štvrtok 29. decembra 2011

Špinavý boj o ovládnutie urbárskeho pozemkového spoločenstva v Kysuckom Novom Meste

O tom, ako sa nakladalo s vlastníctvom podielových spoluvlastníkov v urbárskom spoločenstve za predchádzajúceho vedenia  sa  toho zverejnilo už dosť.

Prítomní na poslednom valnom zhromaždení  riadne zvolili nové vedenie. Pripomeniem, že samozvaný moderátor JUDr. Chovanec určil pravidlá "hry" s nami --  pravidlá, podľa ktorých sme sa museli riadiť pri voľbe nových členov výboru.. 
Nám neostalo nič iné, len na jeho diktát pristúpiť. Nesmeli sme hlasovať podľa výšky svojich podielov, od ktorých sa odvíja počet hlasov, a každému priznal len jediný hlas.

Bolo nám pod nátlakom  zabraňované, aby sme mohli využiť v zmysle zákona svoje práva. Neostalo nám, len prijať túto nečistú "hru", aby sa veci pohli ďalej, a aby spoločenstvo mohlo fungovať. 

Dnes ten, pod ktorého taktovkou sa voľby udiali, poukazuje na to, že neboli legitímne! 

Napriek manipulácii vôle zúčastnených  sa napokon podarilo zvoliť nový výbor - výbor, ktorý - na prekvapenie vedenia, ktoré nemalo v úmysle vôbec odstúpiť, už im nedával ďalšie šance na ovládanie spoločenstva.

Zvolením konkrétnych  nových členov výboru vyjadrili tí podielnici, ktorým na vlastnom majetku záleží,  a ktorí sa pravidelne valných zhromaždení zúčastňujú, vôľu a snahu po náprave dovtedajšieho stavu.

Hlasovalo sa a nik nikoho nenútil hlasovať za toho, alebo onoho. Každý hlasoval slobodne podľa vlastnej úvahy!

Celý priebeh valného zhromaždenia je nahratý na diktafónovom zázname, takže pochybovať o pravdivosti mojich slov nie je dôvodné.

Nový výbor sa ujal po počiatočných prekážkach, ktoré mu kládli do cesty Ing. Galvánek a jeho suita, svojej funkcie a pustil sa do mapovania stavu spoločenstva.

Nezákonnosť siedmych zmlúv z ôsmych, ktoré boli v našom mene uzavreté s nájomcami, napadol na súde. 

Zmluvy nás jasne svojím obsahom poškodzujú! Pred podaním na súd boli dané  na právnu analýzu.

Nemusí nikto pochybovať, že sa komusi pretrhol  takto zdroj ziskov - komusi, kto sa na nás dlhé roky obohacoval.


Každý  iste dobre tuší, kto mal a má najväčší záujem na tom, aby všetko zostalo po starom, aby nakoniec získal prevahu v spoločenstve a mohol rozhodovať podľa svojej vôle až do štádia, kedy všetkých drobných spolupodielnikov úplne oberie o všetko za nanútenú najnižšiu výkupnú cenu!!!

A pretože nové vedenie spoločenstva sa pustilo do skutočného čistenia "Augiášovho chlieva" po svojich predchodcoch, začalo byť veľmi nepohodlné!

Najavo vychádzajú  minulé nekalosti, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú nás všetkých.

A pretože sa nejeden "z nich" cíti ohrozený aktivitami a zisteniami nového vedenia, rozhodli sa diskreditovať nové vedenie za každú cenu - ohováraním a marením jeho snáh ohlupovaním podielnikov, ktorí sa vo veci vôbec nevedia orientovať.

Žalobu na súd má právo podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ak sa cíti poškodený.  V tom mu nik nemôže zabrániť.
A v prípade úspechu musia znášať trovy tí, ktorí súhlasili s protiprávnym konaním  - teda  všetci, ktorí sa  nesnažili zabrániť protiprávnemu konaniu tých, ktorých sa žaloba týka!!!

Je úplne zbytočné poukazovať na dosiaľ údajne neuzavreté zmluvy - momentálne nebude núdza o odberateľov dreva, pretože ho je na trhu málo!


Z iniciatívy osoby  "ja nič, ja muzikant" bola založená Rada vlastníkov, ktorá sa prezentuje na vlastnej internetovej stránke, kde sa neštíti ohovárať najmä M. Anteckého  a Ing. J. Starinského.

Dezorientuje spoluvlastníkov nezmyselnými vyhláseniami a aktivitami  na ich adresu  a vyzýva ich, aby Anteckému a Starinskému nedávali plné moci na zastupovanie v čomkoľvek.


Pritom obaja vyššie menovaní sa snažia iba ochrániť vlastníctvo všetkých členov pred nenásytnými bezcharakternými indivíduami, ktoré vyvíjajú snahy obohacovať sa na majetku iných aj naďalej.

A takto sa prezentovali - okrem iných osôb - ešte pred svojím zvolením do funkcie vo výbore!

Samozvaná Rada vlastníkov drzo vyzýva - lanári do svojich radov spolupodielnikov, pretože spoločenstvo je ohrozené menovanými a ONI - Rada vlastníkov sa snažia o záchranu nášho spoločného majetku!!!

V  Rade vlastníkov  na prvom mieste figuruje súčasný primátor Mesta Kysucké Nové Mesto Ing.  Hartel. Ak si dobre spomínam, na jednom z VZ mu bolo vykričané, v ktorom subjekte má vlastné záujmy.

A ten, ktorý má na všetkom záujem najväčší, ten, ktorého ženie "dopredu" len zlosť a nenávisť premiešané túžbou po pomste tým, ktorí sa mu nevyhli z cesty, sa skrýva v úzadí - povrázky poťahuje z bezpečia svojej kancelárie.

Žiaľ, eštebácko-mafiánske praktiky, udomácnené pevne v tomto štáte im to umožňujú - korumpovať súdy, políciu, prokuratúru, využívať kamarátske prepojenia po straníckych líniách - najmä cez príslušnosť k strane SMER a HZDS.

Nedotknuteľnosť a arogancia s akou ju využívajú, bije denne a všade do očí, ale pri tej extrémnej skorumpovanosti orgánov nemáme šancu na nápravu.

Ľudia, neverte Rade vlastníkov! Určite to s Vami dobre nemyslia! A tí menovite uvedení sú nastrčené  figúrky, za ktorými sa schováva ktosi úplne iný!
Aj meno Ing. Hartela, primátora KNM nemá iný cieľ, ako vzbudiť dôveru a dezorientovať tých členov spoločenstva, ktorí si nedokážu ani len vo sne predstaviť, ako sa nakladalo s ich majetkom a čo vlastne samozvaná Rada vlastníkov  sleduje!
Ide jej o jediné: Zvrátiť situáciu na svoju stranu a zmocniť sa vlády v urbárskom spoločenstve!
utorok 27. decembra 2011

A znova Slovenský pozemkový fond a informácia podľa zákona 211/2000 Z.z. Aj keď sa rozleješ na kolomaž, my ti ju nedáme! A ešte urobíme vola a klamára z teba, občan!

Moje príspevky, ktoré sa týkajú žiadosti o informáciu adresovanú SPF v Bratislave v súvislosti so žiadosťou, ktorú podal JUDr. Chovanec M. a jeho manželka Alena, aby mu SPF odpredal podiely neznámych vlastníkov z majetku urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste evidovaných na LV č. 4669 a č. 8707 si máte možnosť prečítať.

Dopĺňam ich o nasledujúce skutočnosti.

Na základe odvolania proti nesprístupneniu informácie, ktoré som datovala 23. 11. 2011 a orgánu bolo doručené 25. 11. 2011, som   prevzala rozhodnutie SPF Bratislava, ktorým zamieta moju žiadosť.Rozhodnutie  č. DE/2011/055651-100 dat. 20. 12. 2011 o zamietnutí mojej žiadosti  je bohato odôvodnené, podpísané Ing. Evou Šimkovou, gen. riaditeľkou SPF.

Nachádza sa v ňom  na str. 3 aj nasledujúca pasáž:

"Z predloženej spisovej dokumentácie bolo zistené, že Slovenský pozemkový fond eviduje žiadosť JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu a nie podielov neznámych vlastníkov, zapísaných na LV č. 4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, tak ako to uvádza žiadateľka."

Asi už stačili "poupratovať" a pani riaditeľku možno aj "pritlačiť k múru"! 
 


Vo svojom rozhodnutí č. DE/2011/043637-100 z 20. 10. 2011 totiž  Ing. Eva Šimková, gen. riaditeľka SPF na str. 3 - čierne na bielom! - uvádza toto:

"Z uvedenej korešpondencie bolo zistené, že Slovenský pozemkový fond eviduje žiadosť JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov, zapísaných na LV č. 4669 a č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto."

  

A v ďalšom odseku nasledujúce na tej istej strane:

"Tieto dotknuté osoby boli listom č. DE/2011/0380099-201 zo dňa 20. 9. 2011 vyzvané, aby sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. vyjadrili, či súhlasia alebo nesúhlasia s poskytnutím informácie žiadateľke, a to formou zaslania fotokópie ich žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zo dňa 31. 1. 2011 žiadateľke. Dotknuté osoby listom z 26. 9. 2011, doručeným fondu 29. 9. 2011 oznámili, že nesúhlasia so sprístupnením informácie týkajúcich sa ich osôb a ich žiadosti o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov tretej osobe."

Upozorňujem, že mne osobne nebol známy deň, kedy menovaní mali datovať svoju žiadosť orgánu, takže túto informáciu mi priamo poskytla riaditeľka SPF v Bratislave v texte svojho rozhodnutia..Z uvedených citácií dvoch písomností rovnakej osoby ako orgánu v rozmedzí dvoch mesiacov je zrejmé, že znova víťazí lož ako pracovná metóda slovenského orgánu. Lož na vrub občana, aj keď ich  tento môže ich vlastnými písomnosťami z nej  usvedčiť!A ešte z poučení v Rozhodnutí z 20. 12. 2011: 

Na str. 3 Rozhodnutia:

"V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ak by fond pristúpil k realizácii prevodu spoluvlastníckych podielov štátu, musí  vždy zohľadniť práva všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti zodpovedajúce ich predkupnému právu podľa § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo  vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.".

"V takom prípade by fond mohol spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve štátu predať, a to podľa § 3 ods. 1 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení Nariadenia vlády SR č.168/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom."


Na str. 4 Rozhodnutia:


"Pokiaľ ide o prevod spoluvlastníckych podielov nezistených vlastníkov, môže tieto fond majetkovoprávne vysporiadať iba z dôvodov podľa § 19 ods. 3 písm. a), b), c) d) zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Ak nie sú splnené podmienky prevodu podľa citovaného zákona, fond môže takéto nehnuteľnosti prenajať v súlade s § 6 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov."


Písomnosť pod uvedenou značkou z 20. 12. 2011 obsahuje ešte:


"Na vedomie:
- Kancelária generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu 1x
- Právny odbor Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1x
   (príloha - spisová dokumentácia)
- Odbor prevodu a nájmu, odd. prevodu 1x "


Pri prvej písomnosti - datovanej 20. októbra 2011 v časti Na vedomie figuruje iba Kancelária gen. riaditeľky SPF a Právny odbor SPF.

Ktovie prečo v rozhodnutí z 20. 12, 2011 figuruje už aj Odbor prevodu a nájmu, odd. prevodu? Aby sa náhodou nepomýlil niekto a  neprezradil, čo sa za  chrbtom  podielových spoluvlastníkov deje?


 


Uvažujúcemu sa človeku sa vynorí  niekoľko otázok:

1. Kde je tá legislatívna diera, ktorú objavil JUDr. Chovanec, keď napriek tomu, čo uvádza SPF si podal žiadosť, aby mu boli odpredané podiely ?

2. Kto je tým mocným v skorumpovanom článku tejto reťaze, z ktorého vôle a moci bola popretá informácia z prvej písomnosti, že išlo o podiely neznámych vlastníkov a  luhárku urobil zo mňa?

3. Prečo neboli oboznámení podieloví spoluvlastníci so zámerom JUDr. Chovanca a jeho manželky?

4. Prečo musí byť predmetom zatajovania, že si podali menovaní žiadosť, aby im fond odpredal podiely zo spoločného vlastníctva?

5. Prečo je spoluvlastníkom zatajované, či a na akom základe bolo prípadne "usporiadané vlastníctvo" k pozemkom v zmysle vyššie uvedeného zákona/zákonov v prospech JUDr. Chovanca a jeho manželky a bez toho, aby bol voči ostatným podielovým spoluvlastníkom dodržaný zákon?


6. Prečo sa SPF nevyjadruje jasne a jednoznačne  - nech už ide o vlastníctvo vlastníkov nezistených, alebo štátu:

a) boli nejaké podiely uvedené na LV č. 4669 a 8707, ktoré spomenul  aj samotný orgán, odpredané JUDr. Chovancovi a Alene Chovancovej?

 alebo

b) žiadne podiely   uvedené na LV č. 4669 a 8707 neboli odpredané do vlastníctva JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej?


7. A prečo riaditeľka SPF Ing. Šimková odrazu nechce niesť zodpovednosť za tie svoje vyjadrenia, ktoré uviedla v predchádzajúcom rozhodnutí - tak, ako ich citujem - a ktorými vzbudila podozrenie, že k prevodu podielov na menované  osoby prišlo?
Má strach z niekoho, preto ich popiera?
Chce privodiť trestné stíhanie mne za ohováranie menovaných?

Nie som takou odborníčkou, aby som dokázala položiť otázok viac, a najmä nie v zmysle odbornom. Jedno je však isté: celý prípad nevzbudzuje dôveru  v očiach kohokoľvek, koho sa vec ako podielového spoluvlastníka týka.

(A utvrdzuje v domnienke, že JUDr. Chovanec sa skutočne snaží  získať takú výšku podielov, aby  napokon  urbárske spoločenstvo ovládol!)

Šíri sa z neho smrad na "sto honov"! A nielen z tohoto prípadu, ktorý má čosi spoločného so Slovenským pozemkovým fondom!

sobota 24. decembra 2011

SEVAK, a. s., Žilina - zase vyvlastňovanie vo verejnom záujme?

Akciová spoločnosť SEVAK zo Žiliny rozosiela podielovým spoluvlastníkom v Kysuckom Novom Meste znova výzvy na odpredaj ich vlastníctva.
Samozrejme, nie za trhovú cenu, ale podľa posudku, ktorý im - tak ako v podstate nejednému inému subjektu v Kysuckom Novom Meste, robí Ing. Vlasta Kolenová.

