nedeľa 10. júna 2012

Takto sa uzniesla prokuratúra v LM vo veci sťažnosti T. Šidlovej proti povinnosti podstúpiť psychiatrické vyšetrenie duševného stavu obvinenej -- alebo "breivikovanie" v slovenskom podaní

Z uznesenia 2Pv 383/11-19, zo 17. mája 2012 -- JUDr. Marian Vagač som sa dozvedela, že moja sťažnosť proti nariadeniu vyšetrenia psychiatrami  nie je dôvodná, a preto ju prokurátor zamieta.


"Podľa § 142 ods. 1 TP, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku. Ak ide o objasnenie skutočnosti obzvlášť zložitej priberú sa dvaja znalci."

Človeku so zdravým rozumom je jasné, že použitie  týchto paragrafov TP na odôvodnenie nariadenia vyšetrenia duševného stavu obvineného z prečinu ohovárania je doslova účelovým konaním orgánov.

Najmä, ak je preukázateľné už od začiatku, že skutok sa stal - teda som stála s ceduľou na hrudi, ktorej textom som zverejňovala podlosť Poloncovej a nečinnosť polície v LM pri vyšetrovaní môjho trestného oznámenia proti menovanej pre nepravdivý znalecký posudok.

V čom spočíva zložitosť objasňovanej skutočnosti? V ničom inom, ako v tom, že je množstvo náznakov, že stíhaná by mala byť MUDr. Poloncová.

Duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci a na vyšetrenie je potrebný príkaz súdu.

"Zistil som, že vyšetrovateľ nepochybil pri aplikácii citovaného ustanovenia, nakoľko mal dostatočné podklady pre takýto procesný postup." 

Upriamujem pozornosť čitateľa na obsah môjho plagátu a už citovanej Správy o povesti od autora Janičinu.

Podľa ďalšej pasáže uznesenia OP nie je preukázaná existencia reálneho prepojeného vzťahu medzi poškodenou a určenými znalcami.

"Žiadny takýto dôkaz však vyprodukovaný nebol."  A teda vylúčenie určených znalcov nemá opodstatnenie.

"Vyšetrenie duševného stavu nerealizujú znalci z odboru psychológie a imunológie, ale tak ako už bolo konštatované vyššie znalci z odboru psychiatrie."

Orgán prokuratúry si účelovo na argumentáciu  vytrhol z kontextu túto skutočnosť. K inému prípadu znalecký kontrolný posudok má byť vykonaný psychiatrom,  s pribratím imunológa a psychológa.

Práve pre túto skutočnosť bolo treba rýchle určiť vlastných psychiatrov - ak by náhodou posudok znalca z odboru psychiatrie dokazoval, že Poloncová vo svojom posudku uvádza nepravdy a výmysly, ktoré sa zrodili v jej - nie v mojej hlave!!!

Predsa psychiater ako psychiater. Rozdiel je medzi nimi však hlavne v charaktere - v morálnom profile, a v nejednom prípade aj v odborných znalostiach.

Bez ohľadu na to, čo majú psychiatri v ktorom prípade riešiť z právneho hľadiska, osobnosť probanda, prípadne jeho zdravotný stav  zostávajú stále rovnaké!

Je zaujímavé, ako/až s odstupom mesiacov, či dokonca rokov od "skutkov" sa slovenské orgány činné v trestnom konaní a súdy  snažia dokazovať duševný stav obvineného!
Pri takom dlhom odstupe od udalosti nie je totiž absolútne možné zistiť spoľahlivo stav obvineného v danom momente.

Zbytočne ja našim "figúrkam na šachovnici" tvrdím, že som si vedomá toho, čo som spáchala, pretože som to spáchala s plným vedomím ako dôsledok už spomenutého podlého činu Poloncovej  (nevrátenie časti zdravotnej dokumentácie a nepravdivé tvrdenia v posudku) a nečinnosti polície (zametenie pod koberec môjho TO proti Poloncovej v tejto súvislosti).

Podľa prokurátora sú otázky formulované štandardne, postup vyšetrovateľa nie je z  časového hľadiska závislý od  vypočutia svedkov, ani od vypočutia konkrétnych svedkov.

