pondelok 30. apríla 2012

Tak sa ľudia, pozrite, čo policajní vyšetrovatelia v prípade trestného obvinenia Tatjany Šidlovej MUDr. Elenou Poloncovou vyšpekulovali!!! Alebo ako sa vyrábajú zo sťažovateľov zločinci a psychiatrickí pacienti z "úradnej moci".

Dňa 30. 4. 2012 som prišla na políciu na Komenského ul. v Liptovskom Mikuláši, aby som sa zúčastnila na výsluchu starostu obce Dúbrava Vladimíra Janičinu, ktorý je jedným z tých, ktorí usilovne "pomáhajú spravodlivosti"!

Ako som objavila pri nahliadnutí do spisu , tento iniciatívny ochranca zákona 25. 1. 2012 založil do spisu na mňa Správu o povesti, ktorú vyprodukoval na moju osobu. Správu plnú lží a nezmyslov, ktoré zrejme získal zo spisu, pretože tam uvádza aj to, čo ma mňa popísala MUDr. Poloncová v znaleckom posudku.

"Pán" starosta na výsluch meškal, ale zato medzičasom vyskákal z poschodia vyšetrovateľ Stano  s jednou nohou v sadre.

Kým sa dostavil "pán" starosta, pozval ma vyšetrovateľ Urbanovič nahliadnuť do spisu. Skôr, ako som do spisu nahlliadla, predložil mi obálku s doručenkou - priznám sa, že som bola šokovaná.

Ešte viac po tom, keď som videla, že mi doručuje krátkou cestou uznesenie datované 27. 4. 2012 o tom, že priberá na vyšetrenie duševného stavu mňa ako obvinenej znalcov MUDr. Kosoírnskeho z Martina a MUDr. Stankoviča z psychiatrickej liečebne v  Sučanoch! Samozrejme, zase bez súčinnosti psychológa a imunológa - veď "oni" potrebujú zo mňa vyrobiť len duševne chorého človeka, ak by im náhodou nevyšlo trestné stíhanie, tak budú úspešní v tom, že sa ma zbavia zatvorením do psychiatrickej liečebne v Sučanoch!
Domnievam sa, že tento postup už majú dohodnutý.

Toto sú otázky, ku ktorým sa  majú znalci  MUDr. Kosorínsky a MUDr. Stankovič vyjadriť:


1. Zistiť a posúdiť, či obv. Tatjana Šidlová trpí v súčasnosti nejakou duševnou poruchou, ak áno, odkedy a akou?

2. Zistiť a posúdiť, či obv. Tatjana Šidlová trpela v čase spáchania skutku kladený jej za vinu, nejakou duševnou poruchou?

3. Posúdiť, či obv. Tatjana Šidlová v čase spáchania skutku mohla rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a či bola a je schopná ovládať svoje konanie?

4. Zistiť, či obv. Tatjana Šidlová chápe zmysel trestného konania, resp. či chápala zmysel trestného konania aj v čase spáchania skutkov?

5. V prípade zistenia duševnej poruchy posúdiť u obv. Tatjana Šidlová, či táto mala vplyv na jej rozpoznávaciu a ovládaciu schopnosť a do akej miery?

6. Zistiť závislosť obv. Tatjana Šidlová na alkohole a iných návykových látkach a či tieto majú vplyv na jej rozpoznávaciu alebo ovládaciu schopnosť?

7. Uviesť, či je jej pobyt na slobode nebezpečný.

8. Uviesť ostatné okolnosti zistené znalcami v priebehu vyšetrovania, ktoré sú dôležité pre objektívne posúdenie osobnosti obvinenej a pre posúdenie jej konania.

9. Aké opatrenia znalci navrhujú?


Síce proti uzneseniu môžem podať sťažnosť v lehote troch dní, ale sťažnosť nemá odkladný účinok!!!


Nuž, páni vyšetrovatelia si mohli ušetriť tú námahu a posielať ma na vyšetrenie až k dvom psychiatrom, pretože na tieto otázky môžem odpovedať aj sama!

A teda odpovedám takto:

ad 1. Žiadnou duševnou poruchou netrpím, okrem depresie, ktorá súvisí s ochorením CFIDS a tendofibromyalgia, pre ktoré som bola invalidizovaná pred 10 rokmi.

ad 2. Netrpela som v čase spáchania toho, čo vy označujete za "skutok" žiadnou poruchou - okrem pocitu bezmocnosti, že vy ako policajný orgán nekonáte v prípade môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok.

ad 3. V čase páchania "skutku" - t. j. môjho verejného protestu proti podlosti MUDr. Poloncovej a nečinnosti polície som sa nedopúšťala žiadneho spoločensky nebezpečného konania - teda konania, ktoré by malo poškodzovať spoločnosť!
Vyjadrovala som len verejne svoj názor na konanie znalkyne, ktoré je amorálnym konaním aj z pohľadu iných súdnych ľudí, ktorí znalkyňu poznajú inak, ako sa prezentuje ako poškodená a ako ju vnímajú jej kolegovia, s ktorými má spoločné pracovisko v budove, ktorej  jednej polovice je vlastníčkou ona, a druhej polovice je vlastníkom MUDr. Šlepecký.
Vyhlasovať verejný protest - tichý, bez výtržností a  iných sprievodných javov, ktoré by mohli byť pokladané  za spoločensky nebezpečné konanie je účelovou interpretáciou policajných orgánov.
Už to, že som pokojne stála, a ani policajtke nekládla odpor pri zabezpečovaní dokumentácie k tomuto "skutku" ukazuje, že nie som spoločensky nebezpečný a kriminálny živel, akého sa zo mňa snažíte urobiť pre účely trestného stíhania, a ovládala som svoje konanie, keď som policajtke Čupkovej predložila aj písomnosti súvisiace s obsahom protestu na odfotografovanie, a ktoré ona do spisu nezaložila, lebo ich nepokladala za "s vecou súvisiace"!