Posudok zabezpečil Mestský úrad  Kysucké Nové Mesto, ktorého niektorí funkcionári majú na veci aj osobný záujem -  ak nie priamo osobnú zainteresovanosť a účasť.

Vlastníci sú tlačení pod hrozbou vyvlastnenie vo verejnom záujme do uzavretia kúpnych zmlúv,  v ktorých podmienky zase len sú diktátom SEVAK-u, a. s.
V zmysle, že  čím komplikovanejšie sú formulované  body zmluvy, tým väčšia ochrana pre SEVAK pred ich  napadnutím pre prípadné zneužitie neznalosti jednoduchých ľudí bez právnického vzdelania z titulu  porušenia dobrých mravov zo strany kupujúceho.

Dnes, keď má reálnu hodnotu m2 pozemku oveľa vyššiu (odhliadnuc od toho, že ide aj o zastavané plochy, ak sa nemýlim), ponúka =  rozumej: núti SEVAK, spoločnosť, ktorá podniká a  ktorá občanovi nič nedá zadarmo, aby jej občan odpredal svoje vlastníctvo po 16,- E/m2.

Posudok č. 128/2009, na ktorý sa SEVAK, a. s. odvoláva, bol vyhotovený 9. 11. 2009. Už v tom období bola ním vnucovaná cena za m2 podstatne vyššia, ako je preukázateľné z informácie, ktorú členom spoločenstva rozoslalo vedenie.

Už v tom období sa SEVAK, a. s. snažil dosiahnuť vyvlastnenie tých, ktorí mu na základe prvej pôvodnej výzvy odmietli odpredať to, čo im v zmluve uviedol, najmä preto, že chcel zaplatiť extrémne nízku - neadekvátnu cenu.

Z iniciatívy bývalého vedenia Urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste napokon (bez vedomia a súhlasu "tvrdohlavých") za priamej angažovanosti JUDr. Chovanca ( podľa jeho osobných vyjadrení pred  niektorými orgánmi) bola so SEVAKOM, a. s. uzavretá nájomná zmluva v mene všetkých, ktorí odmietli predať.

Týmto krokom sa zabránilo vyvlastneniu a z druhej strany sa tak poistil spoločný  majetok  do budúcnosti pre záujemcu, kým  bude schopný  v období, pokiaľ  sa SEVAK rozhýbe, oboslať vlastníkov ponukami s o málo vyššou cenovou ponukou  a  získať tak do svojho vlastníctva množstvo podielov, ktoré potom tvrdo zobchoduje - samozrejme, za svoju cenu - so  SEVAKOM, ktorému nakoniec neostane iné východisko , len pristúpiť na jeho dohodu!

Je vhodné pripomenúť, že na príslušnom vyvlastňovacom orgáne Mesta KNM sa konalo nie v súlade so zákonom, čo môžem doložiť príslušnými písomnosťami.

Po mojom upozornení prokuratúry sa vec "akosi utriasla do stratena" a ja som na svoje odvolanie proti vyvlastneniu nedostala od orgánu žiadnu odpoveď.
Prekvapil ma však obsah písomnosti z prokuratúry, kde je uvedené, že sa odovlával JUDr. Chovanec, Ing. Galvánek, Ing. Starinský a p. Kmecová, a na základe ich odvolaní, bolo vyvlastňovanie zrušené - lebo bola dosiahnutá dohoda s vyvlastňovanými a bola uzavretá nájomná zmluva.

Pritom vyvlastňovací orgán sa vyjadril, že o uzavretí tejto dohody o nájme vôbec nevedel!

Ktovie, ako sa manipulovalo s dátumami na písomnostiach - v tomto smere si netreba robiť žiadne ilúzie o čistom priebehu tejto "akcie"!

Zdôrazňujem, že až po tom, ako som ja podala na prokuratúru podnet, pretože v rozpore so zákonom sa nakladalo so spoločným podielovým spoluvlastníctvom pozemkového spoločenstva, začalo bývalé vedenie v rozosielanej písomnosti upozorňovať nielen na nízku výkupnú cenu, ale aj nezákonnosť rozpredaja. Samozrejme, všetko to bolo myslené iba formálne.

Zjavne tu všetci zainteresovaní kalkulovali s absolútnou neznalosťou zákonov bežných ľudí.


Dnes sa znova SVS-inžiniering, s. r.o., Oravská ul. 8557/22, Žilina v mene SEVAK-u znova vyhráža vyvlastňovaním, ak neprijme oslovený  nimi stanovenú cenu.

Hoci dnes už všetci dobre poznajú hodnotu svojej pôdy a dobre vedia, že jej cena je omnoho vyššia. Najmä, ak sa ju snaží získať  akciová spoločnosť, ktorá podniká a z toho, čo na  ich  pozemkoch - pôde plánuje vybudovať,  bude brať  dlhodobo zisky.

Verejný záujem, ktorým sa SEVAK, a. s. oháňa, nebol preukázaný. Ani v prípade, že ide o rozšírenie čistiarne odpadových vôd, ktorá by mala slúžiť občanom Mesta KNM.

V prvom rade v tomto prípade ide o podnikanie a. s. SEVAK - nie o dobročinnú akciu!

A na druhej strane - nik z nás, v mene ktorých bola uzavretá nájomná zmluva, túto SEVAK-u nevypovedal. Mne osobne, ako má byť zo zákona v prípade spoločenstva bez právnej subjektivity, nebolo nič v uvedenom zmysle doručené.

Zmluva, aj keď bola uzavretá protiprávnym spôsobom, je platnou.

Ak sa medzitým objavia nové skutočnosti v tejto súvislosti, možno hovoriť znova len o skrytej korupcii, ktorej obeťou majú byť znova členovia spoločenstva. O korupcii, na ktorej sa podieľajú všetci , ktorí sedia v rôznych orgánoch štátnej i verejnej správy. 

Ak by chcel SEVAK, a. s. konať čestne, tak by vyplatil vlastníkom reálnu súčasnú trhovú hodnotu - aj keby  mu práve nezostalo na vysoké odmeny kadejakých príživníkov v dozorných a iných podobných radách.
Akceptoval by, že sa mu to vráti neskôr.


Zorientovaní vlastníci dnes žiadajú minimálne 25,50 E / m2.

SEVAK, a. s. vnucuje 16,- E/m2.

Všetkým dobre známy vykupovač pôdy  údajne rozosiela ponuky na 16,50 E/m2.

Myslím, že pri jeho vynikajúcich kšeftárskych schopnostiach neskôr predá SEVAK-u, a. s. túto pôdu za dvojnásobok. Pochybujem, že lacnejšie - on je totiž tvrdým obchodníkom!

Alebo má byť tá  ponuka na odkúpenie za cenu 16,50 E/m2 na odpredaj jemu lákadlom v rámci vzájomnej spolupráce so SEVAKOM? Aby SEVAK neprišiel o "česť", že podľahol požiadavkám "akýchsi drotárov"?

Členovia spoločenstva by si mali dobre rozmyslieť, komu odpredajú svoje podiely, aby sa nestal napokon jediným vlastníkom nielen urbárskeho spoločenstva, ale aj množstva iných nehnuteľností v KNM jeden človek! Pretože ľahko by všetkým vnútil odpredať mu za minimum ako väčšinovému spoluvlastníkovi zvyšok urbárskeho majetku! takto sa to, totiž, milí neveriaci Kysuckonovomešťania , robí bežne! Toto sú tie pravé mafiánske praktiky, ošetrené zákonmi, ktoré si "biele goliere" v parlamente navrhli a odhlasovali vo  vlastnom záujme a pre vlastnú bezpečnosť. Tieto riadky neberte ako fikciu - je to, žiaľ, holá skutočnosť!!!

Všetci si musíte byť vedomí, že pri prevodoch podielov v pozemkovom spoločenstve platia zákony a ich neznalosť nikoho neospravedlňuje! Aby ste správne pochopili: ich neznalosť neospravedlňuje len vás! Nie ich! Oni si môžu každú polhodinu interpretovať ktorýkoľvek zákon podľa toho, ako sa im práve hodí.

Hoci formálne neznalosť zákonov neospravedlňuje ani tých, ktorí momentálne majú moc v rukách. Oni však a prostredníctvom sebe podobných dokážu zlikvidovať nielen každé podozrenie voči sebe, ale aj každého, kto na ich konanie upozorní. A nehnusí sa im  likvidovať nielen existenčne, ale ani fyzicky!

piatok 23. decembra 2011

Úmyselná nechápavosť sekcie kontroly a boja proti korupcii na Úrade vlády SR?

Obrátila som sa na uvedenú zložku na základe propagovanej výzvy o zriadení antikorupčnej linky. Ako som už písala v predošlých príspevkoch, dovolať sa na túto linku priamo bolo nemožné.

Písomne som sa teda obrátila na príslušných poverených pracovníkov, aby venovali pozornosť môjmu blogu, kde som zverejnila podozrenia na možnú skrytú korupciu v pozadí niektorých mojich prípadov s tým, aby toto akceptovali ako moje podnety - oznámenia.
Prišla mi odpoveď, že  týmto spôsobom nie je možné oznámenie prijať.

Čudné, keď orgány by mali konať aj na základe anonymných oznámení , či podobných informácií, aj keď ich nepodal občan priamo a pod svojím vlastným menom, a zverejnenie  skutočností bolo len prostredníctvom diskusného príspevku, či blogu.
To by ale niekto musel naozaj chcieť proti korupcii bojovať a vyvíjať v tom boji aj vlastnú iniciatívu. To ale od našich štátnych úradníkov čakať nemôžeme. Ako politickí nominanti majú záujmy rôzne - ale prvoradé  a spoločné je im potláčať prejavy odporu a zakrývať všetky svinstvá, ktoré sa na úkor občana dejú čoraz častejšie a čoraz  hrubšími spôsobmi a prostriedkami je občan zastrašovaný a postihovaný za odvahu sa pod svoje oznámenia aj podpísať! 

V nadväznosti na písomnosť č. 1438-38243/2011/OLAF BK z 15. 11. 2011 som teda podala svoj podnet písomne. Vyslovila som v ňom podozrenie, že  v prípade odmietania mi poskytnutia informácie v zmysle zákona   211/2000 Z.z.  Slovenským pozemkovým fondom môže ísť o skrytú korupciu, pretože požadovaná informácia sa týka možného prevodu vlastníckych podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva podielových spoluvlastníkov Urbárskeho spoločenstva v Kysuckom novom Meste na JUDr. Chovanca a jeho manželku.
Písomnosť, ktorú som dostala od riaditeľky SPF v Bratislave totiž nepriamo preukazuje, že takáto žiadosť menovanými bola podaná 31. 1. 2011.

Kompetentná pracovníčka SPF v Bratislave však odmietanie vydania informácie odôvodňuje ochranou súkromia dotknutých osôb.

Ide  samozrejme o účelové odôvodnenie, pretože ak prevodu došlo, tak nezákonne.

V tom prípade by nezákonne konala príslušná  zložka SPF, ktorá ak  prevod schválila a  podiely odpredala, dopustila sa - domnievam sa - trestného činu. Pretože SPF má právo majetok neznámych vlastníkov iba spravovať.

Ako podieloví  spoluvlastníci máme právo o týchto skutočnostiach vedieť - nemôžu podliehať ochrane súkromia , najmä ak sa na prevody podielov v pozemkovom spoločenstve  bez právnej subjektivity vzťahujú príslušné zákony a predpisy, ktoré musia byť aj kompetentnej právničke zo SPF v Bratislave, ktorá odmieta informáciu vydať v požadovanom rozsahu vydať, veľmi dobre známe.

V písomnosti, ktorú som datovala 4. 12. 2011 a odoslala na adresu JUDr. Gajdošíkovej z Úradu vlády SR, som popísala dôvod mojej žiadosti o vydanie informácie podrobne s tým, že odmietanie informáciu vydať vzbudzuje podozrenie z nezákonného postupu SPF vo veci možného prevodu podielov.

A uviedla som, že mám právo za týmto konaním vidieť skrytú korupciu - najmä ak ešte aj v priestupkovom konaní, ktoré proti mne inicioval JUDr. Chovanec , som stíhaná za to, že som si dovolila podať trestné oznámenie pre podozrenie z nezákonného konania bývalým vedením urbárskeho spoločenstva, v ktorom sa angažoval tiež JUDr. Chovanec.

V odpovedi JUDr. Gajdošíkovej z 15. 11. 2011 je uvedené:

"Antikorupčná linka ÚV SR má tiež pôsobiť v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov a prekonávania ľahostajnosti či tichého tolerovania korupcie. Vláda SR aj  týmto spôsobom podporuje iniciatívy na vytvorenie európskej antikorupčnej siete. Zároveň tak postupne plní svoje záväzky z programového vyhlásenia. Boj proti korupcii zaradila vláda SR medzi svoje priority a zaviazala sa posilniť vzájomné vzťahy medzi políciou, prokuratúrou a súdmi.
Na antikorupčnú linku ÚV SR je možné nahlásiť podozrenie, resp. podať podnet týkajúci sa korupcie v ktorejkoľvek oblasti verejného života aj anonymne."

Samé dobre známe frázy, nemyslíte?

Dňa 13. 12. 2011 pod 1438-38243-1/2011/OLAF BK v nadväznosti na môj list  - podanie zo 4. 12. 2011, ktorý bol doručený 7. 12. 2011, mi JUDr. Gajdošíková odpovedá úplne od podstaty veci. Sústredila sa na to, že som podala odvolanie proti neposkytnutiu informácie, nie na to, že podávam podnet pre podozrenie z možnej korupcie v súvislosti s prípadným prevodom podielov neznámych vlastníkov, ktoré spravuje SPF.

A nezabúda mi k tomu, na čo sústredila svoju pozornosť uviesť niekoľko poučných paragrafov zákonov.

O možnej korupcii a prípadnom nezákonnom prevode podielov ani slova. Rovnako sa nezmieňuje o tom, že odstúpi tento podnet orgánom činným v trestnom konaní v tej časti, kde poukazujem na už uvedené skutočnosti.

