streda 26. októbra 2011

Naozaj tá odpoveď SPF, pán JUDr. Králik, nemala taký zmysel, o akom som hovorila ja?

Nadväzujem sa svoj príspevok, v ktorom opisujem konanie zo dňa 21. 10. 2011 pred priestupkovým orgánom v Liptovskom Mikuláši, kde je prejednávaný môj údajný priestupok proti JUDr. Chovancovi. 

Na konaní som na podporu svojich tvrdení o tom, že menovaného neohováram, predložila aj list SPF, v ktorom mi orgán odmietol poskytnúť informáciu s odôvodnením, že potrebuje súhlas dotknutých osôb, či mi môže sprístupniť informáciu o tom, či si  JUDr. Chovanec , resp. jeho manželka podali žiadosť na odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva urbárnikov v KNM.

Vyjadrenie, že potrebuje orgán ich súhlas, jednoznačne signalizuje, že takáto žiadosť podaná bola, a teda ani v tomto prípade som nemohla nikoho ohovárať.

JUDr. Králik - prejednávajúci môj údajný priestupok  (ako ináč - a prečo by nepodal "svojmu" pomocnú ruku, však?) tvrdil, že toto nič neznamená a je to len obvyklá štandartná odpoveď orgánu.

Nezabral ani môj argument, že ak by tam žiadosť nebola doručená žiadna, orgán by odpovedal v tom zmysle, že podobných žiadateľov SPF neeviduje.

Aj toto ukazuje na snahy prejednávajúceho orgánu - ktorý sa cíti nezaujatým!!! - aby sa dokázalo čokoľvek proti mne, len aby bol dôvod ma postihnúť - veď pomsta je sladká!

Dňa 26. 10. 2011 mi bola doručená písomnosť, z ktorej je nespochybniteľné, že žiadosť podaná bola, že obsahuje žiadosť o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva 4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, a že ju podával JUDr. Milan Chovanec a Alena Chovancová dňa 31. 1. 2011.

Ak sa nemýlim, na LV na meno uvedených osôb figuruje titul nadobudnutia na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní! 

Momentálne teraz ide len o to, kto a ako dlho ešte vydrží klamať, kto a ako dlho ešte vydrží tvrdiť, že k žiadnemu nekalému  skutku neprišlo, kto a ako dlho ešte bude môcť terorizovať mňa ako občana s odvolávaním sa na zákony a práva v súvislosti s údajným poškodzovaním povesti a mena, a najmä ako dlho ešte budú kompetentné orgány nečinné v súvislosti s podobnými "prevodmi" - s machináciami na SPF - pretože mám/e sa právo domnievať na základe odpovede orgánu, že k prevodom v rozpore so zákonom prišlo, a máme právo vyjadriť aj svoje podozrenie, že bol spáchaný aj trestný čin. 

V prípade, že mnou  verejnosti "sprístupnené" informácie a od nich odvodené domnienky a na ich základe vyslovené  názory sú v rozpore so skutočnosťou, žiadam, aby bol na zodpovednosť braný orgán, ktorý mi podal informáciu o žiadosti, ktorú si dňa 31. 1. 2011 podali uvedené osoby s cieľom odkúpiť podiely neznámych vlastníkov zo spoločného  urbárskeho vlastníctva   zapísaných na LV  4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto od SPF - orgánu, ktorý má v tomto smere jediné právo - spravovať vlastníctvo neznámych vlastníkov, a nie s ním kšeftovať!

V prípade, že ide o preukázateľné skutočnosti, je toto výzvou na konanie kompetentných orgánov - a  asi aj tých, ktoré majú byť  činné v trestnom konaní.

piatok 21. októbra 2011

Priebeh prejednávanie údajného priestupku T. Šidlovej proti JUDr. Chovancovi na Obv. úrade v LM - odbore všeobecnej vnútornej správy dňa 21. 10. 2011

Na základe predvolania som sa 21. 10 2011 dostavila na prejednávanie môjho údajného priestupku proti JUDr. Chovancovi.

Moja námietka predpojatosti / zaujatosti  z 27. 9. 2011 proti prejednávajúcemu bola neobyčajne rýchle zamietnutá rozhodnutím ObÚ v LM  - už 3. 10. 2011 mi "nevyhovuje" Mgr. Jana Hapčová.

Keď sa pozriem späť na predchádzajúce konania, v ktorých uvedený orgán v iných prípadoch robil všetko možné, aby sa veci naťahovali, a neplnil si povinnosti voči mne tak, ako to už spomínam v minulých príspevkoch, musí byť zrejmé, že táto rýchlosť v konaní orgánu nemôže mať iný cieľ, a iné pozadie, ako je snaha čo najrýchlejšie sa mi revanšovať za moje oznámenia pre podozrenia na možnú korupciu orgánu a jeho zneužívanie právomocí.

Už na začiatku konania som žiadala, aby orgán zapísal, že si budem priebeh nahrávať na diktafón. Prejednávajúci toto neučinil, ale vyjadril sa, že mám na nahrávanie právo.
A snažil sa rozprávať čo najtichšie, aby sa na zázname jeho slovný prejav nedal dobre rozoznať.
Odmietnutie zaznamenať  túto skutočnosť do protokolu môže mať jediný cieľ - aby sa neskôr nik na nič nepamätal, a nahrávka mohla byť ako dôkaz v budúcnosti odmietnutá, prípadne vyhlásená za nezákonnú.

Na otázku prejednávajúceho, či som porozumela poučeniu, som odpovedala, že nie úplne, lebo som neštudovala zákony, ktoré sú tam uvedené. Spýtal sa, či som svojprávna!

Ja sa pýtam, či porozumenie poučeniam, odvolávajúcim sa na uvedené bližšie nerozobraté a nevysvetlené paragrafy je podmienené svojprávnosťou!

Osobne som presvedčená, že som na konaní  nedostala možnosť všetko predložiť, aby som dokumentovala písomnosťami, ako podpornými dôkazmi, z čoho som vychádzala pri podávaní oznámenia nielen na samotného  JUDr. Chovanca.

JUDr. Králik ma pri pokusoch vlastnými slovami objasniť veci zahriakol, že nebudem tam robiť rečnícke cvičenia.

