sobota 18. augusta 2012

Občania, tak toto Vám stojí za prečítanie!

Vygúglite si pod menom MUDr. Antona Stankoviča

Skúsenosti so znaleckým.... - česká a slovenská psychiatrie a máte možnosť si porovnať jednotlivé posudky znalcov, ktorí posudzovali duševný stav u "Bossa podsvetia".

Zarazí rozpornosť charakteristík a záverov v nejednom bode.
Mňa najviac zarazilo, že jeden zo znalcov konštatuje, že pohyb dotyčného na slobode nie je nebezpečný!!!

V protiklade s ohováračkou Šidlovou Tatjanou, ktorá nikdy nikoho nenapádala fyzicky, nikomu sa nevyhrážala, a nemá za sebou žiadnu trestnú činnosť - okrem tohoto vykonštruovaného prípadu  založeného na znaleckých posudkoch, ktoré vypracovali dotyční na objednávku. 
Skúste uhádnuť na koho žiadosť a pre koho potreby. Ak si pozorne prečítate moje príspevky aj staršieho dáta, zistíte veľmi ľahko.

piatok 17. augusta 2012

Iba tak na okraj veci k posudku

Napadlo mi pozrieť sa na oboch znalcov cez google.
A našla som zaujímavú vec. Skúste si to pre zaujímavosť zobraziť.
"Okresná prokuratúra Ružomberok, Dončova 8, 034 53 Ružomberok" - rozhodnutie vydané prokuratúrou  na základe posudku  vyhotoveného MUDr. J. Kosorínskym a MUDr. A. Stankovičom.
Rozhodnutie a posudok sa týkajú neplatiča výživného.
Posudok je v podobnom duchu, ako závery v posudku na osobu Tatjany Šidlovej.

Milá Hedviga Malinová, tento stručný výber zo znaleckého posudku na Tatjanu Šidlovú nech Ti slúži na poučenie, čo môžeš očakávať od prisluhovačov moci

Výber z posudku znalcov Stankoviča a Kosorínskeho o duševnom stave obvinenej Tatjany Šidlovej:


Str. 18:

"Klinický obraz ešte nedosahuje plné charakteristiky bludovej poruchy do ktorej sa pravdepodobne vyvinie (paranoia ale jedná sa už o paranoický vývoj, s niektorými typickými charakteristikami-/bludné presvedčenie, zapojenie do logicky skĺbeného systému sklon k spätnému prehodnocovaniu udalostí, obranné reakcie s kveruláciami. Na úrovni myslenia sa teda u obv. jedn á o kvalitatívne poruchy myslenia s poruchou súdnosti a kritičnosti, jedná sa o stav na hranici psychózy."

Záver posudku:

1. Znalci u obv. T. Šidlovej zistili duševnú poruchu, diagnosticky Paranoidnú poruchu osobnosti s incipientným paranoickým vývojom (tu nečitateľný text) ...nou duševnej činnosti. Ďalej sa u obv. jedná o chronický únavový syndróm /duševná porucha, ktorá sa radí do skupiny neurotických porúch.

2. V čase spáchania tr. činnosti obv. trpela uvedenými duševnými poruchami.

3. V sledovanej dobe boli u obv. T. Šidlovej rozpoznávacie schopnosti znížené v miere podstatnej, až na hranici ich vymiznutia.
Ovládacie schopnosti boli vymiznuté.

4. Obv. T. Šidlová nechápe zmysel trestného stíhania vo všetkých súvislostiach a dôsledkoch.

5. Viď odpoveď na otázku č. 3.

6. Znalci u menovanej nezistili závislosť na alkohole, ani na iných návykových látkach.

7. Pobyt obv. na slobode z hľadiska duš. stavu je nebezpečný.     

8. Viď psychopatologický rozbor.

9. Znalci u menovanej navrhujú nariadiť ochrannú liečbu psychiatrickú ambulantnou formou.


Znalci prehlasujú, že boli poučení o význame znaleckého posudku a tr. následkoch krivej výpovede a vedomenepravdivého znaleckého posudku podľa § 144 ods. 1 Tr. poriadku.


Sučany: 20. 7. 2012"


okrúhle pečiatky a podpisy oboch menovanýchDomnievam sa, že osobám so zdravým rozumom je jasné už na prvý pohľad, že tento posudok - najmä jeho záver, boli účelovo vyprodukované pre potreby aktérov.

Napriek tomu si dovolím malý komentár.


Ad 1. Podľa znalcov imunológov patrí chronický únavový syndróm do kategórie imunologických ochorení.