Dovolila som si 22. 12 2011 o 12.15 hod.  zavolať na č. tel. 02/57295598 JUDr. Gajdošíkovú, aby mi vysvetlila, prečo som dostala odpoveď, ktorá nie je kompatibilná s obsahom môjho podnetu týkajúceho sa možnej skrytej korupcie na SPF, ktorý mi odmieta poskytnúť informáciu , aby bolo buď vyvrátené alebo potvrdené podozrenie z prípadného nezákonného prevodu podielov neznámych spoluvlastníkov, a teda podľa vnímania môjho i spoluvlastníkov ďalších sa týmto zakrýva prípadná trestná činnosť v súvislosti so spoločným majetkom.
K týmto úvahám a domnienkam nás totiž podnecuje odpoveď riaditeľky SPF v Bratislave, ktorá nepriamo potvrdzuje, že žiadosť na takýto prevod dotknutými osobami z majetku na LV Urbárskeho spoločenstva   v KNM podaná bola.

Od JUDr. Gajdošíkovej som sa dozvedela, že pretože opisujem, že mi SPF nechce vydať informáciu, možno 
moje podanie chápať ináč!!!

Vidíš, milý občan, na mojich prípadoch, ako sa vypláca byť iniciatívnym. Najmä, ak si taký hlúpy, ako ja - že ideš priamočiaro za spravodlivosťou a pravdou.

Myslím, že jediným cieľom celej tejto "akcie" je zavádzanie občanov, že sa niečo okolo svinstiev, ktoré tí nad nami panujúci všetci spoločne páchajú, deje.

A podobnými akciami im ide len o to, aby odčerpávali energiu unaveným občanom a ich pozornosť odvádzali od ešte väčších problémov, do ktorých nás vťahujú svojimi špinavými politickými hrami na vlastnom piesku.

Z tohoto príkladu plynie poučenie:

Občan, nevyvíjaj  žiadnu iniciatívu - nech sú iniciatívni sami! Ty sa budeš namáhať a oni bezprácne si budú pripisovať body k dobru, ako plnia svoje programové vyhlásenia a brať za skvelé výsledky odmeny, o ktorých sa tebe môže iba snívať! Škoda tvojej energie - tvoj hlas do ich neba aj tak nedôjde. Ak by prišiel bol by hádam väčším zázrakom ako narodenie nášho Spasiteľa.

Úmyselná nechápavosť sekcie kontroly a boja proti korupcii na Úrade vlády SR?

štvrtok 22. decembra 2011

Správny orgán na správnom mieste - ?

Dňa 14. 12. 2011 sa odohralo na Obvodnom úrade - odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši ďalšie dejstvo konania proti obvinenej T. Šidlovej z priestupku proti JUDr. Chovancovi. Konalo sa v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý doručil v predstihu žiadosť o ospravedlnenie svojej neúčasti pre údajné zastupovanie klientky pred súdom v Žiline.

Pretože som medzitým zistila, že orgán - teda JUDr. Králik ako prejednávajúci porušuje moje právo na nestranné prejednanie veci a zjavne nadržiava navrhovateľovi, podala som námietku zaujatosti (podľa správneho poriadku a orgánu predpojatosti), ktorú som faktami riadne odôvodnila.

Priebeh konania som si nahrávala na diktafón tak, ako pri minulom pojednávaní, viditeľne držiac v ruke starý diktafón.

Je zbytočné opisovať priebeh ináč, ako zverejnením prepisu nahrávky - z textu si môžu čitatelia utvoriť najlepší obraz o nezaujatosti a dobrom úmysle prejednávajúceho.
Konanie začalo o 12.28 hod., kedy ma JUDr. Králik pozval do pojednávacej miestnosti.

Dve minúty predtým som cez podateľňu orgánu doručila námietku zaujatosti oproti potvrdeniu jej prevzatia podateľňou.

Prepis nahrávky

Š.   =  Šidlová

Kr. =  Králik

ďnp = ďalej nezrozumiteľný prejav

np   = nezrozumiteľný prejav


Š.: Som chcela, aby ste ďalšiu kópiu tu prevzali. je to z iných dôvodov ako bola tá prvá. No, tuná je. nech sa páči, ja Vám môžem dať aj tú kópiu.

Kr.: Toto je Váš doklad ...... ďalej nezrozumiteľný prejav

Š.: A tam máte - to Vám ukazujem že som teraz podala proti Vám námietku. Napísala som síce zaujatosť, ale Vy hovoríte, že je to predpojatosť, tak je to predpojatosť.

Kr.: Zákon to hovorí.

Š.: Tak zákon - dobre, ďakujem.

Kr.: Správne má byť zaujatosť, pretože ....... ďnp

Š.:  No veď presne - ja vychádzam zo slovenčiny.

Kr.: np ..... dokonca, keď píšeme, nám podčiarkuje ....... ďnp
ďalej sa JUDr. Králik  vyjadruje k tomuto a k výrazom prevzatým z češtiny, pričom nahrávka je dosť nezrozumiteľná

Kr.: Dobre, pani Šidlová, nech sa Vám páči!

Š.: A prosím si kópiu zápisnice.

Kr.: Áno. Pani Šidlová, ...... np  sa nám malá chybička ... np vo Vašom poučení je .... np tam napísané 5000,- korún, správne má byť 165,- eur. V prípade, že by bola poriadková pokuta.  Takže  dovolím si Vás na to upozorniť, že správne nie je tam päťtisíc korún, ale správne 165,- eur. Napíšem to, že ste boli

Š.: že ste mi to povedali, ale ja neviem o čom teraz hovoríte. Že ste mi dali staré tlačivo, hej?

Kr.: Nie staré tlačivo, to je dobré tlačivo, len nebolo tam opravené. Tuná je napísané ....

Š.: A ako sa ma to teraz týka?

Kr.: To je všetko.

Š.: To je všetko k dnešnému konaniu.

Kr.: Nie, nie, nie! Sadkajte si!

Š.: Ja som podala námietku zaujatosti, predpojatosti, neviem čoho, tak by som bola rada, keby ste - odmietam sa inak k čomukoľvek vyjadrovať.

Kr.: Dobre, ja ...

Š.: Ďakujem, no.

Kr.: Sadkajte si. Máme času.
Diktuje zapisovateľke:
.....np uvádza: bola prejednávajúcim upozornená na ......np  v poučení, kde je uvedená .....np

Dobre, ešte Vás poprosím, prečítame to, že aká je to námietka, nech to máme z krku ..... np
....... np pokračovať ďalej.

Š.: np.. nie! Podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a trvám na tom, aby o nej  bolo  rozhodnuté, a písomne aby som dostala to do rúk. A potom môžeme pokračovať - prípadne.

JUDr. Králik čítal námietku zaujatosti, písomnosť mi po prečítaní vrátil a pokračoval:
Mám taký dojem, že ...

Š.:  Prepáčte, pán doktor, že Vám skáčem do reči. Podala som námietku zaujatosti?

Kr.: Podali ste námietku zaujatosti.

Š.: Z iných, nových dôvodov, to som tam predtým nenamietala - o ktorej sa rozhodovalo. Trvám na to, aby o tomto bolo rozhodnuté, aby mi bolo písomne doručené to rozhodnutie a potom, ak nemieni pán doktor Chovanec zobrať toto svoje, tieto svoje návrhy späť, tak potom môžeme pokračovať.

Kr.: Ja totižto -/ habká/ - ani nepotrebujem ...
vôbec tie výpovede, lebo tie výpovede sa netýkajú, tí svedkovia boli vypočutí len pretpo, že Vy ste chceli. Ale tí svedkovia do tejto veci nevniesli nič nové!
A z tohoto dôvodu správny orgán rozhoduje, či bude vypočúvať všetkých svedkov - nazýva sa to niekedy aj procesná ekonomia. Z toho dôvodu, že by vzrástli náklady ..... nevnášajú nové veci.
Ja o čo opriem, to je ....... np rozhodnutie ...... np ...... to je vo Vašom oznámení poplicajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi. Takže ja nepotrebujem vôbec výpovede svedkov!

Š.: Tí svedkovia jasne potvrdili, že to, čo Vy sa mi snažíte prišiť, ako JUDr. Chovanec, tak Vy, a ten policajt, ktorý to vykonštruoval, že to nie je pravda. Viete, o to ide!
Prosím Vás pekne, trvám na tom; ďalej nemienim sa k ničomu už vyjadrovať a trvám na tom, aby o námietke zaujatosti bolo riadne rozhodnuté.

Kr.: Dobre. Takže napíšeme ...

Š.: Pretože ja som sa ničoho nedopustila, ja som mala právo na to, čo som uviedla, naviac, ak ešte aj správa urbariátu a ostatné ďalšie podporné dôkazy svedčia o tom, ako sa JUDr. Chovanec angažoval v tom.
No, skončíme to, prosím Vás, nehnevajte sa.

Kr.: Počkajte, ak dovolíte. Ja mám ....
Takže prvá vec, ktoré konanie sa vedie na základe návrhu JUDr. Chovanca. Ja nemôžem prekračovať rámec návrhu v tom, čo JUDr. Chovanec navrhol.
Doktor Chovanec tuná uviedol - raz, dva, tri, štyri, päť, šesť vecí, ktorým ste ho urazili na .... atď.
Že ste ho urazili ..... tie veci .....
to je napísané tie veci sú v tom liste, ktorý ste napísali policajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi.
Dovolím si, keď chcete, môžete .....np................................Makaiová napísala, kde je dokonca napísané,, že človek môže uraziť aj keby hovoril pravdu, ak to povie, ak to uvedie  nešetrným (?) spôsobom.
Čiže nikto nemá právo druhého urážať a vyjadrovať sa o ňom takým spôsobom, ako ste ..... np to Vy! O to ide!

Š.: Je to zveličené!

Kr.: ....np vôbec. To je, ja vychádzam - prepáčte , pani Šidlová, sadnite si!

Š.: Prepáčte, pán doktor, podala som námietku zaujatosti, dajte mi kópiu, odmietam sa k čomukoľvek od tohoto momentu vyjadrovať.

Kr.: Dobre. Takže zapíšeme. Ja zapíšem....

Š.: Ja som už predtým povedala: podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a ne

Kr.: ... np nie! Takto! Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vôbec vypočutý -
ako sa volal ten pán?


Š.: Inžinier Starinský.

Kr.: Inžinier Starinský. Bodka. Nový, nový riadok: Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: Opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 do podateľne Obvodného úradu  ?, obvodného úradu  ? námietku predpojatosti, aby sa .....
alebo ch ete to nadiktovať Vy, to vyjadrenie, čo ste hovorili...?

Š.: Žiadam, aby táto námietka zaujatosti, resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa k tomu ... ďalej vyjadrovať - v tomto prípade - v tomto prípade ďalej k čomukoľvek vyjadrovať.
Pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

A ďalej ešte žiadam na záver, aby som dostala súhrn obvinení, ktoré orgán prejednáva, pretože doteraz neviem, z čoho som konkrétne obvinená a čo vlastne na svoju obhajobu by som mohla použiť.

Kr.: odpovedal niečo, čo vôbec nie je zrozumiteľné a ukazoval mi nejaký svoj koncept.

Š.: No to tam nie je, to ste si Vy sumár (scenár?)    , podľa toho, ako Vy to

siahla som po predkladanej písomnosti, ktorú mi JUDr. Králik ukazoval

Kr.: Toto je môj pomocný materiál!

Š.: Aha!

Kr.: Prepáčte, pani Šidlová, Vy máte možnosť

Š.: Dobre.

Kr.: kedykoľvek ...

Š.: Áno.

Kr.:Toto je môj pomocný materiál! Ktorý si ja robím, do toho nemá právo nikto!

Š.: Aha! Dobre. V poriadku. Sme skončili, takže uzavrite, prosím Vás , tú zápisnicu a

Kr.: No, pani Šidlová, ... nasleduje veľmi nezrozumiteľný prejav prejednávajúceho

.....aby sme toto..... mohli ..... rozhodnúť......na Ministerstvo .......

Š.: Áno, ktorí idú po ruke každému, kto je ich kamarát!

Kr.: Neviem, na čo narážate! 
Ja mám dostatok materiálu na rozhodnutie. Takže ja nevidím dôvod, aby som .......np

Š.: Využívam svoje práva, nič iné nerobím, prosím Vás, netlačte na mňa, vyvíjate na mňa slovný nátlak, už od začiatku, kedy ste mi vraveli

Kr.: Prepáčte , ...

Š.: že mám, že robím obštrukcie, pretože som nechápala polovicu z toho poučenia!

Kr.: Prepáčte, ale

Š.: Prosím Vás pekne, ja trvám na tom, aby sme to uzatvorili.

Kr.: Dobre, nech sa Vám páči! (Vrátil mi kópiu námietky zaujatosti, ktorú čítal.)

Š.: Áno, ďakujem.

Kr.: Pani Šidlová, ..... ďnp

Š.: Na Vašu otázku odmietam odpovedať! Budem využívať svoje zákonné práva na svoju obhajobu!

Kr.: Dobre. V poriadku! Takže dáme tam: Prejednávajúci

Š.: položil otázku,

Kr.: Nepoložil! Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov na rozhodnutie a ....

Š.: Opakovane žiadam, aby ste toto konanie ukončili a v ňom nepokračovali, pretože som podala námietku predpojatosti! Trvám na tom, aby ste toto zaznamenali: Ak mieni JUDr. Králik pokračovať ako orgán, tak musím sa vyjadriť aj ja:
Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní ďalej pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.

Opakujem ja: Dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke. Trvám na ukončení konania! Žiadam, aby bola vyhotovená teraz zápisnica, aby mi bola odovzdaná jej kópia a odchádzam.
Aby bola vyhotovená zápisnica a odovzdaná mi jej kópia. A odchádzam.

Kr.: Pani Šidlová,  ďnp, ale vyhlásil, že na 5 minút prerušuje konanie: na to má právo!

Š.: Z akého dôvodu prerušujete to pojednávanie?

Kr.: Ja mám právo kedykoľvek prerušiť.... Áno, áno.

Š.: Máte! Už ste nemali vôbec konať!

Kr.: Na päť minút prerušujem  pojednávanie! Prosím, aby ste tu zostali!

Š.: Nezostanem a odchádzam!

Kr.: To je už Vaša vec!

Š.: ... ďalej - už rozčúlená -  na chodbe za odchádzajúcim JUDr. Králikom:
Pretože nemáte, musíte rozhodnúť o námietke zaujatosti! A  tlačíte ma do toho, čo nemám ro, čo nemusím!