K predkladaným písomnostiam sa vyjadril , že tie nemajú právnu váhu.

Podľa jeho vyjadrenia si  v demokracii nemôžem dovoliť niekoho obviniť bez dôkazu, ani povedať  svoj názor!
(A dôkazy sú odmietané!)

On ako orgán má dôveru vlády!
(Ktorej asi?)

Pritom som iba nadväzovala na to, na čo JUDr. Chovanec poukazoval: že dôvodom na krivé obvinenie jeho osoby má byť skutočnosť, že som prehrala spor ( v ktorom zastupoval tých, ktorí pokútnym spôsobom nadobudli našu pôdu) a musela som mu zaplatiť trovy konania, ako píšem v predošlom príspevku.
JUDr. Chovanec nepreukázal žiadnym spôsobom, kto sú tie osoby, ktoré stratili dôveru v neho práve pre to, že som ja podala oznámenie pre podozrenie z toho, čo je popísané v ňom. Pritom som priamo o toto požiadala.

JUDr. Chovanec  nepredložil  písomnosť, ktorou ma vyzýval, aby som sa mu ospravedlnila, ako on tvrdil pred orgánom. (Samozrejme, že by som sa mu neospravedlnila, pretože som sa voči nemu ja osobne ničoho nedopustila! Pre uvedené som odmietla aj zmier,  ktorý sa orgán snažil  medzi nami dohodnúť.)

Navrhla som 4 svedkov, ktorých žiadam vypočuť v Kysuckom Novom Meste na dožiadanom orgáne.
JUDr. Chovanec namietal, že to by bolo kontraproduktívne!

Po uvedení mena štvrtého svedka som nevedela nájsť v rýchlosti jeho adresu, pričom do prednesu slovne zasiahol JUDr. Chovanec, že dotyčný býva neďaleko neho na tej a tej adrese.
Bola som v domnení, že meno svedka bolo zaprotokolované aj s adresou, ktorú uviedol JUDr. Chovanec.

Nebolo.Dodatočne po zistení skutočnosti som išla už po ukončení konania za prejednávajúcim, ktorý napokon súhlasil, že svedka doplní tak, ako bolo prednesené na konaní, pričom mi nezabudol pripomenúť, že on uplatňuje zásadu ústnosti!

Stará taktika - protivníka vykoľajiť najrôznejšími spôsobmi, ohlupovaním za výdatného zneužívania moci a zákona, aby stratil niť svojich myšlienok, sa vždy vyplatí!

Už v prvotnom podaní orgánom činným v trestnom konaní  som uviedla, že táto vec nemá nič spoločného s predošlým sporom. (Neodvolala som sa proti predmetnému rozsudku s tým, že neskôr nájdem odborníka a ten bude v novej žalobe vychádzať z odôvodnenia súdu a postaví správnu žalobu.)

Po prečítaní si  mojej vytlačenej výpovede  na Obv. úrade v LM som videla, že nie všetko, čo som hovorila, je uvedené v protokole. 

Prejednávajúci totiž vyberal len určité vyjadrenia, ktoré mi umožnil nadiktovať. S tým, že to ostatné sa veci netýka, či vraj stále nechápem, čo je predmetom prejednávania.

Pritom zo strany JUDr. Chovanca  boli neustále opakované isté  skutočnosti , ku ktorým som chcela poskytnúť v konkrétnej súvislosti  písomnosť ako dôkaz.

JUDr. Chovanec sa zaujímal najmä o mnou na ilustráciu použitú  fotokópiu žaloby proti  A.Č., ktorú vypracovala kancelária JUDr. Ščuryho , a ktorú som napokon odmietla dať do spisu ako dôkaz - táto nemala inú súvislosť, len som ňou poukazovala, že v žalobnom návrhu je ako argument na vyslovenie relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy  uvedené, že darovanie podielov je možné len medzi blízkymi osobami, a teda JUDr. Chovanec nadobúdal podiely v rozpore s tým, čo platí  pre iných, pričom pre seba si nárokuje výnimku.

JUDr. Chovanec veľmi dobre vedel o tejto žalobe, pretože osoba z kancelárie JUDr. Ščuryho ju verejne predniesla aj v jeho prítomnosti na valnom zhromaždení 11. 12. 2010, čo je zachytené na legálnej nahrávke z priebehu valného zhromaždenia na diktafón a je z mojej strany k dispozícii orgánu v podobe  DVD.

Sám  JUDr. Chovanec sa vyjadril pred policajným orgánom, že podiely v urbárskom spoločenstve nadobudol kúpou a darovaním.  Keďže nik zo spoluvlastníkov neponúkol svoje podiely verejne na odkúpenie, nikto nevedel a nevie, od koho  a akým spôsobom ich v skutočnosti  nadobudol. 

Spôsob nadobudnutia je však uvedený aj na LV , ktoré sú vedené na meno JUDr. Chovanca.

Poukazovanie mnou  na to, že nadobúdanie podielov v urbárskom spoločenstve JUDr. Chovancom je v rozpore s platnými zákonmi , teda je dôvodné.

Predložila som prejednávajúcemu ako dôkaz o dôvodnosti podozrení aj odpoveď SPF Bratislava,  od ktorého  som žiadala informáciu v zmysle zákona, či JUDr. Chovanec a jeho manželka si podávali žiadosť na odpredaj podielov neznámych vlastníkov, ktorých vlastníctvo spravuje SPF. 

Odpoveď orgánu bola v tom zmysle, že musia požiadať dotknuté osoby, či súhlasia s vydaním informácie!

Táto písomnosť bola jediná, o ktorú mal enormný záujem, a ktorú si vo fotokópii  z mnou predkladaných písomností JUDr. Chovanec vyžiadal. Prečo asi?

Ako spoluvlastníci máme právo vedieť, či došlo k tejto snahe zo strany JUDr. Chovanca a jeho manželky.

Ako občania, máme právo vedieť, ako nakladá so spravovaným cudzím vlastníctvom SPF, ktorý už desaťročia nepožíva medzi občanmi dôveru.