Ad 2. Vyšetrovanie/skúmanie môjho duševného stavu sa uskutočnilo až  14 mesiacov od môjho "trestného" činu - verejného protestu proti skutku Poloncovej a nečinnosti polície v LM.

Ad 3. Ktorá doba má byť tou sledovanou, kedy u mňa vymizli rozpoznávacie a ovládacie schopnosti?

Znalci ma videli po prvý raz v živote a "skúmali" ma cca 1,5 hodiny. Do spôsobu ich  vyšetrovania patria provokácie a zabraňovanie vyjadriť sa k ich otázkam v celom rozsahu.

Ad 4.Zmysel trestného stíhania chápem vo všetkých súvislostiach a dôsledkoch, vrátane toho, že si trest odsedím vo väzení, pretože nemám v úmysle ustúpiť od svojich "bludov" nielen v súvislosti s konaním Poloncovej, ale ani iných osôb.

Ad 5. Ako pri Ad 3.

Ad 6. Za niekoľko "sedení" to nezistila ani Poloncová a za 5,5 roka nikto z Dúbravy. Preto bolo treba vymyslieť nejaký iný dôvod ako spochybniť moju dôveryhodnosť a osobnosť.

Ad 7. Z akého dôvodu má byť môj pohyb na slobode nebezpečný? Nikdy som na nikoho fyzicky neútočila, nikoho som nenapadla, nikomu sa nevyhrážala fyzickými útokmi, nepoškodzovala nikoho na majetku, ani na právach.
Základom bude zrejme len to, že zverejňujem podlosti, s ktorými sa stretávam a bojujem a mnohé z nich už boli aj potvrdené.

Ad 8. Psychopatologický rozbor je prispôsobený na dosiahnutie cieľa, ktorý si vytýčili zúčastnení na mojom trestnom obvinení a stíhaní a je odrazom scenára, ktorý si vypracovali ešte predtým, ako ma obvinili.

Ad 9. Na navrhovanej psychiatrickej ambulantnej liečbe mi budú zrejme vymývať mozog, aby som akceptovala, že všetko, čo tvrdím a môžem z toho aj na 90% dokázať listinami a svedkami (ktoré/ktorých ale úmyselne ignorujú), sú iba moje chorobné bludy.

Keď príde vhodná doba, zverejním celý posudok, aby si každý mohol urobiť vlastný názor na kvalitu takýchto vyšetrovaní duševného stavu, ale hlavne na ich účelovosť.
Zverejním ho pre poučenie ostatných potenciálnych obetí a objektov perzekúcií ako ukážku zneužívania moci voči občanom, ktorí sú pre ňu nepohodlní.štvrtok 16. augusta 2012

Čo vyprodukovali na vrub obvinenej Tatjany Šidlovej znalci z odboru psychiatrie MUDr. Stankovič a MUDr. Kosorínsky

Podobnosť v postupe orgánov zúčastnených na stíhaní Tatjany Šidlovej obvinenej z prečinu ohovárania znalkyne Poloncovej s postupom orgánov v prípade Hedvigy Malinovej určite nie je náhodná.
Tento postup je pracovnou metódou slovenských orgánov proti tým, ktorí sa rozhodnú dôsledne obhajovať svoje práva a domáhať sa pravdy štandardnou metódou, ktorá tu panuje už od dôb, ako sa dostali k moci komunisti.
Každý inteligentnejší občan, ktorý používa aj svoj zdravý rozum, je najväčším nepriateľom moci.

Ak nemá záznam v registri trestov, najspoľahlivejším prostriedkom na jeho likvidáciu - ako ho zraziť na kolená a naučiť, že jeho práva sú len na papieri - na výtlačkoch Ústavy Slovenskej republiky  a dohovoroch o ľudských právach, ako ho primäť, aby nevytŕčal z radu, je podrobiť ho nanútenému psychiatrickému vyšetreniu.

Samozrejme, u vopred určených a s režimom kolaborujúcich "znalcov" z odboru psychiatrie.

Proti špinavým praktikám navzájom spolupracujúcej mafie štátnej moci je občan bez šancí a vopred odsúdený na diagnózu, ktorú mu títo vyprodukujú.

Aj v tom prípade, že by nepovedal ani slova.

Za 35 rokov podobných perzekúcií zo strany "všemohúcich" som toho zažila už v tomto smere neúrekom.