Po tomto som budovu Obv. úradu v LM opustila.  Vrátila som sa asi o dve hodiny, aby som nahliadla do spisu, pretože JUDr. Králik sa vyjadril, že rozhodne aj bezo mňa a vyvesením na tabuli mi rozhodnutie doručí a správoplatní.. Bola v ňom  zápisnica s týmto obsahom:

Pokračovanie výpovede obvineného Tatjana Šidlová v priestupkovej veci číslo Priest. 350/2011 dňa 14. 12. 2011

Obvinená Tatjana Šidlová bola prejednávajúcim upozornená na formálnu chybu v zápisnici o prejednávaní priestupku, kde je v poučení obvineného chybne uvedená suma 5000 Sk a správne má byť uvedená 165 E.

Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vo veci vypočutý Ing. Starinský.

Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 h do podateľne Obvodného úradu Lipt. Mikuláš námietku predpojatosti. Žiadam, aby táto námietka zaujatosti resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa v tomto prípade k čomukoľvek vyjadrovať, pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov pre rozhodnutie a vo veci je možné rozhodnúť.

Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.  Trvám na ukončení konania. Žiadam, aby bola vyhotovená zápisnica, aby mi bola vyhotovená jej kópia a odchádzam.

Zápis mojej výpovede som si prečítal(a). Jeho obsah potvrdzujem.

Podpis obvineného ..(nepodpísané..mnou).................... V Liptovskom Mikuláši 14. 12. 2011

Vypočul: JUDr. Králik, prejednávajúci - podpis v. r.
Zapísala: Madliaková


Vážený čitateľ, skúste si porovnať zápisnicu s prepísanou nahrávkou z priebehu konania.

JUDr. Králik robil na mňa neustále nátlak, len aby sa dostal k tomu, aby mohol rozhodnúť - samozrejme proti mne a v prospech JUDr. Chovanca. 

Žiadne konkrétne obvinenia proti mne neboli vznesené - všetko len vo všeobecnej rovine.

Žiadna svedecká výpoveď nemá pre neho žiadnu výpovednú hodnotu! (Aj keď súvisí priamo s tým, čo proti mne prednášal JUDr. Chovanec a je tiež zaznamenané na diktafónovej nahrávke!)

JUDr. Králik rozhodol o nevypočutí Ing. Starinského z dôvodov efektívnosti a hospodárnosti konania!

Nahrávka z priebehu  konania zo 14. 12. 2011 je skvelou ukážkou efektívnosti konania podľa JUDr. Králika!

JUDr. Králik nežiadal vypočuť v mieste trvalého bydliska spomenutého svedka z adresy, ktorú som uviedla ja, ale ho dal predvolať z adresy v KNM, kde sa trvalo nezdržiava, a  ktorú mu dal JUDr. Chovanec, aj keď som svedka navrhla ja !!!!
Aj toto ukazuje na vysokoodborné vnímanie efektívnosti konania podľa JUDr. Králika - alebo  to  ukazuje na niečo úplne iné?!

Osobne sa domnievam, že 5- minútovú prestávku potreboval JUDr. Králik na telefonickú  konzultáciu, ako ďalej postupovať, s JUDr. Chovancom, ktorého dôvody neúčasti tak, ako ich orgánu oznámil, sú spochybniteľné.

JUDr. Králik vo veci konal a rozhodoval aj po vznesení/doručení námietky zaujatosti z mojej strany. Nie je to protizákonný postup, ak rozhodol o nevypočutí svedka Ing. Starinského, čo bolo jednou časťou námietky zaujatosti, už po jej doručení a niekoľkonásobnom upozorňovaní na doručenie?

A ako nazvať ten jeho nechutný opakovaný  slovný nátlak na mňa, aby som zostala a neodchádzala?  Ignorovanie žiadosti o ukončenie pojednávania, kým nebude rozhodnuté o námietke? Ignorovanie mnohonásobného  zdôrazňovania, že som podala námietku zaujatosti, a teda nemá  ďalej právo vo veci konať a rozhodnúť!
Nie je to zneužívaním právomocí verejného činiteľa?

Pripomína mi to policajné vyšetrovanie pod kuratelou eštebákov - jeden hrubý, druhý láskavý - ale obaja sledujúci len jediné - pritlačiť obeť k múru , aby sa jej dalo dokázať aj to, čo neurobila!

Nemyslíte, že to na Obvodnom úrade - odbore všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši smrdí ako v chlieve so stovkou svíň?

Nebolo by už načase, aby sa niekto z vyššieho orgánu zodpovedne pozrel na činnosť tohoto odboru - namiesto nahrávania do kariet dotyčným?

Ktoráže  to  vláda im dala dôveru? Mne to vychádza na takú, ktorá je riadená eštebákmi s mafiánskymi praktikami a momentálne číha na svoju marcovú príležitosť, aby mohla začať v duchu stalinských represií konať podľa scenárov z päťdesiatych rokov proti každému, kto si dovolí na nezákonnosti poukazovať!


Š.:

Správny orgán na správnom mieste - ?

sobota 17. decembra 2011

Ako demokraticky potlačiť základné ľudské právo na slobodu prejavu

Po 22. rokoch  od eštebáckeho prevratu začínajú "všemohúci" otvorene dávať občanom veľmi tvrdo najavo, ako si predstavujú demokraciu v praxi.

Typ svojho "demokratického" vládnutia a rozhodovania po r. 1989 ešte inovovali o viac, či menej preukázateľné mafiánske praktiky, a tieto sa stali súčasťou ich "výkonu moci" na každom úseku verejného života.

Súčasťou života občanov sa  takto stáva denno-denné potláčanie základných ľudských práv a slobôb, ktoré sa už mocipáni  neraz ani nesnažia zakrývať zákonom. Stačí, že drzo oznámia občanovi, že ani v demokracii si nesmie a nemôže dovoliť poukazovať na špinavé praktiky jednotlivcov "aj keby čo bolo".

Sama som obeťou týchto špinavých praktík, ako vidieť z toho, čo zverejňujem na svojej stránke. Nemám totiž také známosti, aby moje prípady niekto chcel zverejniť v médiách.

Ako miestne mafie ovládajú všetky orgány a páky, dokumentujú prípady z Považskej Bystrice, v ktorých  sú stíhané osoby za to, že si na praktiky istých "podnikateľov" dovolili verejne a konkrétne poukázať a nazvať ich menami, aké sa vo verejnosti bežne používajú v spojení s podobnými charaktermi.

SME, 15.12.2011 - Ján Glovičko v článku sa zaoberá prípadom OZ Klubu Strážov, ktoré bolo na Okresnom súde odsúdené na likvidačnú pokutu len preto, že ako administrátor stránky neodstránilo príspevok diskutéra, ktorý sa opovážil na základe verejnosti dobre známych  faktov pomenovať priliehavým "menom" jedného z tých miestnych, ktorí majú takú moc, že môžu podplatiť každého, koho sa im len zapáči.

Podľa rozsudku  súdu nečinnosťou administrátora bolo poškodené "dobré meno" dotyčného navrhovateľa!

Samozrejme, že súd vôbec  nezaujímalo, či je to, čo uviedol anonymný diskutér, pravdou. 
Ani skutočnosť, že na diskusných  stránkach iného administrátora sa v spojitosti s menom  onoho "podnikateľa" nachádza podobných názorov na  jeho osobu a meno viac.

A rovnako to zrejme nezaujímalo ani samotného navrhovateľa.

Prečo by aj - veď ide  ide o pomstu proti konkrétnemu subjektu, ktorý mu zrejme marí nejaké plány! A najmä netreba ho nikde hľadať - je po ruke a neanonymný!


Pravda sa totiž "nenosí"! Stačí, že o nej čvirikajú všetky vrabce na strechách  - a v nejednom prípade nielen širokého okolia, ale aj celého Slovenska.

A súdy SR sa domnievajú, že perzekučnými rozhodnutiami potlačia názor verejnosti, že takýmito rozsudkami zlikvidujú akýkoľvek názor a odpor občanov, že všetci slovenskí občania sú z kategórie mlčiacej väčšiny, prípadne teliec.

Diskutabilné je teda, nakoľko išlo o zásah do práv onoho "podnikateľa", ktorý má na to, aby si zaplatil vysoko právne zdatných  advokátov , čo ho za príslušný honorár "vysekajú" zo všetkého - pretože on sa predsa nesúdi o to, či autor príspevku uviedol pravdu, ale o svoje dávno na verejnosti ním samým spochybnené  "dobré meno".

V prípade OZ Klub Strážov ale vôbec  nejde o autora, ale o osobu administrátora, ktorý komusi pre svoje ochranárske pôsobenie leží v žalúdku už celé roky, čo je všeobecne známou skutočnosťou.

A v prípade, že sa treba komusi  pomstiť, je pre po pomste túžiaceho každá zámienka vhodná. 

Toto poznanie platí pre každý prípad, každú situáciu, a proti komukoľvek na celom území Slovenska. Presne podľa známeho: Keď chcú psa biť, palicu si nájdu.

Bohato to dokumentujú aj moje vlastné prípady, procesy vykonštruované proti mne,  ktoré nie sú ničím iným, len snahou o pomstu - pretože si dovoľujem poukazovať na praktiky všetkých tých "všemohúcich" bez chrbtových kostí.

Vo všeobecnosti ide preukázateľne o návrhy, ktorých meritom veci je jediné - dosiahnuť potlačenie slobody prejavu za každú cenu. Zastrašiť. 
Dosiahnuť odvedenie pozornosti od podstaty  podaní - odviesť pozornosť od osôb, ktorých konanie je odsúdeniahodné.
Od podaní , ktoré obsahovo poukazujú na niečo iné a nie sú len snahou kohosi ohovoriť a poškodiť "jeho dobré meno". Meno,  ktoré  dotyčné osoby už aj tak dávno nemajú - stratili ho  vlastným pričinením ešte predtým, ako som na ich činnosť poukázala ja a skutočnosti sú všeobecne vo verejnosti známe a sú predmetom bežných rozhovorov.


Známy advokát JUDr. Tomáš Kamenec sa k rozsudku v neprospech OZ Klub Strážov v uvedenom článku vyjadril:

"Pričom z našich rozsudkov mám pocit, že čím väčší gauner, tým väčšiu má ochranu."

JUDr. Kamenec použil verejne výraz "gauner" v nadväznosti na rozsudok, ktorý sa týka konkrétnej osoby. Ja som použila v oznámení odoslanom na adresu policajného prezidenta výraz "slušnejší" a v množnom čísle v zmysle rečníckej otázky. 
Aby som mohla byť stíhaná, moja rečnícka otázka bola vyšetrovateľom prevedená do jednotného čísla a priradená ku konkrétnemu menu!

Horeuvedené neznamená, že týmto útočím proti JUDr. Kamencovi - len chcem na tomto príklade ilustrovať, že nie je iba mojím subjektívnym dojmom, že skorumpovaným orgánom ako sú súdy, verejná správa, či polícia je dobrý každý prostriedok na potláčanie pravdy a slobody prejavu, že príslušné orgány  a nimi vydávané  rozhodnutia  slúžia iba na ochranu tých, ktorí konajú protizákonne. A všetko sa účelovo prispôsobuje pre daný moment a konkrétny prípad.

Pre občana je nešťastím naviac, že  nejeden "zamestnanec" MV, MS, prokuratúry, odvolacích súdov a kontrolných orgánov bez toho, aby sa zaoberal argumentmi a dôkazmi obetí moci, písomnosťami, ktoré sú ako dôkazy dôvodnosti konania obvineného obsahom spisu, sa pridá na stranu "svojho" a bezohľadne pomáha šikanovať občana, ktorý má pravdu, ale nemá známosti a iné prostriedky na korumpovanie "všemohúcich z vôle luzy".
A žiadny dôkaz a argument im nikdy nie je dosť!
 

streda 14. decembra 2011

Klame, až sa mu "od huby práši" alebo arogancia moci

Dňa 14. 12. 2011 na 12.30 hod. som sa na základe písomného predvolania dostavila na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši.
Na uvedený deň a hodinu bolo určené pokračovanie prejednávania môjho údajného priestupku proti JUDr. Milanovi Chovancovi.

Pretože som zistila, že prejednávajúci JUDr. Králik nepostupuje objektívne a nadržiava navrhovateľovi, podala som námietku zaujatosti, ktorá sa tento raz týkala nových skutočností, ktoré dokazujú predpojatosť orgánu.

Zistila som totiž po ukončení minulého pojednávania, že aj keď som na minulom konaní navrhla štyroch svedkov na vypočutie - troch s pobytom v Kysuckom Novom Meste a jedného z Bratislavy -  že posledný z nich  do zápisnice z konania nebol uvedený.


Keď som v priebehu konania hľadala list, ktorým ma v minulosti svedok oslovil, na ktorom bola jeho kompletná bratislavská adresa,  pretože som nevedela naspamäť ulicu jeho bydliska, do môjho prejavu vstúpil JUDr. Chovanec, ktorý sa vyjadril, že svedok býva v KNM Na Podstrání neďaleko neho. Číslo domu neuviedol, lebo ho nevedel.

Po tom, ako som objavila, že svedok vôbec nebol do zápisnice uvedený, som bezprostredne po ukončení pojednávania v pracovniach orgánu požiadala, aby ho doplnili, pričom som vlastnoručne dopísala jeho meno s kompletnou adresou.

S prekvapením som neskôr zistila na dožiadanom orgáne v Žiline, že JUDr. Králik nepožiadal vypočuť svedka v Bratislave, ale v Žiline. Svedkovi bolo preto poslané predvolanie na adresu, na ktorej trvalo nebýva, a dokonca už aj s presným číslom domu. 
Poznamenávam, že JUDr. Chovanec odišiel z Obvodného úradu v LM ešte predo mnou.
Je teda zrejmé, že dodatočne musel korešpondovať s prejednávajúcim JUDr. Králikom, ktorému dal číslo domu navrhnutého svedka do Kysuckého Nového Mesta.

Pritom išlo o svedka, ktorý bol navrhnutý z mojej strany!

O tom, že JUDr. Králik nežiadal svedka vypočuť v Bratislave, som sa dozvedela až na orgáne v Žiline, čo som aj uviedla s tým, že ja som oznámila svedkovu adresu v Bratislave, kde má trvalé bydlisko.

Pretože bolo treba predĺžiť lehotu na rozhodnutie vo veci môjho údajného priestupku, JUDr. Králik požiadal písomne MV SR, sekciiu verejnej správy v Bratislave, odbor priestupkov, Drieňová 22, aby lehotu predĺžil.


Z odpovede Mgr. Zaťka - SVS-OP -2011/028223 z 3. 11. 2011 vyplýva, že v liste, ktorý JUDr. Králik orgánu odoslal, zámerne klamal. Klamal v týchto skutočnostiach:

1. tvrdil, že  27. 9. 2011 JUDr. Chovanec svoju neúčasť písomne ospravedlnil.
  
