piatok 25. mája 2012

Vladimír Janičina, starosta obce Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši a jeho Správa o povesti na Tatjanu Šidlovú

K č. ČVS:ORP-295/OVK-LM-11 doručil dňa 25. 1. 2012 starosta obce Janičina písomnosť tohoto znenia:


"Posudzovaná osoba pani Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946 prechodne bytom Dúbrava č. 275 rodinný stav - slobodná, žije sama v rodinnom dome ktorý je vo vlastníctve xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Úradu nie je známe, či menovaná má súrodencov.
Jej osobná prezentácia o spôsobe života z minulosti a to tým: že bola svedkom Duckého vraždy, prenasledujú ju komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, ako aj spôsob spolunažívania s občanmi obce Dúbrava v súčasnosti o ktorých verejne uviedla, že občania obce majú nízke právne vedomie, ako aj neustále obviňovanie, na základe hypotetických myšlienok, osočovanie, nerešpektovanie názoru iných, menovanú dostali do absolútnej spoločenskej izolácie.
Na základe presadzovania jej dominantného postavenia a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti, je možné predpokladať, že odlišné správanie pani Šidlovej od ostatných občanov vzniklo na základe nasvedčujúcich skutočností, ktoré majú základ osobnej zdravotnej anamnéze.
Vo vzťahu vyjadrenia sa k podmienkam v akých menovaná žije, nie je možné bližšie sa vyjadriť, avšak je možné uviesť verejnosti všeobecnú a nepochopiteľnú skutočnosť, že menovaná na oknách rodinného domu v ktorom žije upevnila PVC fólie.
Zo strany občanov na menovanú sú uvádzané informácie, ktoré odmietajú riešiť cestou orgánov zriadených samosprávou.
S pozdravom
Vladimír Janičina
Starosta obce"

podlhovastá pečiatka: "Obec Dúbrava
                                   okres Liptovský Mikuláš"


Môj komentár

Preukázateľne vyrobené na objednávku orgánu.

Obsahuje množstvo nezmyslov, dezinterpretácií, lží.

Nesie aj znaky vyjadrení MUDr. Poloncovej na moju adresu.

Do trestného spisu som doložila  množstvo písomností, ktoré preukazujú opak.

Nebolo mi pred rozhodnutím súdu - vydaním príkazu a nariadením vyšetrenia u psychiatra MUDr. Stankoviča umožnené navrhnúť svedkov, ktorí by preukázali opak tvrdení Janičinu, aby sa preukázala nedôvodnosť príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej.

Vopred dohovorená "spolupráca" Janičinu,  policajného orgánu, prokuratúry a súdu je preukázateľná.

Nikdy som netvrdila, že som bola svedkom vraždy Duckého, ale nepriamym svedkom vraždy tajného kňaza bývalého suseda Coufala.

Vždy a všade a verejne tvrdím, že sa po r. 1989 nič nezmenilo, lebo ma stále prenasledujú tí istí eštebáci a komunisti, ktorí sedia na kľúčových miestach. Táto skutočnosť je verejne známa a pomaly  denne sa ňou zaoberajú médiá.

Odpočúvanie mojich telefonátov sa síce nedá dokázať, ale to neznamená, že sa nedialo, resp. nedeje. Naznačujú tomu mnohé skutočnosti, ktoré sa odrážajú v mojom živote.

S občanmi obce mám vzťah taký, aký majú oni ku mne. Presne taký, ako majú aj navzájom sami medzi sebou. Mnohí mi na pozdrav odpovedia, niektorí nie, niektorí len vtedy, keď nie je prítomný pri našom stretnutí starosta.

Orgánom som dokladovala konkrétnymi rozhodnutiami a odpoveďami orgánov, že nie ja porušujem práva niektorých osôb - tých, na ktoré sa odvoláva nepriamo starosta obce.

Nízke právne vedomie občanov vidím v tom, že nie všetci rešpektujú vlastnícke a užívateľské práva susedov, že spaľujú plasty doma v peciach, netriedia odpad tak, ako by mali, neakceptujú slobodu slova a právo mať vlastný názor na veci. Ja nikomu svoje názory nevnucujem.

Nízke právne vedomie samotného starostu vidím v tom, že nepristupuje rovnako ku všetkým, ktorí sa na neho obrátia s problémami - a tieto skúsenosti majú aj iné osoby - nielen ja. Rovnako i v tom, že si zákony vykladá podľa vlastnej úvahy. (Napr. aj parkovanie na zakázanom mieste pred Mestským úradom v LM dňa 20. 5. 2011, kde stál 40 minút! S vedomím MP a bez postihu!)