ad 4. Zmysel trestného konania plne chápem - má jediný cieľ, a to dostať ma pred trestný súd a odsúdiť ma, aby konečne tí, ktorí páchajú podlosti a zneužívajú moc, mali pokoj od podobných osôb, akou som i ja.
Plne chápem, kam smeruje zabezpečovanie dôkazov k tomuto obvineniu - jednoznačne v neprospech môj!
Toto potvrdzuje aj postup vyšetrovateľov v prípade pod ČVS: ORP-295/OVK-LM-2011, ako aj ďalších zúčastnených orgánov, ktoré poskytujú vyšetrovateľom súčinnosť - prevedené do reči laikov,  " idú im  po ruke".

ad 5. Moja depresia zrejme nemala žiadny vplyv v danom momente na moju rozpoznávaciu a ovládaciu schopnosť.
Osobne nevidím vo zverejnení skutočností a vyjadrovaní názorov na verejnosti  na konanie znalkyne a nečinnosť polície žiadny prečin ani nič podobné, najmä ak mám k tomu dosť podporných dôkazov, ktoré nasvedčujú, že mnou uvádzané je pravdou.

ad 6. Závislosť na alkohole ani iných návykových látkach neuvádzala v posudku ani MUDr. Poloncová. Zmienka o probléme s alkoholom sa zrodila v jej hlave ako dezinterpretácia mnou povedaného u nej na vyšetrení.
Ani Vladimír Janičina, starosta obce Dúbrava vo svojej Správe o povesti vzťahujúcej sa k mojej osobe nespomína nič podobného, pretože mňa - na rozdiel od viacerých obyvateľov obce - nik vysedávať v krčme, ani vláčiť si domov denne fľaše alkoholu, ani opitú prichádzať z mesta, nik nevidel.

ad 7. Otázka položená znalcom, či je môj pobyt na slobode nebezpečný, je otázkou kapcióznou, a smeruje možno k tomu, aby sa znalci vyjadrili, že ma treba zatvoriť na prevýchovu do psychiatrickej liečebne - možno práve v Sučanoch!
Je absolútnou cielenou  nehoráznosťou zo strany vyšetrovateľa, že ma stavia do pozície kriminálnika - vraha, zlodeja, násilníka! Tých, a takých, ktorí behajú po slobode v tomto štáte bez obáv, že by boli z niečoho obvinení! Na rozdiel odo mňa.

ad 8. Čo už len za dôležité okolnosti na posúdenie môjho konania by mohli znalci zistiť?  Veď motiváciu môjho údajného prečinu ohovárania pokojne mohli orgány činné v trestnom konaní zistiť samy,  ak by ešte pred nariadením vyšetrenia na psychiatrii mi dovolili reagovať na výpovede poškodenej a svedkov a predložiť písomnosti, ktoré preukazujú, že hovorím pravdu. Pochybujem, že budú konať ináč  aj samotní znalci, keď ani MUDr. Poloncovú nič nezaujímalo, len ako odstrániť písomnosti, ktoré potvrdzovali môj stav v posudzovanom období a v spise ešte založené neboli.

ad 9. Opäť  kapciózna otázka - aké opatrenia znalci navrhujú? 
Aké opatrenia môžu navrhnúť za to, že si niekto dovolí zverejniť podlosť ich kolegyne-znalkyne a vyjadriť vlastný názor na takéto konanie verejne?
Budú mať dosť odvahy na to, aby nepomáhali z "komára robiť slona"?  Naopak, aby boli objektívni a nezaujatí, aj keby tým mali ohroziť svoje postavenie?Pre demokraciu sú toto nebezpečné otázky a postupy, pretože smerujú k potláčaniu slobody prejavu a ľudských práv ako v zmysle Ústavy SR, tak Dohovoru o ochrane ľudských práv a ochrane základných slobôd.


Je zaujímavé, že dňa 23. 4. 2012 v spise, do ktorého som nahliadala, nebol založený žiadny návrh adresovaný súdu od vyšetrovateľa Urbanoviča , aby mu súd vydal príkaz na vyšetrenie duševného stavu!

Návrh vyšetrovateľa som našla na OS Liptovský Mikuláš v spise pod  1Tp/303/2012.

Nenašla som tam, že by súd bol mal spis k dispozícii, aj keď sa naň odvoláva.

Návrh vyšetrovateľa je datovaný 12. 4. 2012  a bol súdu doručený 13. 4. 2012.

Ako bleskovo dokážu súdy konať, ak ide o záujem niekoho z  tých, ktorí patria k nim, vidieť  i z toho, že na základe návrhu vyšetrovateľa mu súd v Lipt. Mikuláši - JUDr. Podhorcová vydala príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej obratom - už 13. 4. 2012, na ktorom je nečitateľný dátum doručenia na políciu  - 12., alebo 17. 4. 2012.