Odmietnutie vydania informácie zrejme slúži len na zakrývanie niečoho, alebo na získanie času, aby sa niečo dalo zakryť. Ide totiž o vec verejnú, ktorá sa dotýka aj mnohých iných osôb - nie intímne záležitosti manželov Chovancových.
Najmä ak je stovkám reštituentov odmietaný nárok s odôvodnením, že SPF nemá dostatok pôdy v danej lokalite, a preto im treba "hodiť" ako odškodnenie "pár šupiek"  a zatajené výhodne popredávať so ziskom úplatkov.

Prejednávajúci JUDr. Králik vystúpil s tým, že to je štandartná  odpoveď orgánu a  neznamená, že by sa dotyčné osoby mohli dožadovať prevodu vlastníctva zo SPF.

Pre súdneho obyčajného  človeka  je to jednoznačný  signál, že k niečomu takému  mohlo prísť,  pretože by inak orgán odpovedal, že osoby s uvedenými menami v evidencii nemá.

Keďže písomností, ktoré mám k dispozícií, je viac, a ktorých obsah a pôvod mi naznačujú, že môže ísť o nezákonné postupy, a rovnako k nim pristupuje aj množstvo ďalších dotknutých osôb, nemôžu byť odmietané ako dôkaz, na vyvrátenie tvrdení JUDr. Chovanca, že som sa dopustila  krivých obvinení s cieľom privodiť mu trestné stíhanie z pomsty za prehratý spor.(Mimochodom, viac razy zdôrazňuje svoje úspechy pri zastupovaní klientov, avšak väčšina občanov nemá k súdom žiadnu dôveru a vie, že úspešnosť nezávisí od pravdy a dôkazov.)

Podľa Ústavy SR čl. 26 mám právo na slobodu prejavu a právo na informácie, ako aj vyjadrovať svoje názory.
Rovnako Dohovor  o ochrane základných ľudských  práv a slobôd a judikatúra ako ÚS SR, tak  ES mi ich poskytujú a zaručujú.
Informácie, ktoré som získala, mám právo rozširovať a od toho sa odvíja aj  právo, obracať sa na príslušné orgány  s podozreniami z nezákonností. Je to realizované právo slobody prejavu v praxi.


To, čo som uviedla vo svojich podaniach adresovaných orgánom činným v trestnom konaní  o svojich podozreniach, nebolo  uvádzané nikde na verejnosti, a preto nemôže byť považované za poškodzovanie cti a povesti dotyčnej osoby.

Ani vyslovenie názoru na istú kategóriu osôb nie je ničím iným, ako vyslovením môjho osobného názoru a spadá pod uvedené články.
 
Podania, ktoré som doručila orgánu, sú uložené na orgáne a nie sú predmetom rozširovania na verejnosti - ale  verejnosť sama  v súvislosti s predmetom oznámenia a osobami v nich uvedenými  sa vyjadruje v rovnakom zmysle.

Ja ako občan-laik nedokážem ani zabezpečiť všetky dostupné dôkazy, ani posúdiť, či bol spáchaný trestný čin v súvislosti s konaním niektorých osôb, a som presvedčená, že to by malo byť úlohou polície. Tá slovenská však nekoná v záujme bežných občanov, ale kryje nekalú činnosť "svojich vyvolených", ako sa ukazuje a na odmietaní iných podaní , ktoré boli doručené orgánom v mene členov spoločenstva.
Moje tvrdenia podporujú aj  písomnosti, ktoré boli vyprodukované bývalým vedením spoločenstva,  rozoslané na adresu členov spoločenstva ,  pričom v nich vedenie uvádza konkrétne mená! Nie je mi známe, že by sa niekto z týchto uvedených osôb bol niekedy obrátil na súd, alebo políciu pre hanobenie svojho mena a cti preto, že bývalé vedenie urbariátu v snahe si zachrániť korytá a pozície, o svojich odporcoch rozširuje svoje domnienky!

Problém kysuckonovomestského urbariátu bol už medializovaný ako v rozhlase, tak v televízii, kde sa poukazovalo na uvedené skutočnosti a nezákonnosti verejne!!!

Žalobné návrhy na vyslovenie neplatnosti zmlúv, uzavretých  v rozpore so zákonom sú predmetom súdnych konaní. O niektorých už súd rozhodol v prospech spoločenstva.

To ukazuje na skutočnosť, že aj iné osoby sa  cítia poškodené konaním bývalého vedenia, ktorému poskytoval právne poradenstvo, podľa vlastného vyjadrenia, i dokladov o tom, koľko mu bolo vyplatené  za tieto služby od urbáru, JUDr. Chovanec , čo je ďalším dôkazom,  že moje podozrenia mali reálny základ. 

JUDr. Chovanec sa vyjadril aj sám pred orgánom v LM, že poskytoval bývalému  vedeniu  právne poradenstvo.

Toto je dosť významná skutočnosť, ktorá  zakladá  podozrenie na účelovosť poradenstva, keď  vezmeme na vedomie, že napadnuté zmluvy sa ukazujú ako nezákonné.

Z viacerých   písomných zdrojov, ktoré mám k dispozícii,  vidieť, že vedenie konalo vždy tak, ako mu práve vyhovovalo, pričom sa odvolávalo na vyjadrenia a názory JUDr. Chovanca.

28. 5. 2010 je datovaná písomnosť "Určené: členom pozemkového spoločenstva!", v ktorej sa píše, o stave výkupu pozemkov a výške nájomného v súvislosti so SEVAK-om, kde sa uvádza aj nasledujúce: "Cestou advokátskej kancelárie JUDr. Milana Chovanca sme však zabezpečili znalecký posudok, podľa ktorého je cena vyššia."
Zdôrazňujem, že toto bolo  a je nezákonné rozpredávanie spoločného vlastníctva jednotlivcami,  ktoré bývalé vedenie organizovalo a podporovalo. Čo napokon potvrdzuje aj iná písomnosť, v ktorej hovoria o cene, za akú by sme mali predávať, a súčasne o nezákonnosti, pre ktorú činia podanie na prokuratúru!!!

V texte odvolania proti vyvlastneniu, ktoré nepochybne pochádza  od JUDr. Chovanca, a ktoré v rovnakej podobe spolu s ním podali Ing. Galvánek a L. Kmecová  - obaja členovia bývalého vedenia je ako dôkaz uvedený LV, ktorý "bol Vám predložený JUDr. Chovancom v konaní Výst. 302/2009-2 - An."

