streda 31. augusta 2011

Námet č. 2 pre vládnych bojovníkov proti korupcii na preskúmanie veci: možno je "za tým" skrytá korupcia a ďalšie kšeftovanie s pozemkami

Dňa 31. 8. 2011 - v stredu počas stránkových hodín som sa zastavila  v Žiline v sídle  RO SPF s cieľom  podľa zákona o informáciách  získať mapku s vyznačenými voľnými pozemkami vo vlastníctve SPF, s ich parcelným označením a príslušnou výmerou v  k. ú. Kysucké Nové Mesto, kde nám bol priznaný reštitučný nárok.  Po niekoľkonásobnom vyzváňaní na jednotlivé zvončeky mi konečne otvorili. U referentky v prvých dverách som nepochodila: to mi nik nedá, a na otázku, prečo, mi odvetila, že ona s tým nič nemá, a aby som  sa obrátila na riaditeľa. V podateľni som oznámila, že chcem navštíviť riaditeľa v úradnej veci. Podľa referentky mal návštevu. Po cca 25 minútach vyčkávania na chodbe som dotyčnú požiadala, aby ma ohlásila u riaditeľa, keďže som nevedela,  akú návštevu  má u seba. Išlo mi o to, aby som  v určenom čase vec vybavila a neodišla s odporúčaním, že mám  prísť inokedy, lebo stránkové  hodiny už skončili.
Keď ma riaditeľ prijal, oznámila som svoje meno i cieľ návštevy. Bolestivý stisk ruky, ktorú mi riaditeľ podal na privítanie, ma nenechal na pochybnostiach - jednoznačne mi ním  deklaroval nadradenosť a snahu prinútiť ma prijať jeho hru. ( Nonverbálnej komunikácii rozumiem celkom dobre.) Ohradila som sa , prečo mi takým spôsobom stisol ruku. Následne som sa dozvedela, že podľa zákona o informáciách nemám nárok na to, aby som sa u nich na  jeho základe dozvedela, ktoré  a kde sú voľné pozemky vo vlastníctve SPF v k. ú. Kysucké Nové Mesto. 
Zarazila ma riaditeľova úvodná poznámka, že zisťovanie týchto údajov by mal robiť  advokát, alebo geodet!
A vraj mnohí majú tam  svoj nárok dlhšie ako ja, resp. viac ako 5 rokov, a keby som "ich" neotravovala a nezabávala zbytočnosťami, mohli by pracovať!!!

Pokúšala som sa  riaditeľovi na začiatku  vysvetliť vec, i  s ním polemizovať, ale takmer som sa nedostala k slovu - naopak, on obvinil mňa, že mu skáčem do reči a nenechám ho hovoriť (z môjho pohľadu zbytočnosti a od veci). A  čoskoro ma úplne ignoroval. Neostalo mi iné, ako opustiť "riaditeľňu". 
A nepodala som svoju žiadosť ani písomne, pretože medzitým odišla pracovníčka podateľne na obed. (O obedňajšej prestávke - mimochodom - nebola pre verejnosť nikde ani zmienka.)

Zjavne sa pán riaditeľ mylne domnieva, že je tam pre oslavovanie svojej vlastnej osoby , a nie  aby slúžil z peňazí daňových poplatníkov občanom.Z opísanej  prežitej situácie sa mi vnucujú  tieto otázky:

1. Je dôvodné odmietnutie poskytnutia informácie, ktoré súvisí s náplňou práce SPF  - t. j. , ktoré voľné  pozemky má vo vlastníctve v Kysuckom Novom Meste?

2. Sú pracovníci RO SPF oprávnení pri žiadosti o informáciu o voľných pozemkoch vo vlastníctve SPF oprávnení zisťovať, či je žiadateľ reštituentom?

3. Kto kontroluje výkonnosť pracovníkov RO SPF v Žiline, ak roky trvá vydávanie náhradných pozemkov reštituentom?

4. Kto kontroluje, či sa pozemky vydávajú skutočne iba  oprávneným osobám?

5. Nesignalizuje náhodou poznámka riaditeľa na moju adresu, že" tým"  (t. j. tým zisťovaním) by sa mal zaoberať skôr advokát, alebo geodet, korupciu? Z môjho pohľadu totiž sa cez advokáta, či geodeta dá dohodnúť "kšeft", z ktorého môžu profitovať tí, ktorí rozhodujú o vydávaní pozemkov oprávneným osobám! 