Prečo asi mi nebolo toto uznesenie doručené už 23. 4. 2012, keď som bola nahliadať do spisu?
Prečo bolo treba utajovať kroky vyšetrovateľa, ktoré vykonáva v súvislosti so zaobstarávaním dôkazov?
Dôkazov, ktoré ja vnímam ako dôkazy zhromažďované proti mne, pretože "skutok" som nepoprela a ani dôvod, pre ktorý som sa postavila pred MÚ v Liptovskom Mikuláši 20. 5. 2011.

Dôkazov, zhromažďovaných proti mne, pretože na psychiatriu som odosielaná ešte skôr, ako som mala možnosť vyjadriť sa k obsahu výpovedí z výsluchu svedkov a ešte pred tým, ako bol vypočutý V. Janičina!

A rovnako neboli vo vyšetrovacom spise založené písomnosti, že uznesenie bolo odoslané obom menovaným znalcom.
Bolo si treba najprv zabezpečiť "loajalitu" oboch vymenovaných psychiatrov?

Ako návrh vyšetrovateľa,  tak príkaz súdu sú založené na výmysloch a lžiach MUDr. Poloncovej, ktoré uviedla do znaleckého posudku a svojho podania a výpovedí poškodenej, ako aj  na lžiach a výmysloch starostu Dúbravy Janičinu.

Tento svedok bol vypočúvaný až po vypočutí ostatných svedkov, nie v rovnaký deň ako MUDr. Poloncová, MUDr. Kotianová a MUDr. Šlepecký.

Tieto výmysly mi nebolo umožnené vyvrátiť ešte pred rozhodnutím o nariadení vyšetrenia u psychiatrov, ktorí pochádzajú z blízkeho prostredia MUDr. Poloncovej, rod. Uhrovej, ktorá sa narodila v Martine.

Napriek tomu, že moje návrhy na dokazovanie sú ignorované, napriek tomu, že zo zápisnice súdu v Žiline, kde bola vypočúvaná MUDr. Poloncová je zrejmé, že súd nariadil vykonať kontrolné znalecké dokazovanie, vyšetrovateľ má  akosi naponáhlo.
Psychiatri musia vyšetrenie vykonať do 31. mája 2012!

Nebolo mi doteraz umožnené ani to, aby som mohla predložiť všetky písomnosti, ktoré by mohli preukázať, že  ide o výmysly a lži - aj keď časť z toho som už do spisu  doložila, po obsahovej stránke ako podporné a priame dôkazy akceptované nie sú.

Moje návrhy na dokazovanie, ktoré by mohli ukázať, že nariadenie vyšetrovania môjho psychického stavu v zmysle otázok položených vyšetrovateľom Urbanovičom, je predčasné, ak nie rovno zbytočné, vyšetrovateľ neberie na vedomie  -- zjavne ich nemá záujem obstarať.

Môj návrh na vykonanie dôkazov okrem iného obsahuje aj:

- vyšetrenie u psychiatra a psychológa MUDr. Poloncovej,
- vyšetrenie mňa i MUDr. Poloncovej na detektore lži,
- doplnenie spisu všetkými fotografiami, ktoré vyhotovila policajtka Čupková, vo farebnom prevedení,
- zabezpečenie originálneho záznamu telefonátu z 10. 2. 2011, kedy som o 08.36 volala MUDr.   Poloncovej  a žiadala ju o vrátenie zadržanej dokumentácie.

Samozrejme, o vykonaní dôkazov rozhoduje vyšetrovateľ, a ako sa ukazuje, vhodné je vykonať len to, čím budú môcť "zlikvidovať" mňa!

Nepochybujem, že tieto riadky a úvahy budú pre "všemohúcich" len ďalším dôkazom mojej paranoidnej poruchy, ale mňa k nim nútia moje 35-ročné životné skúsenosti človeka terorizovaného komunisticko-eštebáckym režimom, ktorý dodnes pretrváva obohatený o mafiánske praktiky, pretože toto nie je prvým pokusom "všemohúcich" "realizovať" sa na mne cez psychiatrov.


Vyšetrovateľ určil dvoch znalcov, psychiatrov, ktorí sú z blízkosti a rodiska MUDr. Poloncovej, rod. Uhrovej.

A pre istotu jedným zo znalcov je aj psychiater  z Psychiatrickej liečebne v Sučanoch - prečo asi?
Kladiem otázku, či náhodou nie preto, že ak tam prídem v dobrej viere akože na vyšetrenie, už sa odtiaľ nedostanem?!
Ktovie totiž, čo ešte za mojím chrbtom vyfabrikoval vyšetrovateľ Urbanovič a jeho školiteľ Stano.

Porušovanie ľudských práv a potláčanie akéhokoľvek slobodného prejavu v tomto štáte začína naberať na čoraz väčšej intenzite. A nie je to iba mojím dojmom, ale všeobecne známou skutočnosťou.

Kladiem ju, opakujem, napriek tomu, že mi toto "všemohúci" pripíšu ako dôkaz paranoidnej poruchy, ktorú si vymyslela MUDr. Poloncová! "Vyšiť" niekomu takúto diagnózu bez toho, aby sa niekto zaujímal, či tvrdenia probanda sú niečím podložené, je bežnou praxou na slovenských psychiatriách.

Zvyklo sa to tak robiť v rokoch sedemdesiatych, kedy rovnakým  spôsobom likvidovali odporcov režimu, označovaných za triednych nepriateľov!