Na strane 2 ako dôkaz uvádza "Nájomná zmluva zo dňa 11. 11. 2009 - bol Vám predložený JUDr. M. Chovancom v konaní Výst. 302/2009-2-An".  Táto nájomná zmluva bola uzatvorená bez akéhokoľvek vedomia a schválenia jednotlivými spoluvlastníkmi, či odsúhlasená valným zhromaždením.

 O machináciách za chrbtom spoluvlastníkov svedčí aj list, ktorý odoslal Ing. Ján Starinský s dátumom 10. 11. 2010 na adresu Urbariátu v KNM. Uvádza, že mu bolo 2. 11. 2010 doručené Rozhodnutie Mesta KNM, ktorým zamieta návrh SEVAK na vyvlastnenie pozemkov, pretože bola uzavretá 11. 11. 2009 na predmetné pozemky nájomná zmluva. Uvádza, že ako člen urbariátu nemá žiadne informácie o predmetnej nájomnej zmluve a - citujem "...došlo tým k nakladaniu s mojím majetkom bez môjho súhlasu a vedomia, žiadam týmto Urbariát o zaslanie kópie predmetnej nájomnej zmluvy na moju adresu uvedenú v záhlaví tohto listu."
7. 12. 2010 Ing. Starinský datoval list na moju adresu, kde oslovuje spoluvlastníkov a upozorňuje na porušenie Občianskeho zákonníka, ako aj na porušenie zákona o pozemkových spoločenstvách, nakoľko o nakladaní s majetkom v podielovom spoluvlastníctve môže rozhodovať iba väčšinou hlasov podielových spoločníkov.
Citujem: "O žiadnom rozhodovaní, prípadne hlasovaní o uzavretí zmluvy som ani ja ani mnohí iní spoluvlastníci neboli informovaní, a teda došlo tým zo strany Urbariátu - pozemkového spoločenstva k svojvoľnému nakladaniu s majetkom nás spoluvlastníkov."

Aj tieto písomnosti potvrdzujú opodstatnenosť podania trestného oznámenia pre podozrenie z nekalého konania osôb na čele urbárskeho spoločenstva a poškodzovania záujmov ostatných členov spoločenstva.

Samotný JUDr. Chovanec musel vedieť,  že napr. zmluva so SEVAK-om je v rozpore so zákonom, aj záujmami členov spoločenstva, pričom bola uzavretá bez ich vedomia. 

"Zaujímavo" skončilo moje vyvlastnenie pre SEVAK. Stavebný orgán KNM mi na odvolanie vôbec neodpovedal.
Obrátila som sa na prokuratúru, a až z jej vyjadrenia som sa dozvedela, že vyvlastňovanie bolo  zrušené na základe odvolaní JUDr. Chovanca, Ing. Galvánka, L. Kmecovej a Ing. Starinského. O tom, že  menovaní podali odvolania, som netušila - hoci Ing. Galvánek bol na stavebnom úrade spolu so mnou v skupine. Samozrejme, že potreboval vedieť a informovať, čo sa chystám vo veci podniknúť ja, aby sa mohli zariadiť.
V písomnosti, ktorú som neskôr získala, bolo potvrdené, čo tvrdil Ing. Galvánek na jednaní s odvolaním sa na JUDr. Chovanca  - podiely predávať, ale nie za "ich" cenu ( lebo dr. Chovanec povedal, že je to podhodnotené) ; písomnosť, ktorú vedenie rozoslalo, obsahuje rozporné účelové vyjadrenia :

1.predávať za cenu, ktorá je "primeraná" a

2.  pretože ide  o protizákonné konanie, obrátili sa na prokuratúru! 

Samozrejme, až po tom, ako som na prokuratúru vec doručila ja s poukazovaním, že sa koná v rozpore so zákonom a bez vedomia a schválenia vlastníkmi  - podobne takto bola uzavretá neskôr zmluva o nájme a výške nájomného so SEVAK-om.

1. 6. 2010  bola vyprodukovaná bývalým vedením , ktoré nemienilo rešpektovať, že mu funkčné obdobie skončilo,  na adresu členov písomnosť, v ktorej sa  o. i. uvádza:

"V niektorých podaniach sme zaregistrovali vyjadrenia, že už teraz by mali bohatí podnikatelia  (nie Kysučania) sa stať nezákonne spoluvlastníkmi a zo zákulisia riadiť náš výbor so zámerom zmocniť sa nášho majetku, či dokonca resp. že nejakí veľkí hráči sa netaja tým, že chcú získať budovu Mýta."

Táto písomnosť je dôkazom, že aj iné osoby videli, ako sa nezákonne a nehospodárne  nakladá s ich vlastníctvom, a začali na to verejne poukazovať.

Ja som podávala svoje oznámenie o podozrení až 9. 12. 2010!

Z písomnosti  Správy katastra v KNM dat. 24. 11. 2010  označenej ako "Katastrálne konanie - opakované predvolanie" sa javí, že niekto mal záujem zabrániť riadnemu zápisu hotela Mýto na spoločenstvo, o čo požiadali ešte 4. 10. 2011 dve zo spoluvlastníčok - teda ešte pred odoslaním môjho oznámenia na adresu policajného prezidenta, a ešte pred zvolaním valného zhromaždenia na 11. 12. 2010 a zvolením nového výboru - a "náhodou" im nebolo doručené predvolanie na údajné  konanie, ktoré malo byť 9. 11. 2010! Dôvodom k tomuto boli nepochybne náznaky istého záujmu "istých" osôb o získanie hotela Mýto.

Samozrejme, že  som vedela len o niektorých skutočnostiach , ale podozrenie, kto je za vecou, už kolovalo medzi spoluvlastníkmi skôr, ako som učinila svoje podanie. Nebola som teda  ja pôvodcom  rečí a úvah, že by za prípadom mohol stáť ten a ten konkrétne.
 