Preložené do laickej reči: otázky sú štandardne formulované tak, aby bol obvinený buď zbavený svojprávnosti, alebo zatvorený na prevýchovu na psychiatrii, pretože pred súdom by sa mohlo preukázať, že obvinený nie je ani duševne chorý, ani neluže a krivo neobviňuje.

Za pozornosť stojí, že vydanie súdneho príkazu nie je závislé od výpovedí svedkov a dôkazov obvineného. Je to len potvrdením toho, že treba súdu predložiť  výmysly a krivé svedecké výpovede, aby nezaváhal pri rozhodovaní: aby sám mohol vyhodnotiť dôvodnosť návrhu!

Zamyslite sa nad ďalšou citáciou:


"Samotný obvinený, v zmysle Trestného poriadku nemá procesnú možnosť a prostriedky na to, aby mohol ovplyvňovať čas podania návrhu, resp. samotné podanie návrhu.
Súd, ktorému bol doručený návrh sám vyhodnotí jeho dôvodnosť, a to na základe pripojených dôkazov."


Teda dôkazov intrigánov a krivých svedkov!

"Je nutné si všimnúť, či pri vydávaní príkazu na vyšetrenie duševného stavu súd nerieši skutkové okolnosti prípadu, ale zaoberá sa predovšetkým dôvodnosťou návrhu z hľadiska zdravotného stavu obvineného a teda, či tento odôvodňuje jeho vyšetrenie znalcami z odboru psychiatrie."


Sudkyni zjavne stačili lži Janičinu a Poloncovej a bolo treba vydať príkaz skôr, ako by som ich mohla vyvrátiť dôkazmi ja!


Mohlo by im to všetkým urobiť "škrt cez rozpočet" - nebol by dôvod ma donútiť podstúpiť vyšetrenia u psychiatrov, možno takých, ktorí im pôjdu  "po ruke"  a na predložené otázky budú odpovedať v súlade s potrebami aktérov.

"Je nutné poznamenať, že zákonodarca sa snažil zabezpečiť objektívnosť vyšetrenia duševného stavu obvineného aj tým, že takéhoto vyšetrenia povinne realizujú dvaja znalci a to nezávisle, čím ma byť garantovaná objektívnosť ich zistení.
Znalci následne po tom, ako vykonajú vyšetrenia svoje zistenia skonzultujú a musia dospieť k totožnému záveru."


Ak musia dospieť k totožnému záveru, je namieste pochybovať o nasledujúcom:
"PRÁVE TAKÝTO MECHANIZMUS MÁ GARANTOVAŤ ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV OBVINENÉHO.


 Na záver sa  mi ešte k tým svojim právam dostáva ďalšieho ponaučenia:

"Ak obvinená v bodoch 21 a 22 navrhuje, aby bola poškodená podrobená vyšetrenie na detektore lži, túto časť sťažnosti je možné vyhodnotiť ako návrh na doplnenie dokazovania o ktorej rozhodne vyšetrovateľ.

Samozrejme, ani najväčší idealista by neočakával, že vyšetrovateľ tento návrh na dokazovanie z mojej strany akceptuje - takúto rovnosť zbraní v slovenskom systéme nepoznajú!  Veď ju nerešpektujú nikde a v ničom, ak ide o niekoho, kto nie je z ich "kruhov".

V súčasnom štádiu konštatovať, že skutočnosti, ktoré navrhuje obvinená sa dajú preukázať aj inými dôkaznými prostriedkami a to štandardnými výsluchmi obvinenej a poškodenej, resp. svedkov."

Nie je možné preukázať tieto skutočnosti inak, ako testom na detektore lži. Pretože údajne poškodená už vypovedala  a s podporou orgánov polície, súdu, prokuratúry  a svedkov veselo klame a zatĺka ďalej.
Takže detektor lži je jediným spôsobom, ako by som mohla dokázať, kto z nás dvoch klame!

Samozrejme, ani tento prostriedok nemá 100-percentnú úspešnosť, a obhospodarujú ho zase len policajti.
Záruku teda nemám veľkú, že nakoniec ešte znova nenaformulujú odborníci otázky tak, že budem nakoniec obvinenou ešte aj pomocou tohoto technického zázraku!


Takže je Vám po tomto krátkom "výlete" medzi paragrafy Trestného poriadku všetkým jasné, kde sú moje práva, však?
Slušne povedané, zrejme v análnom otvore našich všemohúcich!


