aby mi  policajné prezídium vyhovelo a nedalo vec prešetrovať podľa príslušnosti, pretože som hneď upozorňovala na to, aká  vládne na Kysuciach korupcia a akú majú osoby v podaní spomenuté moc ovplyvňovať všetky orgány a manipulovať výsledky vyšetrovania. 
(Podobne som sa dlho domáhala riešenia prípadu s korupciou JUDr. Marťáka z Čadce, ktorému napokon korupciu aj dokázali a ako "malú rybu" ho aj exemplárne odsúdili. Musel ísť už niekomu poriadne na nervy, však?)


V tejto súvislosti chcem ešte spomenúť, že mám podozrenie, že ďalšie osoby, proti ktorým moje podanie vychádzajúce z reálnych faktov smerovalo, neboli na polícii vypočúvané vôbec. Mám  právo sa domnievať, že všetko "zariadil" JUDr. Chovanec, ktorý sa na ich adresu, ako sa dotyčných dotklo moje "obvinenie", vyjadruje vo svojej výpovedi na policajnom orgáne. Nestretla som sa totiž s ich výpoveďami k obsahu môjho podania.

Stovky slovenských občanov sú denne konfrontované s tým, ako pracuje polícia tohoto štátu, ktorej hlavnou pracovnou náplňou je  zameriavanie sa  najmä na "triednych nepriateľov" - nepriateľov triedy podvodníkov, mafiánov, gaunerov, nerešpektujúcich žiadny zákon,  neprispôsobujúcich sa parazitov a všetkých tých, ktorí nad nimi držia ochrannú ruku!

Každému súdnemu občanovi je teda jasné i  z mojich príspevkov, prečo potrebujú uzákoniť špeciálny zákon šitý na mieru "hrubo urážaným"  s hrubou hrošou kožou  verejných činiteľov, ktorým ich rany na cti  zahojí  len  pokuta 500  a viac eur  - najlepšie do vačku onoho "hrubourazeného" "chudáka" z radov "všemohúcich"!

Komu to ešte "nedošlo", poviem "polopatisticky": aby všetkým nám, ktorí sa odvažujeme poukazovať na to, ako zneužívajú moc a  právomoci, ku ktorým sa dostali vďaka hlasom voličov,  na ignorovanie zákonov, resp. ich prispôsobovanie si vlastným potrebám pre aktuálny konkrétny prípad, zavreli ústa!pondelok 2. januára 2012

Otvorený list JUDr. Danielovi Lipšicovi, ministrovi vnútra SR k jeho snahám o ochranu predstaviteľov moci pred urážkami a ohováraním

Vážený pán minister Lipšic,


nie som sama, ktorá som verila, že pod Vaším vedením sa v slovenskej  polícii zlepší situácia v tom smere, že občan pre jej príslušníkov nebude zverou, na ktorú budú cielene poľovať, aby  na nej mohli uplatňovať snahy po dokazovaní si vlastnej všemohúcnosti a neohrozenosti.


Moje prípady z posledného obdobia, ktoré som zverejnila na stránke www.slovenskazumpa.blogspot.com najlepšie dokazujú, ako konajú proti občanom tí, ktorí majú v rukách moc a sú navzájom poprepájaní tak, že sa z toho súdnemu človeku na jednej strane zdvíha žalúdok, na druhej strane sa ho zmocňuje depresia.

Neviem, či nápad na "úpravu" zákona vyšiel z Vašej vlastnej hlavy, alebo ste naozaj bábkou v rukách "vyšších mocností", ale takto sa angažovať v záujme neprimeranej ochrany množstva bezcharakterných  štátnych, verejných  a vládnych činiteľov je zcestné.