Nikoho nezaujíma hrubé porušovanie mojich práv, rovnosti pred zákonom, vyprodukovanie zo mňa zločinca - len preto, že som si dovolila verejne protestovať proti podlosť, ktorej sa na mne dopustila MUDr. Poloncová ako znalkyňa,  pričom mojimi námietkami a dôkazmi o nepravdivosti ňou vystaveného posudku sa nik nezaoberal.

Otázky, ktoré vyšetrovateľ kladie znalcom, sú vyložene cielené - a na mnohé z nich už odpovedala aj MUDr. Poloncová.

Som presvedčená, že celej tejto mašinérii schovávajúcej sa za políciu "pomáhajúcu a chrániacu" ide o úplne niečo iné! Že je tu v hre aj moja žaloba proti INA Kysuce, v ktorej preukázateľné porušenie dobrých mravov pri uzatváraní podlej Dohody je to posledné, čo súd potrebuje priznať!
Lebo "biele goliere" majú pravdu predplatenú špinavými peniazmi!


Ľudia! Uvedomujete si, kam sme sa to dostali?

Hocikto z Vás môže byť za pravdu obvinený a postavený pred trestný senát a poslaný do kriminálu, alebo zatvorený na psychiatriu! Na základe toho, že Vám nedovolia vôbec na svoju obhajobu predložiť dôkazy, že tie, ktoré si nemôžete zo svojej moci zaobstarať, nezaobstarajú, a na tie , ktoré predložíte, kašľú!?

Toto je potláčanie slobôd a práv občanov najhrubšieho zrna!

Ako môžem byť pre spoločnosť nebezpečná ja tým, že si dovolím zverejniť podlosť MUDr. Poloncovej a 
nečinnosť polície v súvislosti s mojím trestným oznámení?

Niekto tu potrebuje vyrobiť kauzu "svetového kalibru" - na zastrašovanie občanov! Ani z výpovede MUDr. Poloncovej nevyplynulo, že by sa bola nejako extra zaujímala o to, čo som mala na plagáte napísané!

Ibaže - ležím v žalúdku V. Janičinovi a polícii v Liptovskom Mikuláši! A preto treba exemplárne "riešiť" prípad ohovárania MUdr. Poloncovej - lebo inak na mňa nič nenašli!

Nie dokazovaním, či išlo naozaj o ohováranie, ale zaobstaraním si "kompatibilných" - zrejme na objednávku vyhotovených posudkov - až dvoch znalcov!
Nie je totiž čas počkať na výsledok kontrolného znaleckého posudku odborníkov, ktorí majú čo do veci hovoriť!

Ľudia, ktorí čítate tieto riadky a stránky! Prosím Vás, šírte mnou napísané - ak máte možnosť aj do zahraničia orgánom, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami!

Dnes som na rade ja, zajtra to môžete byť Vy!

A ak by ste mi niektorý z Vás chceli nezištne pomôcť bezplatným zastúpením pred súdom v trestnom konaní, ozvite sa mi na adresu do Dúbravy pri Liptovskom  Mikuláši. 

Na financovanie právneho zastúpenia nemám prostriedky a bezplatného advokáta  by mi aj tak  nepriznali,  aby mohli konať podľa svojvôle a beztrestne ma poškodzovať ďalej. A nie je vylúčené, že  ak  by mi ho priznali, tak len  takého, ktorý by išiel po ruke im!
Taká je prax a moje životné skúsenosti.

streda 25. apríla 2012

Vysvetlíte mi , páni vyšetrovatelia z kriminálky v LM , prečo ste, alebo kto urobil z mojej matky pobehlicu?

Pri nazeraní do spisu č. ORP-295/OVK-LM-2 som našla Odpis registra trestov s dátumom vyhotovenia 19. 1. 2012.

Ako žiadateľ je uvedený  mjr. Mgr. Daniel Stano, sprostredkovateľ Lucia Lizúchová.
Čas vyhotovenia je uvedený 14:21:50, kód RT MI033EB89J30.

V kolónke Meno a priezvisko otca som našla uvedené "Stotáň".

Pýtam sa verejne, kto si dovolil urobiť z mojej matky pobehlicu, ktorá ma zrejme mala s niekým iným, keď mojím legitímnym otcom bol MUDr. Š. Š.?!

Alebo mi chcete, všemohúci, privesiť na krk nejakého kriminálnika, aby ste spochybnili ešte viac dôveryhodnosť mojej osoby ako starosta obce V. Janičina vo svojej Správe o povesti z 24. 1. 2012, ktorá je jasne účelovo zameraná proti mne ako nástroj vyrovnávania si osobných účtov so mnou zo strany "pána" starostu?

Zrejme ste potrebovali  nazháňať na mňa "dôkazy" pre odôvodnenie trestného stíhania cez  intrigánov, keďže záznam v registri trestov  GP SR vám oznamuje, že ho mám čistý!
Obdivuhodné výkony liptovskomikulášskej kriminálnej polície

Moje trestné oznámenie podané na MUDr. Elenu Poloncovú, znalkyňu z odboru psychiatria, pre nepravdivý znalecký posudok pod č. ORP-134/OVK-LM-2011 bolo vybavené pomerne rýchlo - "krátkou cestou". Polícia mi vôbec nedala možnosť predložiť žiadne dôkazy, aby nebola príležitosť a dôvod sa vo veci podrobnejšie "hrabať". Pretože kam by "sme to prišli", keby  akási Šidlová  náhodou dokázala MUDr. Poloncovej, že konala protizákonne.

Napriek tomu, že do spisu je založený znalecký posudok v kópii, ako aj moje námietky proti jeho obsahu podrobnejšie rozobraté v mojom oznámení, ktoré som urobila na PPZ v Bratislave.