Neviem, v čom konkrétne má spočívať presadzovanie si dominantného postavenia z mojej strany a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti. Domnievam sa, že je tým myslené dôsledné sa dožadovanie riešenia mojich problémov s nespratníkmi, aj  z obce Dúbrava, pričom postupujem len  zákonnou cestou a nemožnosť sa práva  v skorumpovanej Slovenskej republike dovolať.

Do žiadnej spoločenskej izolácie som sa nedostala, tobôž absolútnej. Sú v mojom okolí mnohé osoby, ktoré majú ku mne a ja k nim korektný, až priateľský vzťah.

Moje správanie je odlišné iba v tom, že mám vyššie nároky na  spôsoby a vzťahy, iné záujmy ako väčšina občanov.

Je na smiech, ak starosta, ktorého pôvodným povolaním je príslušník justičnej a väzenskej stráže sa vyjadruje v týchto súvislostiach o tom, že moje prejavy a spôsob života majú základ v osobnej zdravotnej anamnéze! (Toto vyjadrenie - mimochodom - evokuje " odbornú pomoc" MUDr. Poloncovej pri vypracovávaní tejto správy o povesti.)

Vrcholom všetkého je "nepochopiteľnosť", prečo mám na oknách PVC fólie. Z jednoduchého dôvodu, resp. dôvodov: a) po odhalení vylievania mi obsahu žumpy na pozemok sa mi sused Mrázik vyhrážal, že mi okná obhádže h------, b) vykrikoval mi, že im hľadím do dvora  c) ďalší spriaznenec  jemu podobný mi raz v noci hádzal do okien fľaše od alkoholu - incident polícia zamietla pod koberec,  d) okná netesnia a zateká cez ne.

Na výsluchu svedka dňa 30. 4. 2012 samotný Janičina  nedokázal uviesť konkrétnych občanov a konkrétne situácie, či skutky, ktoré by mali byť predmetom ich sťažností na mňa, a ktoré nechcú riešiť cestou jeho osoby ako "orgánov zriadených samosprávou"! (Možno sa iba nechceli dať nakriatnuť k falošnému svedectvu.)
Jediným jeho argumentom bola suseda Mráziková - a prečo ma táto ohovára pred "orgánom samosprávy", nemusím určite opakovať.

Ako vidíte, milí čitatelia, zákerným intrigánom stačí naozaj málo na to, aby pri správnych prepojeniach dosiahli svoje a poslali niekoho na psychiatrické vyšetrenie. Samozrejme, určite nik nepochybuje, že výsledok by mal byť kompatibilný s ich "závermi"!!!

Na celom tomto trestnom obvinení a vyšetrovaní je najsmutnejšie, že tu sa nikde nikam nedá obrátiť, lebo všetci zainteresovaní si navzájom nahrávajú - žiadať o ich vylúčenie z konania - ako polície, tak prokuratúry a súdu v LM je plytvaním energie. Už v minulosti som nepochodila. Zrejme treba počkať až kým svoje dielo dovedú do "zdarného konca" a potom ísť na Ústavný súd a do Štrasburgu.
Aj keď tu - podľa vyjadrenia aj tých najvyšších orgánov, všetci postupujú podľa zákona!
Len Ústava Slovenskej republiky im vždy akosi vypadne z pamätí!
sobota 19. mája 2012

Nepredali Ch. dobrovoľne, budú "jednoducho pozemkovo upravení"

Kto "umí, umí". Bezbranná obeť len bezradne "čumí".


Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94 a Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto, Ul. Litovelská 607  písomnosťou bez dátumu, bez spisového čísla s podpisom Ing. Peter Smieško, odd. výstavby a územného rozvoje MsÚ Kysucké Nové Mesto pozvali na 9. 12. 2011 občanov na verejné zhromaždenie za účelom vypracovania projektu JPPÚ v k. ú. Kysucké Nové Mesto lokalita "Dubská cesta".
Písomnosť sa odvoláva na žiadosť Mesta KNM o nariadenie JPPÚ podanej na Pozemkovom úrade v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto zo dňa 12. 10. 2010 vedeného pod č. j. 2010/00042-003 v zmysle zákona č. 330/1991 Zb.

