piatok 23. decembra 2011

Úmyselná nechápavosť sekcie kontroly a boja proti korupcii na Úrade vlády SR?

Obrátila som sa na uvedenú zložku na základe propagovanej výzvy o zriadení antikorupčnej linky. Ako som už písala v predošlých príspevkoch, dovolať sa na túto linku priamo bolo nemožné.

Písomne som sa teda obrátila na príslušných poverených pracovníkov, aby venovali pozornosť môjmu blogu, kde som zverejnila podozrenia na možnú skrytú korupciu v pozadí niektorých mojich prípadov s tým, aby toto akceptovali ako moje podnety - oznámenia.
Prišla mi odpoveď, že  týmto spôsobom nie je možné oznámenie prijať.

Čudné, keď orgány by mali konať aj na základe anonymných oznámení , či podobných informácií, aj keď ich nepodal občan priamo a pod svojím vlastným menom, a zverejnenie  skutočností bolo len prostredníctvom diskusného príspevku, či blogu.
To by ale niekto musel naozaj chcieť proti korupcii bojovať a vyvíjať v tom boji aj vlastnú iniciatívu. To ale od našich štátnych úradníkov čakať nemôžeme. Ako politickí nominanti majú záujmy rôzne - ale prvoradé  a spoločné je im potláčať prejavy odporu a zakrývať všetky svinstvá, ktoré sa na úkor občana dejú čoraz častejšie a čoraz  hrubšími spôsobmi a prostriedkami je občan zastrašovaný a postihovaný za odvahu sa pod svoje oznámenia aj podpísať! 

V nadväznosti na písomnosť č. 1438-38243/2011/OLAF BK z 15. 11. 2011 som teda podala svoj podnet písomne. Vyslovila som v ňom podozrenie, že  v prípade odmietania mi poskytnutia informácie v zmysle zákona   211/2000 Z.z.  Slovenským pozemkovým fondom môže ísť o skrytú korupciu, pretože požadovaná informácia sa týka možného prevodu vlastníckych podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva podielových spoluvlastníkov Urbárskeho spoločenstva v Kysuckom novom Meste na JUDr. Chovanca a jeho manželku.
Písomnosť, ktorú som dostala od riaditeľky SPF v Bratislave totiž nepriamo preukazuje, že takáto žiadosť menovanými bola podaná 31. 1. 2011.

Kompetentná pracovníčka SPF v Bratislave však odmietanie vydania informácie odôvodňuje ochranou súkromia dotknutých osôb.

Ide  samozrejme o účelové odôvodnenie, pretože ak prevodu došlo, tak nezákonne.

V tom prípade by nezákonne konala príslušná  zložka SPF, ktorá ak  prevod schválila a  podiely odpredala, dopustila sa - domnievam sa - trestného činu. Pretože SPF má právo majetok neznámych vlastníkov iba spravovať.

Ako podieloví  spoluvlastníci máme právo o týchto skutočnostiach vedieť - nemôžu podliehať ochrane súkromia , najmä ak sa na prevody podielov v pozemkovom spoločenstve  bez právnej subjektivity vzťahujú príslušné zákony a predpisy, ktoré musia byť aj kompetentnej právničke zo SPF v Bratislave, ktorá odmieta informáciu vydať v požadovanom rozsahu vydať, veľmi dobre známe.

V písomnosti, ktorú som datovala 4. 12. 2011 a odoslala na adresu JUDr. Gajdošíkovej z Úradu vlády SR, som popísala dôvod mojej žiadosti o vydanie informácie podrobne s tým, že odmietanie informáciu vydať vzbudzuje podozrenie z nezákonného postupu SPF vo veci možného prevodu podielov.

A uviedla som, že mám právo za týmto konaním vidieť skrytú korupciu - najmä ak ešte aj v priestupkovom konaní, ktoré proti mne inicioval JUDr. Chovanec , som stíhaná za to, že som si dovolila podať trestné oznámenie pre podozrenie z nezákonného konania bývalým vedením urbárskeho spoločenstva, v ktorom sa angažoval tiež JUDr. Chovanec.

