štvrtok 29. decembra 2011

Špinavý boj o ovládnutie urbárskeho pozemkového spoločenstva v Kysuckom Novom Meste

O tom, ako sa nakladalo s vlastníctvom podielových spoluvlastníkov v urbárskom spoločenstve za predchádzajúceho vedenia  sa  toho zverejnilo už dosť.

Prítomní na poslednom valnom zhromaždení  riadne zvolili nové vedenie. Pripomeniem, že samozvaný moderátor JUDr. Chovanec určil pravidlá "hry" s nami --  pravidlá, podľa ktorých sme sa museli riadiť pri voľbe nových členov výboru.. 
Nám neostalo nič iné, len na jeho diktát pristúpiť. Nesmeli sme hlasovať podľa výšky svojich podielov, od ktorých sa odvíja počet hlasov, a každému priznal len jediný hlas.

Bolo nám pod nátlakom  zabraňované, aby sme mohli využiť v zmysle zákona svoje práva. Neostalo nám, len prijať túto nečistú "hru", aby sa veci pohli ďalej, a aby spoločenstvo mohlo fungovať. 

Dnes ten, pod ktorého taktovkou sa voľby udiali, poukazuje na to, že neboli legitímne! 

Napriek manipulácii vôle zúčastnených  sa napokon podarilo zvoliť nový výbor - výbor, ktorý - na prekvapenie vedenia, ktoré nemalo v úmysle vôbec odstúpiť, už im nedával ďalšie šance na ovládanie spoločenstva.

Zvolením konkrétnych  nových členov výboru vyjadrili tí podielnici, ktorým na vlastnom majetku záleží,  a ktorí sa pravidelne valných zhromaždení zúčastňujú, vôľu a snahu po náprave dovtedajšieho stavu.

Hlasovalo sa a nik nikoho nenútil hlasovať za toho, alebo onoho. Každý hlasoval slobodne podľa vlastnej úvahy!

Celý priebeh valného zhromaždenia je nahratý na diktafónovom zázname, takže pochybovať o pravdivosti mojich slov nie je dôvodné.

Nový výbor sa ujal po počiatočných prekážkach, ktoré mu kládli do cesty Ing. Galvánek a jeho suita, svojej funkcie a pustil sa do mapovania stavu spoločenstva.

Nezákonnosť siedmych zmlúv z ôsmych, ktoré boli v našom mene uzavreté s nájomcami, napadol na súde. 

Zmluvy nás jasne svojím obsahom poškodzujú! Pred podaním na súd boli dané  na právnu analýzu.

Nemusí nikto pochybovať, že sa komusi pretrhol  takto zdroj ziskov - komusi, kto sa na nás dlhé roky obohacoval.


Každý  iste dobre tuší, kto mal a má najväčší záujem na tom, aby všetko zostalo po starom, aby nakoniec získal prevahu v spoločenstve a mohol rozhodovať podľa svojej vôle až do štádia, kedy všetkých drobných spolupodielnikov úplne oberie o všetko za nanútenú najnižšiu výkupnú cenu!!!

A pretože nové vedenie spoločenstva sa pustilo do skutočného čistenia "Augiášovho chlieva" po svojich predchodcoch, začalo byť veľmi nepohodlné!

Najavo vychádzajú  minulé nekalosti, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú nás všetkých.

A pretože sa nejeden "z nich" cíti ohrozený aktivitami a zisteniami nového vedenia, rozhodli sa diskreditovať nové vedenie za každú cenu - ohováraním a marením jeho snáh ohlupovaním podielnikov, ktorí sa vo veci vôbec nevedia orientovať.

Žalobu na súd má právo podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ak sa cíti poškodený.  V tom mu nik nemôže zabrániť.
A v prípade úspechu musia znášať trovy tí, ktorí súhlasili s protiprávnym konaním  - teda  všetci, ktorí sa  nesnažili zabrániť protiprávnemu konaniu tých, ktorých sa žaloba týka!!!

Je úplne zbytočné poukazovať na dosiaľ údajne neuzavreté zmluvy - momentálne nebude núdza o odberateľov dreva, pretože ho je na trhu málo!


Z iniciatívy osoby  "ja nič, ja muzikant" bola založená Rada vlastníkov, ktorá sa prezentuje na vlastnej internetovej stránke, kde sa neštíti ohovárať najmä M. Anteckého  a Ing. J. Starinského.

Dezorientuje spoluvlastníkov nezmyselnými vyhláseniami a aktivitami  na ich adresu  a vyzýva ich, aby Anteckému a Starinskému nedávali plné moci na zastupovanie v čomkoľvek.


Pritom obaja vyššie menovaní sa snažia iba ochrániť vlastníctvo všetkých členov pred nenásytnými bezcharakternými indivíduami, ktoré vyvíjajú snahy obohacovať sa na majetku iných aj naďalej.

A takto sa prezentovali - okrem iných osôb - ešte pred svojím zvolením do funkcie vo výbore!

Samozvaná Rada vlastníkov drzo vyzýva - lanári do svojich radov spolupodielnikov, pretože spoločenstvo je ohrozené menovanými a ONI - Rada vlastníkov sa snažia o záchranu nášho spoločného majetku!!!

V  Rade vlastníkov  na prvom mieste figuruje súčasný primátor Mesta Kysucké Nové Mesto Ing.  Hartel. Ak si dobre spomínam, na jednom z VZ mu bolo vykričané, v ktorom subjekte má vlastné záujmy.

A ten, ktorý má na všetkom záujem najväčší, ten, ktorého ženie "dopredu" len zlosť a nenávisť premiešané túžbou po pomste tým, ktorí sa mu nevyhli z cesty, sa skrýva v úzadí - povrázky poťahuje z bezpečia svojej kancelárie.

Žiaľ, eštebácko-mafiánske praktiky, udomácnené pevne v tomto štáte im to umožňujú - korumpovať súdy, políciu, prokuratúru, využívať kamarátske prepojenia po straníckych líniách - najmä cez príslušnosť k strane SMER a HZDS.

Nedotknuteľnosť a arogancia s akou ju využívajú, bije denne a všade do očí, ale pri tej extrémnej skorumpovanosti orgánov nemáme šancu na nápravu.

Ľudia, neverte Rade vlastníkov! Určite to s Vami dobre nemyslia! A tí menovite uvedení sú nastrčené  figúrky, za ktorými sa schováva ktosi úplne iný!
Aj meno Ing. Hartela, primátora KNM nemá iný cieľ, ako vzbudiť dôveru a dezorientovať tých členov spoločenstva, ktorí si nedokážu ani len vo sne predstaviť, ako sa nakladalo s ich majetkom a čo vlastne samozvaná Rada vlastníkov  sleduje!
Ide jej o jediné: Zvrátiť situáciu na svoju stranu a zmocniť sa vlády v urbárskom spoločenstve!
utorok 27. decembra 2011

A znova Slovenský pozemkový fond a informácia podľa zákona 211/2000 Z.z. Aj keď sa rozleješ na kolomaž, my ti ju nedáme! A ešte urobíme vola a klamára z teba, občan!

Moje príspevky, ktoré sa týkajú žiadosti o informáciu adresovanú SPF v Bratislave v súvislosti so žiadosťou, ktorú podal JUDr. Chovanec M. a jeho manželka Alena, aby mu SPF odpredal podiely neznámych vlastníkov z majetku urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste evidovaných na LV č. 4669 a č. 8707 si máte možnosť prečítať.

Dopĺňam ich o nasledujúce skutočnosti.

Na základe odvolania proti nesprístupneniu informácie, ktoré som datovala 23. 11. 2011 a orgánu bolo doručené 25. 11. 2011, som   prevzala rozhodnutie SPF Bratislava, ktorým zamieta moju žiadosť.Rozhodnutie  č. DE/2011/055651-100 dat. 20. 12. 2011 o zamietnutí mojej žiadosti  je bohato odôvodnené, podpísané Ing. Evou Šimkovou, gen. riaditeľkou SPF.

Nachádza sa v ňom  na str. 3 aj nasledujúca pasáž:

"Z predloženej spisovej dokumentácie bolo zistené, že Slovenský pozemkový fond eviduje žiadosť JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe fondu a nie podielov neznámych vlastníkov, zapísaných na LV č. 4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, tak ako to uvádza žiadateľka."

Asi už stačili "poupratovať" a pani riaditeľku možno aj "pritlačiť k múru"! 
 