Určite mi nik nebude tvrdiť, že v týchto súvislostiach  hovorím o "svetovom objave"!

Odhalených prípadov z nedávnej minulosti i súčasnosti, ktoré ukazujú, ako sa na Slovensku " kšeftuje" s pozemkami reštituentov  cez nastrčené osoby, cez podvodníkov, je v tomto štáte  síce  viac,  ale tých neodhalených, ktoré sú výnosným zdrojom nelegálnych príjmov niektorých "všemohúcich" jednotlivcov v bielych golieroch , je viac ako dosť!nedeľa 28. augusta 2011

Dokedy budú "všemohúci" kradnúť drevo z lesov a podpaľovať lesy patriace urbárnikom v Kysuckom Novom Meste? (1)

Rozkrádanie  dreva  - vlastníctva urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste ako sa zdá,  nemá konca, a asi tak skoro ani mať nebude.
Vlastníci nadobudli dojem, že skončí až po tom, ako bude z ich lesov odvezený posledný vyrúbaný strom - ak sa nestane  obeťou úmyselného požiaru. 
Zatiaľ všetko, čo sa snažia podnikať na ochranu svojho majetku, je neúčinné. Orgány činné v trestnom konaní, a rovnako súdy totiž  nekonajú, napriek snahám jednotlivcov i súčasného vedenia spoločenstva , aby rozkrádaniu zákonnými spôsobmi a včasnými zásahmi zabránili a  ochránili vlastníctvo, ktoré sa  denne dostáva do rúk cudzích osôb. Osôb,  ktoré nemajú právo na výrub stromov z lesov a ich  jediným cieľom je obohatiť sa kšeftovaním s cudzím majetkom.
Spúšť, ktorú narobilo v urbariáte v KNM bývalé vedenie pod vedením Ing. Galvánka a Ing. Ďuranu, ktorých "odborným poradcom" bol JUDr. M. Chovanec, sa súčasnému vedeniu darí len veľmi ťažko odstraňovať. 

Napriek snahám prezieravejších jednotlivcov sa nedarilo viac ako päť rokov  presvedčiť vlastníkov, že ich majetok je rozkrádaný pod zásterkou zmlúv, ktoré boli  nezákonné a nevýhodné, a ktoré v rozpore so zákonom Galvánek a Ďurana uzatvárali v mene spoluvlastníkov a bez ich vedomia s nedôveryhodnými subjektmi. Cenu za drevo úmyselne "dojednávali" čo najnižšiu - tvrdiac, že vyššia sa nedá nikde získať, lebo drevo má všeobecne nízku výkupnú cenu. 
Nik asi nebude pochybovať, že tieto "dohody" neuzatvárali "bezodplatne".
Podobné "kšefty" sa diali aj okolo nájomného za hotel Mýto, ktorého vlastníkom sú urbárnici v KNM. 

Dňa 11. 12. 2010 sa konečne podarilo prelomiť stav, ktorý trval niekoľko rokov a umožňoval spomenuté bašovanie samozvancom zoskupeným  okolo "figúrky" Ing. Galvánka a jeho pomocníkov.
Valné zhromaždenie bolo plné napätia, prevládali emócie - ale akoby aj nie, keď bývalé vedenie napriek tomu, že mu dávno uplynula "doba vládnutia", nemalo v úmysle rešpektovať stanovy a prianie vlastníkov, o ktorých vlastníctve rozhodovali uvedené kreatúry.

Bez ohľadu na názor väčšiny zúčastnených sa za moderátora valného zhromaždenia nominoval JUDr. M. Chovanec, ktorý sa snažil rôznymi úskokmi zabrániť zvráteniu situácie a neumožniť zmenu vo vedení urbárskeho spoločenstva. Rôznymi manipuláciami, intrigami a ohlupovaním zúčastnených  chcel docieliť, aby vlastníci neverili tým spoluvlastníkom, ktorí sa snažili už dlhšie obdobie otvoriť ostatným  oči poukazovaním na nevýhodnosť a nezákonnosť zmlúv, ktoré bez ich vedomia a schválenia v mene všetkých uzatváral Galvánek a spol., a aby  ich prívrženci neboli prehlasovaní pri voľbe do nového výboru, upreli právo vlastníkom hlasovať podľa výšky podielov tak, ako to majú zakotvené v stanovách  spoločenstva.
Napokon galvánkovská klika doplatila na svoj nezákonný spôsob "boja" a do nového výboru bola zvolená prevažná väčšina nových členov.
Neochota a prieťahy pri  odovzdávaní agendy urbárskeho spoločenstva starým vedením malo jediný cieľ: získať čas na kamufláž  nezákonností - likvidáciou písomností, dokladov a dokumentácie, falšovaním nájomných zmlúv, ktoré už stratili platnosť  a "vyrábaním " ich nových verzií, ktorými by sa platnosť zmlúv  predĺžila, aby spriaznené  "biele goliere"  mali možnosť ďalej sa obohacovať na úkor vlastníkov.