Pýtam sa Vás, či bude k zákonu pripojený aj presný zoznam  "hrubých" urážok, či bude pevný  sadzobník pokút za jednotlivé výrazy, či bude riadne rozlíšené, čo je kritika, a čo je urážka!
Alebo ohodnotenie a rozhodnutie  bude ponechané na voľnú úvahu  ďalších bezcharakterných indivíduí, podivných figúrok,  ktoré sa cítia dotknuté a hrubo urazené na cti už vtedy, keď sa zákonným spôsobom poukáže na ich špinavosti!
Kreatúr, ktoré  podľa vlastného"cenníka" sú nekritizovateľné nielen za svoje rozhodnutia, ale aj za svinstvá, ktoré sú v ich rozhodnutiach do očí bijúce!

Definujte v zákone presne, čo hrubou urážkou bude, a čo je ešte povolenou kritikou. Zatrieďte presne bežne používané výrazy na označenie najrôznejších svinstiev, ktoré sú na nás občanoch páchané tými všemohúcimi,  ktorí denne o nás rozhodujú a prevažne rozhodujú v náš neprospech - lebo sme "neplatiči" a v ich chápaní odpad.

Pre niekoho je totiž hrubou urážkou už samotné vyjadrenie a zverejnenie skutočností, iného neurazí, ani keď mu niekto na verejnosti povie, že je k****!
Megaloman a postihnutý slepotou z vlastnej moci, peňazí a slávy je háklivý aj na to, že si o ňom verejnosť -- hoci právom! -- rozpráva, že je podliak!

Ako sa bude zlučovať táto nadmerná ochrana nekritizovateľnosti  "všemohúcich"s povinnosťou zverejňovať rozsudky, zmluvy a iné rozhodnutia?
To nám zostane právo len mlčky sa na prípadné svinstvá v nich  iba  pozerať?

Budeme odsudzovaní v ešte väčšej miere ako doteraz a existenčne likvidovaní len preto, že "sme vydali na posmech"  jedného z mnohých "všemohúcich" - tým, že sme oznámili, že je podozrivý z korupcie, alebo z podvodov?

Budeme musieť zase všetci držať huby ako v rokoch päťdesiatych? 

Budú v krčmách nasadení fízli a udávať rozhorčených opitých občanov, ktorým už neostane iné, len uľavovať si nadávkami na všetkých gaunerov, ktorí im otravujú život zlodejstvami a podlosťami?
Ja si ešte pamätám toto obdobie, i konkrétnych nešťastníkov, ktorí boli odsúdení za podobné "protivládne" činy!!!

Ako sa toto zlučuje so slobodou slova? So zárukami na slobodu prejavu, na informácie, ktoré nám má zaručovať Ústava SR a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách?


Domnievate sa, pán minister, že zatváranie úst verejnosti takýmto "zákonným" spôsobom "vybieli" všetky tie svinstvá , ktoré "tamtí" napáchali a ešte napáchajú, o ktorých sa verejne vie a hovorí,  že zaplatením pokuty na základe rozsudku za domnelé urážky  si ľudia nebudú o nich myslieť a šepkať  stále to isté: že sú svine, ba ešte čosi horšie?

Komu má tento zákon poslúžiť?!

Nám, bežným ľuďom, to vychádza tak, že je to zákon na násilné  umlčanie opozície, potláčanie hlasu národa, 
ktorý sa čoraz mohutnejšie začína ozývať.

Beriete občanovi jedinú možnosť - otvorene ventilovať napätie, ktoré vy, čo nám tu vládnete, produkujete desaťročia svojimi rozhodnutiami, pri ktorých vám vôbec nejde o bežný ľud.

Nie je vylúčené, že napokon ten frustrovaný národ vezme do rúk sekery a kosy a začne si svoju slobodu tentoraz už nezamatovo brániť!

Vážený pán minister, Vaša manželka Beáta je povolaním novinárkou. Skúste sa k nej obrátiť o pomoc - aby Vám pohľadom z druhej strany vysvetlila, aké je dôležité, aby ľudia mohli slobodne vyslovovať svoje názory, aj keď sa "všemohúcim"vôbec nepáčia! Najmä preto, že poukazujú na ich podlosti a nezákonné konanie.