Vo svojom rozhodnutí č. DE/2011/043637-100 z 20. 10. 2011 totiž  Ing. Eva Šimková, gen. riaditeľka SPF na str. 3 - čierne na bielom! - uvádza toto:

"Z uvedenej korešpondencie bolo zistené, že Slovenský pozemkový fond eviduje žiadosť JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej o odkúpenie spoluvlastníckych podielov neznámych vlastníkov, zapísaných na LV č. 4669 a č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto."

  

A v ďalšom odseku nasledujúce na tej istej strane:

"Tieto dotknuté osoby boli listom č. DE/2011/0380099-201 zo dňa 20. 9. 2011 vyzvané, aby sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. vyjadrili, či súhlasia alebo nesúhlasia s poskytnutím informácie žiadateľke, a to formou zaslania fotokópie ich žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zo dňa 31. 1. 2011 žiadateľke. Dotknuté osoby listom z 26. 9. 2011, doručeným fondu 29. 9. 2011 oznámili, že nesúhlasia so sprístupnením informácie týkajúcich sa ich osôb a ich žiadosti o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov tretej osobe."

Upozorňujem, že mne osobne nebol známy deň, kedy menovaní mali datovať svoju žiadosť orgánu, takže túto informáciu mi priamo poskytla riaditeľka SPF v Bratislave v texte svojho rozhodnutia..Z uvedených citácií dvoch písomností rovnakej osoby ako orgánu v rozmedzí dvoch mesiacov je zrejmé, že znova víťazí lož ako pracovná metóda slovenského orgánu. Lož na vrub občana, aj keď ich  tento môže ich vlastnými písomnosťami z nej  usvedčiť!A ešte z poučení v Rozhodnutí z 20. 12. 2011: 

Na str. 3 Rozhodnutia:

"V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ak by fond pristúpil k realizácii prevodu spoluvlastníckych podielov štátu, musí  vždy zohľadniť práva všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti zodpovedajúce ich predkupnému právu podľa § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: "Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo  vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.".

"V takom prípade by fond mohol spoluvlastnícky podiel vo vlastníctve štátu predať, a to podľa § 3 ods. 1 písm. a) Nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z. z. v znení Nariadenia vlády SR č.168/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom."


Na str. 4 Rozhodnutia:


"Pokiaľ ide o prevod spoluvlastníckych podielov nezistených vlastníkov, môže tieto fond majetkovoprávne vysporiadať iba z dôvodov podľa § 19 ods. 3 písm. a), b), c) d) zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Ak nie sú splnené podmienky prevodu podľa citovaného zákona, fond môže takéto nehnuteľnosti prenajať v súlade s § 6 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov."


Písomnosť pod uvedenou značkou z 20. 12. 2011 obsahuje ešte:


"Na vedomie:
- Kancelária generálnej riaditeľky Slovenského pozemkového fondu 1x
- Právny odbor Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava 1x
   (príloha - spisová dokumentácia)
- Odbor prevodu a nájmu, odd. prevodu 1x "


Pri prvej písomnosti - datovanej 20. októbra 2011 v časti Na vedomie figuruje iba Kancelária gen. riaditeľky SPF a Právny odbor SPF.

Ktovie prečo v rozhodnutí z 20. 12, 2011 figuruje už aj Odbor prevodu a nájmu, odd. prevodu? Aby sa náhodou nepomýlil niekto a  neprezradil, čo sa za  chrbtom  podielových spoluvlastníkov deje?


 


Uvažujúcemu sa človeku sa vynorí  niekoľko otázok:

1. Kde je tá legislatívna diera, ktorú objavil JUDr. Chovanec, keď napriek tomu, čo uvádza SPF si podal žiadosť, aby mu boli odpredané podiely ?

2. Kto je tým mocným v skorumpovanom článku tejto reťaze, z ktorého vôle a moci bola popretá informácia z prvej písomnosti, že išlo o podiely neznámych vlastníkov a  luhárku urobil zo mňa?

3. Prečo neboli oboznámení podieloví spoluvlastníci so zámerom JUDr. Chovanca a jeho manželky?

4. Prečo musí byť predmetom zatajovania, že si podali menovaní žiadosť, aby im fond odpredal podiely zo spoločného vlastníctva?

5. Prečo je spoluvlastníkom zatajované, či a na akom základe bolo prípadne "usporiadané vlastníctvo" k pozemkom v zmysle vyššie uvedeného zákona/zákonov v prospech JUDr. Chovanca a jeho manželky a bez toho, aby bol voči ostatným podielovým spoluvlastníkom dodržaný zákon?


6. Prečo sa SPF nevyjadruje jasne a jednoznačne  - nech už ide o vlastníctvo vlastníkov nezistených, alebo štátu:

a) boli nejaké podiely uvedené na LV č. 4669 a 8707, ktoré spomenul  aj samotný orgán, odpredané JUDr. Chovancovi a Alene Chovancovej?

 alebo

b) žiadne podiely   uvedené na LV č. 4669 a 8707 neboli odpredané do vlastníctva JUDr. Milana Chovanca a Aleny Chovancovej?


7. A prečo riaditeľka SPF Ing. Šimková odrazu nechce niesť zodpovednosť za tie svoje vyjadrenia, ktoré uviedla v predchádzajúcom rozhodnutí - tak, ako ich citujem - a ktorými vzbudila podozrenie, že k prevodu podielov na menované  osoby prišlo?
Má strach z niekoho, preto ich popiera?
Chce privodiť trestné stíhanie mne za ohováranie menovaných?

Nie som takou odborníčkou, aby som dokázala položiť otázok viac, a najmä nie v zmysle odbornom. Jedno je však isté: celý prípad nevzbudzuje dôveru  v očiach kohokoľvek, koho sa vec ako podielového spoluvlastníka týka.

(A utvrdzuje v domnienke, že JUDr. Chovanec sa skutočne snaží  získať takú výšku podielov, aby  napokon  urbárske spoločenstvo ovládol!)

Šíri sa z neho smrad na "sto honov"! A nielen z tohoto prípadu, ktorý má čosi spoločného so Slovenským pozemkovým fondom!

sobota 24. decembra 2011

SEVAK, a. s., Žilina - zase vyvlastňovanie vo verejnom záujme?

Akciová spoločnosť SEVAK zo Žiliny rozosiela podielovým spoluvlastníkom v Kysuckom Novom Meste znova výzvy na odpredaj ich vlastníctva.
Samozrejme, nie za trhovú cenu, ale podľa posudku, ktorý im - tak ako v podstate nejednému inému subjektu v Kysuckom Novom Meste, robí Ing. Vlasta Kolenová.

Posudok zabezpečil Mestský úrad  Kysucké Nové Mesto, ktorého niektorí funkcionári majú na veci aj osobný záujem -  ak nie priamo osobnú zainteresovanosť a účasť.

Vlastníci sú tlačení pod hrozbou vyvlastnenie vo verejnom záujme do uzavretia kúpnych zmlúv,  v ktorých podmienky zase len sú diktátom SEVAK-u, a. s.
V zmysle, že  čím komplikovanejšie sú formulované  body zmluvy, tým väčšia ochrana pre SEVAK pred ich  napadnutím pre prípadné zneužitie neznalosti jednoduchých ľudí bez právnického vzdelania z titulu  porušenia dobrých mravov zo strany kupujúceho.

Dnes, keď má reálnu hodnotu m2 pozemku oveľa vyššiu (odhliadnuc od toho, že ide aj o zastavané plochy, ak sa nemýlim), ponúka =  rozumej: núti SEVAK, spoločnosť, ktorá podniká a  ktorá občanovi nič nedá zadarmo, aby jej občan odpredal svoje vlastníctvo po 16,- E/m2.

Posudok č. 128/2009, na ktorý sa SEVAK, a. s. odvoláva, bol vyhotovený 9. 11. 2009. Už v tom období bola ním vnucovaná cena za m2 podstatne vyššia, ako je preukázateľné z informácie, ktorú členom spoločenstva rozoslalo vedenie.

Už v tom období sa SEVAK, a. s. snažil dosiahnuť vyvlastnenie tých, ktorí mu na základe prvej pôvodnej výzvy odmietli odpredať to, čo im v zmluve uviedol, najmä preto, že chcel zaplatiť extrémne nízku - neadekvátnu cenu.

Z iniciatívy bývalého vedenia Urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste napokon (bez vedomia a súhlasu "tvrdohlavých") za priamej angažovanosti JUDr. Chovanca ( podľa jeho osobných vyjadrení pred  niektorými orgánmi) bola so SEVAKOM, a. s. uzavretá nájomná zmluva v mene všetkých, ktorí odmietli predať.

