pondelok 7. mája 2012

Tak sa na to, vážení, pozrite! Toto sú dôvody, ktoré spojení všemohúci uvádzajú na podporu svojich tvrdení a odôvodnení o nutnosti vyšetriť u psychiatrov znalcov duševný stav obvinenej Tatjany Šidlovej

Dňa 12. 4. 2012 adresoval OS Žilina vyšetrovateľ PZ v LM npor. PhDr. Juraj Urbanovič Žiadosť o zaslanie dokumentov k ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011.

"Týmto Vás žiadam na základe pokynu okresného prokurátora o zaslanie právoplatného rozhodnutia týkajúceho sa prejednávanej veci pod 4C 158/2005-454, taktiež aj zápisnice s výpoveďami Tatjany Šidlovej a MUDr. Eleny Poloncovej, znalecký posudok pod číslom 1/2011 týkajúcej sa danej veci, ktorý vypracovala MUDr. Elena Poloncová. V prípade, že v danej veci bol vypracovaný kontrolný znalecký posudok, žiadam aj tento zaslať spolu s ostatnými písomnosťami."


K tomuto uvádzam, že znalecký posudok i s mojimi námietkami k nemu v tomto spise je pripojený na moju žiadosť k spisu, ktorý sa týka môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorým sa polícia nezaoberala tak dôkladne, ako údajným mojím ohováraním menovanej.

Ďalej uvádzam, že návrh na zaobstaranie zápisnice z výsluchu znalkyne Poloncovej zo dňa 1. 7. 2011 som ako dôkaz navrhla zaobstarať vo svoj prospech - písomne! - ja, pretože obsahuje rozhodnutie súdu o vykonaní kontrolného znaleckého posudku.

Moja otázka: Vyšetrovateľ môže dôkazy zaobstarávať len na návrh a so súhlasom prokurátora?

V spise orgánu som nenašla žiadnu žiadosť, ani inú písomnosť vyšetrovateľa, ktorou by sa v tejto veci obracal na prokurátora.


Dňa 12. 4. 2012  adresoval vyšetrovateľ Urbanovič Okresnému súdu, Tomášikova 5, Liptovský Mikuláš "Obv. Tatjana Šidlová - návrh na vyšetrenie duševného stavu":

"V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného
Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946, trv. bytom Bratislava - Dúbravka, prech. bytom Dúbrava 275, okr. L. Mikuláš
a navrhujem , aby sudca pre prípravné konanie vydal písomný príkaz na vyšetrenie jeho duševného stavu podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku.

Proti obvinenej bolo vznesené obvinenie za prečin Ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustila tým, že dňa 19. 5. 2011 v popoludňajších hodinách pred budovou zdravotníckeho zariadenia na ul. Starohorského 14 v Liptovskom Mikuláši, v ktorom má psychiatrickú ambulanciu aj MUDr. Elena Poloncová, stála Tatjana Šdlová s transparentom, na ktorom bolo uvedené, že "MUDr. Poloncová je mafián, indivíduum" a aj iné presne nezistené údaje, a následne dňa 20. 5. 2011 v čase okolo 09.00 hod pred budovou Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, stála Tatjana Šidlová opäť s transparentom, na ktorom bolo uvedené: "MUDr. Poloncová - amorálne indivíduum - kto jej dal znalcovskú doložku? Vykradla mi zdravotnú dokumentáciu, aby mohla napísať  na mňa pre súd v Žiline posudok v prospech "bielych golierov", ktoré ma podviedli a snažia sa zo mňa robiť blázna cez ňu! Trestné oznámenie tu - v LM zrejme blokujú takí, ako je ona sama! "Nahrávači" "bielych golierov". Fuj! Mafia!", pričom verejne oznámila nepravdivé údaje čím poškodila MUDr. Elenu Poloncovú, nar. 13. 03. 1957 z Lipt. Mikuláša.

Svoj návrh odôvodňujem na základe znaleckého posudku vypracovaného MUDr. Elenou Poloncovou, v ktorom je uvedené, že Tatjana Šidlová bola viac krát v minulosti hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem iného bolo zistené, že trpí Paranoidnou poruchou osobnosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné vyšetriť duševný stav obvinenej.
Vyšetrovateľ PZ npor. PhDr. Juraj Urbanovič"


Je zaujímavé, že aj napriek tomu, že svedkovia Poloncovej - podľa vlastných výpovedí  z dňa 11. 4. 2012 a 30. 4. 2012 pred vyšetrovateľom - vôbec nečítali, nevenovali obsahu pozornosť,  či nevideli ma na Starohorskej v uvedený deň (kde som skutočne ani nestála) a s textom, ktorý v návrhu spomína vyšetrovateľ, tento pôvodný výmysel Poloncovej, ktorý uviedla v trestnom oznámení na mňa,  vyšetrovateľ bezvýhradne akceptuje.

Na koho prospech? No predsa Poloncovej! A to bez akýchkoľvek pochybností, keďže "pani doktorka je Niekto"!