Z písomnosti adresovanej účastníkom pozemkových úprav z 2. 5. 2012 sú  zrejmé nasledujúce skutočnosti.

1. Každému účastníkovi bolo pridelené osobné číslo. Na základe výšky  výmery mu vyčíslili, koľko je povinný zaplatiť na úhradu nákladov pozemkových úprav na účet združenia 117 143 4000/1111. Úhradu má vykonať bez zbytočného odkladu.

2. 16. 3. 2012 sa konalo valné zhromaždenie účastníkov JPU, ktoré je podľa §-u 5 ods. 5 písm. o)a § -u 24 ods. 9 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, potvrdenia Obvodného pozemkového úradu v Čadci č. j. 09/2012/KNM/JPÚ/DC zo 17. 4. 2012 evidované v registri združení - reg. č. 09/2012.

3. Bolo zvolené predstavenstvo:

-- Ing. Peter Smieško za vlastníka Mesto KNM,

-- Ing. Juraj Akantis, SPF RO Žilina

-- Ing. Miloš Šplhák, INA Kysuce

-- Frančeková Zuzana, Žilina

-- JUDr. Milan Chovanec, Žilina, V. Tvrdého 17
    (členstvo v predstavenstve je bez nároku na odmenu)

 (Sami "správni" ľudia!)

4. Bola schválená zmluva o dielo s vykonávateľom pozemkových úprav - Geokancelária s. r. o. zast. Ing. Radoslavom Káčeríkom s určenou cenou vo výške 0,85 E/m2.

5. Bola schválená výška príspevku člena na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s vykonávaním JPU vo výške 0,05 E/m2.


"Vykonanie JPU je výhodné a prospešné pre každého účastníka, pretože namiesto podielov v úzkych pozemkoch registra "E" získa za zákonom stanovených podmienok každý účastník samostatnú nehnuteľnosť v registri "C" s vlastným prístupom na verejné komunikácie, ktoré sa v JPU vytvoria."

Nikto nepochybuje po skúsenostiach už viac ako dvadsaťročných, čo sa za touto organizovanou akciou pod hlavičkou zákona skrýva, a nikto nepochybuje, akú protihodnotu za to "upravovaní" dostanú. 

Veď ani ROEP neslúžil inému, len aby zmenou vytýčenia smerovania pôvodných parciel  rozkúskovali  pôvodným vlastníkom ich ucelené parcely - s jediným cieľom: neskôr, po poskupovaní väčšiny takejto pôdy potom tých, ktorí odolávali nátlaku, zákonnou cestou prinútiť k odpredaju, alebo prijatiu nekvalitnej a nevyužiteľnej pôdy ako náhrady.

Istá pani A. Ch.osobne z toho bude určite profitovať najviac. V jej mene už v minulosti boli odosielané ponuky na "vysporiadanie podielového spoluvlastníctva" odkúpením spoluvlastníckych podielov tých, ktorí stoja "v ceste" zbohatlíckym chúťkam..
V tejto konkrétnej  lokalite má v súčasnosti uvedenú výmeru 12 365,20 m2.
V pätách tejto panej kráča Ing. Ľ. Š. z KNM - s 9675,00 m2.

INA Kysuce má 4 764,01 m2 - určite sa ujde niečo aj im.

Mesto KNM so svojimi 22 850,44 m2  sa už v minulosti obohatilo bezprecedentným zabratím pôdy  bez náhrady v údajnom vyššom záujme  podľa pracovníčky katastra  Škoríkovej aj  na našej rodine.  Takže medzi "jednoducho upravovanými" nefigurujeme.

Kam sa hrabe Slovenská republika na nich so svojimi 146 m2 v správe SPF! Skúste si tipnúť, kto ich "za babku" dostane!


A ešte niekoľko citácií z oznámenia:


1."Skorá úhrada príspevku urýchli vykonanie úprav tak, aby mohli byť vykonané bez zbytočných prieťahov."

Niekto sa už nevie dočkať, aby mohol začať kšeftovať s parcelami!

2. "Prosíme Vás o zodpovedný prístup. Akákoľvek ďalšia korešpondencia len zbytočne zvyšuje naše spoločné náklady. Po skončení JPU obdrží každý účastník podrobné vyúčtovanie hospodárenia."

Prečo tie náklady neznášajú tí, ktorí majú najväčší záujem na scelení pozemkov , tí, ktorí majú množstvo peňazí na to, aby vykupovali a nadobúdali najrôznejšími spôsobmi cudzie vlastníctvo?