Členovia nového vedenia sa od svojho zvolenia snažia odhaliť všetky nezákonnosti a podvody, docieliť nápravu v prospech ostatných - vlastníkov, ktorí sa pasívne prizerajú, resp. nechcú vidieť, ako ktosi rozkráda  ich vlastníctvo, nechávajú na sebe parazitovať "biele goliere", ktoré  "v tom vedia - na rozdiel od nich - veľmi dobre chodiť" a vedia, že na svojej strane majú skorumpované orgány činné v trestnom konaní, i  súdy - početnú síce menšinu, ale vplyvných "kamarátov".
Blokovanie vyšetrovania veci/podaní najrôznejšími údajnými - najmä však ich  formálnymi a neraz fiktívnymi - nedostatkami  "nahráva do kariet" zlodejom každého druhu, ktorí lačnia po cudzom majetku a bezprácnych ziskoch.

Zákernosť týchto  indivíduí  s mafiánskymi praktikami siaha až tak ďaleko, že   z pomsty  v poslednom období už po druhý raz podpálili kysuckonovomestskému  urbárskemu spoločenstvu  les!  

Takí istí sú si svojou neotrasiteľnou pozíciou títo chránenci   skorumpovaných slovenských    kompetentných orgánov - najmä polície a súdov!

Slovenská republika aj v tomto prípade dokazuje, že nie každé vlastníctvo požíva  ochranu  v zmysle zákonov, Ústavy SR a Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákonných slobodách; že vlastníctvo ochranu požíva  len v prípade takých, ktorých vlastníci , resp. "vlastníci" "na to majú" - teda majú  možnosť korupcie - samozrejme skrytej, ovplyvňovania a väzby na úplatných policajtov a sudcov.    Lebo: na Slovensku je to tak!

pondelok 22. augusta 2011

Námet pre vládnych bojovníkov proti korupcii na preskúmanie veci - alebo: nie je exekútor ako exekútor!

Už pred niekoľkými rokmi som na základe rozsudku podala  v Žiline  u exekútorky  JUDr. Estery Verešovej návrh na vykonanie exekúcie proti povinným z  Kysuckého Nového Mesta.
Do súčasnosti som nedostala ani korunu - aj keď exekútorka exekvovala časť peňazí. Túto si zadržala ako údajnú zálohu na exekučné trovy - na tieto som jej však musela poukázať zálohu v zmysle zmluvy vopred.
Keďže ani zmluva s menovanou nehovorí, že si ponechá okrem zálohy aj to, čo vymôže, pýtam sa, kde sú moje peniaze, ktoré odvtedy stratili už väčšiu časť svojej pôvodnej hodnoty.

Pokiaľ viem, náklady na exekúciu platia povinní. Nie je teda dôvodné, aby mi peniaze zadržala. 
Je zaujímavé, že niekoľko málo tisíc korún pre dôchodkyňu nedokáže táto pani vymôcť! Asi čaká, kým "podnikatelia" - povinní vytunelujú svoje prevádzky. Veď ona o nič nepríde a ja jej  ešte budem musieť doplatiť; a nech by som skúsila namietať, tak si to "stručne exekučne" vybaví so mnou! Aby som sa naučila, že takých "všemohúcich" kategória, do ktorej som zaradená v jej vnímaní, nemá čo zbytočne otravovať! 

Vnucuje sa mi otázka - prečo teda hneď na začiatku  neodmietla prevziať vec? Odpovedí by som dokázala uviesť viac - ale uvediem len toto: panej je zrejme jedno, z koho bude "drať kožu". Alebo: možno jej za to "všemohúci" povinní zaplatia ešte "do vačku", ak bude konať tak, aby poškodila mňa, pričom na tom môže zarobiť dvojnásobne.