Dňa 17. 4. 2012 na ORPZ - OKP v LM pod č. 1Tp/303/2012 odoslal OS v LM - s dátumom 13. 4. 2012 - JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie nasledujúcu písomnosť:

"Okresný súd Liptovský Mikuláš sudkyňou pre prípravné konanie JUDr. Katarínou Podhorcovou dňa 13. 4. 2012 v Liptovskom Mikuláši podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku vydáva
príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej, nar. 1. 6. 1946,

trvale bytom Bratislava - Dúbravka, prechodne bytom Dúbrava 275, okres Liptovský Mikuláš, stíhanej uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ, odbor kriminálnej polície, Liptovský Mikuláš, ČVS: ORP-295/OVK-LM-2011, zo dňa 21. 7. 2011, pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš,odboru kriminálnej polície, podal dňa 13. 4. 2012 na Okresný súd Liptovský Mikuláš návrh na vydanie písomného príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku. Svoj návrh odôvodnil tým, že zo znaleckého posudku MUDr. Eleny Poloncovej vyplýva, že obvinená Tatjana Šidlová bola viackrát v minulosti hospotalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem toho bolo zistené, že trpí paranoidnou poruchou osobnosti.
Súd po preštudovaní vyšetrovacieho spisu dospel k záveru, že návrh vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej polície, je dôvodný. Zo správy o povesti zo dňa 24. 1. 2012 z obce Dúbrava mal súd preukázané, že obvinená má výrazne odlišné správanie od ostatných občanov. Podľa vyjadrenia starostu obce svoje okolie neustále obviňuje na základe jej hypotetických myšlienok, osočuje iných, neakceptuje názory iných, uvádza, že ju prenasledujú komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, bola svedkom Duckého vraždy. Spôsob správania menovanú dostalo v obci do absolútnej spoločenskej izolácie .
Vychádzajúc z obsahu znaleckého posudku znalkyne MUDr. Eleny Poloncovej, ktorý je súčasťou spisu ako listinný dôkaz, mal súd preukázané, že osobnostné črty obvinenej nasvedčujú pre Paranoidnú poruchu osobnosti, t. j. trvale, hlboko zakorenené vzorce správania, ktoré sa prejavujú už od obdobia dospievania, vedú k problémom v sociálnej i pracovnej sfére. Má sklon k paranoidnému vnímaniu, uvedomovaniu si a interpretovaniu zážitkov. Jej afektivita je nestála, so sklonom k emočne riadeným reakciám, negatívnemu hodnoteniu okolia, zníženej schopnosti empatie. V minulosti trpela adaptačnou poruchou s prevládajúcimi poruchami emotivity. Liečená bola antidepresívami. Z osobnej anamnézy obvinenej vyplýva, že v minulosti sa pokúsila o samovraždu. Viackrát bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení.
Vzhľadom k doposiaľ zisteným okolnostiam, ktoré sa týkajú zdravotného -  psychického stavu a   správania obvinenej, vznikli pochybnosti o jej spôsobilosti rozpoznať protiprávnosť činu alebo ovládať svoje konanie, súd nariadil vyšetrenie jej duševného stavu v súlade s ust. § 148 ods. 1, 2 Trestného poriadku, rešpektujúc i čl. 17 ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na základe písomného príkazu súdu.
V Liptovskom Mikuláši dňa 13. 4. 2012
JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie"


Každý, kto ma dobre pozná, nepochybne vo chvíli si uvedomí, koľko lží a výmyslov je obsiahnuté v odôvodnení súdu, ktoré sa odvoláva na správu o mojej povesti, ktorú vyprodukoval starosta obce Janičina.

Ak by jeho tvrdenia zodpovedali skutočnosti, tak by mi v nejednom prípade nedali orgány za pravdu.

Ak by ma celá obec nenávidela, ako sa snaží nahovárať polícii a súdu , isto by mi nejaká milá neznáma osoba pred 4 dňami neprehodila za bráničku na dome igelitovú tašku s vecami pre psíkov. Ďakujem za prejavenú podporu. Viem, že mala možnosť veci dať komukoľvek inému, pretože psíkov je v dedine dosť.

Svinstvá na moju adresu všetci zúčastnení mohli vyprodukovať len preto, že mi boli zatajované písomnosti - tie, ktoré neboli založené do spisu.

Nezákonnosť vidím aj v tom, že podľa môjho názoru krok vyšetrovateľa bol v rozpore so zákonom  - už na začiatku som žiadala o vypočutie Janičinu, pričom tento bol vypočutý až 30. 4. 2012!
Teda po zneužití jeho ohováračiek súdom a vyšetrovateľom.
Bola mi odňatá možnosť včas zabrániť tomuto svinstvu, pretože Janičinova správa v spise v období, kedy som doň nazerala, nebola.
Bolo mi odňaté právo vyjadriť sa k jeho ohováračkám a písomnosťami podporiť svoje tvrdenia.
Bolo mi odňaté právo navrhnúť svedkov z obce, ktorí by mohli vypovedať v môj prospech, ktorí majú ku mne a ja k nim kladný vzťah!

Všetko toto bolo potrebné preto, aby som bola pod hrozbou dotlačená policajným orgánom na vyšetrenie k znalcom z odboru psychiatrie, ktorí im všetkým pôjdu po ruke!

Tieto moje tvrdenia sú pre nich - samozrejme - dôkazom o mojom paranoidnom založení a poruche osobnosti!


V uznesení policajného vyšetrovateľa Urbanoviča, ktorým priberá znalcov MUDr. Kosorínskeho a MUDr. Stankoviča v odôvodnení  opäť figurujú totožné  lži o tom, čo bolo napísané na plagáte, ktorý som mala  mať u seba, keď som podľa výmyslov svedkov mala stáť 19. 5. 2012 na Starohorského ulici v LM!


A takíto sa ešte odvolávajú na Ústavu Slovenskej republiky!!!!