3. "Poteší nás, ak v záujme  úspory nákladov pri budúcej korešpondencii ako aj v záujme operatívneho riešenia potrebných otázok nám oznámite poštou alebo na email chovanec(at)laurin.sk svoj telefonický a emailový kontakt."

Rozumieť treba: ak chcete predať, mám záujem? Lebo: "Počas procesu pozemkových úprav môžete so svojím vlastníctvom disponovať bez obmedzenia.

4 ."V prípade potreby zodpovedať prípadné otázky neváhajte sa obrátiť na ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo pracovníka Obvodného pozemkového úradu - Ing. Ivana Kocúra."

Kladiem otázku: Nebude zaregistrované ako pobočka tohoto združenia  tipovacie združenie, v ktorom by sme mohli tipovať, kto zo "žralokov" z celých týchto úprav "trhne" najviac? Komu sa podarí ešte pred konečnou úpravou povykupovať - za najnižšie ceny najväčšie množstvo pôdy? Od tých, ktorí sú nútení nedobrovoľne vstúpiť do "upravovacieho" združenia a ešte financovať  záujmy nenásytných jednotlivcov??
 utorok 8. mája 2012

Na jedného z nich už v RO SPF Žilina prišlo. Príde aj na ďalších?

Vydanie SME zo 7. mája 2012 pod názvom Žiadosť o pozemok malo urýchliť tisíc eur (Vladimír Špinner, Ľubo Bechný) zverejňujú, že z korupcie obvinili známeho Žilinčana Jozefa D. zo Slovenského pozemkového fondu.
Prostredníctvom agenta sa podarilo dokázať jeho korupčné správanie, ktoré súviselo s vybavením bežnej žiadosti o kúpu malého pozemku v obci Stráňavy.

Policajnému agentovi Jánovi  Maroszovi riaditeľ odboru sám porozprával, aká žumpa je pozemkový fond.
Aspoň potvrdil svojimi slovami, že na túto moju blogovú stránku SPF patrí!

S dotyčným pánom a jeho aroganciou som sa stretla i ja. Ibaže na úplatky som nemala, a tak môj reštitučný nárok zhrabol ktosi, kto má množstvo peňazí a známostí, aby sa dostal k pozemkom, ktoré by vlastne mali byť reštituentom vrátené.

Takto je jasné, že pozemky na vrátenie v KNM nie sú a ani nebudú - lebo podobným spôsobom prechádzajú  do vlastníctva "goríl" a "goriliek" na lokálnej úrovni.

Koľké roky ja už poukazujem na tieto organizované a orgánmi činnými v trestnom konaní kryté podvody a nezákonnosti!!!

Riaditeľ odboru - smotánka Žiliny, zakladajúci člen Lions klubu, figurujúci vo viacerých firmách ako spoločník a konateľ. To je to správne postavenie v spoločnosti, aby mohol niekto podvádzať a páchať nezákonnosti!

Aby bol desaťročia  nanajvýš dôveryhodný aj pre policajtov, sudcov a prokurátorov, nielen moci, ktorá si ho do funkcie dosadila.

Na rozdiel od takých,  ako som ja - Tatjana Šidlová, ktorá musí na súdy nosiť ešte aj potvrdenky z lekárne, že si vybrala lieky, aby dokázala, že bola skutočne chorá!

Každé moje tvrdenie je pokladané za lož, výmysel, označované za  paranoidné správanie všetkými spomenutými orgánmi! 

Len preto, že napriek Ústave Slovenskej republiky si s takýmito nemôžem byť rovná pred zákonom! Nemám na úplatky a správnych ochrancov za svojím chrbtom, ktorí úspešne pomáhajú bezcharakterným indivíduám uplatňovať si svoje "práva"!

Mám iba "drzosť" postaviť sa proti nim a dožadovať sa svojich práv. Hoci neraz sa mi ich nedostane práve pre tú skorumpovanosť kompetentných orgánov, ktoré o mojich právach rozhodujú.pondelok 7. mája 2012

Tak sa na to, vážení, pozrite! Toto sú dôvody, ktoré spojení všemohúci uvádzajú na podporu svojich tvrdení a odôvodnení o nutnosti vyšetriť u psychiatrov znalcov duševný stav obvinenej Tatjany Šidlovej

Dňa 12. 4. 2012 adresoval OS Žilina vyšetrovateľ PZ v LM npor. PhDr. Juraj Urbanovič Žiadosť o zaslanie dokumentov k ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011.