Týmto krokom sa zabránilo vyvlastneniu a z druhej strany sa tak poistil spoločný  majetok  do budúcnosti pre záujemcu, kým  bude schopný  v období, pokiaľ  sa SEVAK rozhýbe, oboslať vlastníkov ponukami s o málo vyššou cenovou ponukou  a  získať tak do svojho vlastníctva množstvo podielov, ktoré potom tvrdo zobchoduje - samozrejme, za svoju cenu - so  SEVAKOM, ktorému nakoniec neostane iné východisko , len pristúpiť na jeho dohodu!

Je vhodné pripomenúť, že na príslušnom vyvlastňovacom orgáne Mesta KNM sa konalo nie v súlade so zákonom, čo môžem doložiť príslušnými písomnosťami.

Po mojom upozornení prokuratúry sa vec "akosi utriasla do stratena" a ja som na svoje odvolanie proti vyvlastneniu nedostala od orgánu žiadnu odpoveď.
Prekvapil ma však obsah písomnosti z prokuratúry, kde je uvedené, že sa odovlával JUDr. Chovanec, Ing. Galvánek, Ing. Starinský a p. Kmecová, a na základe ich odvolaní, bolo vyvlastňovanie zrušené - lebo bola dosiahnutá dohoda s vyvlastňovanými a bola uzavretá nájomná zmluva.

Pritom vyvlastňovací orgán sa vyjadril, že o uzavretí tejto dohody o nájme vôbec nevedel!

Ktovie, ako sa manipulovalo s dátumami na písomnostiach - v tomto smere si netreba robiť žiadne ilúzie o čistom priebehu tejto "akcie"!

Zdôrazňujem, že až po tom, ako som ja podala na prokuratúru podnet, pretože v rozpore so zákonom sa nakladalo so spoločným podielovým spoluvlastníctvom pozemkového spoločenstva, začalo bývalé vedenie v rozosielanej písomnosti upozorňovať nielen na nízku výkupnú cenu, ale aj nezákonnosť rozpredaja. Samozrejme, všetko to bolo myslené iba formálne.

Zjavne tu všetci zainteresovaní kalkulovali s absolútnou neznalosťou zákonov bežných ľudí.


Dnes sa znova SVS-inžiniering, s. r.o., Oravská ul. 8557/22, Žilina v mene SEVAK-u znova vyhráža vyvlastňovaním, ak neprijme oslovený  nimi stanovenú cenu.

Hoci dnes už všetci dobre poznajú hodnotu svojej pôdy a dobre vedia, že jej cena je omnoho vyššia. Najmä, ak sa ju snaží získať  akciová spoločnosť, ktorá podniká a z toho, čo na  ich  pozemkoch - pôde plánuje vybudovať,  bude brať  dlhodobo zisky.

Verejný záujem, ktorým sa SEVAK, a. s. oháňa, nebol preukázaný. Ani v prípade, že ide o rozšírenie čistiarne odpadových vôd, ktorá by mala slúžiť občanom Mesta KNM.

V prvom rade v tomto prípade ide o podnikanie a. s. SEVAK - nie o dobročinnú akciu!

A na druhej strane - nik z nás, v mene ktorých bola uzavretá nájomná zmluva, túto SEVAK-u nevypovedal. Mne osobne, ako má byť zo zákona v prípade spoločenstva bez právnej subjektivity, nebolo nič v uvedenom zmysle doručené.

Zmluva, aj keď bola uzavretá protiprávnym spôsobom, je platnou.

Ak sa medzitým objavia nové skutočnosti v tejto súvislosti, možno hovoriť znova len o skrytej korupcii, ktorej obeťou majú byť znova členovia spoločenstva. O korupcii, na ktorej sa podieľajú všetci , ktorí sedia v rôznych orgánoch štátnej i verejnej správy. 

Ak by chcel SEVAK, a. s. konať čestne, tak by vyplatil vlastníkom reálnu súčasnú trhovú hodnotu - aj keby  mu práve nezostalo na vysoké odmeny kadejakých príživníkov v dozorných a iných podobných radách.
Akceptoval by, že sa mu to vráti neskôr.


Zorientovaní vlastníci dnes žiadajú minimálne 25,50 E / m2.

SEVAK, a. s. vnucuje 16,- E/m2.

Všetkým dobre známy vykupovač pôdy  údajne rozosiela ponuky na 16,50 E/m2.

Myslím, že pri jeho vynikajúcich kšeftárskych schopnostiach neskôr predá SEVAK-u, a. s. túto pôdu za dvojnásobok. Pochybujem, že lacnejšie - on je totiž tvrdým obchodníkom!

Alebo má byť tá  ponuka na odkúpenie za cenu 16,50 E/m2 na odpredaj jemu lákadlom v rámci vzájomnej spolupráce so SEVAKOM? Aby SEVAK neprišiel o "česť", že podľahol požiadavkám "akýchsi drotárov"?

Členovia spoločenstva by si mali dobre rozmyslieť, komu odpredajú svoje podiely, aby sa nestal napokon jediným vlastníkom nielen urbárskeho spoločenstva, ale aj množstva iných nehnuteľností v KNM jeden človek! Pretože ľahko by všetkým vnútil odpredať mu za minimum ako väčšinovému spoluvlastníkovi zvyšok urbárskeho majetku! takto sa to, totiž, milí neveriaci Kysuckonovomešťania , robí bežne! Toto sú tie pravé mafiánske praktiky, ošetrené zákonmi, ktoré si "biele goliere" v parlamente navrhli a odhlasovali vo  vlastnom záujme a pre vlastnú bezpečnosť. Tieto riadky neberte ako fikciu - je to, žiaľ, holá skutočnosť!!!

Všetci si musíte byť vedomí, že pri prevodoch podielov v pozemkovom spoločenstve platia zákony a ich neznalosť nikoho neospravedlňuje! Aby ste správne pochopili: ich neznalosť neospravedlňuje len vás! Nie ich! Oni si môžu každú polhodinu interpretovať ktorýkoľvek zákon podľa toho, ako sa im práve hodí.

Hoci formálne neznalosť zákonov neospravedlňuje ani tých, ktorí momentálne majú moc v rukách. Oni však a prostredníctvom sebe podobných dokážu zlikvidovať nielen každé podozrenie voči sebe, ale aj každého, kto na ich konanie upozorní. A nehnusí sa im  likvidovať nielen existenčne, ale ani fyzicky!

piatok 23. decembra 2011

Úmyselná nechápavosť sekcie kontroly a boja proti korupcii na Úrade vlády SR?

Obrátila som sa na uvedenú zložku na základe propagovanej výzvy o zriadení antikorupčnej linky. Ako som už písala v predošlých príspevkoch, dovolať sa na túto linku priamo bolo nemožné.

Písomne som sa teda obrátila na príslušných poverených pracovníkov, aby venovali pozornosť môjmu blogu, kde som zverejnila podozrenia na možnú skrytú korupciu v pozadí niektorých mojich prípadov s tým, aby toto akceptovali ako moje podnety - oznámenia.
Prišla mi odpoveď, že  týmto spôsobom nie je možné oznámenie prijať.

Čudné, keď orgány by mali konať aj na základe anonymných oznámení , či podobných informácií, aj keď ich nepodal občan priamo a pod svojím vlastným menom, a zverejnenie  skutočností bolo len prostredníctvom diskusného príspevku, či blogu.
To by ale niekto musel naozaj chcieť proti korupcii bojovať a vyvíjať v tom boji aj vlastnú iniciatívu. To ale od našich štátnych úradníkov čakať nemôžeme. Ako politickí nominanti majú záujmy rôzne - ale prvoradé  a spoločné je im potláčať prejavy odporu a zakrývať všetky svinstvá, ktoré sa na úkor občana dejú čoraz častejšie a čoraz  hrubšími spôsobmi a prostriedkami je občan zastrašovaný a postihovaný za odvahu sa pod svoje oznámenia aj podpísať! 

V nadväznosti na písomnosť č. 1438-38243/2011/OLAF BK z 15. 11. 2011 som teda podala svoj podnet písomne. Vyslovila som v ňom podozrenie, že  v prípade odmietania mi poskytnutia informácie v zmysle zákona   211/2000 Z.z.  Slovenským pozemkovým fondom môže ísť o skrytú korupciu, pretože požadovaná informácia sa týka možného prevodu vlastníckych podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva podielových spoluvlastníkov Urbárskeho spoločenstva v Kysuckom novom Meste na JUDr. Chovanca a jeho manželku.
Písomnosť, ktorú som dostala od riaditeľky SPF v Bratislave totiž nepriamo preukazuje, že takáto žiadosť menovanými bola podaná 31. 1. 2011.