štvrtok 7. júna 2012

Postup orgánov v Liptovskom Mikuláši zúčastnených na stíhaní T. Šidlovej je v súlade so zákonmi

7. 6. 2012 som prevzala odpoveď OP v LM - 2 Pv 383/11-18, dat. 17. mája 2012 - JUDr. Marian Vagač na môj podnet o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa vo veci ORP-295/OVK-LM-2011.

Orgán prokuratúry nemá dôvod prijať žiadne opatrenie, lebo po preštudovaní spisu zisťuje, že vyšetrovateľ zákon neporušil  a postupuje v súlade s Trestným poriadkom.
Vyšetrovateľ nie je povinný do originálu vyšetrovacieho spisu žurnalizovať svoje žiadosti adresované iným orgánom. Sú pomocnými písomnosťami. 
"V zásade nie je podstatné, akým spôsobom je formulovaná žiadosť, podstatným je výsledok, teda odpoveď dožiadanej strany, pričom práve táto odpoveď vo forme rôznych listín je súčasťou originálu spisu."
"V podnete ďalej argumentujete, že návrh vyšetrovateľa na vydanie príkazu na Vyšetrovanie Vášho duševného stavu je neobjektívny a je zameraný na zhromaždenie dôkazov vo Váš neprospech." 

Poznamenávam, že iba v môj neprospech!

"V tejto súvislosti Vám uvádzam, že skutočnosti, ktoré uvádza vyšetrovateľ vo svojom návrhu je povinný doložiť konkrétnymi dôkazmi."

Tie "dôkazy" máte v predchádzajúcich príspevkoch, ktoré som už publikovala. Ako málo stačí na perzekúcie, vidíte aj sami. Výmysly chorých a zákerných mozgov sú postačujúce aj súdu, aby vydal príkaz: 
"Tieto dôkazy skúma sudca pre prípravné konanie, ktorý návrh vybavuje."

Ďalšie písomnosti, ktoré signalizujú opak tých "duchaplných a hodnoverných dôkazov" som doložila neskôr ku sťažnosti proti uzneseniu o vyšetrení duševného stavu obvinenej ja, pre prokurátora vôbec nie sú hodnovernými - inak by musel povinnosť predstúpiť pred psychiatrov zrušiť.

Opakujem, že mi pred vydaním uznesenia nebolo vôbec umožnené, aby som sa mohla brániť proti lžiam hlavných aktérov tohoto komplotu.  

"Nakoľko vyšetrenie duševného stavu je závažným zásahom do ľudských práv obvineného zákonodarca v záujem ochrany týchto práv  stanovil striktný postup, kde o vyšetrenie duševného stavu nerozhoduje samotný vyšetrovateľ, ale úplne iný orgán, a to sudca pre prípravné konanie.
Práve takýto postup, kde vo veci konajú dva odlišné štátne orgány garantuje objektívnosť a zákonnosť. 
Ak  sudca vydá príkaz na vyšetrenie duševného stavu týmto deklaruje, že návrh vyšetrovateľa bol opodstatnený."

Čo na tom, že vyšetrovateľ a sudca sú "jedna ruka", a tak im stačia nezmysly a lži na to, aby uskutočnili sen niektorých osôb v pozadí, že sa konečne majú príležitosť pomstiť.
Čo na tom, že z celej kauzy smrdí  na "sto honov" korupcia a ovplyvňovanie "nezávislých" orgánov!

Čo na tom, že celý postup v prípravnom konaní už od začiatku signalizuje porušovanie práv mňa ako obvinenej.

"Taktiež ak v otázke č. 9 je stanovené, že znalci majú uviesť, aké opatrenie navrhujú jedná sa o bežný postup, nakoľko orgány činné v trestnom konaní sú povinné zisťovať, či sú splnené podmienky, napr. na uloženie ochranného liečenia."

Podobnosť s postupom v prípade Hedvigy Malinovej "čisto náhodná"? ( Pozri SME - Matúš Burčík: Malinová súdnym lekárom neverí - 6. júna 2012.)

A na záver otázka:

Čo myslíte, ak sa v inom konaní preukáže, že Poloncová a Janičina klamali, že o mne nepravdivo vypovedali, aby ma dostali pred psychiatrov a pred trestný senát,  budú  trestne stíhaní títo dvaja hlavní aktéri tohoto komplotu a budú po zásluhe odmenení?