V písomnosti vyprodukovanej bývalým vedením spoločenstva ako "Stanovisko k tvrdeniam "skupiny" - KOMISIE na prehodnotenie zmlúv" zo dňa 15. 12. 2009 " sa v bode 6. uvádza "(Upozornenie: nejedná sa o nášho právneho zástupcu JUDR. Milana Chovanca, .....) "-  ukazuje na dôvodnosť podozrenia, že  JUDr. Chovanec v nadväznosti na súčasný stav - teda napadnutie zmlúv novým vedením a niektorými spoluvlastníkmi,  zrejme v úlohe právneho zástupcu  nekonal korektne a v záujme všetkých.

To, že JUDr. Chovanec obhajuje vo svojej výpovedi pred policajným orgánom Ing. Galvánka, má svoj dôvod - treba zakryť skutky, ktorými sa minulé vedenie "podpísalo" na členoch spoločenstva, pretože JUDr. Chovanec mal z poradenstva aj ďalší prospech v podobe finančných úhrad za vykazované  poskytovanie právnych služieb urbárskemu spoločenstvu.

Na okraj dnešného konania na Obv. úrade v Liptovskom Mikuláši chcem uviesť  ešte niekoľko preukázateľných faktov, na ktoré som poukázala v prítomnosti oboch - prejednávajúceho  JUDr. Králika i navrhovateľa JUDr. Chovanca, ale podľa prejednávajúceho  neboli "hodné" byť zaznamenanými  v protokole, aj keď som žiadala.


Bola som JUDr. Chovancom obvinená z niečoho, čoho som sa proti nemu nedopustila.

Pretože som začala preukazovať písomnosťami, že som si nevymyslela to, čo som uviedla do svojho oznámenia, odrazu som sa dozvedela od prejednávajúceho, že o tom konkrétne sa nekoná.

Skutočne zaujímavé -  naviac ak JUDr. Chovanec vo svojich prednesoch  stále zdôrazňoval a opakoval , že som si proti nemu obvinenia vymyslela s cieľom ho poškodiť a privodiť mu trestné stíhanie.
Na tieto som reagovala  tak, že som  sa snažila predkladať písomnosti, ktoré  sa viažu k  veci  a odrazu sa dozvedám, že podstata návrhu JUDr. Chovanca je v inom!
V mojom údajnom hanlivom  vyjadrení na jeho adresu! A to v podaní, ktoré som odoslala na adresu policajného prezidenta.

Márne som doma hľadala, kde konkrétne sa v mojich oznámeniach nachádza ono vyjadrenie a ešte v konkrétnej spojitosti s menom JUDr. Chovanca. Nič som nenašla.

Po dôkladnom preštudovaní podania, ktoré som adresovala  policajnému prezidentovi JUDr. Spišiakovi, na ktoré sa dotyčný odvoláva, som zistila, že jeden z vyšetrovateľov buď zámerne, alebo zľahčiac si prácu, dezinterpretoval jedno z mojich vyjadrení a spojil ho s menom JUDr. Chovanca.

Je však preukázateľné, že  ide o rečnícku otázku v spojitosti s osobami,  ktoré bez zábran konajú v rozpore s etikou, morálkou a zákonom všeobecne, a proti ktorým je obyčajný občan - ich obeť, absolútne bezbranný.

Počas výsluchu som poukázala na vyjadrenie JUDr. Chovanca, ktoré predniesol na policajnom orgáne v Čadci dňa 5. 4. 2011 - ČVS:ORP-27/OEK-CA-2011 s otázkou, či tento jeho výrok na moju adresu nie je rovnakou urážkou a znevažovaním mojej povesti na verejnosti. 
Nedočkala som sa  reakcie  ani od prejednávajúceho, ani od navrhovateľa. A ani toho, aby bol môj prednes zaprotokolovaný.

Posúďte sami: " Z doterajších mojich skúseností s vystupovaním a prezentáciou sa p. T. Šidlovej najmä s poukazom na jej chaotické podania, neuvážené vyjadrenia a tvrdenia, mám vážne pochybnosti o jej psychickej pohode, čo myslím, že by malo byť predmetom odborného skúmania s poukazom na overenie spôsobilosti zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami."

Možno moje podania vyzerajú z hľadiska toho, akoby ich podal právnik, chaoticky. Ale určite sú zreteľnými a zrozumiteľnými vyjadreniami občana bez právnického vzdelania, ktoré jednoznačne ukazujú, čo žiadam od orgánov.
O neuváženosti vyjadrení a tvrdení z mojej strany nemôže byť reč, pretože to, čo predkladám, nie je výsledkom iba nepodložených klebiet - ako vidieť z písomností, ktoré uvádzam.
Spôsobilosť zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami  a právo na ne určite mám. Orgány štátnej a verejnej správy majú slúžiť slušným ľuďom pomáhať ochraňovať ich práva.

Moja činnosť - to údajné zaťažovanie štátnych orgánov je však tŕňom v päte tým, ktorí majú dôvodné obavy, že vyjdú na svetlo ich nezákonnosti, a preto útočia ako na moju spôsobilosť, tak "psychickú pohodu". 
Je však zaujímavé, že toto  tvrdenie, či podozrenie JUDr. Chovancovi  ale nebráni ma obviniť ako osobu, ktorá je plne spôsobilá niesť zodpovednosť za svoje činy! Samozrejme v prípadoch, v ktorých sa mu to hodí!

Nuž, keď isté "skupiny" nemajú už iný argument, začnú útočiť na psychickú spôsobilosť oznamovateľov a účastníkov konania, aby tak spochybnili ich tvrdenia pred orgánmi, ktoré im idú vo väčšine prípadov "po ruke".

Ja mám zase veľmi vážne pochybnosti, že JUDr. Chovanec nadobudol nejednu nehnuteľnosť skutočným vydržaním, ako je uvedené na listoch vlastníctva č. 3177, 8258, 8707, 4669. (A nie je vylúčené, že osvedčenie o vydržaní zasa potvrdila notárka z Turzovky!)
A tieto pochybnosti má aj slušný počet ostatných členov spoločenstva a už niekoľko rokov!!!

Nie som odborníčkou, a tak sa môžem mýliť:
"Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní NZ 18153/ 2011-954/11."
Aj ostatné  LV majú za lomkou 2011 a 11 - o čom sa domnievam, že ide o  rok , a teda o čerstvé "akcie"!  (Podľa aktualizácie katastrálneho portálu z 10. 9. 2011.)