Z obsahu spisu v danej chvíli bolo zrejmé, že JUDr. Chovanec žiadne ospravedlnenie neposlal a JUDr. Králik na moju otázku v ten deň povedal, že nevie prečo neprišiel. Keďže som si dala okopírovať celý spis, ak by tam bolo jeho písomné ospravedlnenie, mala by som ho medzi kópiami. A tiež by figurovalo na zozname písomností, ktoré mi okopírovali.

2. tvrdil, že som dala vypočuť štyroch svedkov s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.

Samozrejme, že toto nezodpovedá skutočnosti, pretože som žiadala vypočuť jedného zo svedkov s trvalým bydliskom v Bratislave.


Táto skutočnosť bola jedným z dôvodov námietky, ktorú som doručila 14. 12. 2011 o 12.26 hod. priestupkovému oddeleniu v LM.

Druhým dôvodom boli otázky svedkom, ktoré nakoncipoval JUDr. Králik tak, aby vyzneli v prospech JUDr. Chovanca a vynechal časť toho, z čoho som bola obvinená.

O 12.28 hod. ma zavolal JUDr. Králik do pojednávacej miestnosti. Okamžite som zapla diktafón, ktorý som držala viditeľne v ruke. Tento raz som ani nežiadala zapísať, že si nahrávam, priebeh konania, pretože by som sa dožadovala zbytočne - tak ako minule, kedy mi bolo odpoveďou, že mám na to právo. (Toto právo mi o niekoľko hodín spochybnil prokurátor - vraj či o tom JUDr. Králik vedel! Inak je to nezákonné!!! Presne tomuto som sa chcela minule vyhnúť, keď som žiadala, aby bolo zapísané, že si priebeh nahrávam!)

Upozornila som JUDr. Králika, že som podala námietku zaujatosti, čo on nemal v úmysle brať na vedomie a začal vo veci konať. Svoje upozornenie som zopakovala niekoľko razy, kým vzal skutočnosť na vedomie. Žiadala som súčasne , aby konanie nepokračovalo až do rozhodnutia o námietke a rozhodnutie som žiadala  v písomnej forme doručiť. Žiadala som, aby mi vydali zápisnicu a oznámila som , že odídem.
Po tom, ako si  JUDr. Králik prečítal kópiu, ktorú som mu predložila, rozhodol, že konanie na 5 minút prerušuje.Opakovane som žiadala konanie ukončiť a vydať mi zápisnicu. Vyjadril sa, že má právo konania prerušiť a nemám odchádzať. Keď som zopakovala, že odídem,  vyhlásil, že má dôkazov v podaní policajnému prezidentovi a výpovedi na polícii v LM dosť, a rozhodne aj v mojej neprítomnosti. A rozhodnutie oznámi vyvesením!

Napriek týmto vyhrážkam som sa rozhodla odísť a podniknúť ďalšie kroky, pretože podľa môjho názoru JUDr. Králik hrubo porušil zákon, že konal aj po podaní námietky zaujatosti.

O dve hodiny neskôr mi napadlo vrátiť sa na priestupkové oddelenie a nahliadnuť do spisu. JUDr. Králik sa práve zaoberal vecou a snažil sa so mnou nadväzovať reč a akože neformálne pokračovať v konaní - rozhodla som sa nereagovať a trvala som na predložení spisu na nahliadnutie.

V predloženom spise už bola založená písomnosť, ktorú adresoval MV SR, Sekcii verejnej správy, odbor priestupkov, Drieňová 22, Bratislava                                    pod č.Pr.350/2011/02159, dat. 14. 12. 2011.  
V písomnosti opäť uvádza nepravdivé skutočnosti:

1. že 27. 9. 2011 sa JUDr. Chovanec "z rodinných dôvodov nedostavil", "pričom neúčasť písomne ospravedlnil".

K tomuto ešte pripomeniem lístok, ktorý mi JUDr. Králik v ten deň ukázal a bol z predchádzajúceho dňa, na ktorom jeho podriadená uviedla, že volal JUDr. Chovanec a nič viac.

2. lžou je aj tvrdenie JUDr. Králika, že som zamestnancov jeho odboru obvinila z korupcie, ktorú som potom prekvalifikovala na zneužitie právomocí verejného činiteľa. (Toto bolo v písomnosti zjavne preto, aby bratislavský orgán pochopil, "s kým má v mojej osobe do činenia".)

Uviedla som a konkretizovala vtedy hneď, že mám podozrenie na  zneužívanie právomocí verejného činiteľa - keďže v podnetoch doručených orgánu prokuratúry boli niektoré nezákonné kroky dotyčných potvrdené. 

V podaní som uviedla podozrenie na korupciu v pozadí, ktorá by mohla byť dôvodom takého postupu pri rozhodovaní vo veciach, s ktorými som sa na orgán obrátila v minulosti.

Policajný orgán však išiel riešiť korupciu - a to tak, že sa dotyčných pracovníkov išiel priamo pýtať, či prijali úplatky!!!  Naozaj vyšetrovanie na smiech! 
Skutočnosti, ktoré sa vzťahovali na podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa ignoroval a podanie odmietol.

3.opakujúcou sa lžou je tvrdenie, že som žiadala vypočuť 4 svedkov s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.
Jeden bol z Bratislavy.


Do spisu ku konaniu dňa 14. 12. 2011 bola založená písomnosť JUDr. Chovanca  "Ospravedlnenie z neúčasti z ústneho pojednávania", v ktorej menovaný uvádza, že sa zúčastňuje pojednávania ako právny zástupca pred OS Žilina o 10.00 vo veci 8C 11/2011 a o 14.00 vo veci 17C 39/2010.

Prílohou k tejto faxovej písomnosti je ale fotokópia predvolania navrhovateľky A.K. - 8C/11/2011 na 14. 12. 2011 na 13. hodinu, ktoré je podpísané sudcom Chamulom.


Po mojom odchode z pojednávacej miestnosti do spisu bola založená zápisnica, v ktorej vôbec nie je uvedené, že som namietala, že svedok z Bratislavy nebol predvolaný  do miesta svojho trvalého pobytu na vypočutie a žiadala som vysvetlenie, prečo bol predvolávaný z adresy v KNM.

Avšak v nadväznosti na obsah mojej námietky zaujatosti  je zapísané toto:
"Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vo veci vypočutý Ing. Starinský."

V záujme hospodárnosti koho, pýtam sa! Svedok by bol vypočutý na adrese trvalého bydliska, a  náklady na cestovné do Bratislavy by som znášala ja! Pochybujem, že by sa JUDr. Chovanec zaujímal o jeho svedeckú výpoveď - neprišiel ani do Žiliny.

A prečo by ho mali nejaké svedecké výpovede zaujímať, keď on aj tak vie, že bude rozhodnuté v jeho prospech a podľa jeho želania:

"Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov pre rozhodnutie a vo veci je možné rozhodnúť."

Zdôrazňovanie, ako som sa neslušne voči JUDr. Chovancovi - podľa názoru týchto dvoch JUDr. - nikoho nenecháva na pochybnostiach, ako bude vo veci rozhodnuté!

Žiadne dôkazy, ktoré som predložila, nie sú dosť, aby stačili na to, že moje oznámenie pre podozrenie z trestného činu, ktoré sa týkalo bývalého vedenia urbárskeho spoločenstva v KNM, ktorému JUDr. Chovanec dával právne rady aj za odplatu, malo reálne základy.

Okrem jednej sú všetky zmluvy , ktoré boli uzavreté v tom období, napadnuté na súde pre ich nezákonnosť!

Podľa JUDr. Králika som sa urážajúco vyjadrovala o JUDr. Chovancovi!
V písomnostiach sa nenachádza nič priamo  v spojení s jeho menom - iba vykonštruované obvinenie, ktoré vyprodukoval policajný vyšetrovateľ v LM, ktoré obsahuje to, čo bolo potrebné na začatie môjho stíhania. 
Nepochybujem, že na objednávku všetkých troch zúčastnených.

Opakovaná lož sa stala pravdou a  skutočná pravda sa v demokracii slovenského typu nesmie zverejniť! Nesmú sa veci nazvať pravým menom, občan sa nesmie k ničomu vyjadrovať a povedať svoj názor je trestným činom! A trestné činy skutočné sa zametajú pod koberec arogantných všemohúcich na trónoch verejnej moci.

Nech žijú normalizátori v zamatových rukavičkách!

sobota 26. novembra 2011

"Páni" policajti, že klamete, je smutné - ale na Slovensku celkom bežné

Prejednávanie prípadu, ktorý sa viaže k napadnutiu  psom  Karola Adamca  z Tatranskej Polianky, v Starom Smokovci pokračuje. 
Od 8. 10. 2010 vec "nebolo možné" ukončiť, aj keď je dosť nevyvrátiteľných dôkazov, ktoré potvrdzujú, že menovaný bol pod vplyvom alkoholu, jeho pes ma napadol a menovaný ma urážal vulgárnymi nadávkami a vyjadreniami i pred cestujúcimi v električke.

To vyplýva z výpovedí jeho samotného:  že použil "len"   slová "kurva stará jedna", bol rozčúlený a pod vplyvom alkoholu!

Z kópie úradného záznamu hliadky PO-206  zo dňa 8. 10. 2010 - nstržm. Mareš a stržm. Macura, ktorí vykonali kontrolu v električke, kde sa časť incidentu odohrala, som dodatočne zistila,  v akom duchu urobili menovaní policajti záznam.

Pes agresívny v električke nebol - to je pravdou, nemal v tej chvíli byť prečo agresívnym, ale ležal rozvalený v chodbičke, a nie medzi sedadlami, ako zavádzajúco uvádza neskôr policajt Mareš v písomnosti pre Železničnú políciu v Poprade  zo dňa 3. 12. 2010. Inak by som ho nebola z opačnej strany vagóna zbadala.

A práve predošlé agresívne správanie psa - útok na mňa a krátko po tom aj na ďalšieho človeka prechádzajúceho  okolo schránky na listy , skutočnosť, že bol bez náhubku a rozvaľoval sa uprostred chodbičky tak, že bránil prejsť prípadným cestujúcim, vzbudzovali obavy, že by mohol znova na niekoho zaútočiť. (Pani, ktorá sedela na sedadle pri uličke, v ktorej pôvodne sa rozvaľoval pes,  vyjadrila neskôr predo mnou z neho svoje obavy!)

Druhým zavádzajúcim vyjadrením je tvrdenie, že na mojej obuvi nebolo vidieť stopy po uhryznutí psom. Musím zdôrazniť, že sa policajti nezaujímali ani o moju obuv, ani o moju bezpečnosť a ochranu ako pred agresívnym psom, tak pred ešte agresívnejším majiteľom pod vplyvom alkoholu.

Čižmu som predkladala ako dôkaz na Mestskom úrade v Starom Smokovci dňa 24. 11. 201, kde prebieha časť konania o priestupku.
Na ľavej koženej čižme  je vidieť stopy po 3 zuboch hore i dolu a časť povrchu kože je strhnutá smerom nadol. 
Myslím, že iba idiot ma môže podozrievať, že som si zámerne poškodila obuv, aby som mohla obviniť dotyčného.

Ale nikde v zázname, ktorý vyhotovila hliadka v mojej neprítomnosti, nebolo uvedené, že dotyčný Adamec hneď po tom, ako bol privedený zo zdanej časti vozidla dopredu, kde som bola ja s druhým policajtom,  sa v prítomnosti oboch vyjadril, že som išla cez trávnik - čím jednoznačne potvrdil, že vedel o tom, že ma jeho pes, ktorého sa snažil priviazať o stojan  listovej schránky , napadol.

Nikde nie je uvedené, že pes nemal náhubok, hoci v dopravnom prostriedku je povinný ho mať, ak nie je umiestnený v pevnej schránke.  Táto povinnosť je všeobecne známa, a policajti by to mali vedieť v prvom rade.
A najsmutnejšie je, že ani vyhrážky Adamca, že keď vystúpime,  tak si "to" so mnou vybaví, ich neprimäli k tomu, aby Adamca i s jeho psom v záujme mojej ochrany z vlaku vysadili, aj keď som ich k tomu vyzvala.

A  i  tieto vyhrážky, ktoré odzneli v prítomnosti oboch,  vo svojom úradnom zázname z 8. 10. 2010 a vyjadrení  z 3. 12. 2010  zamlčali.

A tak vlastne svojím klamstvom policajti napomohli Adamcovi, -  lebo veď čo si má jedna stará baba sťažovať, že ju napadol niečí pes, alebo, že jej "pán tvorstva" vynadal  - rozčúlený! a pod vplyvom alkoholu! 

Človek sa musí pozastaviť nad správaním sa policajných orgánov a položiť si otázku, kto a čo vlastne učí  záujemcov o zamestnanie v policajnom zbore SR.

Mne osobne sa zdá,  že odovzdávanie skúseností  je zamerané hlavne na  výučbu metód ako terorizovať občanov, ako skresľovať skutočnosti, ako produkovať vykonštruované obvinenia proti nepohodlným a "nekompatibilným" jedincom, ktorí nedokážu "držať hubu a krok".

Množstvo občanov totiž má nielen pocit, ale aj vlastné skúsenosti, že sú uchádzačom o prácu v policajnom zbore vštepované staré praktiky  a postoje prednovembrových eštebákov , ktorí doteraz neodišli zo scény - ako z policajného zboru, tak zo škôl, v ktorých si vychovávajú nasledovníkov na svoj obraz.

štvrtok 10. novembra 2011

Absencia zdravého rozumu slovenských zákonodarcov a vykonávateľov spravodlivosti

Zákony Slovenskej republiky , ktoré platia okrem iného aj v priestupkovom konaní, by vyvolali na tvári občana aj úsmev, keby napokon nezistil, že je nimi ako domáhajúci sa práva v konečnom dôsledku postihnutý on sám a páchateľ sa mu môže smiať do očí, ako výborne pochodil.

Neviem, či už niekto skúsil podať oznámenie , že proti nemu iný spáchal priestupok a trval aj na riešení svojho podania.

Moje bohaté skúsenosti s kompetentným úradom v Liptovskom  Mikuláši, Poprade a najnovšie aj v Starom Smokovci ma len utvrdzujú v presvedčení, že tí, ktorí zákony navrhovali a schvaľovali, boli pod vplyvom alkoholu alebo absolvovali len základné vzdelanie.

Inak by si zákony nemohli protirečiť tak, ako si protirečia.