"Týmto Vás žiadam na základe pokynu okresného prokurátora o zaslanie právoplatného rozhodnutia týkajúceho sa prejednávanej veci pod 4C 158/2005-454, taktiež aj zápisnice s výpoveďami Tatjany Šidlovej a MUDr. Eleny Poloncovej, znalecký posudok pod číslom 1/2011 týkajúcej sa danej veci, ktorý vypracovala MUDr. Elena Poloncová. V prípade, že v danej veci bol vypracovaný kontrolný znalecký posudok, žiadam aj tento zaslať spolu s ostatnými písomnosťami."


K tomuto uvádzam, že znalecký posudok i s mojimi námietkami k nemu v tomto spise je pripojený na moju žiadosť k spisu, ktorý sa týka môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorým sa polícia nezaoberala tak dôkladne, ako údajným mojím ohováraním menovanej.

Ďalej uvádzam, že návrh na zaobstaranie zápisnice z výsluchu znalkyne Poloncovej zo dňa 1. 7. 2011 som ako dôkaz navrhla zaobstarať vo svoj prospech - písomne! - ja, pretože obsahuje rozhodnutie súdu o vykonaní kontrolného znaleckého posudku.

Moja otázka: Vyšetrovateľ môže dôkazy zaobstarávať len na návrh a so súhlasom prokurátora?

V spise orgánu som nenašla žiadnu žiadosť, ani inú písomnosť vyšetrovateľa, ktorou by sa v tejto veci obracal na prokurátora.


Dňa 12. 4. 2012  adresoval vyšetrovateľ Urbanovič Okresnému súdu, Tomášikova 5, Liptovský Mikuláš "Obv. Tatjana Šidlová - návrh na vyšetrenie duševného stavu":

"V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného
Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946, trv. bytom Bratislava - Dúbravka, prech. bytom Dúbrava 275, okr. L. Mikuláš
a navrhujem , aby sudca pre prípravné konanie vydal písomný príkaz na vyšetrenie jeho duševného stavu podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku.

Proti obvinenej bolo vznesené obvinenie za prečin Ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustila tým, že dňa 19. 5. 2011 v popoludňajších hodinách pred budovou zdravotníckeho zariadenia na ul. Starohorského 14 v Liptovskom Mikuláši, v ktorom má psychiatrickú ambulanciu aj MUDr. Elena Poloncová, stála Tatjana Šdlová s transparentom, na ktorom bolo uvedené, že "MUDr. Poloncová je mafián, indivíduum" a aj iné presne nezistené údaje, a následne dňa 20. 5. 2011 v čase okolo 09.00 hod pred budovou Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, stála Tatjana Šidlová opäť s transparentom, na ktorom bolo uvedené: "MUDr. Poloncová - amorálne indivíduum - kto jej dal znalcovskú doložku? Vykradla mi zdravotnú dokumentáciu, aby mohla napísať  na mňa pre súd v Žiline posudok v prospech "bielych golierov", ktoré ma podviedli a snažia sa zo mňa robiť blázna cez ňu! Trestné oznámenie tu - v LM zrejme blokujú takí, ako je ona sama! "Nahrávači" "bielych golierov". Fuj! Mafia!", pričom verejne oznámila nepravdivé údaje čím poškodila MUDr. Elenu Poloncovú, nar. 13. 03. 1957 z Lipt. Mikuláša.

Svoj návrh odôvodňujem na základe znaleckého posudku vypracovaného MUDr. Elenou Poloncovou, v ktorom je uvedené, že Tatjana Šidlová bola viac krát v minulosti hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem iného bolo zistené, že trpí Paranoidnou poruchou osobnosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné vyšetriť duševný stav obvinenej.
Vyšetrovateľ PZ npor. PhDr. Juraj Urbanovič"


Je zaujímavé, že aj napriek tomu, že svedkovia Poloncovej - podľa vlastných výpovedí  z dňa 11. 4. 2012 a 30. 4. 2012 pred vyšetrovateľom - vôbec nečítali, nevenovali obsahu pozornosť,  či nevideli ma na Starohorskej v uvedený deň (kde som skutočne ani nestála) a s textom, ktorý v návrhu spomína vyšetrovateľ, tento pôvodný výmysel Poloncovej, ktorý uviedla v trestnom oznámení na mňa,  vyšetrovateľ bezvýhradne akceptuje.