Nepochybujem, že za "problémami" pri vymáhaní figuruje kysucká mafia "bielych golierov".
A ďalšia  - dobre zohratá figuruje na orgánoch, ktoré by mali objektívne moje sťažnosti na exekútorku vyriešiť  - vrátane MS SR.
Namiesto toho dostávam odpovede, ktoré sú znôškou klamstiev a obhajoby exekútorkiných krokov - hoci, keď som kedysi telefonovala na komoru exekútorov, jej konanie vyhodnotili ako nezákonné a vyzvali ma podať vec písomne. To vtedy ale ešte nevedeli, že ide o dr. Verešovú!

Približne pred rokom som ju vyzvala, aby mi vystavila  čiastočné vyúčtovanie. Výsledok: ani len riadka k môjmu doporučenému listu.

Pri osobnej návšteve  v kancelárii jej personálu som videla, že mala  v neúplnom spise - zjavne "pro forma" niečo podobného založené v obale, ktorý  ale nebol kompletným spisom - iba  spisom pre "verejnosť" (?). Písomnosť, ktorú mala v ňom  pripravenú   a zrejme aj  predkladala akejsi komisii na MS SR. Z nej  som zistila vyúčtovanie nákladov na exekúciu v horibilnej sume  za pre mňa otázne položky - vo výške, ktorá prekračuje nielen vymoženú sumu, ale aj mnou poukázanú zálohu. Nepochybne ako dôkaz na odôvodnenie zadržiavania mi oboch súm - vymoženej čiastky, i zálohy na trovy konania.  

Exekútorkou vyčíslené položky považujem za diskutabilné aj preto,  že napr.  písomnosti odosiela ako obyčajné zásielky a v nich je vložený lístok, aby adresát potvrdil - na svoje náklady - prijatie zásielky! (Ba ani môj pôvodný návrh, ktorý obsahoval náležitosti, nebol podľa "gusta" pani exekútorky a musel byť prepracovaný - lebo veď takto sa dal zaúčtovať.)
Pritom ide o povinných z Kysuckého Nového Mesta, resp. blízkeho okolia Žiliny, kde má svoj exekútorský úrad. Samozrejme, že by mi to mohlo byť jedno - veď to  všetko by mali zaplatiť povinní, ale ak mi niekto zadržiava napriek zaplatenej zálohe na náklady exekučného konania aj vymoženú finančnú čiastku od jedného z povinných a roky nerobí - okrem prieťahov -  nič preto, aby vymohol pre mňa súdom mi priznanú sumu, a žiadny orgán v tom nevidí protiprávne konanie zo strany exekútorky Verešovej, tak musí byť každému jasné, že ktosi v pozadí má záujem na danom stave, alebo že peniaze končia niekde inde -  kde?!

Na svoju žiadosť o pomerné vyúčtovanie exekúcie som nedostala odpoveď dodnes. 

Hrubá ignorancia  zo strany exekútorky , ktorá je v skutočnosti neplnením si povinností štátneho orgánu voči mne ako navrhovateľke, žiadnemu orgánu, ktorý jej  je  nadriadený, či kontrolný nepripadá ničím nezákonným - zrejme preto, že dotyčná má množstvo možností a známostí, ktoré jej umožňujú okrádať staré invalidné osoby aj o tých zhruba 5000,- korún, ktoré im mala zákonnou cestou prinavrátiť od podvodníkov a zlodejov schovávajúcich sa za podnikateľov. 
Podnikateľov, ktorí ma naviac legalizovanými zlodejskými zákonmi, postupmi a ROEP-mi okradli o zdedenú pôdu a na  tej, ktorú neukradli, sa priživujú neplatením nájomného, a  súdy v Žiline, podporované súdmi SR ďalšími,  im v rámci dobre známych sudcovských  mafiánskych praktík pomáhajú pri likvidácii nielen mojich nárokov, ale aj  likvidovať ma  existenčne - povinnosťou zaplatiť zlodejom ešte aj súdne trovy - navyšované niekoľkonásobným vyúčtovaním si údajných - tých istých - úkonov!
Orgány, na ktoré som sa obrátila, obhajovali  činnosť exekútorky  - bez prihliadnutia na mnou uvádzané a predložené fakty. Formálne bolo všetko v poriadku - lebo pani exekútorka mi na listy odpovedala!

A z príslušnej zložky MS SR mi poradili aj "odborne": môžem si zmeniť exekútora!

