štvrtok 7. júna 2012

Postup orgánov v Liptovskom Mikuláši zúčastnených na stíhaní T. Šidlovej je v súlade so zákonmi

7. 6. 2012 som prevzala odpoveď OP v LM - 2 Pv 383/11-18, dat. 17. mája 2012 - JUDr. Marian Vagač na môj podnet o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa vo veci ORP-295/OVK-LM-2011.

Orgán prokuratúry nemá dôvod prijať žiadne opatrenie, lebo po preštudovaní spisu zisťuje, že vyšetrovateľ zákon neporušil  a postupuje v súlade s Trestným poriadkom.
Vyšetrovateľ nie je povinný do originálu vyšetrovacieho spisu žurnalizovať svoje žiadosti adresované iným orgánom. Sú pomocnými písomnosťami. 
"V zásade nie je podstatné, akým spôsobom je formulovaná žiadosť, podstatným je výsledok, teda odpoveď dožiadanej strany, pričom práve táto odpoveď vo forme rôznych listín je súčasťou originálu spisu."
"V podnete ďalej argumentujete, že návrh vyšetrovateľa na vydanie príkazu na Vyšetrovanie Vášho duševného stavu je neobjektívny a je zameraný na zhromaždenie dôkazov vo Váš neprospech." 

Poznamenávam, že iba v môj neprospech!

"V tejto súvislosti Vám uvádzam, že skutočnosti, ktoré uvádza vyšetrovateľ vo svojom návrhu je povinný doložiť konkrétnymi dôkazmi."

Tie "dôkazy" máte v predchádzajúcich príspevkoch, ktoré som už publikovala. Ako málo stačí na perzekúcie, vidíte aj sami. Výmysly chorých a zákerných mozgov sú postačujúce aj súdu, aby vydal príkaz: 
"Tieto dôkazy skúma sudca pre prípravné konanie, ktorý návrh vybavuje."

Ďalšie písomnosti, ktoré signalizujú opak tých "duchaplných a hodnoverných dôkazov" som doložila neskôr ku sťažnosti proti uzneseniu o vyšetrení duševného stavu obvinenej ja, pre prokurátora vôbec nie sú hodnovernými - inak by musel povinnosť predstúpiť pred psychiatrov zrušiť.

Opakujem, že mi pred vydaním uznesenia nebolo vôbec umožnené, aby som sa mohla brániť proti lžiam hlavných aktérov tohoto komplotu.  

"Nakoľko vyšetrenie duševného stavu je závažným zásahom do ľudských práv obvineného zákonodarca v záujem ochrany týchto práv  stanovil striktný postup, kde o vyšetrenie duševného stavu nerozhoduje samotný vyšetrovateľ, ale úplne iný orgán, a to sudca pre prípravné konanie.
Práve takýto postup, kde vo veci konajú dva odlišné štátne orgány garantuje objektívnosť a zákonnosť. 
Ak  sudca vydá príkaz na vyšetrenie duševného stavu týmto deklaruje, že návrh vyšetrovateľa bol opodstatnený."

Čo na tom, že vyšetrovateľ a sudca sú "jedna ruka", a tak im stačia nezmysly a lži na to, aby uskutočnili sen niektorých osôb v pozadí, že sa konečne majú príležitosť pomstiť.
Čo na tom, že z celej kauzy smrdí  na "sto honov" korupcia a ovplyvňovanie "nezávislých" orgánov!

Čo na tom, že celý postup v prípravnom konaní už od začiatku signalizuje porušovanie práv mňa ako obvinenej.

"Taktiež ak v otázke č. 9 je stanovené, že znalci majú uviesť, aké opatrenie navrhujú jedná sa o bežný postup, nakoľko orgány činné v trestnom konaní sú povinné zisťovať, či sú splnené podmienky, napr. na uloženie ochranného liečenia."

Podobnosť s postupom v prípade Hedvigy Malinovej "čisto náhodná"? ( Pozri SME - Matúš Burčík: Malinová súdnym lekárom neverí - 6. júna 2012.)

A na záver otázka:

Čo myslíte, ak sa v inom konaní preukáže, že Poloncová a Janičina klamali, že o mne nepravdivo vypovedali, aby ma dostali pred psychiatrov a pred trestný senát,  budú  trestne stíhaní títo dvaja hlavní aktéri tohoto komplotu a budú po zásluhe odmenení?