Kompetentná pracovníčka SPF v Bratislave však odmietanie vydania informácie odôvodňuje ochranou súkromia dotknutých osôb.

Ide  samozrejme o účelové odôvodnenie, pretože ak prevodu došlo, tak nezákonne.

V tom prípade by nezákonne konala príslušná  zložka SPF, ktorá ak  prevod schválila a  podiely odpredala, dopustila sa - domnievam sa - trestného činu. Pretože SPF má právo majetok neznámych vlastníkov iba spravovať.

Ako podieloví  spoluvlastníci máme právo o týchto skutočnostiach vedieť - nemôžu podliehať ochrane súkromia , najmä ak sa na prevody podielov v pozemkovom spoločenstve  bez právnej subjektivity vzťahujú príslušné zákony a predpisy, ktoré musia byť aj kompetentnej právničke zo SPF v Bratislave, ktorá odmieta informáciu vydať v požadovanom rozsahu vydať, veľmi dobre známe.

V písomnosti, ktorú som datovala 4. 12. 2011 a odoslala na adresu JUDr. Gajdošíkovej z Úradu vlády SR, som popísala dôvod mojej žiadosti o vydanie informácie podrobne s tým, že odmietanie informáciu vydať vzbudzuje podozrenie z nezákonného postupu SPF vo veci možného prevodu podielov.

A uviedla som, že mám právo za týmto konaním vidieť skrytú korupciu - najmä ak ešte aj v priestupkovom konaní, ktoré proti mne inicioval JUDr. Chovanec , som stíhaná za to, že som si dovolila podať trestné oznámenie pre podozrenie z nezákonného konania bývalým vedením urbárskeho spoločenstva, v ktorom sa angažoval tiež JUDr. Chovanec.

V odpovedi JUDr. Gajdošíkovej z 15. 11. 2011 je uvedené:

"Antikorupčná linka ÚV SR má tiež pôsobiť v oblasti zvyšovania právneho vedomia občanov a prekonávania ľahostajnosti či tichého tolerovania korupcie. Vláda SR aj  týmto spôsobom podporuje iniciatívy na vytvorenie európskej antikorupčnej siete. Zároveň tak postupne plní svoje záväzky z programového vyhlásenia. Boj proti korupcii zaradila vláda SR medzi svoje priority a zaviazala sa posilniť vzájomné vzťahy medzi políciou, prokuratúrou a súdmi.
Na antikorupčnú linku ÚV SR je možné nahlásiť podozrenie, resp. podať podnet týkajúci sa korupcie v ktorejkoľvek oblasti verejného života aj anonymne."

Samé dobre známe frázy, nemyslíte?

Dňa 13. 12. 2011 pod 1438-38243-1/2011/OLAF BK v nadväznosti na môj list  - podanie zo 4. 12. 2011, ktorý bol doručený 7. 12. 2011, mi JUDr. Gajdošíková odpovedá úplne od podstaty veci. Sústredila sa na to, že som podala odvolanie proti neposkytnutiu informácie, nie na to, že podávam podnet pre podozrenie z možnej korupcie v súvislosti s prípadným prevodom podielov neznámych vlastníkov, ktoré spravuje SPF.

A nezabúda mi k tomu, na čo sústredila svoju pozornosť uviesť niekoľko poučných paragrafov zákonov.

O možnej korupcii a prípadnom nezákonnom prevode podielov ani slova. Rovnako sa nezmieňuje o tom, že odstúpi tento podnet orgánom činným v trestnom konaní v tej časti, kde poukazujem na už uvedené skutočnosti.

Dovolila som si 22. 12 2011 o 12.15 hod.  zavolať na č. tel. 02/57295598 JUDr. Gajdošíkovú, aby mi vysvetlila, prečo som dostala odpoveď, ktorá nie je kompatibilná s obsahom môjho podnetu týkajúceho sa možnej skrytej korupcie na SPF, ktorý mi odmieta poskytnúť informáciu , aby bolo buď vyvrátené alebo potvrdené podozrenie z prípadného nezákonného prevodu podielov neznámych spoluvlastníkov, a teda podľa vnímania môjho i spoluvlastníkov ďalších sa týmto zakrýva prípadná trestná činnosť v súvislosti so spoločným majetkom.
K týmto úvahám a domnienkam nás totiž podnecuje odpoveď riaditeľky SPF v Bratislave, ktorá nepriamo potvrdzuje, že žiadosť na takýto prevod dotknutými osobami z majetku na LV Urbárskeho spoločenstva   v KNM podaná bola.

Od JUDr. Gajdošíkovej som sa dozvedela, že pretože opisujem, že mi SPF nechce vydať informáciu, možno 
moje podanie chápať ináč!!!

Vidíš, milý občan, na mojich prípadoch, ako sa vypláca byť iniciatívnym. Najmä, ak si taký hlúpy, ako ja - že ideš priamočiaro za spravodlivosťou a pravdou.

Myslím, že jediným cieľom celej tejto "akcie" je zavádzanie občanov, že sa niečo okolo svinstiev, ktoré tí nad nami panujúci všetci spoločne páchajú, deje.

A podobnými akciami im ide len o to, aby odčerpávali energiu unaveným občanom a ich pozornosť odvádzali od ešte väčších problémov, do ktorých nás vťahujú svojimi špinavými politickými hrami na vlastnom piesku.

Z tohoto príkladu plynie poučenie:

Občan, nevyvíjaj  žiadnu iniciatívu - nech sú iniciatívni sami! Ty sa budeš namáhať a oni bezprácne si budú pripisovať body k dobru, ako plnia svoje programové vyhlásenia a brať za skvelé výsledky odmeny, o ktorých sa tebe môže iba snívať! Škoda tvojej energie - tvoj hlas do ich neba aj tak nedôjde. Ak by prišiel bol by hádam väčším zázrakom ako narodenie nášho Spasiteľa.

Úmyselná nechápavosť sekcie kontroly a boja proti korupcii na Úrade vlády SR?

štvrtok 22. decembra 2011

Správny orgán na správnom mieste - ?

Dňa 14. 12. 2011 sa odohralo na Obvodnom úrade - odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši ďalšie dejstvo konania proti obvinenej T. Šidlovej z priestupku proti JUDr. Chovancovi. Konalo sa v neprítomnosti navrhovateľa, ktorý doručil v predstihu žiadosť o ospravedlnenie svojej neúčasti pre údajné zastupovanie klientky pred súdom v Žiline.

Pretože som medzitým zistila, že orgán - teda JUDr. Králik ako prejednávajúci porušuje moje právo na nestranné prejednanie veci a zjavne nadržiava navrhovateľovi, podala som námietku zaujatosti (podľa správneho poriadku a orgánu predpojatosti), ktorú som faktami riadne odôvodnila.

Priebeh konania som si nahrávala na diktafón tak, ako pri minulom pojednávaní, viditeľne držiac v ruke starý diktafón.

Je zbytočné opisovať priebeh ináč, ako zverejnením prepisu nahrávky - z textu si môžu čitatelia utvoriť najlepší obraz o nezaujatosti a dobrom úmysle prejednávajúceho.
Konanie začalo o 12.28 hod., kedy ma JUDr. Králik pozval do pojednávacej miestnosti.

Dve minúty predtým som cez podateľňu orgánu doručila námietku zaujatosti oproti potvrdeniu jej prevzatia podateľňou.

Prepis nahrávky

Š.   =  Šidlová

Kr. =  Králik

ďnp = ďalej nezrozumiteľný prejav

np   = nezrozumiteľný prejav


Š.: Som chcela, aby ste ďalšiu kópiu tu prevzali. je to z iných dôvodov ako bola tá prvá. No, tuná je. nech sa páči, ja Vám môžem dať aj tú kópiu.

Kr.: Toto je Váš doklad ...... ďalej nezrozumiteľný prejav

Š.: A tam máte - to Vám ukazujem že som teraz podala proti Vám námietku. Napísala som síce zaujatosť, ale Vy hovoríte, že je to predpojatosť, tak je to predpojatosť.

Kr.: Zákon to hovorí.

Š.: Tak zákon - dobre, ďakujem.

Kr.: Správne má byť zaujatosť, pretože ....... ďnp

Š.:  No veď presne - ja vychádzam zo slovenčiny.