Žiaľ, bývalý policajný prezident Spišiak nevidel dôvod, aby prípad bol vyšetrovaný mimo Liptovského Mikuláša a  žilinského kraja. Dnes sa ukazuje, že moje predpoklady o tom, ako bude prebiehať vyšetrovanie v mieste, kde má možnosť MUDr. Poloncová vyšetrovanie ovplyvňovať, boli správne.

A tak som sa stala napokon trestne stíhanou ja - za údajné ohováranie MUDr. Poloncovej, keď som si dovolila nečinnosť polície v L M a špinavosť MUDr. Poloncovej zverejniť.

A to by ste mali vidieť, akú iniciatívu v tejto veci  pod č. ORP-295/OVK-LM-11 polícia v L M vyvíja! Dôsledne sa zaoberá ešte aj tým, kde som kedy stála s plagátom, a kapcióznych otázok zo strany vyšetrovateľov ( ktorí sa striedajú ) pri mojom výsluchu, i výsluchu svedkov  môžem vymenovať viac, ako som položila ja policajtke M P v  LM Čupkovej.

Jednoducho - treba ma za každú cenu postaviť pred trestný súd - mne iné z toho nevychádza. Pre ukojenie márnomyseľnosti kritizovaných policajtov, starostu obce Dúbrava V. Janičinu, ale najmä samotnej MUDr. Eleny Poloncovej, ktorá so zarážajúcou drzosťou zapiera, že spáchala podlosť, na ktorú som si verejne dovolila upozorniť!  A ona sa ešte cíti poškodenou!!!
Istá si v tom, že nemám ako dokázať, že mi nevrátila časť zdravotnej dokumentácie, ktorá dokazovala môj stav v období, ktoré mala posudzovať - posudzovať v súčinnosti so  znalcom imunológom a psychológom, čo neurobila.

Aký mala  spomenutá policajná zložka dôvod dňa 13. 6. 2011 vypočúvať MUDr. Poloncovú na Obecnom úrade v Hutách zostáva záhadou - nielen mne, ale aj mnohým iným, ktorí sa na zápisnicu pozreli.

Okresné riaditeľstvo PZ - OKP v LM zjavne pracuje v plnom nasadení. Na zápisnici je podpísaný ako vyšetrovateľ mjr. Ing. Halaj, prítomná pri úkone Lizúchová, ako vypočutá MUDr. Elena Poloncová. 
Podpismi  na zápisnici  všetci teda potvrdzujú, že vykonávali výsluch MUDr. Poloncovej na Obecnom úrade v Hutách!

Zo zápisnice je zrejmé, že celý štáb sa odobral na Obecný úrad do Hút, aby mohol nerušene "pracovať".

Ktovie prečo?
sobota 14. apríla 2012

Nie je gentleman ako gentleman, a pre mnohých je problémom zachovať si tvár aj sám/sama pred sebou

Dňa 11. 4. 2012 som bola predvolaná na výsluchy svedkov vo veci ČVS: ORP-295/OVK-LM-2011 na políciu na Komenského ulicu v Liptovskom Mikuláši.
Krátko po deviatej ráno som už sedela vo vestibule budovy.
O 09.42 do budovy vošla policajtka Čupková z MP v LM v sprievode kolegu, s ktorým išli spoločne nahor za vyšetrovateľom. 
Vzápätí som telefonicky zdola zavolala do jeho pracovne na linku 3626 ja, že som už prítomná a asi o 3 minúty spoločník policajtky Čutkovej zišiel nadol.
Keď som prišla nahor  v sprievode vyšetrovateľa, policajtka stála predo dvermi jeho pracovne a spolu sme chvíľu čakali ešte čakali vonku.

Chúďa pani policajtka! Sama sa bála ísť na výsluch? Potrebovala, aby ju odprevadil kolega až predo dvere miestnosti, v ktorej prebiehalo vypočúvanie?

Po jej výsluchu som pred jedenástou zišla nadol a na chvíľu som si sadla vonku na lavičku pred policajnou budovou.
Vyšetrovateľ medzitým odišiel na obed.

Bolo asi 11.15 hod., keď som spozorovala, že do budovy vošla MUDr. Poloncová. Aký mala dôvod prísť tak skoro, si môžem len domýšľať.
Ihneď som sa pobrala späť aj ja. Asi po 20 minútach dotyčná vyšla z budovy a o nejakú chvíľu sa vrátila v sprievode MUDr. Šlepeckého.
Bolo 11.45 hod., keď MUDr. Šlepecký objavil v prichádzajúcom civilovi kamaráta, s ktorým si tykal: Idem za Tvojím kolegom Urbanovičom a nehlási sa.
Oslovený po krátkom rozhovore odišiel do traktu naľavo od okienka informátorky a po ďalšej chvíli vyšiel von rozhodiac rukami, že sa nehlási a odobral sa na poschodie.
Medzitým som videla prísť vyšetrovateľa späť, ale neupozornila som na jeho príchod zvedavá, ako bude akcia pokračovať.

Zakrátko vyšetrovateľ s kolegom zišli nadol a začala medzi nimi prebiehať  konverzácia.
MUDr. Šlepecký sa u vyšetrovateľa začal domáhať toho, aby mohol ísť na výsluch spolu s MUDr. Poloncovou. Vyšetrovateľ mu vysvetlil, že on zo zákona pri jej výsluchu prítomným byť nemôže.
Podišla som do ich blízkosti a sledovala, ako bude postupovať vyšetrovateľ, na ktorého MUDr. Šlepecký začal tlačiť návrhom,  že nemajú s pani Kotianovou čas prísť, aby ich  prišiel vypočuť na pracovisko!!!