V odpovedi JUDr. Gajdošíkovej z 15. 11. 2011 je uvedené:

"Antikorupčná linka ÚV SR má tiež pôsobiť v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov a prekonávania ľahostajnosti či tichého tolerovania korupcie. Vláda SR aj  týmto spôsobom podporuje iniciatívy na vytvorenie európskej antikorupčnej siete. Zároveň tak postupne plní svoje záväzky z programového vyhlásenia. Boj proti korupcii zaradila vláda SR medzi svoje priority a zaviazala sa posilniť vzájomné vzťahy medzi políciou, prokuratúrou a súdmi.
Na antikorupčnú linku ÚV SR je možné nahlásiť podozrenie, resp. podať podnet týkajúci sa korupcie v ktorejkoľvek oblasti verejného života aj anonymne."

Samé dobre známe frázy, nemyslíte?

Dňa 13. 12. 2011 pod 1438-38243-1/2011/OLAF BK v nadväznosti na môj list  - podanie zo 4. 12. 2011, ktorý bol doručený 7. 12. 2011, mi JUDr. Gajdošíková odpovedá úplne od podstaty veci. Sústredila sa na to, že som podala odvolanie proti neposkytnutiu informácie, nie na to, že podávam podnet pre podozrenie z možnej korupcie v súvislosti s prípadným prevodom podielov neznámych vlastníkov, ktoré spravuje SPF.

A nezabúda mi k tomu, na čo sústredila svoju pozornosť uviesť niekoľko poučných paragrafov zákonov.

O možnej korupcii a prípadnom nezákonnom prevode podielov ani slova. Rovnako sa nezmieňuje o tom, že odstúpi tento podnet orgánom činným v trestnom konaní v tej časti, kde poukazujem na už uvedené skutočnosti.

Dovolila som si 22. 12 2011 o 12.15 hod.  zavolať na č. tel. 02/57295598 JUDr. Gajdošíkovú, aby mi vysvetlila, prečo som dostala odpoveď, ktorá nie je kompatibilná s obsahom môjho podnetu týkajúceho sa možnej skrytej korupcie na SPF, ktorý mi odmieta poskytnúť informáciu , aby bolo buď vyvrátené alebo potvrdené podozrenie z prípadného nezákonného prevodu podielov neznámych spoluvlastníkov, a teda podľa vnímania môjho i spoluvlastníkov ďalších sa týmto zakrýva prípadná trestná činnosť v súvislosti so spoločným majetkom.
K týmto úvahám a domnienkam nás totiž podnecuje odpoveď riaditeľky SPF v Bratislave, ktorá nepriamo potvrdzuje, že žiadosť na takýto prevod dotknutými osobami z majetku na LV Urbárskeho spoločenstva   v KNM podaná bola.

Od JUDr. Gajdošíkovej som sa dozvedela, že pretože opisujem, že mi SPF nechce vydať informáciu, možno 
moje podanie chápať ináč!!!

Vidíš, milý občan, na mojich prípadoch, ako sa vypláca byť iniciatívnym. Najmä, ak si taký hlúpy, ako ja - že ideš priamočiaro za spravodlivosťou a pravdou.

Myslím, že jediným cieľom celej tejto "akcie" je zavádzanie občanov, že sa niečo okolo svinstiev, ktoré tí nad nami panujúci všetci spoločne páchajú, deje.

A podobnými akciami im ide len o to, aby odčerpávali energiu unaveným občanom a ich pozornosť odvádzali od ešte väčších problémov, do ktorých nás vťahujú svojimi špinavými politickými hrami na vlastnom piesku.

Z tohoto príkladu plynie poučenie:

Občan, nevyvíjaj  žiadnu iniciatívu - nech sú iniciatívni sami! Ty sa budeš namáhať a oni bezprácne si budú pripisovať body k dobru, ako plnia svoje programové vyhlásenia a brať za skvelé výsledky odmeny, o ktorých sa tebe môže iba snívať! Škoda tvojej energie - tvoj hlas do ich neba aj tak nedôjde. Ak by prišiel bol by hádam väčším zázrakom ako narodenie nášho Spasiteľa.