Nie je toto ten skutočný dôvod, prečo sa JUDr. Chovanec tak intenzívne zaujímal o odpoveď, ktorú mi poslal SPF z Bratislavy , kde mi oznamuje, že si musí vyžiadať súhlas dotknutých osôb na to, aby mi poskytol v zmysle zákona informáciu, či mal on, alebo jeho manželka podanú žiadosť na odpredaj nehnuteľností neznámych vlastníkov, alebo z vlastníctva SR cez SPF?

Bežnému občanovi je záhadou, kde sa  v súčasnosti  objavilo to množstvo pôdy a podielov z urbáru, ktoré sa stali predmetom jeho vydržania!!!!! Tak sa to aspoň javí nejednému laikovi, vrátane mňa.

Zrejme  ani podozrenie zo snáh ovládnuť urbárske spoločenstvo  JUDr. Chovancom  cez získanie vlastníctva v  čo najvyššom podiele  nebude  iba "novinárskou kačicou" poletujúcou po Kysuckom Novom Meste z nedostatku inej činnosti!  Nepochybujem, že potom sa už bude hlasovať podľa výšky podielov, od ktorej sa odvíja počet hlasov v zmysle stanov spoločenstva.
Asi pred tromi rokmi na valnom zhromaždení jedna z členiek zúčastnených vyzvala, aby nepredávali JUDr. Chovancovi svoje podiely!  Nepochybujem, že vedela, prečo na to spoluvlastníkov vyzvala.

Na LV sú okrem iného vyznačené aj plomby - V-916/2011 a Z-510/11, ktoré mne laikovi nič nehovoria, ale poukazujem na ne v domnení, že môžu niečo významnejšieho znamenať.

Nemali by byť aj tieto aktivity JUDr. Chovanca predmetom skúmania kompetentných orgánov? 

A to  orgánov, ktorých vyšetrovanie by nemal možnosť ovplyvňovať napr. aj tvrdeniami, že oznamovatelia by mali byť podrobení skúmaniu psychiatrov?

Výzva občanom Slovenskej republiky

Občania, nedajte sa ohlupovať tvrdeniami, že máte zaručenú beztrestnosť a anonymitu v súvislosti s upozorňovaním na možnú korupciu a možnú kriminálnu činnosť.


Podávajte svoje  oznámenia anonymne, doporučene, pod inou adresou, na rôzne miesta opakovane, odosielajte vždy z iného miesta, nelepte známky a obálky slinami vlastných úst, píšte a chytajte papiere v rukavičkách. Neviete totiž, čoho sú schopní "tí"!

Vyhnete sa perzekúciám zo strany osôb, ktoré sa dopúšťajú skutkov v rozpore s etikou a zákonom,  a ktoré  majú všade svojich kamarátov.

Ako nám tvrdia vládne úderky, tak preverujú aj anonymné podania a posielajú ich na príslušné útvary. Kde samozrejme skončia v koši, ako nedôvodné!

Ale aspoň sa vám uľaví, že ste si povedali svoje - aj keď  "na Slovensku je to tak!"

Ešte vám zostane nádej, že "na každého raz dôjde" - t. j., že si niektorý nepriateľ dotyčného  spomenie na neho, keď sa ho bude potrebovať zbaviť a informácie, ktoré ste odoslali "orgánu", mu prídu vhod.


Výzva slovenskej vláde v súvislosti s odhaľovaním možnej korupcie a podozrenia z možnej kriminality

Vážená vláda SR - táto, i ďalšie, ktoré prídu po Vás!Vyzývam Vás, aby ste prestali občanov dostávať do problémov tým, že ich vyzývate, aby upozorňovali na možnú trestnú činnosť jednotlivcov a možnú korupciu orgánov.

Ako uvedomelá občianka, ja Tatjana Šidlová, som si neraz dovolila pod svojím vlastným menom upozorniť na podozrenie z nekalej činnosti jednotlivcov i orgánov podávaním trestných oznámení pre podozrenie či už z korupcie, alebo možnej  majetkovej trestnej činnosti.

Opakovane sa presviedčam v súvislosti s mojimi podozreniami založenými na skutočnostiach obsiahnutých v rôznych písomnostiach, ako aj na šíriacich sa rečiach  osôb, ktorých sa veci dotýkajú priamo, či nepriamo, že ako občan som vystavená postihu za túto opovážlivosť a svoje názory.

Posledným dôkazom je prípad s JUDr. M. Chovancom, ktorý je momentálne prejednávaný na Obv. úrade v Lipt. Mikuláši, na priestupkovom oddelení.

Bola som obvinená menovaným z údajného priestupku pre poškodzovanie jeho povesti a snáh, aby bol stíhaný pre to, čo je predmetom môjho oznámenia.


Podľa vyjadrenia prejednávajúceho JUDr. Králika si v demokratickej spoločnosti nesmiem dovoliť vyjadriť svoj názor na nikoho, a rovnako bez dôvodov podávať trestné oznámenia!

Pýtam sa Vás, načo potom slúžia orgány činné v trestnom konaní, keď tieto nejdú do podstaty veci, keď  pri výsluchu  nemajú záujem na predkladaných dôkazoch, ktoré ponúkam, keď tieto vôbec neberú do úvahy, ale stačí im vyjadrenie dotyčného, že on nič podobné neučinil!?

Vyzývam Vás, aby ste zmenili zákony tak , že oznamovateľ nebude môcť byť stíhaný za obsah podania aj keď sa nedokáže jeho podozrenie - pretože dokázanie nie je v jeho moci práve pre skorumpovanosť orgánov na každej úrovni verejnej i štátnej správy.

Rovnako, aby nebol občan stíhaný, keď vyjadrí svoj názor na osobu potenciálneho páchateľa vo svojom podaní.

Ak mám ako občan právo na podávanie oznámení o možnej korupcii a kriminalite, ako aj vyjadrenie svojho názoru  -- tak, ako mi to zaručuje Ústava SR a Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôb podľa čl. 26 Ústavy SR a čl. 10 Dohovoru,  a podľa tohoto čl. v ods. 1 na slobodu prejavu, tak mi ju, a rovnako iným občanom, zaručte!