Dúfam, že by vyšetrovateľ bol postupoval aj v mojej neprítomnosti podľa zákona rovnako, ako postupoval, keď som sledovala rozhovor. 
Slušne upozornil MUDr. Šlepeckého, že ja  - obvinená advokáta nemám, preto mám právo byť pri ich výsluchoch a klásť im otázky, že ho predvolával telefonicky, a ak nemôže dnes, predvolá ho písomne na inokedy a v prípade, že by sa na predvolanie nedostavil, musel by postupovať podľa zákona.
Následne sa pán klinický psychológ chcel dostaviť spoločne s MUDr. Kotianovou, ale vyšetrovateľ mu zamietol aj tento pokus.

Keď potom prišiel v stanovenú hodinu, nevychádzala som z úžasu nad spôsobmi, akými sa prezentoval - bolo z nich vidieť zjavnú neúctu k orgánu a dúfam, že to bol  len veľký vekový rozdiel medzi ním a vyšetrovateľom, ktorý  nedovolil vyšetrovateľovi, aby ho napomenul, ako treba sedieť na stoličke v úradnej miestnosti, že v budove je zakázané používať mobil, a že jeho slovný prejav by mal byť na úrovni vysokoškolsky vzdelaného človeka.

Z môjho pohľadu však aj tieto skutočnosti poukazujú na charakter človeka a pomáhajú mi utvoriť  si o ňom  obraz. Nielen na základe obsahu jeho výpovede, ktorá sa veľmi odlišuje od skutočnosti!


A ukazujú aj na spôsoby zaužívané v tejto skorumpovanej spoločnosti - snahy nakontaktovať sa na vyšetrovateľa cez kamaráta, ktorý je jeho kolegom! Ktorý by  prípadne mohol veci "zaonačiť" a posúvať ich smerom, ktorý je žiadúci pre údajne poškodenú MUDr. Poloncovú, aby sa prestala nepríjemne cítiť z  mnou zverejnených - podľa jej tvrdošijného zapierania nepravdivých tvrdení, ktoré som uviedla na plagátiku v súvislosti s jej znalcovskou činnosťou.

Do smiechu mi bolo, keď osoby, ktoré na výsluch prišli, boli vyzvané odpovedať, či poznajú moju osobu, či som totožná s tou paňou a s tou paňou!

Vedomé si toho, že v miestnosti nik iný sedieť nebude, pretože na to nemá právo, takmer suverénne tvrdili, že som tá, ktorá 19. 5. 2011 stála pred budovou na Garbiarskej ulici, ktorú majú vo vlastníctve MUDr. Poloncová a MUDr. Šlepecký a v ktorej majú pracoviská oni, i MUDr. Kotianová. Všetkým bez rozdielu som sa javila ako tá dotyčná, ktorá pred budovou mala stáť - vtedy, kedy vykonštruovali dotyčné osoby. Pritom na množstvo iných okolností si nie sú schopní si spomenúť, lebo to už bolo predsa takmer pred rokom!


Musím poznamenať k celej veci ešte jednu dôležitú skutočnosť.

Po márnych výzvach - telefonátoch a doporučenom liste, aby mi MUDr. Poloncová vrátila zadržané písomnosti, som vec konzultovala telefonicky na príslušnom oddelení PPZ v Bratislave a  na tomto základe  som potom osobne v Bratislave podala trestné oznámenie proti znalkyni v zmysle príslušného zákona.

Podanie bolo odoslané do Liptovského Mikuláša,  kde tá istá polícia, ktorá dnes trestne stíha mňa, môjmu podaniu nevenovala inú pozornosť, ako dobre známe "zametenie pod koberec" - ani jej nenapadlo, aby sa tak cieľavedome rýpala v prípade nepravdivosti znaleckého posudku  - jeho príslušných častiach, v ktorých znalkyňa o mojej osobe uvádza nepravdivé skutočnosti, ktorými sa snažila moju osobu poškodiť v súdnom konaní, ako sa teraz rýpe už tretí vyšetrovateľ v tom, či som to bola ja, kto 19. 5. 2011 stál pred budovou patriacej z časti Poloncovej a z časti Šlepeckému na Garbiarskej ulici v Liptovskom Mikuláši  pri benzínovej čerpacej stanici firmy Shell na hrudi s plagátikom s "hanlivými výrazmi" - ale len  podľa vnímania tejto kategórie ľudí -  alebo to bol niekto iný, či to bolo doobeda, alebo neskoro poobede a či to bolo vôbec tak, ako kolegovia Poloncovej tvrdia. 
A keď bude ešte niekoľko výsluchov, tak už budú mať  všetci stopercentnú istotu vo všetkom ! 
Po dôkladnom oboznámení  sa s obsahom mojich výpovedí a písomností, ktoré na svoju obranu predkladám, prispôsobia svoje najbližšie výpovede tak, aby všetko do seba zapadlo! Predurčuje ich k tomu ich povolanie a prax v odbore psychológia a psychiatria. Ide predsa o to, aby som bola postavená pred súd v trestnom konaní!

Čo na tom, že vedome zveličujú, i klamú!? Kto by ich za tie podlosti,  lži a krivé obvinenia stíhal? Veď ani žalovať ich nemôžem, aby ma zase neobvinili z trestného činu ohovárania dôveryhodných, vysokoškolsky vzdelaných, v lokálnej hierarchii "hodnôt" majúcich "cenu" privilegovaných všemohúcich, ktorým do kariet hrá ešte aj bezbrehá korupcia všade, kam sa obrátim o pomoc ja!streda 11. apríla 2012

Kapciózna otázka svedkyni - policajtke Čupkovej z MP v Liptovskom Mikuláši

Pri výsluchu svedkyne policajtky MP v LM Čupkovej som jej položila otázku, ktorá priamo súvisela s predmetom môjho obvinenia vo veci , pre ktorú som trestne stíhaná na základe oznámenia MUDr. Eleny Poloncovej.
Táto otázka mi vyplynula ako logický následok toho, k čomu sa svedkyňa vyjadrila predtým.

Podľa záznamu v spise, ktorý policajtka MP urobila, prvý, kto prejavil "iniciatívu " a upozornil ju na to, že stojím pred budovou MÚ v LM s plagátikom na hrudi, bol starosta obce Dúbrava V. Janičina.

Mal na to dôvod jediný - dobrú príležitosť vybaviť si so mnou účty za to, že som si v minulosti dovolila poukázať zákonnou cestou na jeho zneužívanie právomocí verejného činiteľa, ktoré bolo zrejmé z jeho postupu v prípade, ktorý súvisí s prípadom,  kedy môj sused  vodič autobusu Mrázik vykopol psíka, ktorého som chcela prepraviť do karanténnej stanice.

Po prvý raz, keď prišla policajtka za mnou "na návštevu" na chodník pred schodiskom do budovy MÚ som sa jej pýtala, či porušujem nejaký zákon. Odvetila, že nie.

O nejakú chvíľu -- po tom, ako do budovy okolo mňa doslova prebehol V. Janičina, sa vrátila so žiadosťou o odfotografovanie plagátika a na moju otázku, čo porušujem, odpovedala inak.

Po jej odchode mi napadlo, že som práve na pošte prevzala písomnosti zo súdu, ktoré s obsahom plagátika súviseli a zašla som za ňou, aby si ich odfotografovala tiež. Písomnosti odfotografovala na okenici chodby MÚ.

Pretože pri prvej návšteve sa vyjadrila na moju otázku, že nič neporušujem, a bolo mi známe, že konať začala až po iniciatíve V. Janičinu, na výsluchu mi napadlo jej položiť otázku, či by - nebyť V. Janičinu - bola zasahovala aj sama od seba.

Na otázku som odpoveď nedostala, pretože vyšetrovateľ ju nepripustil s odôvodnením, že je "kapciózna"!

Ako laik som kládla otázky  aké napadnú logicky uvažujúcemu človeku.

Výraz kapciózny som predtým nikdy nepočula.
Podľa slovníka cudzích slov je to otázka zámerná , ľstivá.


Nepripustenie tejto otázky vyšetrovateľom, zabránenie odpovedať na ňu svedkyni z môjho pohľadu laika je snahou zabrániť dokázaniu, že iba po iniciatíve V. Janičinu, ktorý bol pred nástupom do funkcie starostu pracovníkom Justičnej a väzenskej stráže s pôsobiskom v budove OS a OP v LM, "usúdila" mestská policajtka Čutková, že "niečo" porušujem. Nebyť V. Janičinu, preukázateľne by na mojom konaní nevidela žiadny protiprávny čin.
V momente druhej návštevy ani nevedela konkretizovať, čoho som sa mala dopustiť, len sa vyjadrila na moju otázku,  že "oni" už posúdia, čoho som sa dopustila.

A v priebehu výsluchu som sa od nej dozvedela aj ďalšiu zaujímavú vec. 
Mnou predložené písomnosti, ktoré som na podporu opodstatnenosti svojho počínania policajtke na odfotografovanie predložila, do spisu, ktorý  bol prevedený na štátnu políciu, vôbec nedoložila!
Na moju otázku, prečo tak urobila, sa vyjadrila, že to nepokladala za niečo, čo s vecou súvisí!
Žiadala som, aby ich do spisu doložila - tvrdila, že môže tak učiniť ešte v priebehu dňa.

Nuž, neviem, koľko inteligencie je potrebnej, aby z písomností súdu, v ktorých sa spomína znalecký posudok MUDr. Poloncovej, nebolo zrejmé, že súvisia s obsahom protestného plagátika.

Zostáva teda otvorená nezodpovedaná kapciózna otázka: Bola by policajtka konala sama od seba, ak by sa nebol vo veci angažoval  starosta obce Dúbrava V. Janičina?

utorok 10. apríla 2012

Nerovnosť pred zákonom ako cielené "dojedrbávanie" pravdy

Na Aktuálne.sk, 9. 4. 2012, 09.59 TASR bol zverejnený článok, v ktorom premiér Fico hovorí onerovnosti pred zákonom: "Trestnoprávna mašinéria ľudí s príjmom 300 či 400 eur zošrotuje."


Dňa 10. 4. 2012 som prevzala žalobu na ochranu osobnosti N 2009/0195, ktorú proti mne podal na  Okresnom súde v Žiline JUDr. Milan Chovanec.

Okresný súd Žilina ju pridelil pod číslom 18C/281/2011 dňa 12. 12. 2011 o 14:27:15 sudkyni JUDr. Gabriele Panákovej.