Keď som súdu oznámila, že beriem svoju žiadosť na priznanie mi obhajcu späť, lebo nie som schopná v určenej lehote doložiť požadované potvrdenia a že sa predbežne budem obhajovať sama, nabúrala som plány zúčastnených, aby mi priznali takého, ktorý im pôjde po ruke.

A tak si museli pomôcť sami.. Keď už mali v rukách policajti výpovede svedkov a údajne poškodenej, zariadili si na súde vydanie príkazu na vyšetrenie môjho duševného stavu.

Ako píšem na predošlých blogoch aj s použitím Správy o povesti, plnej nezmyslov a lží, ktorú im na objednávku vypracoval kolega "od fachu" - v súčasnosti starosta obce Dúbrava - Janičina.

Uznesenie o povinnosti podrobiť sa vyšetreniu mi doručil vyšetrovateľ Urbanovič ešte pred tým, ako bol menovaný svedok na moju žiadosť vypočutý.

Moje podania proti uzneseniu boli zamietnuté - proti podobným praktikám nemá občan žiadnu šancu, pretože aj účasť skorumpovanej prokuratúry nahráva objednávateľom do kariet.

Psychiatrov obetiam praktík určuje moc a títo určili z Psychiatrickej liečebne v Sučanoch MUDr. Stankoviča a z FN v Martine MUDr. Kosorínskeho. Spoľahlivé nomenklatúrne kádre.

Vedela som, že ak nepôjdem dobrovoľne, tak ma odvlečú z domu násilím. Na prvý termín som pre chorobu prísť nemohla, a tak som poslala ospravedlnenie s dokladom o momentálnom zdravotnom stave.

Ďalší termín, ktorý určil MUDr. Stankovič, som dodržala. Po príchode do Sučian som sa dozvedela od MUDr. Bubniakovej, že jej MUDr. Kosorínsky povedal v telefonickom rozhovore, že som sa ospravedlnila a vyšetrovanie sa nekoná. MUDr. Stankovič ráno odišiel po nočnej službe domov.

Samozrejme, že som na druhý termín žiadne ospravedlnenie neposielala. Možno, že tento postup bol súčasťou taktiky šikanovania. Ospravedlnenia za prípadný omyl, ktorí menovaní zapríčinili, sa mi nedostalo.
Prečo aj, keď pre nich nie som človekom! Iba objektom, z ktorého treba vyprodukovať duševne chorú osobu pre potreby "mafie", ktorá ich za to odmení vyplatením odmeny za znalecký posudok a ako spoľahlivým im v budúcnosti dá zarobiť znova.

Posudok (?), ktorý títo znalci (?) vypracovali, je skutočnou ukážkou odbornosti.

Obsahuje dezinterpretácie i lži, ktoré sa zrodili v ich hlavách. Účelovo poprekrúcané moje vyjadrenia, aby im zapadli do schémy bludov, ktoré mi treba pripísať. 
Aby im zapadli do vopred vypracovaného scenára .
Podporené ich subjektívnymi domnienkami - nie skutočnosťami a dôkazmi, ktoré som založila do trestného spisu.
A bez toho, aby boli vypočutí ďalší svedkovia, ktorí by sa mohli vyjadriť k nejednému lživému tvrdeniu a obviňovaniu mojej osoby.
Samozrejme, iný postup je pre účely všetkých pôvodcov toho "monstrprocesu"  neprijateľný!

Dňa 7. 8. 2012 mi bolo doručené Ustanovenie obhajcu - 9Tp/712/2012 - JUDr. Vencuríková, vyššia súdna úradníčka, 26. 7. 2012 - "na základe písomnej žiadosti vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej Polície, zo dňa 24. 7. 2012, ...".

Odôvodnenie:

"Závery znaleckého psychiatrického posudku vzbudzujú dôvodné pochybnosti vyšetrovateľa PZ o spôsobilosti obvinenej náležite sa obhajovať v prípravnom konaní.

Vzhľadom na to, že obvinená adekvátne nechápe zmysel trestného konania, bolo bez právneho významu, aby sa jej určila lehota na zvolenie si obhajcu.

Obvinená však musí mať obhajcu z dôvodu uvedeného v ust. § 37 ods. 2 Tr. poriadku, pretože sú pochybnosti o jej spôsobilosti náležite sa obhajovať, preto súd ustanovil obhajcu....!"


Za pozornosť stojí, že som nebola zbavená práva rozhodovať sama o sebe a napriek tomu bolo porušené moje právo!
Súd bol povinný ma totiž vyzvať - na základe totožného odôvodnenia - aby som si obhajcu zvolila sama.