Na koho prospech? No predsa Poloncovej! A to bez akýchkoľvek pochybností, keďže "pani doktorka je Niekto"!

Dňa 17. 4. 2012 na ORPZ - OKP v LM pod č. 1Tp/303/2012 odoslal OS v LM - s dátumom 13. 4. 2012 - JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie nasledujúcu písomnosť:

"Okresný súd Liptovský Mikuláš sudkyňou pre prípravné konanie JUDr. Katarínou Podhorcovou dňa 13. 4. 2012 v Liptovskom Mikuláši podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku vydáva
príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej, nar. 1. 6. 1946,

trvale bytom Bratislava - Dúbravka, prechodne bytom Dúbrava 275, okres Liptovský Mikuláš, stíhanej uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ, odbor kriminálnej polície, Liptovský Mikuláš, ČVS: ORP-295/OVK-LM-2011, zo dňa 21. 7. 2011, pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš,odboru kriminálnej polície, podal dňa 13. 4. 2012 na Okresný súd Liptovský Mikuláš návrh na vydanie písomného príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku. Svoj návrh odôvodnil tým, že zo znaleckého posudku MUDr. Eleny Poloncovej vyplýva, že obvinená Tatjana Šidlová bola viackrát v minulosti hospotalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem toho bolo zistené, že trpí paranoidnou poruchou osobnosti.
Súd po preštudovaní vyšetrovacieho spisu dospel k záveru, že návrh vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej polície, je dôvodný. Zo správy o povesti zo dňa 24. 1. 2012 z obce Dúbrava mal súd preukázané, že obvinená má výrazne odlišné správanie od ostatných občanov. Podľa vyjadrenia starostu obce svoje okolie neustále obviňuje na základe jej hypotetických myšlienok, osočuje iných, neakceptuje názory iných, uvádza, že ju prenasledujú komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, bola svedkom Duckého vraždy. Spôsob správania menovanú dostalo v obci do absolútnej spoločenskej izolácie .
Vychádzajúc z obsahu znaleckého posudku znalkyne MUDr. Eleny Poloncovej, ktorý je súčasťou spisu ako listinný dôkaz, mal súd preukázané, že osobnostné črty obvinenej nasvedčujú pre Paranoidnú poruchu osobnosti, t. j. trvale, hlboko zakorenené vzorce správania, ktoré sa prejavujú už od obdobia dospievania, vedú k problémom v sociálnej i pracovnej sfére. Má sklon k paranoidnému vnímaniu, uvedomovaniu si a interpretovaniu zážitkov. Jej afektivita je nestála, so sklonom k emočne riadeným reakciám, negatívnemu hodnoteniu okolia, zníženej schopnosti empatie. V minulosti trpela adaptačnou poruchou s prevládajúcimi poruchami emotivity. Liečená bola antidepresívami. Z osobnej anamnézy obvinenej vyplýva, že v minulosti sa pokúsila o samovraždu. Viackrát bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení.
Vzhľadom k doposiaľ zisteným okolnostiam, ktoré sa týkajú zdravotného -  psychického stavu a   správania obvinenej, vznikli pochybnosti o jej spôsobilosti rozpoznať protiprávnosť činu alebo ovládať svoje konanie, súd nariadil vyšetrenie jej duševného stavu v súlade s ust. § 148 ods. 1, 2 Trestného poriadku, rešpektujúc i čl. 17 ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na základe písomného príkazu súdu.
V Liptovskom Mikuláši dňa 13. 4. 2012
JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie"


Každý, kto ma dobre pozná, nepochybne vo chvíli si uvedomí, koľko lží a výmyslov je obsiahnuté v odôvodnení súdu, ktoré sa odvoláva na správu o mojej povesti, ktorú vyprodukoval starosta obce Janičina.

Ak by jeho tvrdenia zodpovedali skutočnosti, tak by mi v nejednom prípade nedali orgány za pravdu.

Ak by ma celá obec nenávidela, ako sa snaží nahovárať polícii a súdu , isto by mi nejaká milá neznáma osoba pred 4 dňami neprehodila za bráničku na dome igelitovú tašku s vecami pre psíkov. Ďakujem za prejavenú podporu. Viem, že mala možnosť veci dať komukoľvek inému, pretože psíkov je v dedine dosť.

