sobota 19. mája 2012

Nepredali Ch. dobrovoľne, budú "jednoducho pozemkovo upravení"

Kto "umí, umí". Bezbranná obeť len bezradne "čumí".


Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94 a Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto, Ul. Litovelská 607  písomnosťou bez dátumu, bez spisového čísla s podpisom Ing. Peter Smieško, odd. výstavby a územného rozvoje MsÚ Kysucké Nové Mesto pozvali na 9. 12. 2011 občanov na verejné zhromaždenie za účelom vypracovania projektu JPPÚ v k. ú. Kysucké Nové Mesto lokalita "Dubská cesta".
Písomnosť sa odvoláva na žiadosť Mesta KNM o nariadenie JPPÚ podanej na Pozemkovom úrade v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto zo dňa 12. 10. 2010 vedeného pod č. j. 2010/00042-003 v zmysle zákona č. 330/1991 Zb.

Z písomnosti adresovanej účastníkom pozemkových úprav z 2. 5. 2012 sú  zrejmé nasledujúce skutočnosti.

1. Každému účastníkovi bolo pridelené osobné číslo. Na základe výšky  výmery mu vyčíslili, koľko je povinný zaplatiť na úhradu nákladov pozemkových úprav na účet združenia 117 143 4000/1111. Úhradu má vykonať bez zbytočného odkladu.

2. 16. 3. 2012 sa konalo valné zhromaždenie účastníkov JPU, ktoré je podľa §-u 5 ods. 5 písm. o)a § -u 24 ods. 9 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, potvrdenia Obvodného pozemkového úradu v Čadci č. j. 09/2012/KNM/JPÚ/DC zo 17. 4. 2012 evidované v registri združení - reg. č. 09/2012.

3. Bolo zvolené predstavenstvo:

-- Ing. Peter Smieško za vlastníka Mesto KNM,

-- Ing. Juraj Akantis, SPF RO Žilina

-- Ing. Miloš Šplhák, INA Kysuce

-- Frančeková Zuzana, Žilina

-- JUDr. Milan Chovanec, Žilina, V. Tvrdého 17
    (členstvo v predstavenstve je bez nároku na odmenu)

 (Sami "správni" ľudia!)

4. Bola schválená zmluva o dielo s vykonávateľom pozemkových úprav - Geokancelária s. r. o. zast. Ing. Radoslavom Káčeríkom s určenou cenou vo výške 0,85 E/m2.

5. Bola schválená výška príspevku člena na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s vykonávaním JPU vo výške 0,05 E/m2.


"Vykonanie JPU je výhodné a prospešné pre každého účastníka, pretože namiesto podielov v úzkych pozemkoch registra "E" získa za zákonom stanovených podmienok každý účastník samostatnú nehnuteľnosť v registri "C" s vlastným prístupom na verejné komunikácie, ktoré sa v JPU vytvoria."

Nikto nepochybuje po skúsenostiach už viac ako dvadsaťročných, čo sa za touto organizovanou akciou pod hlavičkou zákona skrýva, a nikto nepochybuje, akú protihodnotu za to "upravovaní" dostanú. 

Veď ani ROEP neslúžil inému, len aby zmenou vytýčenia smerovania pôvodných parciel  rozkúskovali  pôvodným vlastníkom ich ucelené parcely - s jediným cieľom: neskôr, po poskupovaní väčšiny takejto pôdy potom tých, ktorí odolávali nátlaku, zákonnou cestou prinútiť k odpredaju, alebo prijatiu nekvalitnej a nevyužiteľnej pôdy ako náhrady.

Istá pani A. Ch.osobne z toho bude určite profitovať najviac. V jej mene už v minulosti boli odosielané ponuky na "vysporiadanie podielového spoluvlastníctva" odkúpením spoluvlastníckych podielov tých, ktorí stoja "v ceste" zbohatlíckym chúťkam..
V tejto konkrétnej  lokalite má v súčasnosti uvedenú výmeru 12 365,20 m2.
V pätách tejto panej kráča Ing. Ľ. Š. z KNM - s 9675,00 m2.

INA Kysuce má 4 764,01 m2 - určite sa ujde niečo aj im.

Mesto KNM so svojimi 22 850,44 m2  sa už v minulosti obohatilo bezprecedentným zabratím pôdy  bez náhrady v údajnom vyššom záujme  podľa pracovníčky katastra  Škoríkovej aj  na našej rodine.  Takže medzi "jednoducho upravovanými" nefigurujeme.

Kam sa hrabe Slovenská republika na nich so svojimi 146 m2 v správe SPF! Skúste si tipnúť, kto ich "za babku" dostane!


A ešte niekoľko citácií z oznámenia:


1."Skorá úhrada príspevku urýchli vykonanie úprav tak, aby mohli byť vykonané bez zbytočných prieťahov."

Niekto sa už nevie dočkať, aby mohol začať kšeftovať s parcelami!

2. "Prosíme Vás o zodpovedný prístup. Akákoľvek ďalšia korešpondencia len zbytočne zvyšuje naše spoločné náklady. Po skončení JPU obdrží každý účastník podrobné vyúčtovanie hospodárenia."

Prečo tie náklady neznášajú tí, ktorí majú najväčší záujem na scelení pozemkov , tí, ktorí majú množstvo peňazí na to, aby vykupovali a nadobúdali najrôznejšími spôsobmi cudzie vlastníctvo?

3. "Poteší nás, ak v záujme  úspory nákladov pri budúcej korešpondencii ako aj v záujme operatívneho riešenia potrebných otázok nám oznámite poštou alebo na email chovanec(at)laurin.sk svoj telefonický a emailový kontakt."

Rozumieť treba: ak chcete predať, mám záujem? Lebo: "Počas procesu pozemkových úprav môžete so svojím vlastníctvom disponovať bez obmedzenia.

4 ."V prípade potreby zodpovedať prípadné otázky neváhajte sa obrátiť na ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo pracovníka Obvodného pozemkového úradu - Ing. Ivana Kocúra."

Kladiem otázku: Nebude zaregistrované ako pobočka tohoto združenia  tipovacie združenie, v ktorom by sme mohli tipovať, kto zo "žralokov" z celých týchto úprav "trhne" najviac? Komu sa podarí ešte pred konečnou úpravou povykupovať - za najnižšie ceny najväčšie množstvo pôdy? Od tých, ktorí sú nútení nedobrovoľne vstúpiť do "upravovacieho" združenia a ešte financovať  záujmy nenásytných jednotlivcov??