Keď oznámim priestupok, ktorý proti mne iný spáchal, som predvolaná na konanie ako svedok. Vtedy mám nárok ako dôchodkyňa iba na zaplatenie cestovného.

Na zaplatenie toho,čo som musela vynaložiť na dokazovanie, na ošetrenie, opravu veci, nemám. Odkážu ma na súd - a veľmi dobre vedia, že na to občan nemá ako  energiu, tak finančné prostriedky a svojho práva sa teda musí vzdať.

Gauner vyjde obyčajne iba s malou pokutou - aj to len vtedy, keď sa mu neodškriepiteľne skutok preukáže svedkom.

Postihnutý  v nejednom prípade jeho konaním príde o nemalé finančné prostriedky, ktoré vynaložil na dokázanie skutku.

Keď ma predvolajú ako poškodenú osobu, nedostanem ani úhradu cestovného. Zo zákona nemám na ňu nárok! Mám si to všetko uplatniť v občianskoprávnom konaní proti dotyčnému!!!

A som na tom ešte horšie, ako v prvom prípade. Možnosti na súdny spor sú v každom prípade totiž rovnaké.

Naviac, ak sa nemýlim,  mi súd pre niekoľko málo stoviek - ale pre mňa nie zanedbateľných, žalobný návrh ani nevezme.

Od úradníkov, ktorí robia všetko pre to, aby občana odradili od podávania návrhov, sa dozviem, že keď som sa rozhodla učiniť oznámenie, tak musím znášať dôsledky!!!

Ja, ktorá som bola konaním iného na svojich právach poškodená!!!

V nejednom prípade ide aj o dôsledky, ktoré sú vyprodukované orgánmi  samými - či už z ich povrchnej znalosti príslušných zákonov, alebo skrytej korupcie, či rodinkárstva.

Nie je mi totiž pochopiteľné, prečo ma orgány musia k jednej veci vypočúvať dva roky a dookola, keď som už v prvom podaní a na prvom vypočutí všetko povedala! Zrozumiteľne, a naviac aj doložila potrebnými písomnosťami.

Prečo moja výpoveď a doložené písomnosti v časti , ktorá sa vzťahuje k inému aspektu priestupku a na jej prejednanie je povinný iný orgán, nie sú ako právoplatné tomuto orgánu do spisu doručené ako podklad na rozhodnutie.

Niekoľko razy som takto  už bola vypočúvaná  napr. k napadnutiu psom K. Adamca - na oddelení  žel. polície v LM, na MÚ v Poprade, na oddelení žel. polície v Poprade, a teraz zasa mám cestovať do Starého Smokovca.
Z jediného dôvodu: aby som znova omlela, že ma pes K. Adamca, ktorý bol bez náhubku napadol a menovaný mi v električke na Štrbské Pleso vulgárne nadal.
Pritom dotyčný už pri prvom vypočutí sa vlastne k činu priznal, a v električke si našu totožnosť zisťovala policajná hliadka.
Zúčastneným orgánom trvá vec riadne vyšetriť  už  viac ako rok, ak sa nemýlim.

Ak by si každý kompetentný štátny úradník, policajt, sudca, prokurátor  konal svoje povinnosti riadne a dôsledne, určite by neprichádzalo k prieťahom a napokon k tomu, že celú vec po dvoch-troch rokoch orgán úspešne - samozrejme v prospech tých, ktorí zákony porušujú - zmetie do stola, že už nie je možné pre premlčanie proti ním zo zákona  niečo podnikať.

Podľa časti priestupkového zákona majú prejednávajúci  pôsobiť na priestupcov, aby dobrovoľne uhradili vzniknuté náklady protistrane, ktorej spôsobili problémy. 

To, že na túto skutočnosť musí oznamovateľ upozorniť prejednávajúceho sám, je dôkazom povrchného prístupu k jeho pracovným povinnostiam.

Problém s používaním úradníckeho obsahu lebky je vidieť aj na tom, že v prevažnej miere na úradných tlačivách nenájdete žiadny telefonický kontakt na podpísanú osobu, aby ste v prípade potreby mohli s ňou komunikovať.
Ak nemáte počítač a internet, ani mobil, či telefónny zoznam príslušného miesta, poriadne si skomplikujete život.

Vrcholom  "duchaplnosti" je,  keď vám pošle orgán, nech je ním už ktokoľvek, predvolanie na takú hodinu, že by ste museli mať krídla, aby ste tam doleteli zo vzdialeného miesta bydliska. 
("Pretože:" veď my už o deviatej pracujeme!")

Také konanie nemožno označiť inak ako podozrenie z úmyselného šikanovania  a vyrábania problémov  tomu drzému indivíduu, ktoré si "mocipánka" označeného ako  orgán dovoľuje otravovať rušením jeho pokojného zohrievania štátnej stoličky.

Množstvo rozporov - tzv. legislatívnych dier v zákonoch  nahráva všetkým nespratníkom, zloduchom a zlodejom.

Zbytočne na to občan poukáže - tých "navrchu" to vôbec nezaujíma! 
Majú iné problémy - ako sa udržať pri výnosných korytách a pri moci, kde môžu veci posúvať smerom, ktorý vyhovuje im a ich rektoskopientom.

pondelok 7. novembra 2011

Občan, drž hubu, lebo uvidíš!

V nádeji na "nové časy" po páde vlády ožívajú "staré štruktúry".

Bolo mi doručené uznesenie ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011 - vyšetrovateľ PZ mjr. Mgr. Jiří   Macko, datované 21. 7. 2011 o začatí trestného stíhania za prečin ohovárania MUDr. Poloncovej, ktorý som spáchala tak, že som na verejnosti stála s plagátikom na hrudi s týmto textom:
"MUDr. Poloncová -- amorálne idivíduum -- kto jej dal znalcovskú doložku? Vykradla mi zdravotnú dokumentáciu, aby mohla napísať na mňa pre súd v Žiline posudok v prospech "bielych golierov", ktoré ma podviedli a snažia sa zo mňa robiť blázna cez ňu! Trestné oznámenie tu - v LM zrejme blokujú takí, ako je ona sama! "Nahrávači" "bielych golierov". Fuj!  Mafia!"

Súčasne bola v obálke predvolánka obvineného, podpísaná mjr. Mgr. Daniel ...... (priezvisko nečitateľné).

V námietkach proti  znaleckému posudku Poloncovej  som do spisu súdu doložila písomnosti, ktoré potvrdzujú, že sa ma snažila pred súdom očierniť vyjadreniami, ktoré boli založené len na jej fantázii a domnienkach.

Súd rozhodol o kontrolnom znaleckom posudku. Asi uznal, že si znalkyňa svoje povinnosti plnila v inom duchu, ako ju zaväzuje sľub.

Jej stačí vyhlasovať, že si za svojím posudkom stojí. A ja - jej obeť, obeť jej bezcharakterného konania nemám možnosť ani takú, aby som to svinstvo vykričala do sveta - bez toho, aby ma za to trestne nestíhali, že som ohrozila jej vážnosť u spoluobčanov a poškodila jej povesť v zamestnaní.

Žiadny orgán  mi neumožní zverejniť -- naopak, odmieta vziať na vedomie  existujúce písomnosti, ktoré svedčia v môj prospech, ktoré poukazujú, že nejde o zlomyseľnosť a vykonštruované tvrdenia.

Ba v niektorých prípadoch sú takí výkonní, že ešte  pripíšu k obvineniam aj  ďalšie vyfabulované  nikým a ničím nepreukázané vyjadrenia, v tomto prípade MUDr. Poloncovej, ktorá vôbec prítomnou nebola a neangažovala mestskú policajtku ona osobne.

Všetko bolo vyprodukované dodatočne - pretože v danom momente dotyčná prítomná na "inkriminovanom mieste" sa vôbec nenachádzala. Informáciu dostala sprostredkovane, a zrejme aj výzva na podanie trestného oznámenia má byť len revanšom za to, že som podala za jej skutok oznámenie na ňu  ja.


A v jej oznámení dokonca figurujem ako "neznáma žena"! Vyjadrenie, ktoré potvrdzuje jej lži a výmysel.

Vari  je normálne, aby po 4 mesiacoch nedokázala  po niekoľkých sedeniach  v jej ambulancii a stretnutí pred súdom spoznať pred  svojou ambulanciou osobu,  o ktorej  neskôr vyhlasuje, že je totožná so mnou?

Občan so zdravým úsudkom si iste pomyslí, že len tak, bez dôvodu by sa nik nepostavil verejne protestovať, keby sa necítil poškodeným, a mal iného východiska.

Opovážlivosť podať trestné oznámenie pre poškodzovanie jej povesti ukazuje aj na  charakter menovanej.

Rozhodnutie o začatí trestného stíhania mojej osoby "na podklade zistených skutočností je  dostatočne odôvodnený  záver, že..."

Čo na tom, že tento záver je čiastočne založený na lživých tvrdeniach , a na druhej strane na potláčaní ľudských práv - slobody prejavu, slobody názoru jednotlivca na osoby verejne činné, ktoré podliehajú zvýšenej kontrole verejnosti a musia zniesť aj vyšší  stupeň kritiky!

Pretože tak súdna znalkyňa, ako aj policajné orgány takýmito osobami sú!

Čo na tom, že sa porušuje Ústava SR v príslušnej časti, i Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách! A treba kašľať aj na judikáty Európskeho súdu, ktoré sa vzťahujú k podobným prípadom a k SR priamo!

MUDr. Poloncová , samozrejme, ráta s tým, že nemám ako dokázať, že mi zcudzila časť zdravotnej dokumentácie - pretože zlikvidovala originály, aj pripravené kópie pre súdne konanie, ba aj dekurzy z karty obvodného lekára. Čo túto ženu viedlo k takémuto konaniu, nejdem rozoberať.

A  je si istá, že budem odsúdená - len preto, že tieto tvrdenia nemôžem nijako dokázať! Takže naplním skutkovú podstatu prečinu ohovárania! 


Za pozornosť stojí, že policajné uznesenie, ktoré je datované 21. júla 2011 - bolo  odoslané  3. 11. 2011!

2. 11. 2011 bolo mojej advokátke doručené uznesenie o určení nového znalca ! A to  dobre ďaleko od môjho bydliska, ale zato čo najbližšie k sídlu  odporcov! (A ďalších zainteresovaných kolegov MUDr. Poloncovej.)

Je to iba náhoda?

Čo sa asi za mojím chrbtom zasa dohováralo a odohralo? To si môžem len domýšľať -- robiť "konšpirácie", aby som použila Poloncovej výraz!

Jedno je však isté - ako občan ťahám vždy za kratší koniec, pretože rôznym kreatúram stačí povedať, že sa ničoho nedopustili, môžu krivo obviniť iného a moje dôkazy nemajú žiadnu váhu - a čo je hlavné a najsmutnejšie, že ONI nemusia nič dokazovať! Stačí, že to drzo tvrdia svojim obetiam do očí!

A inú možnosť ako občan nemám, len verejný protest -mne totiž nik  nezverejní v tlači tie ich svinstvá, nik v televízii, či rozhlase sa s nimi nebude púšťať do "sporu". 

Oni totiž majú na to, aby si právo a spravodlivosť zaplatili na ktoromkoľvek orgáne!

streda 26. októbra 2011

Naozaj tá odpoveď SPF, pán JUDr. Králik, nemala taký zmysel, o akom som hovorila ja?

Nadväzujem sa svoj príspevok, v ktorom opisujem konanie zo dňa 21. 10. 2011 pred priestupkovým orgánom v Liptovskom Mikuláši, kde je prejednávaný môj údajný priestupok proti JUDr. Chovancovi. 

Na konaní som na podporu svojich tvrdení o tom, že menovaného neohováram, predložila aj list SPF, v ktorom mi orgán odmietol poskytnúť informáciu s odôvodnením, že potrebuje súhlas dotknutých osôb, či mi môže sprístupniť informáciu o tom, či si  JUDr. Chovanec , resp. jeho manželka podali žiadosť na odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva urbárnikov v KNM.

Vyjadrenie, že potrebuje orgán ich súhlas, jednoznačne signalizuje, že takáto žiadosť podaná bola, a teda ani v tomto prípade som nemohla nikoho ohovárať.

JUDr. Králik - prejednávajúci môj údajný priestupok  (ako ináč - a prečo by nepodal "svojmu" pomocnú ruku, však?) tvrdil, že toto nič neznamená a je to len obvyklá štandartná odpoveď orgánu.

Nezabral ani môj argument, že ak by tam žiadosť nebola doručená žiadna, orgán by odpovedal v tom zmysle, že podobných žiadateľov SPF neeviduje.

Aj toto ukazuje na snahy prejednávajúceho orgánu - ktorý sa cíti nezaujatým!!! - aby sa dokázalo čokoľvek proti mne, len aby bol dôvod ma postihnúť - veď pomsta je sladká!

Dňa 26. 10. 2011 mi bola doručená písomnosť, z ktorej je nespochybniteľné, že žiadosť podaná bola, že obsahuje žiadosť o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva 4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, a že ju podával JUDr. Milan Chovanec a Alena Chovancová dňa 31. 1. 2011.

Ak sa nemýlim, na LV na meno uvedených osôb figuruje titul nadobudnutia na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní! 

Momentálne teraz ide len o to, kto a ako dlho ešte vydrží klamať, kto a ako dlho ešte vydrží tvrdiť, že k žiadnemu nekalému  skutku neprišlo, kto a ako dlho ešte bude môcť terorizovať mňa ako občana s odvolávaním sa na zákony a práva v súvislosti s údajným poškodzovaním povesti a mena, a najmä ako dlho ešte budú kompetentné orgány nečinné v súvislosti s podobnými "prevodmi" - s machináciami na SPF - pretože mám/e sa právo domnievať na základe odpovede orgánu, že k prevodom v rozpore so zákonom prišlo, a máme právo vyjadriť aj svoje podozrenie, že bol spáchaný aj trestný čin. 

V prípade, že mnou  verejnosti "sprístupnené" informácie a od nich odvodené domnienky a na ich základe vyslovené  názory sú v rozpore so skutočnosťou, žiadam, aby bol na zodpovednosť braný orgán, ktorý mi podal informáciu o žiadosti, ktorú si dňa 31. 1. 2011 podali uvedené osoby s cieľom odkúpiť podiely neznámych vlastníkov zo spoločného  urbárskeho vlastníctva   zapísaných na LV  4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto od SPF - orgánu, ktorý má v tomto smere jediné právo - spravovať vlastníctvo neznámych vlastníkov, a nie s ním kšeftovať!