Ja osobne som neučinila iné, len v dobrej viere som orgánom činným v trestnom konaní poskytla informácie, ktoré sa ku mne dostali v písomnej podobe, alebo cestou vyjadrení osôb, ktoré sú na veci zainteresované osobne, s tým , aby veci preverili.

Každé informovanie o trestnej činnosti, resp. o podozrení z trestnej činnosti je preto realizované právo na slobodu prejavu a vyplýva z judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Ak toto právo má každý, tak ho mám aj ja - ako občan laik, bez právnického vzdelanie, ktorý sa vyjadruje bežnými slovami.

Tieto moje práva sú potláčané orgánmi, ktoré konajú v mene štátu -- tým , že sa ich predstavitelia odvolávajú na dôveru vlády voči nim samým, a na poukazovanie, že v demokracii si nemôžeme dovoliť povedať svoj názor, ani bez dôkazu niekoho obviniť! (Pričom toto sa vzťahuje len na mňa, nie na protistranu!)
Ako chce potom štát bojovať s korupciou a kriminalitou "bielych golierov", keď občania sú zastrašovaní a  nesmú vysloviť - oznámiť ani len podozrenie!?


Posledné informácie médií uvádzajú, o koľko klesol počet podaní na antikorupčnú vládnu linku za posledné mesiace.

Netreba vôbec pochybovať, že len preto, lebo oznamovateľ, ktorý sa správa neanonymne, je neskôr vystavený perzekúciám "spojených všemohúcich", alebo dostane podobné vyrozumenie, že sa nič nepreukázalo --  čo samozrejme dáva príležitosť podozrivému začať najrôznejšími spôsobmi oznamovateľa šikanovať. 

Ani o tom, že obyčajný človek, v dôvere, že prispeje k odhaleniu nekalostí a tým aj k náprave, je bez peňazí, advokátov a konexií  cielene likvidovaný -- samozrejme, v mene štátu -- jej predstaviteľmi, v pozadí ktorých stoja označené osoby.

pondelok 10. októbra 2011

Nazeranie do vyšetrovacieho spisu (vrátane realizácie výpiskov, poznámok a kópií spisu) upravuje ustanovenie par. 69 TP, v zmysle ktorého na uvedený úkon nie ste oprávnenou osobou!

V uvedenom zmysle som dostala odpoveď od OR PZ v Liptovskom Mikuláši, OKP od mjr. Ing. Pavla Čončola, ktorému odstúpila moju žiadosť Obvodná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši o vydanie fotokópií písomností  súvisiacich s podnetom JUDr. Milana Chovanca na moju osobu.

Skutočne je to prešpekulované do detailov - za chrbtom občana prebehne konanie o ňom samom, bez toho , aby vôbec tušil, že sa niečo okolo jeho osoby deje.

K tomuto konkrétnemu prípadu ma nik nepotreboval na polícii vypočuť - na rozdiel  od prípadov, kedy som bola oznamovateľkou ja, kde mnou uvedené  osoby na polícii vypočuté boli - neraz len formálne.

Nik nepotreboval vidieť dokumentáciu, ktorá by dôvodnosť odovzdania veci priestupkovému oddeleniu Obv. úradu v LM vyvrátila.

Samozrejme, veď išlo o súčinnosť zainteresovaných "orgánov" - v osobách jednotlivcov, ktorí sa potrebujú revanšovať za moje aktivity aj proti nim osobne.

Ani odpoveď na môj podnet o preskúmanie zákonnosti postupu orgánov konajúcich v tejto veci, ktorú mi odoslala OP v LM nenachádza chybu v konaní orgánov, pretože všetky postupy sú v súlade so zákonmi, ktoré mi OP podrobne uvádza.

Z odpovede policajného orgánu vyplýva, že orgány polície  nie sú povinné podozrivému  doručiť rozhodnutie o odovzdaní veci inému orgánu.

Najzaujímavou časťou odpovede OP v LM je pasáž, kde sa uvádza:

".... Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom mikuláši využil možnosti poskytované mu ustanoveniami zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok" a v snahe v čo možno najširšej miere konať zákonným spôsobom, obrátil sa na JUDr. Milana Chovanca so žiadosťou o oznámenie, či aj naďalej trvá na priestupkovom konaní."

Obrátil sa orgán, aby napomohl zákonnosti!  Ale  v texte výzvy na podanie návrhu podpísanej JUDr.  Králikom sa nenachádza otázka, či JUDr. Chovanec aj naďalej trvá na priestupkovom konaní.

A ďalej z vyjadrenia OP:

"Podľa odlišného právneho názoru, ktorý sa v tejto otázke v právnej praxi vyskytuje, pritom pri postupe orgánu činného v trestnom konaní podľa par. 197 ods. 1 písm.a) Trestného poriadku nie je potrebný osobitný návrh na začatie priestupkového konania podľa par. 68 ods. 2 priestupkového zákona, pretože túto povinnosť na strane navrhovateľa zákon o priestupkoch pri odovzdávaní veci vôbec nepozná a preto ani neupravuje.
S prihliadnutím na obidve teoretické  roviny  je potom na mieste konštatovanie, že lehota, ak bola požadovaná, bola JUDr. Milanom Chovancom dodržaná a priestupkový orgán konal doposiaľ v intenciách zákonnej úpravy."

No a mne z tej  nezvyčajnej súkromnej  iniciatívy JUDr. Králika, ktorá mi je predkladaná ako snaha o čo najširšiu možnú mieru dodržiavania zákonnosti vyplýva len jedno: využiť príležitosť proti mne - pretože ide o priamu výzvu v mene orgánu na adresu JUDr. Chovanca, aby náhodou neprepásli  príležitosť si so mnou jeden i druhý "vybaviť účty"!

JUDr. P. Volkovics  uvádza aj toto: "...v čase nazerania prokurátora do spisového materiálu..." 

V minulom príspevku uvádzam, že v spise o jeho nazeraní nebol žiadny záznam, a ani na pečiatke OP nefiguroval spis ako príloha k odovzdávanej písomnosti, ktorá bola poskytnutá orgánu prokuratúry na základe výzvy o súčinnosť.