Kr.: np ..... dokonca, keď píšeme, nám podčiarkuje ....... ďnp
ďalej sa JUDr. Králik  vyjadruje k tomuto a k výrazom prevzatým z češtiny, pričom nahrávka je dosť nezrozumiteľná

Kr.: Dobre, pani Šidlová, nech sa Vám páči!

Š.: A prosím si kópiu zápisnice.

Kr.: Áno. Pani Šidlová, ...... np  sa nám malá chybička ... np vo Vašom poučení je .... np tam napísané 5000,- korún, správne má byť 165,- eur. V prípade, že by bola poriadková pokuta.  Takže  dovolím si Vás na to upozorniť, že správne nie je tam päťtisíc korún, ale správne 165,- eur. Napíšem to, že ste boli

Š.: že ste mi to povedali, ale ja neviem o čom teraz hovoríte. Že ste mi dali staré tlačivo, hej?

Kr.: Nie staré tlačivo, to je dobré tlačivo, len nebolo tam opravené. Tuná je napísané ....

Š.: A ako sa ma to teraz týka?

Kr.: To je všetko.

Š.: To je všetko k dnešnému konaniu.

Kr.: Nie, nie, nie! Sadkajte si!

Š.: Ja som podala námietku zaujatosti, predpojatosti, neviem čoho, tak by som bola rada, keby ste - odmietam sa inak k čomukoľvek vyjadrovať.

Kr.: Dobre, ja ...

Š.: Ďakujem, no.

Kr.: Sadkajte si. Máme času.
Diktuje zapisovateľke:
.....np uvádza: bola prejednávajúcim upozornená na ......np  v poučení, kde je uvedená .....np

Dobre, ešte Vás poprosím, prečítame to, že aká je to námietka, nech to máme z krku ..... np
....... np pokračovať ďalej.

Š.: np.. nie! Podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a trvám na tom, aby o nej  bolo  rozhodnuté, a písomne aby som dostala to do rúk. A potom môžeme pokračovať - prípadne.

JUDr. Králik čítal námietku zaujatosti, písomnosť mi po prečítaní vrátil a pokračoval:
Mám taký dojem, že ...

Š.:  Prepáčte, pán doktor, že Vám skáčem do reči. Podala som námietku zaujatosti?

Kr.: Podali ste námietku zaujatosti.

Š.: Z iných, nových dôvodov, to som tam predtým nenamietala - o ktorej sa rozhodovalo. Trvám na to, aby o tomto bolo rozhodnuté, aby mi bolo písomne doručené to rozhodnutie a potom, ak nemieni pán doktor Chovanec zobrať toto svoje, tieto svoje návrhy späť, tak potom môžeme pokračovať.

Kr.: Ja totižto -/ habká/ - ani nepotrebujem ...
vôbec tie výpovede, lebo tie výpovede sa netýkajú, tí svedkovia boli vypočutí len pretpo, že Vy ste chceli. Ale tí svedkovia do tejto veci nevniesli nič nové!
A z tohoto dôvodu správny orgán rozhoduje, či bude vypočúvať všetkých svedkov - nazýva sa to niekedy aj procesná ekonomia. Z toho dôvodu, že by vzrástli náklady ..... nevnášajú nové veci.
Ja o čo opriem, to je ....... np rozhodnutie ...... np ...... to je vo Vašom oznámení poplicajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi. Takže ja nepotrebujem vôbec výpovede svedkov!

Š.: Tí svedkovia jasne potvrdili, že to, čo Vy sa mi snažíte prišiť, ako JUDr. Chovanec, tak Vy, a ten policajt, ktorý to vykonštruoval, že to nie je pravda. Viete, o to ide!
Prosím Vás pekne, trvám na tom; ďalej nemienim sa k ničomu už vyjadrovať a trvám na tom, aby o námietke zaujatosti bolo riadne rozhodnuté.

Kr.: Dobre. Takže napíšeme ...

Š.: Pretože ja som sa ničoho nedopustila, ja som mala právo na to, čo som uviedla, naviac, ak ešte aj správa urbariátu a ostatné ďalšie podporné dôkazy svedčia o tom, ako sa JUDr. Chovanec angažoval v tom.
No, skončíme to, prosím Vás, nehnevajte sa.

Kr.: Počkajte, ak dovolíte. Ja mám ....
Takže prvá vec, ktoré konanie sa vedie na základe návrhu JUDr. Chovanca. Ja nemôžem prekračovať rámec návrhu v tom, čo JUDr. Chovanec navrhol.
Doktor Chovanec tuná uviedol - raz, dva, tri, štyri, päť, šesť vecí, ktorým ste ho urazili na .... atď.
Že ste ho urazili ..... tie veci .....
to je napísané tie veci sú v tom liste, ktorý ste napísali policajnému prezidentovi a vo Vašej výpovedi.
Dovolím si, keď chcete, môžete .....np................................Makaiová napísala, kde je dokonca napísané,, že človek môže uraziť aj keby hovoril pravdu, ak to povie, ak to uvedie  nešetrným (?) spôsobom.
Čiže nikto nemá právo druhého urážať a vyjadrovať sa o ňom takým spôsobom, ako ste ..... np to Vy! O to ide!

Š.: Je to zveličené!

Kr.: ....np vôbec. To je, ja vychádzam - prepáčte , pani Šidlová, sadnite si!

Š.: Prepáčte, pán doktor, podala som námietku zaujatosti, dajte mi kópiu, odmietam sa k čomukoľvek od tohoto momentu vyjadrovať.

Kr.: Dobre. Takže zapíšeme. Ja zapíšem....

Š.: Ja som už predtým povedala: podala som námietku zaujatosti, pán doktor, a ne

Kr.: ... np nie! Takto! Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vôbec vypočutý -
ako sa volal ten pán?


Š.: Inžinier Starinský.

Kr.: Inžinier Starinský. Bodka. Nový, nový riadok: Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: Opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 do podateľne Obvodného úradu  ?, obvodného úradu  ? námietku predpojatosti, aby sa .....
alebo ch ete to nadiktovať Vy, to vyjadrenie, čo ste hovorili...?

Š.: Žiadam, aby táto námietka zaujatosti, resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa k tomu ... ďalej vyjadrovať - v tomto prípade - v tomto prípade ďalej k čomukoľvek vyjadrovať.
Pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

A ďalej ešte žiadam na záver, aby som dostala súhrn obvinení, ktoré orgán prejednáva, pretože doteraz neviem, z čoho som konkrétne obvinená a čo vlastne na svoju obhajobu by som mohla použiť.

Kr.: odpovedal niečo, čo vôbec nie je zrozumiteľné a ukazoval mi nejaký svoj koncept.

Š.: No to tam nie je, to ste si Vy sumár (scenár?)    , podľa toho, ako Vy to

siahla som po predkladanej písomnosti, ktorú mi JUDr. Králik ukazoval

Kr.: Toto je môj pomocný materiál!

Š.: Aha!

Kr.: Prepáčte, pani Šidlová, Vy máte možnosť

Š.: Dobre.

Kr.: kedykoľvek ...

Š.: Áno.

Kr.:Toto je môj pomocný materiál! Ktorý si ja robím, do toho nemá právo nikto!

Š.: Aha! Dobre. V poriadku. Sme skončili, takže uzavrite, prosím Vás , tú zápisnicu a

Kr.: No, pani Šidlová, ... nasleduje veľmi nezrozumiteľný prejav prejednávajúceho

.....aby sme toto..... mohli ..... rozhodnúť......na Ministerstvo .......

Š.: Áno, ktorí idú po ruke každému, kto je ich kamarát!

Kr.: Neviem, na čo narážate! 
Ja mám dostatok materiálu na rozhodnutie. Takže ja nevidím dôvod, aby som .......np

Š.: Využívam svoje práva, nič iné nerobím, prosím Vás, netlačte na mňa, vyvíjate na mňa slovný nátlak, už od začiatku, kedy ste mi vraveli

Kr.: Prepáčte , ...

Š.: že mám, že robím obštrukcie, pretože som nechápala polovicu z toho poučenia!

Kr.: Prepáčte, ale

Š.: Prosím Vás pekne, ja trvám na tom, aby sme to uzatvorili.

Kr.: Dobre, nech sa Vám páči! (Vrátil mi kópiu námietky zaujatosti, ktorú čítal.)

Š.: Áno, ďakujem.

Kr.: Pani Šidlová, ..... ďnp

Š.: Na Vašu otázku odmietam odpovedať! Budem využívať svoje zákonné práva na svoju obhajobu!

Kr.: Dobre. V poriadku! Takže dáme tam: Prejednávajúci

Š.: položil otázku,

Kr.: Nepoložil! Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov na rozhodnutie a ....