Obsah  "faktov"  uvedených v žalobnom návrhu nekomentujem, pretože takým, ktorých jediným cieľom je pomsta, je každý argument - i nezmyselný dobrým dôvodom na to, aby sa dožadovali  ochrany osobnosti. 

Prepisujem len návrh na rozsudok:

"Žalovaná je povinná na blogu Slovenská žumpa do troch dní od právoplatnosti rozsudku zverejniť ospravedlnenie toho znenia:

Ja, Tatjana Šidlová, sa ospravedlňujem JUDr. Milanovi Chovancovi za nepravdivé tvrdenia, ktoré som uviedla v mojom trestnom oznámení zo dňa 13. 12. 2010 a zápisnici spísanej na OR PZ Liptovský Mikuláš dňa 07. 02. 2011, kde som ho nespravodlivo obvinila z nezákonného nadobúdania nehnuteľností a iných protiprávnych konaní. Tvrdenia som uviedla bez toho, aby som mala dôkaz o ich pravdivosti či hodnovernosti.
Ja, Tatjana Šidlová, sa ospravedlňujem JUDr. Milanovi Chovancovi za nepravdivé tvrdenia, ktoré som uviedla na blogu Slovenská žumpa pod pseudonymom Autorka, v ktorých som nedovolene zverejnila osobné údaje jeho a jeho manželky a v ktorých som ho nespravodlivo obvinila z nezákonného nadobúdania nehnuteľností a iných protiprávnych konaní.
Tvrdenia som uviedla bez toho, aby som mala dôkaz o ich pravdivosti či hodnovernosti.
Tatjana Šidlová

Žalovaná je povinná strpieť zverejnenie ospravedlnenia doručením členom pozemkového spoločenstva Urbariat Kysucké Nové Mesto.
Žalovaná je povinná do 3 dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť navrhovateľovi nemajetkovú ujmu vo výške 3000,- E.
Žalovaná je povinná nahradiť navrhovateľovi trovy konania."
Pečiatka : Advokátska kancelária s. r. o.
                JUDr. Milan Chovanec
                V. Tvrdého .../17
                010 01 Žilina"


Vážený čitateľ, úsudok si máte možnosť na základe mnou v predošlých blogoch uvedených faktov urobiť sám.

Tí, ktorí žijú v  Kysuckom Novom Meste, vedia sami najlepšie, kde je pravda.

Ja osobne, ak by som si za ňou nestála, nebola by som publikovala svoje blogy na svojej stránke a uvádzala skutočnosti, prostredníctvom ktorých som ľahko identifikovateľná, napriek tomu, že mám pod blogom uvedené "Autorka".

Tento žalobný návrh je len pokračovaním snáh JUDr. Chovanca, ktorý sa už predtým pokúšal, aby som bola trestné stíhaná za to, že som sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní s podozrením, že bývalé vedenie urbárskeho spoločenstva koná v rozpore so zákonom pri spravovaní vlastníctva jeho členov.
Nebyť totiž snáh JUDr. Chovanca za každú cenu niekde dosiahnuť môj postih, nikdy by som nemala dôvod zverejňovať celý prípad.
A jeho snahy podobného charakteru nesmerujú len proti mne - aj pred priestupkovým orgánom v Liptovskom Mikuláši sa vyjadril, že "jeden taký už bol odsúdený"!


Teraz už závisí len na súdoch, aby dokázali, že nie sú skorumpované ako sa o nich denne presviedčajú stovky "neplatičov" postavených do rolí obetí a štatistov - len preto, že sa odhodlali brániť svoje práva pred tými, ktorí si môžu dovoliť všetko a aby vzali na vedomie všetky písomné dôkazy, ktoré sú dokladom o tom, že podozrenie bolo v súlade so skutočnosťou.

Aj takto sa zastrašujú občania, aj takto sa potláča občianska iniciatíva smerujúca k ozdravovaniu spoločenských pomerov, aj takto sa v spoločnosti zámerne dosahuje ľahostajnosť voči veciam verejným - pretože obete, ktoré sú prevažne z radov nemajetných, ťažko dokážu pred súdom obstáť proti tým, ktorí majú všade známych a množstvo eur na svojich kontách.
Aj preto sa  "treťotriedni" občania vzdávajú svojich zákonných práv a neobracajú sa na súdy!

Ak by sa bežný človek nebál, že cez dlhé roky trvajúce spory príde aj o strechu nad hlavou a zostane na ulici, mali by súdy práce nad hlavu.
A pri prieskumoch by sa ukázalo, že nie zdravotníctvo - ale súdy sú najskorumpovanejšou zložkou moci v tomto štáte! Myslím, že by nezískali dôveru ani u 5% obyvateľov Slovenska.
 
Zverejniť pravdu sa nevypláca! Tí, ktorí porušujú zákony požívajú totiž vyššiu ochranu ako poškodení ich konaním. Chudák musí dokazovať sudcom aj to, čo majú pred sebou čierne na bielom, a tamtým stačí povedať sudcovi len že "to nie je pravda". Bez akéhokoľvek preukázateľného dôkazu! A pravdu má vždy  "ten ich". Ten, ktorý možno priamo korumpoval, možno iba ovplyvňoval, možno sa bude v budúcnosti revanšovať sudcovi  inak.

Aj samotný premiér Fico to v uvedenom článku spomína - majú na kvalitných advokátov.  
Ak rovno tými advokátmi, ktorí vo všetkom "vedia dobre chodiť", nie sú rovno  sami!