Svinstvá na moju adresu všetci zúčastnení mohli vyprodukovať len preto, že mi boli zatajované písomnosti - tie, ktoré neboli založené do spisu.

Nezákonnosť vidím aj v tom, že podľa môjho názoru krok vyšetrovateľa bol v rozpore so zákonom  - už na začiatku som žiadala o vypočutie Janičinu, pričom tento bol vypočutý až 30. 4. 2012!
Teda po zneužití jeho ohováračiek súdom a vyšetrovateľom.
Bola mi odňatá možnosť včas zabrániť tomuto svinstvu, pretože Janičinova správa v spise v období, kedy som doň nazerala, nebola.
Bolo mi odňaté právo vyjadriť sa k jeho ohováračkám a písomnosťami podporiť svoje tvrdenia.
Bolo mi odňaté právo navrhnúť svedkov z obce, ktorí by mohli vypovedať v môj prospech, ktorí majú ku mne a ja k nim kladný vzťah!

Všetko toto bolo potrebné preto, aby som bola pod hrozbou dotlačená policajným orgánom na vyšetrenie k znalcom z odboru psychiatrie, ktorí im všetkým pôjdu po ruke!

Tieto moje tvrdenia sú pre nich - samozrejme - dôkazom o mojom paranoidnom založení a poruche osobnosti!


V uznesení policajného vyšetrovateľa Urbanoviča, ktorým priberá znalcov MUDr. Kosorínskeho a MUDr. Stankoviča v odôvodnení  opäť figurujú totožné  lži o tom, čo bolo napísané na plagáte, ktorý som mala  mať u seba, keď som podľa výmyslov svedkov mala stáť 19. 5. 2012 na Starohorského ulici v LM!


A takíto sa ešte odvolávajú na Ústavu Slovenskej republiky!!!!


utorok 1. mája 2012

Moje pátranie po znalcoch určených vyšetrovateľom z LM

Aby som podporila tvrdenia o mojej paranoi, rozhodla som sa trošku ponoriť do súvislostí a zakonšpirovať si.

V spise ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011 som nenašla žiadny návrh určený OS Liptovský Mikuláš, aby vydal príkaz na moje psychiatrické vyšetrenie. Ani ďalšie písomnosti vyšetrovateľa, ktoré by naznačovali, čo na mňa chystajú.


Zato som ho našla v spise súdu 1 Tp 303/2012. Návrh bol datovaný 12. 4. 2012 - teda hneď nasledujúci deň po výsluchu Poloncovej a svedkov  Čupkovej, Kotianovej a Šlepeckého.
Súdu bol doručený 13. 4. 2012. Ešte v rovnaký deň vydala sudkyňa rohodnutie - príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej. Pečiatka policajného orgánu o jeho prijatí je slabo čitateľná - zdá sa, že 12., alebo 17. 4. 2012.

Dňa 23. 4. 2012 som bola nahliadnuť do spisu, a nenašla som v ňom ani len náznak, že by sa niečo dialo: žiadosť OS Žilina o zápisnice a rozhodnutie v inej veci, výzvu orgánu na podanie správy o mojej osobe adresovanú Janičinovi ako starostovi obce v spise neboli. Rovnako písomnosti z 12. 4. 2012, ako ani príkaz súdu v LM.

Na 30. 4. 2012 som bola pozvaná na účasť na výsluchu Janičinu , ktorý meškal, a tak ma dlhšom čakaní zavolal vyšetrovateľ, že môžem nahliadnuť do spisu. Predtým  ma však prinútil prevziať doručenku s uznesením o mojom vyšetrení psychiatrami v Martine a v Žiline.

Uznesenie v spise založené v kópii nebolo. Podľa vyšetrovateľa sa do spisu nezakladajú administratívne písomnosti.


Napadlo mi 1. mája 2012 vyhľadať adresy psychiatrov. Zastihla som len MUDr. Stankoviča v liečebni v Sučanoch, ktorý mi oznámil, že uznesenie vyšetrovateľa dostal a mňa predvoláva na 11. mája 2012.

Za pozornosť stojí, že mne ešte ani nebolo doručené uznesenie, už ho mal v rukách MUDr. Stankovič!

2. mája 2012 som telefonicky znova vyhľadala MUDr. Kosorínskeho, od ktorého som zistila, že si nespomína, že by mu uznesenie doručené bolo, musel by sa pozrieť.

Ďalšie otázky si môžu čitatelia položiť sami