Š.: Opakovane žiadam, aby ste toto konanie ukončili a v ňom nepokračovali, pretože som podala námietku predpojatosti! Trvám na tom, aby ste toto zaznamenali: Ak mieni JUDr. Králik pokračovať ako orgán, tak musím sa vyjadriť aj ja:
Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní ďalej pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.

Opakujem ja: Dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke. Trvám na ukončení konania! Žiadam, aby bola vyhotovená teraz zápisnica, aby mi bola odovzdaná jej kópia a odchádzam.
Aby bola vyhotovená zápisnica a odovzdaná mi jej kópia. A odchádzam.

Kr.: Pani Šidlová,  ďnp, ale vyhlásil, že na 5 minút prerušuje konanie: na to má právo!

Š.: Z akého dôvodu prerušujete to pojednávanie?

Kr.: Ja mám právo kedykoľvek prerušiť.... Áno, áno.

Š.: Máte! Už ste nemali vôbec konať!

Kr.: Na päť minút prerušujem  pojednávanie! Prosím, aby ste tu zostali!

Š.: Nezostanem a odchádzam!

Kr.: To je už Vaša vec!

Š.: ... ďalej - už rozčúlená -  na chodbe za odchádzajúcim JUDr. Králikom:
Pretože nemáte, musíte rozhodnúť o námietke zaujatosti! A  tlačíte ma do toho, čo nemám ro, čo nemusím!

Po tomto som budovu Obv. úradu v LM opustila.  Vrátila som sa asi o dve hodiny, aby som nahliadla do spisu, pretože JUDr. Králik sa vyjadril, že rozhodne aj bezo mňa a vyvesením na tabuli mi rozhodnutie doručí a správoplatní.. Bola v ňom  zápisnica s týmto obsahom:

Pokračovanie výpovede obvineného Tatjana Šidlová v priestupkovej veci číslo Priest. 350/2011 dňa 14. 12. 2011

Obvinená Tatjana Šidlová bola prejednávajúcim upozornená na formálnu chybu v zápisnici o prejednávaní priestupku, kde je v poučení obvineného chybne uvedená suma 5000 Sk a správne má byť uvedená 165 E.

Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vo veci vypočutý Ing. Starinský.

Obvinená Tatjana Šidlová uviedla: opakovane som podala dnešného dňa o 12.26 h do podateľne Obvodného úradu Lipt. Mikuláš námietku predpojatosti. Žiadam, aby táto námietka zaujatosti resp. predpojatosti bola prejednaná riadnym zákonným spôsobom a odmietam sa v tomto prípade k čomukoľvek vyjadrovať, pretože tieto obvinenia sú vykonštruované so zámerom privodiť stíhanie mne.

Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov pre rozhodnutie a vo veci je možné rozhodnúť.

Opakovane upozorňujem a žiadam, že som podala námietku predpojatosti a preto nie je dôvodné, aby sa v konaní pokračovalo až do rozhodnutia o tejto námietke.  Trvám na ukončení konania. Žiadam, aby bola vyhotovená zápisnica, aby mi bola vyhotovená jej kópia a odchádzam.

Zápis mojej výpovede som si prečítal(a). Jeho obsah potvrdzujem.

Podpis obvineného ..(nepodpísané..mnou).................... V Liptovskom Mikuláši 14. 12. 2011

Vypočul: JUDr. Králik, prejednávajúci - podpis v. r.
Zapísala: Madliaková


Vážený čitateľ, skúste si porovnať zápisnicu s prepísanou nahrávkou z priebehu konania.

JUDr. Králik robil na mňa neustále nátlak, len aby sa dostal k tomu, aby mohol rozhodnúť - samozrejme proti mne a v prospech JUDr. Chovanca. 

Žiadne konkrétne obvinenia proti mne neboli vznesené - všetko len vo všeobecnej rovine.

Žiadna svedecká výpoveď nemá pre neho žiadnu výpovednú hodnotu! (Aj keď súvisí priamo s tým, čo proti mne prednášal JUDr. Chovanec a je tiež zaznamenané na diktafónovej nahrávke!)

JUDr. Králik rozhodol o nevypočutí Ing. Starinského z dôvodov efektívnosti a hospodárnosti konania!

Nahrávka z priebehu  konania zo 14. 12. 2011 je skvelou ukážkou efektívnosti konania podľa JUDr. Králika!

JUDr. Králik nežiadal vypočuť v mieste trvalého bydliska spomenutého svedka z adresy, ktorú som uviedla ja, ale ho dal predvolať z adresy v KNM, kde sa trvalo nezdržiava, a  ktorú mu dal JUDr. Chovanec, aj keď som svedka navrhla ja !!!!
Aj toto ukazuje na vysokoodborné vnímanie efektívnosti konania podľa JUDr. Králika - alebo  to  ukazuje na niečo úplne iné?!

Osobne sa domnievam, že 5- minútovú prestávku potreboval JUDr. Králik na telefonickú  konzultáciu, ako ďalej postupovať, s JUDr. Chovancom, ktorého dôvody neúčasti tak, ako ich orgánu oznámil, sú spochybniteľné.

JUDr. Králik vo veci konal a rozhodoval aj po vznesení/doručení námietky zaujatosti z mojej strany. Nie je to protizákonný postup, ak rozhodol o nevypočutí svedka Ing. Starinského, čo bolo jednou časťou námietky zaujatosti, už po jej doručení a niekoľkonásobnom upozorňovaní na doručenie?

A ako nazvať ten jeho nechutný opakovaný  slovný nátlak na mňa, aby som zostala a neodchádzala?  Ignorovanie žiadosti o ukončenie pojednávania, kým nebude rozhodnuté o námietke? Ignorovanie mnohonásobného  zdôrazňovania, že som podala námietku zaujatosti, a teda nemá  ďalej právo vo veci konať a rozhodnúť!
Nie je to zneužívaním právomocí verejného činiteľa?

Pripomína mi to policajné vyšetrovanie pod kuratelou eštebákov - jeden hrubý, druhý láskavý - ale obaja sledujúci len jediné - pritlačiť obeť k múru , aby sa jej dalo dokázať aj to, čo neurobila!

Nemyslíte, že to na Obvodnom úrade - odbore všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši smrdí ako v chlieve so stovkou svíň?

Nebolo by už načase, aby sa niekto z vyššieho orgánu zodpovedne pozrel na činnosť tohoto odboru - namiesto nahrávania do kariet dotyčným?

Ktoráže  to  vláda im dala dôveru? Mne to vychádza na takú, ktorá je riadená eštebákmi s mafiánskymi praktikami a momentálne číha na svoju marcovú príležitosť, aby mohla začať v duchu stalinských represií konať podľa scenárov z päťdesiatych rokov proti každému, kto si dovolí na nezákonnosti poukazovať!


Š.:

Správny orgán na správnom mieste - ?

sobota 17. decembra 2011

Ako demokraticky potlačiť základné ľudské právo na slobodu prejavu

Po 22. rokoch  od eštebáckeho prevratu začínajú "všemohúci" otvorene dávať občanom veľmi tvrdo najavo, ako si predstavujú demokraciu v praxi.

Typ svojho "demokratického" vládnutia a rozhodovania po r. 1989 ešte inovovali o viac, či menej preukázateľné mafiánske praktiky, a tieto sa stali súčasťou ich "výkonu moci" na každom úseku verejného života.

Súčasťou života občanov sa  takto stáva denno-denné potláčanie základných ľudských práv a slobôb, ktoré sa už mocipáni  neraz ani nesnažia zakrývať zákonom. Stačí, že drzo oznámia občanovi, že ani v demokracii si nesmie a nemôže dovoliť poukazovať na špinavé praktiky jednotlivcov "aj keby čo bolo".

Sama som obeťou týchto špinavých praktík, ako vidieť z toho, čo zverejňujem na svojej stránke. Nemám totiž také známosti, aby moje prípady niekto chcel zverejniť v médiách.

Ako miestne mafie ovládajú všetky orgány a páky, dokumentujú prípady z Považskej Bystrice, v ktorých  sú stíhané osoby za to, že si na praktiky istých "podnikateľov" dovolili verejne a konkrétne poukázať a nazvať ich menami, aké sa vo verejnosti bežne používajú v spojení s podobnými charaktermi.

SME, 15.12.2011 - Ján Glovičko v článku sa zaoberá prípadom OZ Klubu Strážov, ktoré bolo na Okresnom súde odsúdené na likvidačnú pokutu len preto, že ako administrátor stránky neodstránilo príspevok diskutéra, ktorý sa opovážil na základe verejnosti dobre známych  faktov pomenovať priliehavým "menom" jedného z tých miestnych, ktorí majú takú moc, že môžu podplatiť každého, koho sa im len zapáči.

Podľa rozsudku  súdu nečinnosťou administrátora bolo poškodené "dobré meno" dotyčného navrhovateľa!

Samozrejme, že súd vôbec  nezaujímalo, či je to, čo uviedol anonymný diskutér, pravdou. 
Ani skutočnosť, že na diskusných  stránkach iného administrátora sa v spojitosti s menom  onoho "podnikateľa" nachádza podobných názorov na  jeho osobu a meno viac.

A rovnako to zrejme nezaujímalo ani samotného navrhovateľa.

Prečo by aj - veď ide  ide o pomstu proti konkrétnemu subjektu, ktorý mu zrejme marí nejaké plány! A najmä netreba ho nikde hľadať - je po ruke a neanonymný!


Pravda sa totiž "nenosí"! Stačí, že o nej čvirikajú všetky vrabce na strechách  - a v nejednom prípade nielen širokého okolia, ale aj celého Slovenska.

A súdy SR sa domnievajú, že perzekučnými rozhodnutiami potlačia názor verejnosti, že takýmito rozsudkami zlikvidujú akýkoľvek názor a odpor občanov, že všetci slovenskí občania sú z kategórie mlčiacej väčšiny, prípadne teliec.

Diskutabilné je teda, nakoľko išlo o zásah do práv onoho "podnikateľa", ktorý má na to, aby si zaplatil vysoko právne zdatných  advokátov , čo ho za príslušný honorár "vysekajú" zo všetkého - pretože on sa predsa nesúdi o to, či autor príspevku uviedol pravdu, ale o svoje dávno na verejnosti ním samým spochybnené  "dobré meno".

V prípade OZ Klub Strážov ale vôbec  nejde o autora, ale o osobu administrátora, ktorý komusi pre svoje ochranárske pôsobenie leží v žalúdku už celé roky, čo je všeobecne známou skutočnosťou.

A v prípade, že sa treba komusi  pomstiť, je pre po pomste túžiaceho každá zámienka vhodná. 

Toto poznanie platí pre každý prípad, každú situáciu, a proti komukoľvek na celom území Slovenska. Presne podľa známeho: Keď chcú psa biť, palicu si nájdu.

Bohato to dokumentujú aj moje vlastné prípady, procesy vykonštruované proti mne,  ktoré nie sú ničím iným, len snahou o pomstu - pretože si dovoľujem poukazovať na praktiky všetkých tých "všemohúcich" bez chrbtových kostí.

Vo všeobecnosti ide preukázateľne o návrhy, ktorých meritom veci je jediné - dosiahnuť potlačenie slobody prejavu za každú cenu. Zastrašiť. 
Dosiahnuť odvedenie pozornosti od podstaty  podaní - odviesť pozornosť od osôb, ktorých konanie je odsúdeniahodné.
Od podaní , ktoré obsahovo poukazujú na niečo iné a nie sú len snahou kohosi ohovoriť a poškodiť "jeho dobré meno". Meno,  ktoré  dotyčné osoby už aj tak dávno nemajú - stratili ho  vlastným pričinením ešte predtým, ako som na ich činnosť poukázala ja a skutočnosti sú všeobecne vo verejnosti známe a sú predmetom bežných rozhovorov.


Známy advokát JUDr. Tomáš Kamenec sa k rozsudku v neprospech OZ Klub Strážov v uvedenom článku vyjadril:

"Pričom z našich rozsudkov mám pocit, že čím väčší gauner, tým väčšiu má ochranu."

JUDr. Kamenec použil verejne výraz "gauner" v nadväznosti na rozsudok, ktorý sa týka konkrétnej osoby. Ja som použila v oznámení odoslanom na adresu policajného prezidenta výraz "slušnejší" a v množnom čísle v zmysle rečníckej otázky. 
Aby som mohla byť stíhaná, moja rečnícka otázka bola vyšetrovateľom prevedená do jednotného čísla a priradená ku konkrétnemu menu!

Horeuvedené neznamená, že týmto útočím proti JUDr. Kamencovi - len chcem na tomto príklade ilustrovať, že nie je iba mojím subjektívnym dojmom, že skorumpovaným orgánom ako sú súdy, verejná správa, či polícia je dobrý každý prostriedok na potláčanie pravdy a slobody prejavu, že príslušné orgány  a nimi vydávané  rozhodnutia  slúžia iba na ochranu tých, ktorí konajú protizákonne. A všetko sa účelovo prispôsobuje pre daný moment a konkrétny prípad.

Pre občana je nešťastím naviac, že  nejeden "zamestnanec" MV, MS, prokuratúry, odvolacích súdov a kontrolných orgánov bez toho, aby sa zaoberal argumentmi a dôkazmi obetí moci, písomnosťami, ktoré sú ako dôkazy dôvodnosti konania obvineného obsahom spisu, sa pridá na stranu "svojho" a bezohľadne pomáha šikanovať občana, ktorý má pravdu, ale nemá známosti a iné prostriedky na korumpovanie "všemohúcich z vôle luzy".
A žiadny dôkaz a argument im nikdy nie je dosť!
 

streda 14. decembra 2011

Klame, až sa mu "od huby práši" alebo arogancia moci

Dňa 14. 12. 2011 na 12.30 hod. som sa na základe písomného predvolania dostavila na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v Liptovskom Mikuláši.
Na uvedený deň a hodinu bolo určené pokračovanie prejednávania môjho údajného priestupku proti JUDr. Milanovi Chovancovi.

Pretože som zistila, že prejednávajúci JUDr. Králik nepostupuje objektívne a nadržiava navrhovateľovi, podala som námietku zaujatosti, ktorá sa tento raz týkala nových skutočností, ktoré dokazujú predpojatosť orgánu.

Zistila som totiž po ukončení minulého pojednávania, že aj keď som na minulom konaní navrhla štyroch svedkov na vypočutie - troch s pobytom v Kysuckom Novom Meste a jedného z Bratislavy -  že posledný z nich  do zápisnice z konania nebol uvedený.


Keď som v priebehu konania hľadala list, ktorým ma v minulosti svedok oslovil, na ktorom bola jeho kompletná bratislavská adresa,  pretože som nevedela naspamäť ulicu jeho bydliska, do môjho prejavu vstúpil JUDr. Chovanec, ktorý sa vyjadril, že svedok býva v KNM Na Podstrání neďaleko neho. Číslo domu neuviedol, lebo ho nevedel.

Po tom, ako som objavila, že svedok vôbec nebol do zápisnice uvedený, som bezprostredne po ukončení pojednávania v pracovniach orgánu požiadala, aby ho doplnili, pričom som vlastnoručne dopísala jeho meno s kompletnou adresou.

S prekvapením som neskôr zistila na dožiadanom orgáne v Žiline, že JUDr. Králik nepožiadal vypočuť svedka v Bratislave, ale v Žiline. Svedkovi bolo preto poslané predvolanie na adresu, na ktorej trvalo nebýva, a dokonca už aj s presným číslom domu. 
Poznamenávam, že JUDr. Chovanec odišiel z Obvodného úradu v LM ešte predo mnou.
Je teda zrejmé, že dodatočne musel korešpondovať s prejednávajúcim JUDr. Králikom, ktorému dal číslo domu navrhnutého svedka do Kysuckého Nového Mesta.

Pritom išlo o svedka, ktorý bol navrhnutý z mojej strany!

O tom, že JUDr. Králik nežiadal svedka vypočuť v Bratislave, som sa dozvedela až na orgáne v Žiline, čo som aj uviedla s tým, že ja som oznámila svedkovu adresu v Bratislave, kde má trvalé bydlisko.

Pretože bolo treba predĺžiť lehotu na rozhodnutie vo veci môjho údajného priestupku, JUDr. Králik požiadal písomne MV SR, sekciiu verejnej správy v Bratislave, odbor priestupkov, Drieňová 22, aby lehotu predĺžil.


Z odpovede Mgr. Zaťka - SVS-OP -2011/028223 z 3. 11. 2011 vyplýva, že v liste, ktorý JUDr. Králik orgánu odoslal, zámerne klamal. Klamal v týchto skutočnostiach:

1. tvrdil, že  27. 9. 2011 JUDr. Chovanec svoju neúčasť písomne ospravedlnil.
  
Z obsahu spisu v danej chvíli bolo zrejmé, že JUDr. Chovanec žiadne ospravedlnenie neposlal a JUDr. Králik na moju otázku v ten deň povedal, že nevie prečo neprišiel. Keďže som si dala okopírovať celý spis, ak by tam bolo jeho písomné ospravedlnenie, mala by som ho medzi kópiami. A tiež by figurovalo na zozname písomností, ktoré mi okopírovali.

2. tvrdil, že som dala vypočuť štyroch svedkov s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.

Samozrejme, že toto nezodpovedá skutočnosti, pretože som žiadala vypočuť jedného zo svedkov s trvalým bydliskom v Bratislave.


Táto skutočnosť bola jedným z dôvodov námietky, ktorú som doručila 14. 12. 2011 o 12.26 hod. priestupkovému oddeleniu v LM.

Druhým dôvodom boli otázky svedkom, ktoré nakoncipoval JUDr. Králik tak, aby vyzneli v prospech JUDr. Chovanca a vynechal časť toho, z čoho som bola obvinená.

O 12.28 hod. ma zavolal JUDr. Králik do pojednávacej miestnosti. Okamžite som zapla diktafón, ktorý som držala viditeľne v ruke. Tento raz som ani nežiadala zapísať, že si nahrávam, priebeh konania, pretože by som sa dožadovala zbytočne - tak ako minule, kedy mi bolo odpoveďou, že mám na to právo. (Toto právo mi o niekoľko hodín spochybnil prokurátor - vraj či o tom JUDr. Králik vedel! Inak je to nezákonné!!! Presne tomuto som sa chcela minule vyhnúť, keď som žiadala, aby bolo zapísané, že si priebeh nahrávam!)

Upozornila som JUDr. Králika, že som podala námietku zaujatosti, čo on nemal v úmysle brať na vedomie a začal vo veci konať. Svoje upozornenie som zopakovala niekoľko razy, kým vzal skutočnosť na vedomie. Žiadala som súčasne , aby konanie nepokračovalo až do rozhodnutia o námietke a rozhodnutie som žiadala  v písomnej forme doručiť. Žiadala som, aby mi vydali zápisnicu a oznámila som , že odídem.
Po tom, ako si  JUDr. Králik prečítal kópiu, ktorú som mu predložila, rozhodol, že konanie na 5 minút prerušuje.Opakovane som žiadala konanie ukončiť a vydať mi zápisnicu. Vyjadril sa, že má právo konania prerušiť a nemám odchádzať. Keď som zopakovala, že odídem,  vyhlásil, že má dôkazov v podaní policajnému prezidentovi a výpovedi na polícii v LM dosť, a rozhodne aj v mojej neprítomnosti. A rozhodnutie oznámi vyvesením!

Napriek týmto vyhrážkam som sa rozhodla odísť a podniknúť ďalšie kroky, pretože podľa môjho názoru JUDr. Králik hrubo porušil zákon, že konal aj po podaní námietky zaujatosti.

O dve hodiny neskôr mi napadlo vrátiť sa na priestupkové oddelenie a nahliadnuť do spisu. JUDr. Králik sa práve zaoberal vecou a snažil sa so mnou nadväzovať reč a akože neformálne pokračovať v konaní - rozhodla som sa nereagovať a trvala som na predložení spisu na nahliadnutie.

V predloženom spise už bola založená písomnosť, ktorú adresoval MV SR, Sekcii verejnej správy, odbor priestupkov, Drieňová 22, Bratislava                                    pod č.Pr.350/2011/02159, dat. 14. 12. 2011.  
V písomnosti opäť uvádza nepravdivé skutočnosti:

1. že 27. 9. 2011 sa JUDr. Chovanec "z rodinných dôvodov nedostavil", "pričom neúčasť písomne ospravedlnil".

K tomuto ešte pripomeniem lístok, ktorý mi JUDr. Králik v ten deň ukázal a bol z predchádzajúceho dňa, na ktorom jeho podriadená uviedla, že volal JUDr. Chovanec a nič viac.

2. lžou je aj tvrdenie JUDr. Králika, že som zamestnancov jeho odboru obvinila z korupcie, ktorú som potom prekvalifikovala na zneužitie právomocí verejného činiteľa. (Toto bolo v písomnosti zjavne preto, aby bratislavský orgán pochopil, "s kým má v mojej osobe do činenia".)

Uviedla som a konkretizovala vtedy hneď, že mám podozrenie na  zneužívanie právomocí verejného činiteľa - keďže v podnetoch doručených orgánu prokuratúry boli niektoré nezákonné kroky dotyčných potvrdené. 

V podaní som uviedla podozrenie na korupciu v pozadí, ktorá by mohla byť dôvodom takého postupu pri rozhodovaní vo veciach, s ktorými som sa na orgán obrátila v minulosti.

Policajný orgán však išiel riešiť korupciu - a to tak, že sa dotyčných pracovníkov išiel priamo pýtať, či prijali úplatky!!!  Naozaj vyšetrovanie na smiech! 
Skutočnosti, ktoré sa vzťahovali na podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa ignoroval a podanie odmietol.

3.opakujúcou sa lžou je tvrdenie, že som žiadala vypočuť 4 svedkov s trvalým pobytom v Kysuckom Novom Meste.
Jeden bol z Bratislavy.


Do spisu ku konaniu dňa 14. 12. 2011 bola založená písomnosť JUDr. Chovanca  "Ospravedlnenie z neúčasti z ústneho pojednávania", v ktorej menovaný uvádza, že sa zúčastňuje pojednávania ako právny zástupca pred OS Žilina o 10.00 vo veci 8C 11/2011 a o 14.00 vo veci 17C 39/2010.

Prílohou k tejto faxovej písomnosti je ale fotokópia predvolania navrhovateľky A.K. - 8C/11/2011 na 14. 12. 2011 na 13. hodinu, ktoré je podpísané sudcom Chamulom.


Po mojom odchode z pojednávacej miestnosti do spisu bola založená zápisnica, v ktorej vôbec nie je uvedené, že som namietala, že svedok z Bratislavy nebol predvolaný  do miesta svojho trvalého pobytu na vypočutie a žiadala som vysvetlenie, prečo bol predvolávaný z adresy v KNM.

Avšak v nadväznosti na obsah mojej námietky zaujatosti  je zapísané toto:
"Prejednávajúcim bola obvinená Tatjana Šidlová oboznámená, že z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania nebude vo veci vypočutý Ing. Starinský."

V záujme hospodárnosti koho, pýtam sa! Svedok by bol vypočutý na adrese trvalého bydliska, a  náklady na cestovné do Bratislavy by som znášala ja! Pochybujem, že by sa JUDr. Chovanec zaujímal o jeho svedeckú výpoveď - neprišiel ani do Žiliny.

A prečo by ho mali nejaké svedecké výpovede zaujímať, keď on aj tak vie, že bude rozhodnuté v jeho prospech a podľa jeho želania:

"Prejednávajúci oboznámil obvinenú Tatjanu Šidlovú, že vo veci priestupkového konania je dostatok dôkazov pre rozhodnutie a vo veci je možné rozhodnúť."

Zdôrazňovanie, ako som sa neslušne voči JUDr. Chovancovi - podľa názoru týchto dvoch JUDr. - nikoho nenecháva na pochybnostiach, ako bude vo veci rozhodnuté!

Žiadne dôkazy, ktoré som predložila, nie sú dosť, aby stačili na to, že moje oznámenie pre podozrenie z trestného činu, ktoré sa týkalo bývalého vedenia urbárskeho spoločenstva v KNM, ktorému JUDr. Chovanec dával právne rady aj za odplatu, malo reálne základy.

Okrem jednej sú všetky zmluvy , ktoré boli uzavreté v tom období, napadnuté na súde pre ich nezákonnosť!

Podľa JUDr. Králika som sa urážajúco vyjadrovala o JUDr. Chovancovi!
V písomnostiach sa nenachádza nič priamo  v spojení s jeho menom - iba vykonštruované obvinenie, ktoré vyprodukoval policajný vyšetrovateľ v LM, ktoré obsahuje to, čo bolo potrebné na začatie môjho stíhania. 
Nepochybujem, že na objednávku všetkých troch zúčastnených.

Opakovaná lož sa stala pravdou a  skutočná pravda sa v demokracii slovenského typu nesmie zverejniť! Nesmú sa veci nazvať pravým menom, občan sa nesmie k ničomu vyjadrovať a povedať svoj názor je trestným činom! A trestné činy skutočné sa zametajú pod koberec arogantných všemohúcich na trónoch verejnej moci.

Nech žijú normalizátori v zamatových rukavičkách!