V prípade, že ide o preukázateľné skutočnosti, je toto výzvou na konanie kompetentných orgánov - a  asi aj tých, ktoré majú byť  činné v trestnom konaní.

piatok 21. októbra 2011

Priebeh prejednávanie údajného priestupku T. Šidlovej proti JUDr. Chovancovi na Obv. úrade v LM - odbore všeobecnej vnútornej správy dňa 21. 10. 2011

Na základe predvolania som sa 21. 10 2011 dostavila na prejednávanie môjho údajného priestupku proti JUDr. Chovancovi.

Moja námietka predpojatosti / zaujatosti  z 27. 9. 2011 proti prejednávajúcemu bola neobyčajne rýchle zamietnutá rozhodnutím ObÚ v LM  - už 3. 10. 2011 mi "nevyhovuje" Mgr. Jana Hapčová.

Keď sa pozriem späť na predchádzajúce konania, v ktorých uvedený orgán v iných prípadoch robil všetko možné, aby sa veci naťahovali, a neplnil si povinnosti voči mne tak, ako to už spomínam v minulých príspevkoch, musí byť zrejmé, že táto rýchlosť v konaní orgánu nemôže mať iný cieľ, a iné pozadie, ako je snaha čo najrýchlejšie sa mi revanšovať za moje oznámenia pre podozrenia na možnú korupciu orgánu a jeho zneužívanie právomocí.

Už na začiatku konania som žiadala, aby orgán zapísal, že si budem priebeh nahrávať na diktafón. Prejednávajúci toto neučinil, ale vyjadril sa, že mám na nahrávanie právo.
A snažil sa rozprávať čo najtichšie, aby sa na zázname jeho slovný prejav nedal dobre rozoznať.
Odmietnutie zaznamenať  túto skutočnosť do protokolu môže mať jediný cieľ - aby sa neskôr nik na nič nepamätal, a nahrávka mohla byť ako dôkaz v budúcnosti odmietnutá, prípadne vyhlásená za nezákonnú.

Na otázku prejednávajúceho, či som porozumela poučeniu, som odpovedala, že nie úplne, lebo som neštudovala zákony, ktoré sú tam uvedené. Spýtal sa, či som svojprávna!

Ja sa pýtam, či porozumenie poučeniam, odvolávajúcim sa na uvedené bližšie nerozobraté a nevysvetlené paragrafy je podmienené svojprávnosťou!

Osobne som presvedčená, že som na konaní  nedostala možnosť všetko predložiť, aby som dokumentovala písomnosťami, ako podpornými dôkazmi, z čoho som vychádzala pri podávaní oznámenia nielen na samotného  JUDr. Chovanca.

JUDr. Králik ma pri pokusoch vlastnými slovami objasniť veci zahriakol, že nebudem tam robiť rečnícke cvičenia.

K predkladaným písomnostiam sa vyjadril , že tie nemajú právnu váhu.

Podľa jeho vyjadrenia si  v demokracii nemôžem dovoliť niekoho obviniť bez dôkazu, ani povedať  svoj názor!
(A dôkazy sú odmietané!)

On ako orgán má dôveru vlády!
(Ktorej asi?)

Pritom som iba nadväzovala na to, na čo JUDr. Chovanec poukazoval: že dôvodom na krivé obvinenie jeho osoby má byť skutočnosť, že som prehrala spor ( v ktorom zastupoval tých, ktorí pokútnym spôsobom nadobudli našu pôdu) a musela som mu zaplatiť trovy konania, ako píšem v predošlom príspevku.
JUDr. Chovanec nepreukázal žiadnym spôsobom, kto sú tie osoby, ktoré stratili dôveru v neho práve pre to, že som ja podala oznámenie pre podozrenie z toho, čo je popísané v ňom. Pritom som priamo o toto požiadala.

JUDr. Chovanec  nepredložil  písomnosť, ktorou ma vyzýval, aby som sa mu ospravedlnila, ako on tvrdil pred orgánom. (Samozrejme, že by som sa mu neospravedlnila, pretože som sa voči nemu ja osobne ničoho nedopustila! Pre uvedené som odmietla aj zmier,  ktorý sa orgán snažil  medzi nami dohodnúť.)

Navrhla som 4 svedkov, ktorých žiadam vypočuť v Kysuckom Novom Meste na dožiadanom orgáne.
JUDr. Chovanec namietal, že to by bolo kontraproduktívne!

Po uvedení mena štvrtého svedka som nevedela nájsť v rýchlosti jeho adresu, pričom do prednesu slovne zasiahol JUDr. Chovanec, že dotyčný býva neďaleko neho na tej a tej adrese.
Bola som v domnení, že meno svedka bolo zaprotokolované aj s adresou, ktorú uviedol JUDr. Chovanec.

Nebolo.Dodatočne po zistení skutočnosti som išla už po ukončení konania za prejednávajúcim, ktorý napokon súhlasil, že svedka doplní tak, ako bolo prednesené na konaní, pričom mi nezabudol pripomenúť, že on uplatňuje zásadu ústnosti!

Stará taktika - protivníka vykoľajiť najrôznejšími spôsobmi, ohlupovaním za výdatného zneužívania moci a zákona, aby stratil niť svojich myšlienok, sa vždy vyplatí!

Už v prvotnom podaní orgánom činným v trestnom konaní  som uviedla, že táto vec nemá nič spoločného s predošlým sporom. (Neodvolala som sa proti predmetnému rozsudku s tým, že neskôr nájdem odborníka a ten bude v novej žalobe vychádzať z odôvodnenia súdu a postaví správnu žalobu.)

Po prečítaní si  mojej vytlačenej výpovede  na Obv. úrade v LM som videla, že nie všetko, čo som hovorila, je uvedené v protokole. 

Prejednávajúci totiž vyberal len určité vyjadrenia, ktoré mi umožnil nadiktovať. S tým, že to ostatné sa veci netýka, či vraj stále nechápem, čo je predmetom prejednávania.

Pritom zo strany JUDr. Chovanca  boli neustále opakované isté  skutočnosti , ku ktorým som chcela poskytnúť v konkrétnej súvislosti  písomnosť ako dôkaz.

JUDr. Chovanec sa zaujímal najmä o mnou na ilustráciu použitú  fotokópiu žaloby proti  A.Č., ktorú vypracovala kancelária JUDr. Ščuryho , a ktorú som napokon odmietla dať do spisu ako dôkaz - táto nemala inú súvislosť, len som ňou poukazovala, že v žalobnom návrhu je ako argument na vyslovenie relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy  uvedené, že darovanie podielov je možné len medzi blízkymi osobami, a teda JUDr. Chovanec nadobúdal podiely v rozpore s tým, čo platí  pre iných, pričom pre seba si nárokuje výnimku.

JUDr. Chovanec veľmi dobre vedel o tejto žalobe, pretože osoba z kancelárie JUDr. Ščuryho ju verejne predniesla aj v jeho prítomnosti na valnom zhromaždení 11. 12. 2010, čo je zachytené na legálnej nahrávke z priebehu valného zhromaždenia na diktafón a je z mojej strany k dispozícii orgánu v podobe  DVD.

Sám  JUDr. Chovanec sa vyjadril pred policajným orgánom, že podiely v urbárskom spoločenstve nadobudol kúpou a darovaním.  Keďže nik zo spoluvlastníkov neponúkol svoje podiely verejne na odkúpenie, nikto nevedel a nevie, od koho  a akým spôsobom ich v skutočnosti  nadobudol. 

Spôsob nadobudnutia je však uvedený aj na LV , ktoré sú vedené na meno JUDr. Chovanca.

Poukazovanie mnou  na to, že nadobúdanie podielov v urbárskom spoločenstve JUDr. Chovancom je v rozpore s platnými zákonmi , teda je dôvodné.

Predložila som prejednávajúcemu ako dôkaz o dôvodnosti podozrení aj odpoveď SPF Bratislava,  od ktorého  som žiadala informáciu v zmysle zákona, či JUDr. Chovanec a jeho manželka si podávali žiadosť na odpredaj podielov neznámych vlastníkov, ktorých vlastníctvo spravuje SPF. 

Odpoveď orgánu bola v tom zmysle, že musia požiadať dotknuté osoby, či súhlasia s vydaním informácie!

Táto písomnosť bola jediná, o ktorú mal enormný záujem, a ktorú si vo fotokópii  z mnou predkladaných písomností JUDr. Chovanec vyžiadal. Prečo asi?

Ako spoluvlastníci máme právo vedieť, či došlo k tejto snahe zo strany JUDr. Chovanca a jeho manželky.

Ako občania, máme právo vedieť, ako nakladá so spravovaným cudzím vlastníctvom SPF, ktorý už desaťročia nepožíva medzi občanmi dôveru.

Odmietnutie vydania informácie zrejme slúži len na zakrývanie niečoho, alebo na získanie času, aby sa niečo dalo zakryť. Ide totiž o vec verejnú, ktorá sa dotýka aj mnohých iných osôb - nie intímne záležitosti manželov Chovancových.
Najmä ak je stovkám reštituentov odmietaný nárok s odôvodnením, že SPF nemá dostatok pôdy v danej lokalite, a preto im treba "hodiť" ako odškodnenie "pár šupiek"  a zatajené výhodne popredávať so ziskom úplatkov.

Prejednávajúci JUDr. Králik vystúpil s tým, že to je štandartná  odpoveď orgánu a  neznamená, že by sa dotyčné osoby mohli dožadovať prevodu vlastníctva zo SPF.

Pre súdneho obyčajného  človeka  je to jednoznačný  signál, že k niečomu takému  mohlo prísť,  pretože by inak orgán odpovedal, že osoby s uvedenými menami v evidencii nemá.

Keďže písomností, ktoré mám k dispozícií, je viac, a ktorých obsah a pôvod mi naznačujú, že môže ísť o nezákonné postupy, a rovnako k nim pristupuje aj množstvo ďalších dotknutých osôb, nemôžu byť odmietané ako dôkaz, na vyvrátenie tvrdení JUDr. Chovanca, že som sa dopustila  krivých obvinení s cieľom privodiť mu trestné stíhanie z pomsty za prehratý spor.(Mimochodom, viac razy zdôrazňuje svoje úspechy pri zastupovaní klientov, avšak väčšina občanov nemá k súdom žiadnu dôveru a vie, že úspešnosť nezávisí od pravdy a dôkazov.)

Podľa Ústavy SR čl. 26 mám právo na slobodu prejavu a právo na informácie, ako aj vyjadrovať svoje názory.
Rovnako Dohovor  o ochrane základných ľudských  práv a slobôd a judikatúra ako ÚS SR, tak  ES mi ich poskytujú a zaručujú.
Informácie, ktoré som získala, mám právo rozširovať a od toho sa odvíja aj  právo, obracať sa na príslušné orgány  s podozreniami z nezákonností. Je to realizované právo slobody prejavu v praxi.


To, čo som uviedla vo svojich podaniach adresovaných orgánom činným v trestnom konaní  o svojich podozreniach, nebolo  uvádzané nikde na verejnosti, a preto nemôže byť považované za poškodzovanie cti a povesti dotyčnej osoby.

Ani vyslovenie názoru na istú kategóriu osôb nie je ničím iným, ako vyslovením môjho osobného názoru a spadá pod uvedené články.
 
Podania, ktoré som doručila orgánu, sú uložené na orgáne a nie sú predmetom rozširovania na verejnosti - ale  verejnosť sama  v súvislosti s predmetom oznámenia a osobami v nich uvedenými  sa vyjadruje v rovnakom zmysle.

Ja ako občan-laik nedokážem ani zabezpečiť všetky dostupné dôkazy, ani posúdiť, či bol spáchaný trestný čin v súvislosti s konaním niektorých osôb, a som presvedčená, že to by malo byť úlohou polície. Tá slovenská však nekoná v záujme bežných občanov, ale kryje nekalú činnosť "svojich vyvolených", ako sa ukazuje a na odmietaní iných podaní , ktoré boli doručené orgánom v mene členov spoločenstva.
Moje tvrdenia podporujú aj  písomnosti, ktoré boli vyprodukované bývalým vedením spoločenstva,  rozoslané na adresu členov spoločenstva ,  pričom v nich vedenie uvádza konkrétne mená! Nie je mi známe, že by sa niekto z týchto uvedených osôb bol niekedy obrátil na súd, alebo políciu pre hanobenie svojho mena a cti preto, že bývalé vedenie urbariátu v snahe si zachrániť korytá a pozície, o svojich odporcoch rozširuje svoje domnienky!

Problém kysuckonovomestského urbariátu bol už medializovaný ako v rozhlase, tak v televízii, kde sa poukazovalo na uvedené skutočnosti a nezákonnosti verejne!!!

Žalobné návrhy na vyslovenie neplatnosti zmlúv, uzavretých  v rozpore so zákonom sú predmetom súdnych konaní. O niektorých už súd rozhodol v prospech spoločenstva.

To ukazuje na skutočnosť, že aj iné osoby sa  cítia poškodené konaním bývalého vedenia, ktorému poskytoval právne poradenstvo, podľa vlastného vyjadrenia, i dokladov o tom, koľko mu bolo vyplatené  za tieto služby od urbáru, JUDr. Chovanec , čo je ďalším dôkazom,  že moje podozrenia mali reálny základ. 

JUDr. Chovanec sa vyjadril aj sám pred orgánom v LM, že poskytoval bývalému  vedeniu  právne poradenstvo.

Toto je dosť významná skutočnosť, ktorá  zakladá  podozrenie na účelovosť poradenstva, keď  vezmeme na vedomie, že napadnuté zmluvy sa ukazujú ako nezákonné.

Z viacerých   písomných zdrojov, ktoré mám k dispozícii,  vidieť, že vedenie konalo vždy tak, ako mu práve vyhovovalo, pričom sa odvolávalo na vyjadrenia a názory JUDr. Chovanca.

28. 5. 2010 je datovaná písomnosť "Určené: členom pozemkového spoločenstva!", v ktorej sa píše, o stave výkupu pozemkov a výške nájomného v súvislosti so SEVAK-om, kde sa uvádza aj nasledujúce: "Cestou advokátskej kancelárie JUDr. Milana Chovanca sme však zabezpečili znalecký posudok, podľa ktorého je cena vyššia."
Zdôrazňujem, že toto bolo  a je nezákonné rozpredávanie spoločného vlastníctva jednotlivcami,  ktoré bývalé vedenie organizovalo a podporovalo. Čo napokon potvrdzuje aj iná písomnosť, v ktorej hovoria o cene, za akú by sme mali predávať, a súčasne o nezákonnosti, pre ktorú činia podanie na prokuratúru!!!

