štvrtok 22. decembra 2011

Správny orgán na správnom mieste - ?

Dňa 14. 12. 2011 sa odohralo na Obvodnom úrade - odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši ďalšie dejstvo konania proti obvinenej T. Šidlovej z priestupku proti JUDr. Chovancovi. Konalo sa v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý doručil v predstihu žiadosť o ospravedlnenie svojej neúčasti pre údajné zastupovanie klientky pred súdom v Žiline.

Pretože som medzitým zistila, že orgán - teda JUDr. Králik ako prejednávajúci porušuje moje právo na nestranné prejednanie veci a zjavne nadržiava navrhovateľovi, podala som námietku zaujatosti (podľa správneho poriadku a orgánu predpojatosti), ktorú som faktami riadne odôvodnila.

Priebeh konania som si nahrávala na diktafón tak, ako pri minulom pojednávaní, viditeľne držiac v ruke starý diktafón.

Je zbytočné opisovať priebeh ináč, ako zverejnením prepisu nahrávky - z textu si môžu čitatelia utvoriť najlepší obraz o nezaujatosti a dobrom úmysle prejednávajúceho.
Konanie začalo o 12.28 hod., kedy ma JUDr. Králik pozval do pojednávacej miestnosti.

Dve minúty predtým som cez podateľňu orgánu doručila námietku zaujatosti oproti potvrdeniu jej prevzatia podateľňou.

Prepis nahrávky

Š.   =  Šidlová

Kr. =  Králik

ďnp = ďalej nezrozumiteľný prejav

np   = nezrozumiteľný prejav


Š.: Som chcela, aby ste ďalšiu kópiu tu prevzali. je to z iných dôvodov ako bola tá prvá. No, tuná je. nech sa páči, ja Vám môžem dať aj tú kópiu.

Kr.: Toto je Váš doklad ...... ďalej nezrozumiteľný prejav

Š.: A tam máte - to Vám ukazujem že som teraz podala proti Vám námietku. Napísala som síce zaujatosť, ale Vy hovoríte, že je to predpojatosť, tak je to predpojatosť.

Kr.: Zákon to hovorí.

Š.: Tak zákon - dobre, ďakujem.

Kr.: Správne má byť zaujatosť, pretože ....... ďnp

Š.:  No veď presne - ja vychádzam zo slovenčiny.

Kr.: np ..... dokonca, keď píšeme, nám podčiarkuje ....... ďnp
ďalej sa JUDr. Králik  vyjadruje k tomuto a k výrazom prevzatým z češtiny, pričom nahrávka je dosť nezrozumiteľná

Kr.: Dobre, pani Šidlová, nech sa Vám páči!

Š.: A prosím si kópiu zápisnice.

Kr.: Áno. Pani Šidlová, ...... np  sa nám malá chybička ... np vo Vašom poučení je .... np tam napísané 5000,- korún, správne má byť 165,- eur. V prípade, že by bola poriadková pokuta.  Takže  dovolím si Vás na to upozorniť, že správne nie je tam päťtisíc korún, ale správne 165,- eur. Napíšem to, že ste boli

Š.: že ste mi to povedali, ale ja neviem o čom teraz hovoríte. Že ste mi dali staré tlačivo, hej?

Kr.: Nie staré tlačivo, to je dobré tlačivo, len nebolo tam opravené. Tuná je napísané ....

Š.: A ako sa ma to teraz týka?

Kr.: To je všetko.

Š.: To je všetko k dnešnému konaniu.

Kr.: Nie, nie, nie! Sadkajte si!

Š.: Ja som podala námietku zaujatosti, predpojatosti, neviem čoho, tak by som bola rada, keby ste - odmietam sa inak k čomukoľvek vyjadrovať.

Kr.: Dobre, ja ...

Š.: Ďakujem, no.

Kr.: Sadkajte si. Máme času.
Diktuje zapisovateľke:
.....np uvádza: bola prejednávajúcim upozornená na ......np  v poučení, kde je uvedená .....np

Dobre, ešte Vás poprosím, prečítame to, že aká je to námietka, nech to máme z krku ..... np
....... np pokračovať ďalej.

Š.: np.. nie! Podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a trvám na tom, aby o nej  bolo  rozhodnuté, a písomne aby som dostala to do rúk. A potom môžeme pokračovať - prípadne.