Samozrejme s rizikom, že zaplatím nové tisícky korún za návrhy súdu, zálohy novému exekútorovi , budem čakať ďalšie roky a možno napokon vec vyhlásia za návrh nový a už premlčaný (ako prípad s liptovskými pracovníkmi vodární v priestupkovom konaní)!

Exekútorku Verešovú som si vybrala v dobrej viere - dr. Hrušecký z Bratislavy, ktorý nám exekvoval byt po otcovi z iniciatívy JMF - odborárskej  ponovembrovej "mafie", mi odmietol návrh prevziať s tým, že je to ďaleko , aby som sa obrátila na "Esterku Verešovú" priamo v Žiline.. Domnievala som sa, že ide o osobu slušnú, ktorá bude konať v medziach zákona a v záujme tých, ktorí sa na ňu obrátia.

Pani konala v medziach zákona na začiatku - kým nedostala súdne rozhodnutia na vykonanie exekúcie a odo mňa podpísanú zmluvu a zálohu 2000,- Sk. Letmo som  dotyčnú zazrela jediný raz na adrese v Žiline - inak sa v kancelárii exekútorského úradu striedajú/li mladí ľudia, ktorí nemajú/li zjavne žiadne praktické skúsenosti a netušili vôbec, kde hľadať spis týkajúci sa mojej veci. 

Kedysi dávnejšie som už proti kysuckonovomestskej  podnikateľskej "mafii" jeden exekučný návrh na podobnú - pre "pánov" exekútorov smiešnu sumu podala. Bola u JUDr. Laifera. O korektnosti tohoto exekútora sa ja  osobne môžem  vyjadriť iba pochvalne. A nestretla som sa u neho ani s nadutosťou , ani s aroganciou - dotyčný  aj telefonicky občanovi ochotne  v hrubých rysoch dokáže  poradiť!

Bojovníci proti korupcii! Budú tieto moje riadky pre vás výzvou, aby ste sa do veci pustili so všetkou zodpovednosťou a po viacerých líniách?
Mne nestačia formálne odpovede založené na klamstvách a rodinkárstve, na riešení vecí podľa  systému "ruka ruku umýva"!

Myslím, že v tomto prípade môže ísť nielen o nezákonné konanie, skrytú korupciu , ale  aj o spreneveru peňazí - dokumentácia a doklady, ktoré by mali byť obsahom  exekučného spisu  môžu byť len fiktívnymi!


Ha-ha-ha-antikorupčná linka

Ha-ha-ha - to bol pokus dovolať sa na antikorupčnú linku. 
Keďže psí hlas do neba nedôjde, ani to -ló sa na správne miesto nedostalo. 
"Odborníci" na opačnom konci linky, ktorí nie sú schopní pochopiť podstatu oznámenia, by boli najradšej, keby ich občan prestal otravovať svojimi podozreniami a "udávaniami", a ešte k tomu cez telefón.

Tak to skúsim "vytrúbiť" takto.

Slovenskí  "policajti na každom "rohu"" ma znova  presvedčili o svojej "nezaujatosti" a skorumpovanosti  v nasledujúcich prípadoch:

a) v prípade môjho oznámenia o podozrení z trestného činu  znalkyne MUDr. Poloncovej z Liptovského Mikuláša, ktorá svojím "vysokoodborne" vypracovaným znaleckým posudkom v prospech "bielych golierov" fungujúcich pod hlavičkou INA Kysuce, ktorá je súčasťou nemeckej firmy IWK - Maria Schaeffler a spol., poškodila verejne  moju česť a povesť. (Bratia Schaefflerovci údajne vo svojej pôvodnej firme spracovávali vlasy osvienčimských väzňov a zneužívali ľudí na nútených prácach, o čom  sa dá dočítať na internete  po vyhľadaní cez Google. A že slovenská servilnosť nepozná hraníc,  po  Georgovi  Schaefflerovi,  manželovi M.  Schaefflerovej, je pomenovaná aj jedna z ulíc v Kysuckom Novom Meste!)
INA Kysuce  pred OS Žilina proti mne zastupuje mediálne známa postava slovenskej advokácie  Mgr. Heringeš osobne (pozri informácie k adv. kancelárii Heringeš and partners na internete k zmluve s MK SR),


b) v prípade môjho oznámenia na policajtku MP č. 034   v Liptovskom Mikuláši , ktorá iniciatívne obstarávala "dôkazy" pre Poloncovú proti mne,  údajne na základe oznámenia, ktoré som nevidela,  koho, to som sa nedozvedela  - ale bezpečne viem, že inej osoby, ako údajne poškodenej Poloncovej ( ktorej som mala JA zverejnením jej  špinavostí, ktorými  v znaleckom posudku poškodila ONA  moju osobu a povesť - pretože obsah  súdneho spisu 4C 158/05 nepodlieha utajeniu a má k nemu prístup v podstate hocikto), siahnuť na česť a povesť!
(Nespomínam si, že by dotyčná policajtka bola so mnou spisovala akýkoľvek záznam o tom, čo je predmetom veci - t. j. , že "oni" už posúdia!, čoho som sa dopustila svojím verejným protestom!)

Obe veci boli úspešne "zametené pod koberec"  konaním skorumpovanej komunisticko-eštebáckej normalizátorskej garnitúry nomenklatúrnikov, ktorej však nikdy skorumpovanosť nemožno dokázať - aj keď súdnemu človeku bije do očí nezákonnosť postupov a rozhodnutí, ktoré používa a už toto samo o sebe signalizuje korupciu v pozadí prípadov.


c) popieraním čierneho na bielom MV SR na Drieňovej a Obv. úradu v LM (odb. všeob. vnútornej správy), kde úspešne vzájomnou spoluprácou - nepochybujem, že po eštebáckej línii -  tieto orgány "vychytračili", že vedomé a úmyselné  opakované vniknutie do uzamknutého priestoru objektu v mojej neprítomnosti  pracovníkmi Liptovskej vodárenskej spoločnosti  - M. Erhardtom a J. Bubniakom nie je žiadnym  priestupkom!
Dva roky rušením rozhodnutí orgány vec naťahovali tak úspešne, až dospeli k poznaniu, že prejednať priestupok nanovo nie je už možné, lebo rozhodnutie sa jednému z dotyčných  nepodarilo v lehote doručiť a práve uplynuli už dva roky!
Aj keď prokurátor OP v LM hneď  v začiatku riešenia veci presne  uviedol porušenia, ktorých sa dopustili, citoval zákony, MV SR - Mgr. Mihálik/JUDr. Jana Vallová, PhD. - sekcia verejnej správy/odbor priestupkov, Bratislava "vyprodukovali" -  za súčinnosti JUDr. Králika a spol. z  Obv. úradu v LM, z oboch dotyčných  liptovských drzáňov neviniatka! 
A dali tým "zelenú" všetkým gaunerom, ktorých takto  uistili, že sa nemusia báť žiadnych postihov za porušovanie zákonov na Slovensku, lebo toto je normou!

Z toho všetkého plynie poučenie:

Občania, oplatí sa vám "sr.." na zákony, na preberanie zásielok, terorizovať okolie, urážať, koho vám  napadne, ohovárať každého, kto vám je nesympatický, vulgárne nadávať každému, kto sa ozve za svoje práva,  fyzicky ho dokonca napadnúť - ale musíte konať bez svedkov, a ešte lepšie - musíte mať "správnych"
"kamošov" a na tých "správnych" miestach!" Oni vám totiž dokážu zabezpečiť beztrestnosť prekrúcaním zákonov, skutočností, popieraním faktov, prieťahmi v konaní, ako sa denne presviedčate/me pri najrôznejších príležitostiach.

O gaunerstve mnohých  príslušníkov polície, dokonca na tých najvyšších miestach a kontrolných orgánoch, ktorí dokážu zlikvidovať akúkoľvek pravdu, prevrátiť okrem kabátov každú  skutočnosť a ešte sa vyhrážať trestným stíhaním obeti, verejnosť už tiež vie svoje a o pravdivosti "rečí" nepochybuje. 

Pri podobných zisteniach ti zostáva, slovenský obyčajný človek, iba dúfať, že predsa len sa dožiješ  raz  toho, čoho sa  sa dožili na Morave a v Čechách :  že aj na Slovensku "kopnú do zadku" tých "správnych" ľudí - a nielen v policajných orgánoch!

A na záver jedna dobrá rada:

Modli sa, občan, aby  tých "vyvolených" nekopli vyššie,  a  modli sa vrúcne, aby ich  naozaj konečne nielen do r...  nakopali, ale konečne  aj do tej r... už poslali!