Je to priamy dôkaz toho, ako si zainteresovaní na rôznych orgánoch  navzájom zapožičiavajú spisy, bez toho, aby boli niekde evidované ich aktivity.
 

Je predsa dobré  vopred vedieť, ako sa "veci majú", "jak se to vyvíjí" , byť  pripravený na každú alternatívu vo vývoji prípadu.
V prípade potreby pomôcť kolegovi, či kamarátovi z branže. Niekedy z kolegiality, niekedy za bakšiš. Myslím to všeobecne  - levická prokurátorka je najnovším dôkazom, ktorý verejnosť len utvrdzuje v skorumpovanosti štátnej a verejnej správy na Slovensku.

pondelok 3. októbra 2011

Ľudia moji, ....................... "oni" to hádam aj čítajú?

V príspevku z 28. 9. 2011 som uviedla, že v spise Obv. úradu na  odbore  všeobecnej vnútornej správy v Lipt. Mikuláši sa nenachádzal záznam o telefonáte JUDr. Chovanca a ani samotný JUDr. Králik  samourčený    na prejednanie môjho  údajného  priestupku nespomenul počas konania, že by bol  JUDr. Chovanec  ospravedlňoval svoju neúčasť. 

Ani pri mojom odchode z miestnosti orgánu mi na otázku nevedel odpovedať, len mi ukázal už spomenutý lístok a povedal k nemu to, čo som už  napísala.

30 10. 2011 mi bol doručený list datovaný  29. 9. 2011, v ktorom mi JUDr. Králik oznamuje, že správny orgán nemôže rozhodnúť v priestupkovom konaní - citujem:

"v lehote do 30 dní a to z dôvodu:

- vznesenia námietky predpojatosti voči prejednávajúcemu a zamestnancom odboru VVS ObÚ Liptovský Mikuláš z Vašej strany na ústnom pojednávaní dňa 27. 9. 2011

- ospravedlnenej neúčasti navrhovateľa JUDr. Milana Chovanca na ústnom pojednávaní dňa 27. 9. 2011.

S úctou ....."Treba si všimnúť:        "ospravedlnenej neúčasti navrhovateľa" - ktorý volal deň pred konaním, záznam o tom však v spise nebol.

Chcel sa  naozaj "iba" ospravedlniť, alebo aj niečo "iné"?

No, možno bude záznam v spise - vyprodukovaný dodatočne  - a mňa budú presviedčať, že som ho nevidela!


 I  tak še da! I tak še da?     Dá sa aj tak, aj "tak".     Veď "na Slovensku je to tak!".

Verejný - pre istotu - odkaz pre pánov advokátov dr. Varmusa a dr. Chovanca

Vážení páni advokáti,


dávam Vám verejne na vedomie, že som Vám zloženkami poukázala súdne trovy, ktoré ste si vyčíslili v spore  7C/329/2005-352 , a   ktoré som Vám bola rozhodnutím súdu vo veci zaviazaná zaplatiť ako neúspešný účastník konania  o určenie vlastníckych práv k nám scudzeným  nehnuteľnostiam.

Predmetné nehnuteľnosti vlastnili potomkovia Štefana Šidla a Pauliny rod. Dubravay z Kysuckého Nového Mesta desaťročia.

Do vlastníctva takých, ktorí nikdy nič nemali, sa dostali  cez mafiánsky zlodejský výmysel zvaný ROEP za výdatnej pomoci  pracovníkov Správy katastra v Kysuckom Novom Meste a podobných osôb ako notárka v Turzovke, ktorá nejednému vydala osvedčenie o vydržaní.

Dnes, už niekoľko razy hore-dolu poprevádzané, nemáme právo svoje pôvodné vlastníctvo  dostať späť - lebo "tamtí ich nadobudli zákonnou cestou" a v "dobrej viere".


ROEP  v KNM vyprodukovala mafiánska spoločnosť zvaná Agrocons Bratislava, ktorá  povytyčovala parcely v katastrálnom území úplne iným smerom a znehodnotila  vlastníkom pôvodné pozemky rozkúskovaním.

Tak sa napokon objavilo 17 účastníkov konania. Niektorí , samozrejme, sú vo veci nevinne, ale mali toľko slušnosti, že si trovy konania neuplatnili. 

Mafia si  zákonom výborne ošetrila, že proti nej nik nebude môcť konať o navrátenie scudzeného vlastníctva.

Žalobu musia podať všetci spoluvlastníci a žalovať treba všetkých, ktorí sú na listoch vlastnícta a pripadajú do úvahy, že ich súčasné parcely obsahujú časti pozemkov navrhovateľov.

Určiť dnes presne , čo je totožné na ktorom pozemku  a LV z pôvodného vlastníctva našej rodiny, je nad sily človeka, ktorý nemá ani znalosti, ani  prostriedky  na taký zložitý spor - akým sa napokon prípad ukázal.   Bežní advokáti v tomto konkrétnom prípade sa nemali chuť angažovať.
 
Na základe ROEP-u tak nadobudli mafiáni ucelené parcely.  A za zbytky parciel pôvodných vlastníkov, ktoré okupujú s drzosťou im vlastnou, nemajú chuť ani platiť riadne nájomné, ani zaplatiť trhovú cenu, aby si ich odkúpili.

Tento stav trvá už desaťročia, pretože im  idú po ruke všetky zákony a orgány ochraňujú ich mafiánske práva, ignorujúc práva obyčajných občanov.


Takže, páni advokáti, aby ste mi nemuseli posielať upomienky na zaplatenie súdnych trov s vyhrážkou exekúcie, verejne Vám oznamujem,  že som rozhodnutie súdu o odvolaní proti výške trov prevzala 30. 9, 2011 a na jeho základe  som 3. 10. 2011 okolo 10. hodiny dopoludnia na pošte v Dúbrave pri Lipt. Mikuláši poukázala zloženkami, tak ako som to oznámila už Vašim sekretárkam,

1. na adresu JUDr. M. Chovanec, adv. kanc. s.r.o., V. Tvrdého 791/17, 010 01 Žilina - do vlastných rúk -
     1686,54 E,

2.  na adresu JUDr. J. Varmus, Čadca, Palárikova 83, Stilo s.r.o., na  č. účtu 0310880138/0900 -
     122,37 E.