JUDr. Králik čítal námietku zaujatosti, písomnosť mi po prečítaní vrátil a pokračoval:
Mám taký dojem, že ...

Š.:  Prepáčte, pán doktor, že Vám skáčem do reči. Podala som námietku zaujatosti?

Kr.: Podali ste námietku zaujatosti.

Š.: Z iných, nových dôvodov, to som tam predtým nenamietala - o ktorej sa rozhodovalo. Trvám na to, aby o tomto bolo rozhodnuté, aby mi bolo písomne doručené to rozhodnutie a potom, ak nemieni pán doktor Chovanec zobrať toto svoje, tieto svoje návrhy späť, tak potom môžeme pokračovať.

Kr.: Ja totižto -/ habká/ - ani nepotrebujem ...
vôbec tie výpovede, lebo tie výpovede sa netýkajú, tí svedkovia boli vypočutí len pretpo, že Vy ste chceli. Ale tí svedkovia do tejto veci nevniesli nič nové!
A z tohoto dôvodu správny orgán rozhoduje, či bude vypočúvať všetkých svedkov - nazýva sa to niekedy aj procesná ekonomia. Z toho dôvodu, že by vzrástli náklady ..... nevnášajú nové veci.
Ja o čo opriem, to je ....... np rozhodnutie ...... np ...... to je vo Vašom oznámení poplicajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi. Takže ja nepotrebujem vôbec výpovede svedkov!

Š.: Tí svedkovia jasne potvrdili, že to, čo Vy sa mi snažíte prišiť, ako JUDr. Chovanec, tak Vy, a ten policajt, ktorý to vykonštruoval, že to nie je pravda. Viete, o to ide!
Prosím Vás pekne, trvám na tom; ďalej nemienim sa k ničomu už vyjadrovať a trvám na tom, aby o námietke zaujatosti bolo riadne rozhodnuté.

Kr.: Dobre. Takže napíšeme ...

Š.: Pretože ja som sa ničoho nedopustila, ja som mala právo na to, čo som uviedla, naviac, ak ešte aj správa urbariátu a ostatné ďalšie podporné dôkazy svedčia o tom, ako sa JUDr. Chovanec angažoval v tom.
No, skončíme to, prosím Vás, nehnevajte sa.

Kr.: Počkajte, ak dovolíte. Ja mám ....
Takže prvá vec, ktoré konanie sa vedie na základe návrhu JUDr. Chovanca. Ja nemôžem prekračovať rámec návrhu v tom, čo JUDr. Chovanec navrhol.
Doktor Chovanec tuná uviedol - raz, dva, tri, štyri, päť, šesť vecí, ktorým ste ho urazili na .... atď.
Že ste ho urazili ..... tie veci .....
to je napísané tie veci sú v tom liste, ktorý ste napísali policajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi.
Dovolím si, keď chcete, môžete .....np................................Makaiová napísala, kde je dokonca napísané,, že človek môže uraziť aj keby hovoril pravdu, ak to povie, ak to uvedie  nešetrným (?) spôsobom.
Čiže nikto nemá právo druhého urážať a vyjadrovať sa o ňom takým spôsobom, ako ste ..... np to Vy! O to ide!

Š.: Je to zveličené!

Kr.: ....np vôbec. To je, ja vychádzam - prepáčte , pani Šidlová, sadnite si!

Š.: Prepáčte, pán doktor, podala som námietku zaujatosti, dajte mi kópiu, odmietam sa k čomukoľvek od tohoto momentu vyjadrovať.

Kr.: Dobre. Takže zapíšeme. Ja zapíšem....

Š.: Ja som už predtým povedala: podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a ne

Kr.: ... np nie! Takto! Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vôbec vypočutý -
ako sa volal ten pán?


Š.: Inžinier Starinský.

Kr.: Inžinier Starinský. Bodka. Nový, nový riadok: Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: Opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 do podateľne Obvodného úradu  ?, obvodného úradu  ? námietku predpojatosti, aby sa .....
alebo ch ete to nadiktovať Vy, to vyjadrenie, čo ste hovorili...?

Š.: Žiadam, aby táto námietka zaujatosti, resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa k tomu ... ďalej vyjadrovať - v tomto prípade - v tomto prípade ďalej k čomukoľvek vyjadrovať.
Pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

A ďalej ešte žiadam na záver, aby som dostala súhrn obvinení, ktoré orgán prejednáva, pretože doteraz neviem, z čoho som konkrétne obvinená a čo vlastne na svoju obhajobu by som mohla použiť.