V texte odvolania proti vyvlastneniu, ktoré nepochybne pochádza  od JUDr. Chovanca, a ktoré v rovnakej podobe spolu s ním podali Ing. Galvánek a L. Kmecová  - obaja členovia bývalého vedenia je ako dôkaz uvedený LV, ktorý "bol Vám predložený JUDr. Chovancom v konaní Výst. 302/2009-2 - An."

Na strane 2 ako dôkaz uvádza "Nájomná zmluva zo dňa 11. 11. 2009 - bol Vám predložený JUDr. M. Chovancom v konaní Výst. 302/2009-2-An".  Táto nájomná zmluva bola uzatvorená bez akéhokoľvek vedomia a schválenia jednotlivými spoluvlastníkmi, či odsúhlasená valným zhromaždením.

 O machináciách za chrbtom spoluvlastníkov svedčí aj list, ktorý odoslal Ing. Ján Starinský s dátumom 10. 11. 2010 na adresu Urbariátu v KNM. Uvádza, že mu bolo 2. 11. 2010 doručené Rozhodnutie Mesta KNM, ktorým zamieta návrh SEVAK na vyvlastnenie pozemkov, pretože bola uzavretá 11. 11. 2009 na predmetné pozemky nájomná zmluva. Uvádza, že ako člen urbariátu nemá žiadne informácie o predmetnej nájomnej zmluve a - citujem "...došlo tým k nakladaniu s mojím majetkom bez môjho súhlasu a vedomia, žiadam týmto Urbariát o zaslanie kópie predmetnej nájomnej zmluvy na moju adresu uvedenú v záhlaví tohto listu."
7. 12. 2010 Ing. Starinský datoval list na moju adresu, kde oslovuje spoluvlastníkov a upozorňuje na porušenie Občianskeho zákonníka, ako aj na porušenie zákona o pozemkových spoločenstvách, nakoľko o nakladaní s majetkom v podielovom spoluvlastníctve môže rozhodovať iba väčšinou hlasov podielových spoločníkov.
Citujem: "O žiadnom rozhodovaní, prípadne hlasovaní o uzavretí zmluvy som ani ja ani mnohí iní spoluvlastníci neboli informovaní, a teda došlo tým zo strany Urbariátu - pozemkového spoločenstva k svojvoľnému nakladaniu s majetkom nás spoluvlastníkov."

Aj tieto písomnosti potvrdzujú opodstatnenosť podania trestného oznámenia pre podozrenie z nekalého konania osôb na čele urbárskeho spoločenstva a poškodzovania záujmov ostatných členov spoločenstva.

Samotný JUDr. Chovanec musel vedieť,  že napr. zmluva so SEVAK-om je v rozpore so zákonom, aj záujmami členov spoločenstva, pričom bola uzavretá bez ich vedomia. 

"Zaujímavo" skončilo moje vyvlastnenie pre SEVAK. Stavebný orgán KNM mi na odvolanie vôbec neodpovedal.
Obrátila som sa na prokuratúru, a až z jej vyjadrenia som sa dozvedela, že vyvlastňovanie bolo  zrušené na základe odvolaní JUDr. Chovanca, Ing. Galvánka, L. Kmecovej a Ing. Starinského. O tom, že  menovaní podali odvolania, som netušila - hoci Ing. Galvánek bol na stavebnom úrade spolu so mnou v skupine. Samozrejme, že potreboval vedieť a informovať, čo sa chystám vo veci podniknúť ja, aby sa mohli zariadiť.
V písomnosti, ktorú som neskôr získala, bolo potvrdené, čo tvrdil Ing. Galvánek na jednaní s odvolaním sa na JUDr. Chovanca  - podiely predávať, ale nie za "ich" cenu ( lebo dr. Chovanec povedal, že je to podhodnotené) ; písomnosť, ktorú vedenie rozoslalo, obsahuje rozporné účelové vyjadrenia :

1.predávať za cenu, ktorá je "primeraná" a

2.  pretože ide  o protizákonné konanie, obrátili sa na prokuratúru! 

Samozrejme, až po tom, ako som na prokuratúru vec doručila ja s poukazovaním, že sa koná v rozpore so zákonom a bez vedomia a schválenia vlastníkmi  - podobne takto bola uzavretá neskôr zmluva o nájme a výške nájomného so SEVAK-om.

1. 6. 2010  bola vyprodukovaná bývalým vedením , ktoré nemienilo rešpektovať, že mu funkčné obdobie skončilo,  na adresu členov písomnosť, v ktorej sa  o. i. uvádza:

"V niektorých podaniach sme zaregistrovali vyjadrenia, že už teraz by mali bohatí podnikatelia  (nie Kysučania) sa stať nezákonne spoluvlastníkmi a zo zákulisia riadiť náš výbor so zámerom zmocniť sa nášho majetku, či dokonca resp. že nejakí veľkí hráči sa netaja tým, že chcú získať budovu Mýta."

Táto písomnosť je dôkazom, že aj iné osoby videli, ako sa nezákonne a nehospodárne  nakladá s ich vlastníctvom, a začali na to verejne poukazovať.

Ja som podávala svoje oznámenie o podozrení až 9. 12. 2010!

Z písomnosti  Správy katastra v KNM dat. 24. 11. 2010  označenej ako "Katastrálne konanie - opakované predvolanie" sa javí, že niekto mal záujem zabrániť riadnemu zápisu hotela Mýto na spoločenstvo, o čo požiadali ešte 4. 10. 2011 dve zo spoluvlastníčok - teda ešte pred odoslaním môjho oznámenia na adresu policajného prezidenta, a ešte pred zvolaním valného zhromaždenia na 11. 12. 2010 a zvolením nového výboru - a "náhodou" im nebolo doručené predvolanie na údajné  konanie, ktoré malo byť 9. 11. 2010! Dôvodom k tomuto boli nepochybne náznaky istého záujmu "istých" osôb o získanie hotela Mýto.

Samozrejme, že  som vedela len o niektorých skutočnostiach , ale podozrenie, kto je za vecou, už kolovalo medzi spoluvlastníkmi skôr, ako som učinila svoje podanie. Nebola som teda  ja pôvodcom  rečí a úvah, že by za prípadom mohol stáť ten a ten konkrétne.
 
V písomnosti vyprodukovanej bývalým vedením spoločenstva ako "Stanovisko k tvrdeniam "skupiny" - KOMISIE na prehodnotenie zmlúv" zo dňa 15. 12. 2009 " sa v bode 6. uvádza "(Upozornenie: nejedná sa o nášho právneho zástupcu JUDR. Milana Chovanca, .....) "-  ukazuje na dôvodnosť podozrenia, že  JUDr. Chovanec v nadväznosti na súčasný stav - teda napadnutie zmlúv novým vedením a niektorými spoluvlastníkmi,  zrejme v úlohe právneho zástupcu  nekonal korektne a v záujme všetkých.

To, že JUDr. Chovanec obhajuje vo svojej výpovedi pred policajným orgánom Ing. Galvánka, má svoj dôvod - treba zakryť skutky, ktorými sa minulé vedenie "podpísalo" na členoch spoločenstva, pretože JUDr. Chovanec mal z poradenstva aj ďalší prospech v podobe finančných úhrad za vykazované  poskytovanie právnych služieb urbárskemu spoločenstvu.

Na okraj dnešného konania na Obv. úrade v Liptovskom Mikuláši chcem uviesť  ešte niekoľko preukázateľných faktov, na ktoré som poukázala v prítomnosti oboch - prejednávajúceho  JUDr. Králika i navrhovateľa JUDr. Chovanca, ale podľa prejednávajúceho  neboli "hodné" byť zaznamenanými  v protokole, aj keď som žiadala.


Bola som JUDr. Chovancom obvinená z niečoho, čoho som sa proti nemu nedopustila.

Pretože som začala preukazovať písomnosťami, že som si nevymyslela to, čo som uviedla do svojho oznámenia, odrazu som sa dozvedela od prejednávajúceho, že o tom konkrétne sa nekoná.

Skutočne zaujímavé -  naviac ak JUDr. Chovanec vo svojich prednesoch  stále zdôrazňoval a opakoval , že som si proti nemu obvinenia vymyslela s cieľom ho poškodiť a privodiť mu trestné stíhanie.
Na tieto som reagovala  tak, že som  sa snažila predkladať písomnosti, ktoré  sa viažu k  veci  a odrazu sa dozvedám, že podstata návrhu JUDr. Chovanca je v inom!
V mojom údajnom hanlivom  vyjadrení na jeho adresu! A to v podaní, ktoré som odoslala na adresu policajného prezidenta.

Márne som doma hľadala, kde konkrétne sa v mojich oznámeniach nachádza ono vyjadrenie a ešte v konkrétnej spojitosti s menom JUDr. Chovanca. Nič som nenašla.

Po dôkladnom preštudovaní podania, ktoré som adresovala  policajnému prezidentovi JUDr. Spišiakovi, na ktoré sa dotyčný odvoláva, som zistila, že jeden z vyšetrovateľov buď zámerne, alebo zľahčiac si prácu, dezinterpretoval jedno z mojich vyjadrení a spojil ho s menom JUDr. Chovanca.

Je však preukázateľné, že  ide o rečnícku otázku v spojitosti s osobami,  ktoré bez zábran konajú v rozpore s etikou, morálkou a zákonom všeobecne, a proti ktorým je obyčajný občan - ich obeť, absolútne bezbranný.

Počas výsluchu som poukázala na vyjadrenie JUDr. Chovanca, ktoré predniesol na policajnom orgáne v Čadci dňa 5. 4. 2011 - ČVS:ORP-27/OEK-CA-2011 s otázkou, či tento jeho výrok na moju adresu nie je rovnakou urážkou a znevažovaním mojej povesti na verejnosti. 
Nedočkala som sa  reakcie  ani od prejednávajúceho, ani od navrhovateľa. A ani toho, aby bol môj prednes zaprotokolovaný.

Posúďte sami: " Z doterajších mojich skúseností s vystupovaním a prezentáciou sa p. T. Šidlovej najmä s poukazom na jej chaotické podania, neuvážené vyjadrenia a tvrdenia, mám vážne pochybnosti o jej psychickej pohode, čo myslím, že by malo byť predmetom odborného skúmania s poukazom na overenie spôsobilosti zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami."

Možno moje podania vyzerajú z hľadiska toho, akoby ich podal právnik, chaoticky. Ale určite sú zreteľnými a zrozumiteľnými vyjadreniami občana bez právnického vzdelania, ktoré jednoznačne ukazujú, čo žiadam od orgánov.
O neuváženosti vyjadrení a tvrdení z mojej strany nemôže byť reč, pretože to, čo predkladám, nie je výsledkom iba nepodložených klebiet - ako vidieť z písomností, ktoré uvádzam.
Spôsobilosť zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami  a právo na ne určite mám. Orgány štátnej a verejnej správy majú slúžiť slušným ľuďom pomáhať ochraňovať ich práva.

Moja činnosť - to údajné zaťažovanie štátnych orgánov je však tŕňom v päte tým, ktorí majú dôvodné obavy, že vyjdú na svetlo ich nezákonnosti, a preto útočia ako na moju spôsobilosť, tak "psychickú pohodu". 
Je však zaujímavé, že toto  tvrdenie, či podozrenie JUDr. Chovancovi  ale nebráni ma obviniť ako osobu, ktorá je plne spôsobilá niesť zodpovednosť za svoje činy! Samozrejme v prípadoch, v ktorých sa mu to hodí!

Nuž, keď isté "skupiny" nemajú už iný argument, začnú útočiť na psychickú spôsobilosť oznamovateľov a účastníkov konania, aby tak spochybnili ich tvrdenia pred orgánmi, ktoré im idú vo väčšine prípadov "po ruke".

Ja mám zase veľmi vážne pochybnosti, že JUDr. Chovanec nadobudol nejednu nehnuteľnosť skutočným vydržaním, ako je uvedené na listoch vlastníctva č. 3177, 8258, 8707, 4669. (A nie je vylúčené, že osvedčenie o vydržaní zasa potvrdila notárka z Turzovky!)
A tieto pochybnosti má aj slušný počet ostatných členov spoločenstva a už niekoľko rokov!!!

Nie som odborníčkou, a tak sa môžem mýliť:
"Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní NZ 18153/ 2011-954/11."
Aj ostatné  LV majú za lomkou 2011 a 11 - o čom sa domnievam, že ide o  rok , a teda o čerstvé "akcie"!  (Podľa aktualizácie katastrálneho portálu z 10. 9. 2011.)

Nie je toto ten skutočný dôvod, prečo sa JUDr. Chovanec tak intenzívne zaujímal o odpoveď, ktorú mi poslal SPF z Bratislavy , kde mi oznamuje, že si musí vyžiadať súhlas dotknutých osôb na to, aby mi poskytol v zmysle zákona informáciu, či mal on, alebo jeho manželka podanú žiadosť na odpredaj nehnuteľností neznámych vlastníkov, alebo z vlastníctva SR cez SPF?

Bežnému občanovi je záhadou, kde sa  v súčasnosti  objavilo to množstvo pôdy a podielov z urbáru, ktoré sa stali predmetom jeho vydržania!!!!! Tak sa to aspoň javí nejednému laikovi, vrátane mňa.

Zrejme  ani podozrenie zo snáh ovládnuť urbárske spoločenstvo  JUDr. Chovancom  cez získanie vlastníctva v  čo najvyššom podiele  nebude  iba "novinárskou kačicou" poletujúcou po Kysuckom Novom Meste z nedostatku inej činnosti!  Nepochybujem, že potom sa už bude hlasovať podľa výšky podielov, od ktorej sa odvíja počet hlasov v zmysle stanov spoločenstva.
Asi pred tromi rokmi na valnom zhromaždení jedna z členiek zúčastnených vyzvala, aby nepredávali JUDr. Chovancovi svoje podiely!  Nepochybujem, že vedela, prečo na to spoluvlastníkov vyzvala.

Na LV sú okrem iného vyznačené aj plomby - V-916/2011 a Z-510/11, ktoré mne laikovi nič nehovoria, ale poukazujem na ne v domnení, že môžu niečo významnejšieho znamenať.

Nemali by byť aj tieto aktivity JUDr. Chovanca predmetom skúmania kompetentných orgánov? 

A to  orgánov, ktorých vyšetrovanie by nemal možnosť ovplyvňovať napr. aj tvrdeniami, že oznamovatelia by mali byť podrobení skúmaniu psychiatrov?