Kr.: odpovedal niečo, čo vôbec nie je zrozumiteľné a ukazoval mi nejaký svoj koncept.

Š.: No to tam nie je, to ste si Vy sumár (scenár?)    , podľa toho, ako Vy to

siahla som po predkladanej písomnosti, ktorú mi JUDr. Králik ukazoval

Kr.: Toto je môj pomocný materiál!

Š.: Aha!

Kr.: Prepáčte, pani Šidlová, Vy máte možnosť

Š.: Dobre.

Kr.: kedykoľvek ...

Š.: Áno.

Kr.:Toto je môj pomocný materiál! Ktorý si ja robím, do toho nemá právo nikto!

Š.: Aha! Dobre. V poriadku. Sme skončili, takže uzavrite, prosím Vás , tú zápisnicu a

Kr.: No, pani Šidlová, ... nasleduje veľmi nezrozumiteľný prejav prejednávajúceho

.....aby sme toto..... mohli ..... rozhodnúť......na Ministerstvo .......

Š.: Áno, ktorí idú po ruke každému, kto je ich kamarát!

Kr.: Neviem, na čo narážate! 
Ja mám dostatok materiálu na rozhodnutie. Takže ja nevidím dôvod, aby som .......np

Š.: Využívam svoje práva, nič iné nerobím, prosím Vás, netlačte na mňa, vyvíjate na mňa slovný nátlak, už od začiatku, kedy ste mi vraveli

Kr.: Prepáčte , ...

Š.: že mám, že robím obštrukcie, pretože som nechápala polovicu z toho poučenia!

Kr.: Prepáčte, ale

Š.: Prosím Vás pekne, ja trvám na tom, aby sme to uzatvorili.

Kr.: Dobre, nech sa Vám páči! (Vrátil mi kópiu námietky zaujatosti, ktorú čítal.)

Š.: Áno, ďakujem.

Kr.: Pani Šidlová, ..... ďnp

Š.: Na Vašu otázku odmietam odpovedať! Budem využívať svoje zákonné práva na svoju obhajobu!

Kr.: Dobre. V poriadku! Takže dáme tam: Prejednávajúci

Š.: položil otázku,

Kr.: Nepoložil! Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov na rozhodnutie a ....

Š.: Opakovane žiadam, aby ste toto konanie ukončili a v ňom nepokračovali, pretože som podala námietku predpojatosti! Trvám na tom, aby ste toto zaznamenali: Ak mieni JUDr. Králik pokračovať ako orgán, tak musím sa vyjadriť aj ja:
Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní ďalej pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.

Opakujem ja: Dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke. Trvám na ukončení konania! Žiadam, aby bola vyhotovená teraz zápisnica, aby mi bola odovzdaná jej kópia a odchádzam.
Aby bola vyhotovená zápisnica a odovzdaná mi jej kópia. A odchádzam.

Kr.: Pani Šidlová,  ďnp, ale vyhlásil, že na 5 minút prerušuje konanie: na to má právo!

Š.: Z akého dôvodu prerušujete to pojednávanie?

Kr.: Ja mám právo kedykoľvek prerušiť.... Áno, áno.

Š.: Máte! Už ste nemali vôbec konať!

Kr.: Na päť minút prerušujem  pojednávanie! Prosím, aby ste tu zostali!

Š.: Nezostanem a odchádzam!

Kr.: To je už Vaša vec!

Š.: ... ďalej - už rozčúlená -  na chodbe za odchádzajúcim JUDr. Králikom:
Pretože nemáte, musíte rozhodnúť o námietke zaujatosti! A  tlačíte ma do toho, čo nemám ro, čo nemusím!

Po tomto som budovu Obv. úradu v LM opustila.  Vrátila som sa asi o dve hodiny, aby som nahliadla do spisu, pretože JUDr. Králik sa vyjadril, že rozhodne aj bezo mňa a vyvesením na tabuli mi rozhodnutie doručí a správoplatní.. Bola v ňom  zápisnica s týmto obsahom:

Pokračovanie výpovede obvineného Tatjana Šidlová v priestupkovej veci číslo Priest. 350/2011 dňa 14. 12. 2011

Obvinená Tatjana Šidlová bola prejednávajúcim upozornená na formálnu chybu v zápisnici o prejednávaní priestupku, kde je v poučení obvineného chybne uvedená suma 5000 Sk a správne má byť uvedená 165 E.

Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vo veci vypočutý Ing. Starinský.

Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 h do podateľne Obvodného úradu Lipt. Mikuláš námietku predpojatosti. Žiadam, aby táto námietka zaujatosti resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa v tomto prípade k čomukoľvek vyjadrovať, pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov pre rozhodnutie a vo veci je možné rozhodnúť.

Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.  Trvám na ukončení konania. Žiadam, aby bola vyhotovená zápisnica, aby mi bola vyhotovená jej kópia a odchádzam.

Zápis mojej výpovede som si prečítal(a). Jeho obsah potvrdzujem.

Podpis obvineného ..(nepodpísané..mnou).................... V Liptovskom Mikuláši 14. 12. 2011

Vypočul: JUDr. Králik, prejednávajúci - podpis v. r.
Zapísala: Madliaková


Vážený čitateľ, skúste si porovnať zápisnicu s prepísanou nahrávkou z priebehu konania.

JUDr. Králik robil na mňa neustále nátlak, len aby sa dostal k tomu, aby mohol rozhodnúť - samozrejme proti mne a v prospech JUDr. Chovanca. 

Žiadne konkrétne obvinenia proti mne neboli vznesené - všetko len vo všeobecnej rovine.

Žiadna svedecká výpoveď nemá pre neho žiadnu výpovednú hodnotu! (Aj keď súvisí priamo s tým, čo proti mne prednášal JUDr. Chovanec a je tiež zaznamenané na diktafónovej nahrávke!)

JUDr. Králik rozhodol o nevypočutí Ing. Starinského z dôvodov efektívnosti a hospodárnosti konania!

Nahrávka z priebehu  konania zo 14. 12. 2011 je skvelou ukážkou efektívnosti konania podľa JUDr. Králika!

JUDr. Králik nežiadal vypočuť v mieste trvalého bydliska spomenutého svedka z adresy, ktorú som uviedla ja, ale ho dal predvolať z adresy v KNM, kde sa trvalo nezdržiava, a  ktorú mu dal JUDr. Chovanec, aj keď som svedka navrhla ja !!!!
Aj toto ukazuje na vysokoodborné vnímanie efektívnosti konania podľa JUDr. Králika - alebo  to  ukazuje na niečo úplne iné?!

Osobne sa domnievam, že 5- minútovú prestávku potreboval JUDr. Králik na telefonickú  konzultáciu, ako ďalej postupovať, s JUDr. Chovancom, ktorého dôvody neúčasti tak, ako ich orgánu oznámil, sú spochybniteľné.

JUDr. Králik vo veci konal a rozhodoval aj po vznesení/doručení námietky zaujatosti z mojej strany. Nie je to protizákonný postup, ak rozhodol o nevypočutí svedka Ing. Starinského, čo bolo jednou časťou námietky zaujatosti, už po jej doručení a niekoľkonásobnom upozorňovaní na doručenie?

A ako nazvať ten jeho nechutný opakovaný  slovný nátlak na mňa, aby som zostala a neodchádzala?  Ignorovanie žiadosti o ukončenie pojednávania, kým nebude rozhodnuté o námietke? Ignorovanie mnohonásobného  zdôrazňovania, že som podala námietku zaujatosti, a teda nemá  ďalej právo vo veci konať a rozhodnúť!
Nie je to zneužívaním právomocí verejného činiteľa?

Pripomína mi to policajné vyšetrovanie pod kuratelou eštebákov - jeden hrubý, druhý láskavý - ale obaja sledujúci len jediné - pritlačiť obeť k múru , aby sa jej dalo dokázať aj to, čo neurobila!

Nemyslíte, že to na Obvodnom úrade - odbore všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši smrdí ako v chlieve so stovkou svíň?

Nebolo by už načase, aby sa niekto z vyššieho orgánu zodpovedne pozrel na činnosť tohoto odboru - namiesto nahrávania do kariet dotyčným?

Ktoráže  to  vláda im dala dôveru? Mne to vychádza na takú, ktorá je riadená eštebákmi s mafiánskymi praktikami a momentálne číha na svoju marcovú príležitosť, aby mohla začať v duchu stalinských represií konať podľa scenárov z päťdesiatych rokov proti každému, kto si dovolí na nezákonnosti poukazovať!


Š.: