štvrtok 22. marca 2012

Čo to na Slovenskom pozemkovom fonde taja?

Na moju opakovanú žiadosť o informáciu v súvislosti so žiadosťou manželov Chovancových z K N M, ktorú S P F dostal a je datovaná 31. 1. 2011 som znova požiadala o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.

Prvé dve odpovede, ktoré sú podpísané generálnou riaditeľkou S P F  Ing. E. Šimkovou, nominantkou  strany MOST - Híd , zahmlievajú skutočnosť. V jednom rozhodnutí sú uvedené konkrétne skutočnosti, vrátane vyjadrenia, že S P F žiadosť o odpredanie podielov neznámych vlastníkov eviduje, v druhom už píše, že o podiely neznámych vlastníkov nejde.

A keďže  S P F nemá súhlas dotknutých, tak mi nemôže vydať informáciu, či o uvedené žiadali.

Posledná odpoveď  S P F, datovaná 15. 3. 2012, vybavuje JUDr. Gabriela Raganová, podpísaná riaditeľkou právneho odboru JUDr. Vierou Pažickou, v ktorej mi  S P F oznamuje zastavenie konania o sprístupnení informácie, obsahuje aj toto:

" - Slovenský pozemkový fond nevydal vyjadrenia ani stanoviská vo veci odkúpenia alebo predaja podielov neznámych vlastníkov zapísaných na L V č. 4669 a na L V č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, uplatnených JUDr. Milanom Chovancom a Alenou Chovancovou od vydania Rozhodnutia č. DE/2011/046574-201 zo dňa 08. 11. 2011, konštatujeme, že skutkový stav sa nezmenil."

Už od podania prvej žiadosti boli evidentné snahy  S P F  zbaviť sa ma spôsobom, ktorý odporoval zákonnému postupu. Toto potvrdzuje korešpondencia, ktorú mi odoslali. 

Určite nik neverí, že by si orgán nesplnil povinnosť a na žiadosť neodpovedal, nevydal nejaké rozhodnutie, či stanovisko k žiadosti menovaných osôb.

Koho podiely  menovaným teda  S P F odpredal, či neodpredal? Mesta K N M ? Alebo podiely z vlastníctva S R ?

V tom prípade, ak nešlo o podiely neznámych osôb, bol by asi už na začiatku  odpovedal, že takú žiadosť neeviduje a nebol by sa odvolával na odopretie podania informácie preto, že nedostal súhlas dotknutých osôb!

 Mne z toho vychádza, že buď

a) vedome zavádzajú,

alebo

b) ide podiely z vlastníctva  SR,
alebo

c) ?

No, hádam sa spoluvlastníci  raz pravdy dopátrajú.

pondelok 19. marca 2012

Kysuckonovomestskí urbárnici sa konečne zobudili? Triezve slovo tým na slovo súcim.

Dňa 17. 3. 2012 sa konalo valné zhromaždenie kysuckonovomestského urbárskeho pozemkového spoločenstva.

Po výmene vedenia sa na jeho čelo postavil riadne zvolený Marian Antecký, ktorý dokázal s podporou a prispením ostatných aktívnych  členov výboru vykonať množstvo práce.

Predpokladám, že nikto  nebude popierať mnou napísané slová, pretože každý dostal na svoju adresu podrobnú správu o činnosti výboru od momentu prevzatia poverenia  - t. j. riadneho zvolenia spolupodielnikmi na vedenie spoločenstva v ďalšom období.

V minulosti bolo všetko zahmlievané, nik sa  nič konkrétneho  nedozvedal, informácie mali vždy nejasný a vyhýbavý charakter,  a vyúčtovávané odmeny, ktoré si priznávalo  bývalé vedenie nenasvedčovali tomu, že by sa  bolo angažovalo v záujme a  v prospech všetkých  toľké hodiny,  ktoré si nechalo zaplatiť.

Výborne bol premyslený spôsob registrácie vlastníkov a ich  splnomocnencov, ktorý bol napojený na spôsob hlasovania s bezprostredným premietaním výsledkov  každého  hlasovania na plátno pred účastníkmi.

V tomto smere je akékoľvek spochybňovanie priebehu zhromaždenia "opozíciou" asi neopodstatnené.

V budúcnosti sa  musí vedenie valného zhromaždenia vyvarovať  takých opomenutí, ako  bolo neprednesenie výzvy, či sú z radov prítomných nejaké  ďalšie návrhy na doplnenie členov do komisií . Zbytočne sa diskusiou k tejto veci a hlasovaním o nej predĺžilo konanie zhromaždenia. Naviac, ak v podstate pri systéme, akým prebiehalo hlasovanie a všetko s ním súvisiace umožňovalo okamžitú priamu a verejnú vizuálnu kontrolu každou prítomnou osobou jednotlivo.

Samozrejme,  priebeh valného zhromaždenia sa snažili negatívne ovplyvňovať zavádzajúcimi diskusnými príspevkami tí, ktorí mali a stále majú záujem dostať moc do svojich rúk a pokračovať v tom, čo robili donedávna - v obohacovaní sa úkor prevažnej väčšiny spoluvlastníkov.
Neprehľadnosť vo vedení agendy, pochybné dodatky ku zmluvám, resp. ich absencia, neporiadok v evidencii vlastníkov, nevyplácanie podielov osobám, ktoré nárok na to mali a celkový chaos neslúžili na nič iné, len aby  niekoľko úzko zainteresovaných z tejto neprehľadnej situácie mohlo výhodne ťažiť a malo z toho osobný prospech.

Pokusy "nastoliť" Radu vlastníkov - teda samozvancov, ktorí by paralelne pôsobili s riadne zvoleným súčasným výborom, našťastie ľudia prehliadli a otvorene proti týmto snahám vystúpili. Uvedomili si, kam vlastne smerujú ich požiadavky na právomoci, ktoré by im malo zhromaždenie odhlasovať a udeliť.

Rýchle zistili, že by šikovnými trikmi advokátov v pozadí čoskoro majetok urbárnikov skončil  na LV oných členov Rady vlastníkov, ktorá zastupuje len svoje vlastné záujmy - a tými je  získať z majetku urbárskeho spoločenstva  čo najviac pre seba, ovládnuť ho a zlikvidovať každého malého spolupodielnika vyplatením neadekvátnej  nanútenej sumy - podaním na súd, z titulu väčšinových spoluvlastníkov!!!

Každý člen spoločenstva by si mal toto uvedomiť a nepodliehať tlakom na pokútny odpredaj svojho podielu osobám, ktorých ciele dobre poznajú - rovnako, ako výšku ich konta. Tá totiž nič neznamená, pretože za predaj dostanú neprimerane nízke ceny - inak by dotyční totiž  nemohli bohatnúť!

Zopakoval sa neopodstatnený  útok pre údajné nezákonné darovanie podielu  na súčasného predsedu spoločenstva a tvrdenia, že nebol členom spoločenstva v období, kedy bol zvolený,  mali znova vyvolať v zúčastnených pochybnosti o legitimite súčasného výboru, a najmä  o osobe predsedu.

Prevažná väčšina zúčastnených - na vlastné šťastie - pochopila  o čo ide tým, ktorí vystupovali ako opozícia s podobnými invektívami a pripomienkami.

Každý  vlastník totiž dostal domov  na svoju adresu podrobnú správu a ďalšie písomnosti, aby bol o všetkom informovaný ešte pred konaním valného zhromaždenia. Mal teda možnosť si situáciu premyslieť a porovnať s minulosťou.

Prostredníctvom hlasovacieho zariadenia mohol vyjadriť svoju vôľu: áno, nie, či nehlasovať vôbec. 

A ľudia sa vyjadrili - vyjadrili svoj súhlas so súčasným vedením spoločenstva, s jeho konaním a postupmi pri snahách o nápravu  škôd spôsobených  činnosťou bývalého výboru - najmä jeho vedenia, a plánmi do ďalšieho obdobia, pretože o vlastníctvo sa treba aj starať - zveľaďovať ho, ošetrovať proti škodcom, vysádzať náhradu za vyrúbané stromy, chrániť pred zlodejmi.
Nedali sa odradiť ani "opozíciou" - jej reprezentantmi naznačenými "vidinami"  prehratých súdnych sporov , ktoré zaplatíme všetci (!). Pochopili, že majú jediný cieľ - zabrániť vyšetreniu nezákonností spôsobené na vrub vlastníkov minulým vedením.

Tieto nenápadné upozornenia zároveň naznačujú, že pod vedením takých zdatných advokátov, akí sa angažujú v tomto urbárskom spoločenstve v záujme "opozície" snažiacej sa uchvátiť moc do svojich rúk, bude opäť na súdoch uplatňované právo korumpujúcich  kysuckých "gorilích" zoskupení.

Myslím, že by sa mal každý rozumne a nezaujato uvažujúci  člen poďakovať novému vedeniu, ktoré vynaložilo a vynakladá nesmierne úsilie a množstvo osobnej iniciatívy pri rozväzovaní  uzlov sietí, ktoré sú omotané okolo minulého  pochybného hospodárenia  spoločenstva. Robia to aj vo Vašom záujme, vážení menšinoví spolupodielnici!!!

Predpokladám, že ste sa presvedčili o nezištnosti  aktívnych členov výboru a verím, že v budúcnosti sa postavíte na správnu stranu svojou voľbou v prospech toho, čo  Vám budú navrhovať, pretože to budú navrhovať v súlade so svojím najlepším svedomím - keďže každý z nich je aj  jedným z Vás.

A verím, že im odpustíte aj prípadné omyly, ktorých sa nedopúšťajú úmyselne, a nezanevriete na nich ani pre  prípadné prehry  v súdnych sporov  s tými, ktorí sa na nás priživovali - lebo veď sami denne počúvate o vysokej korupcii na slovenských súdoch a iných štátnych orgánoch, a sami  veľmi dobre viete koho má vo svojich radoch  kysuckonovomestské urbárske spoločenstvo.

Tak ako je to s tými notármi, ktorí bez mihnutia oka vydávajú "svojim" osvedčenia o vydržaní?!

Na SME.ONLINE s dátumom 18. 3. 2012 je článok "Notárka priklepla pôdu svojej matke", pod ktorým je uvedené meno redaktorky Veroniky Prušovej a redaktorov Matúša Buršíka a Moniky Tódovej.

Prevody v rozpore so zákonom, ktoré uskutočnila v článku spomínaná notárka Kuteničová, manželka bývalého prezidenta Notárskej komory  na svojich blízkych príbuzných a susedov, jednoznačne ukazujú na to, ako na Slovensku množstvo bezcharakterných indivíduí prišlo s výdatnou podporou  štát reprezentujúcich  všemohúcich  k rozsiahlym majetkom.

Ak sa podobné veci dejú/diali  v rodine, z ktorej člen je vedúcim činiteľom N K , nikto sa nemôže čudovať, že svinstvá notárov a notáriek sa vždy zametú/zamietli  pod koberec a občan  žiadnu možnosť na ochranu svojich oprávnených zákonom garantovaných práv nemá vzhľadom na stav polície, prokuratúry a súdnictva v SR.
(Podobne je to aj s "činnosťou" exekútorov a exekútoriek , z ktorých nejeden okradne občana aj o poplatok, aj o to, čo "mu" vymohol - a jasne mu dá najavo, aby viac nechodil otravovať, však pani V.?)

Takí, ktorí majú nedostatok charakteru, ale sú poriadne zažratí za majetkom, dali si osvedčiť vyhlásením o vydržaní  majetok  ako známych, tak neznámych vlastníkov a v nejednom prípade i tzv. mŕtvych duší,  a tak sa zmocnili bez vedomia a tušenia nielen poškodených, ale aj  svojho okolia, množstva pôdy a nehnuteľností.

O pozadí nekalého nadobudnutia vlastníctva konkrétnou osobou však prinajmenšom vedeli tí, ktorí robili vklad do katastra, pretože prichádzajú so styku s listinami  a informáciami.
A dozvedeli sa o nich napokon občas aj poškodení - vždy vtedy, keď už prevodom nemohli zabrániť a pretože sily a peniaze na súdne konania nemajú, musia sa zmieriť s tým, že boli okradnutí.

O niektorých pochybných osvedčeniach o vydržaní mám k dispozícii informácie vo fotokópiách listín  aj sama - a týkajú sa nielen nášho vlastníctva a notárky z Turzovky, ale aj iných osôb a notárov pôsobiacich  v blízkosti Kysuckého Nového Mesta.


Zakrývanie podozrivých prevodov, ktoré mohol a nestihol S P F uskutočniť, minimalizovanie dosahu týchto podvodov na vrub spoločnosti i jednotlivcov, či dokonca ich popieranie len podporuje vedomie neohrozenosti chronických bezcharakterných indivíduí bažiacich po majetku a ženie ich stále vpred - k novým  pochybným prevodom, resp.podvodom.


Keď si návštevník mojej stránky pozrie príspevky publikované mnou už skôr, má možnosť presvedčiť sa, ako sa všetko nezákonné kryje  - ale iba do momentu, keď to niektorý z protivníkov potrebuje vytiahnuť proti inému ako zbraň.

Inak sa nič nedeje - kysucká mafia funguje bez ohrozenia ďalej a  nerušene vydáva osvedčenia  vyhlásení o vydržaní, aby sa nimi mohli legalizovať pochybným spôsobom a protizákonnými krokmi nadobudnuté (rozumej: neraz i ukradnuté) tisícky metrov štvorcových  pôdy, ktorá je predmetom špinavých následných prevodov a "kšeftov".

Do týchto dobre fungujúcich "transakcií" sú zapojení aj predstavitelia miest a obcí, ktorí sa za menší obnos radi vyjadria, že nemajú výhrady k vlastníctvu formou osvedčenia v prospech žiadateľa.

Dobre fungujúci priebeh podvodov v tejto oblasti zabezpečujú orgány činné v trestnom konaní, ktoré podania oznamovateľov odmietnu  ako nedôvodné, a tým pekne vyzametajú cestičku dotyčným "titulovaným" k ďalším podlostiam.

Možno sa budem opakovať , ale nedokážem pochopiť, podľa akého kľúča zverejňujú médiá podobné prípady, kým iné si nevšimnú!
Som presvedčená, že zverejnením podobných podvodov by sa včas dalo zabrániť mnohým zlodejstvám.

A teraz konkrétnejšie.

S P F  20. 10. 2011 sa vyjadril, že "isté" osoby mali 31. 1. 2011 podanú žiadosť s cieľom odkúpiť podiely neznámych vlastníkov v k. ú. v K N M.

Požadovanú informáciu odmietol vydať s odôvodnením, že nemá súhlas dotknutých osôb.

Medzitým policajný orgán v Čadci "nič nezistil", a ďalší policajný orgán v L M prispel k tomu, aby bola oznamovateľka  prejednávaná  za priestupok na návrh jedného z tých, ktorí boli v podaní spomenutí.  

Dňa 19. 5. 2011 bola spísaná notárska zápisnica u notára, podľa ktorej žiadal klient spísať osvedčenie vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Zák. č. 397/00 Z.z. 

Približne 40 osôb vymenovaných na tretej strane "prehlasuje" že nemá  výhrady k vlastníctvu vyššieuvedených podielov formou osvedčenia v prospech žiadateľa.
(Bude iste zaujímavé zisťovať u v zápisnici  vymenovaných osôb, či vôbec tušia o tom, že previedli nejaké podobné "obchody"  s osobou "spôsobilou k právnym úkonom".)

Podobné vyjadrenie poskytol aj Mestský úrad.

Ešte v ten deň bola doručená Správe katastra v K N M, ktorá zápis vykonala 21. 7. 2011.

Zjavne zaujatý a navrhovateľovi naklonený môj údajný priestupok prejednávajúci orgán  v L M zatiaľ  niekoľko mesiacov vynakladal aj za podpory ďalších kompetentných orgánov a osôb svoje osobné  úsilie na to, aby sa našiel dôvod na postih - v čom bola poškodená povesť a urazená osobnosť navrhovateľa.

Aby dotyčný, ktorého sa notárska zápisnica týka, mohol začať nerušene a  neohrozene užívať svoje majetky!


Na záver tohoto príspevku si dovoľujem poďakovať neznámym "darcom", ktorí mi posielajú fotokópie listín na podporu toho, čo zverejňovaním prípadov sledujem - zrejme pochopili, že ide aj o ochranu ich vlastného vlastníctva a práv!

piatok 16. marca 2012

Predsa len kšefty na SPF?

Na internetových stránkach Aktuálne.sk, i na sme.sk sa občania práve dozvedajú, ako sa podarilo zabrániť z iniciatívy prezidenta dosluhujúcej premiérke a nastupujúcemu premiérovi  uskutočneniu prevodov pozemkov, o  ktoré  sa na poslednú chvíľu snažili na SPF.

Nie je to tak dávno, čo som tento subjekt požiadala o informáciu práve v súvislosti s jedným diskutabilným prevodom, ktorý by mal poškodiť urbárske spoločenstvo v Kysuckom Novom Meste.

Nominantka strany Most-Híd, Ing. Eva Šimková ako generálna riaditeľka mi ju vlastnoručne podpísaným rozhodnutím odoprela dňa 20. 12. 2011 vydať, odvolávajúc sa na ochranu súkromia dotknutých osôb. Možno je generálna riaditeľka v celej veci nevinne - možno na ňu ktosi vyvíjal tlak.

Ako vidieť, na Slovensku sa dá pod takéto odôvodnenie schovať hocijaké nezákonné konanie "gorilích" zoskupení a takto im poskytnúť ochranu pred prípadným zákonným postihom.

Dňa 20. 10. 2011 mi však v rozhodnutí samotná generálna riaditeľka napísala, že "bolo zistené", že si JUDr. Milan Chovanec a Alena Chovancová podali 31. 1. 2011 žiadosť, aby im boli odpredané podiely neznámych vlastníkov z LV 8707 a 4669, ktoré sú vedené na správe katastra v Kysuckom Novom Meste a týkajú sa katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto. 

Prečo o dva mesiace neskôr túto informáciu poprela  v ďalšom rozhodnutí tak, že nie je pravdou, že ide o neznámych vlastníkov, ako uvádzam ja -  žiadateľka, nie je potrebné určite rozoberať.

Ak SPF spravuje vlastníctvo neznámych vlastníkov, tak ho má len spravovať, a nie s ním kšeftovať.

Ak išlo o odpredaj vlastníctva známych vlastníkov, tak kladiem otázku, či išlo o vlastníctvo Mesta K N M,   alebo SR.

A pýtam sa aj v mene ostatných reštituentov, kde sa vzala pôda v k. ú. Kysuckého Nového Mesta priamo, pretože mnohí žiadatelia  sú SPF "odbavení" odpoveďou, že v tomto k. ú. žiadna voľná pôda pre oprávnených reštituentov k dispozícii nie je - museli  by "K N M  natiahnuť"!

V súčasnosti bola  zrejme vhodná doba zastaviť tieto  snahy o urýchlené predaje , aby mohli podobným spôsobom nadobúdať pôdu tí, ktorí budú pri moci najbližšie štyri roky. Aby bolo čím odmeňovať verných.

Ochrana práv oprávnených spoluvlastníkov sa bude zase ignorovať odôvodnením nepodávania informácií ku konkrétnym - možno nezákonným  prevodom, pretože SPF nebude mať súhlas "dotknutých osôb".

Z jednoduchého dôvodu - aby sa poškodení nemohli domáhať zákonnou cestou nápravy nezákonného predaja  časti svojho podielového spoluvlastníctva tým, ktorí znova vymenili "stranícke tričko" prebehnúc na stranu víťaza posledných parlamentných volieb.

A občan bude zbytočne poukazovať na šafárenie - a nielen na  SPF. Opäť sa potvrdí, že Slovensko právnym štátom nie je - ako nám to neraz verejne oznamoval aj samotný nastávajúci premiér SR.

Na machinácie  "sa" poukáže až vtedy, keď to niekto bude potrebovať využiť vo svoj prospech - na likvidáciu svojho protivníka. Nie na prospech jednoduchého občana tohoto štátu.


nedeľa 11. marca 2012

Poďakovanie mojim voličom

Vážení priatelia,


ďakujem všetkým Vám, ktorí ste mi prejavili dôveru odovzdaním svojho voličského hlasu v parlamentných voľbách 10. marca 2012.

Tatjana Šidlová

piatok 2. marca 2012

Takto si štát vynucuje, aby občan porušoval zákon vo "verejnom záujme"

Skrývať sa za štát a verejný záujem sa na skorumpovanom Slovensku stalo módou a neoddeliteľnou súčasťou fungovania "trhového hospodárstva" v praxi. Prevažne v podobe "trhni" čo z koho môžeš ešte odtrhnúť a ošklbaní "nech si trhnú nohou".

Funguje to tu už minimálne 20 rokov. Vo verejnom záujme sa habe majetok jednotlivcom a tento právny akt sa nazýva vyvlastňovaním.

Chudák, ktorý vlastní nejaký kúsok pozemku, či pôdy, prípadne budovu má smolu, že mu jeho predkovia po sebe nejaké dedičstvo zanechali.

Nielen, že desaťročia minulý režim bezodplatne majetok našich predkov užíval a v nejednom prípade aj devastoval, ale zákonmi, ktorých autori patria do kategórie "goríl", i v súčasnosti cestou účelových zákonov oberá znova dedičov o znovu nadobudnuté vlastníctvo.

Vyvlastňovanie, či údajné vydržanie a podobné "inštitúty" sú najvhodnejším spôsobom, akým sa dopracovať k cudziemu majetku.
Spoločnosti, ktorých náplňou je podnikanie, a teda tvorba zisku pre seba, využívajú bezmocnosť jednoduchých ľudí.

Je krátko pred voľbami, a tak treba rýchle ešte povyvlastňovať tých, ktorí odmietli podpísať zmluvy, s ktorých obsahom z nejakého dôvodu nesúhlasia. Čo keby sa náhodou po voľbách s príchodom novej politickej garnitúry zákon zmenil v prospech občana?

Akéže ohľady na právo občana?  A čo tam po nejakých dobrých mravoch!

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. prostredníctvom Proma Invest, s. r. o. Žilina už začiatkom roka 2009 začala  doručovať podielovým spoluvlastníkom urbárskeho spoločenstva v K N M  kúpne zmluvy na odpredaj ich podielov na stavbu Diaľnica D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto.

Podľa textu zmluvy má im dotyčná oslovená osoba odpredať za dohodnutú kúpnu cenu to, čo má  konkretizované ako predmet kúpy.
Tou dohodnutou kúpnou cenou, samozrejme, navrhovatelia chápu cenu podľa znaleckého posudku z daného obdobia, kedy začali organizovať výkup.
Pod dohodou rozumejú vlastný diktát, bez ohľadu na trhovú cenu pozemkov v danej lokalite.

Dohodou rozumejú diktát vlastníkovi bez toho, aby v tomto smere vzali na vedomie jeho námietky.

Tento diktát, ktorý umožňuje "gorilám" zákon, je jednou z ukážok rovnosti občana pred zákonom!

A poistený ho majú vyvlastňovaním, proti ktorému len zriedka niekto môže uspieť - aj preto, že obeť  nemá na žaloby a súdne spory trvajúce desaťročia,  za ktoré neposlušného jednotlivca štát prostredníctvom úplatných sudcov potrestá tak, že ho oberie o množstvo peňazí, i energie - až kým nekapituluje.

Dňa 1. marca 2012 som sa  divadielka zvaného vyvlastňovacie konanie zúčastnila osobne na KSÚ v Žiline.

Mojou hlavnou námietkou, prečo som nepodpísala kúpnu zmluvu, a rovnako zmluvu o dočasnom zábere bola skutočnosť, že nemôžem sama rozhodovať o podielovom spoluvlastníctve bez súhlasu ostatných, a že sa na podielové spoluvlastníctvo urbárskeho majetku vzťahuje osobitný zákon, ktorý by som takto porušila, pretože predmetom kúpy sú podiely z vlastníctva uvedeného na LV Urbárskeho spoločenstva v K N M .

Ďalej som poukázala na to, že Proma Invest nebola schopná  po dva razy vystaviť zmluvy s mojimi bezchybnými osobnými  údajmi, aj keď som jej zástupcov  písomne na ne upozornila.(Návrhy chybných zmlúv a ďalšiu korešpondenciu mám k dispozícii.)

Okrem toho som poukázala na to, že kúpna cena je neprimeraná - pretože súdna znalkyňa Ing. Škorvagová v posudku č. 59/2009 stanovila všeobecnú hodnotu pozemkov v nadväznosti na žiadosť Ing. I. Ďuranu v podstate na rovnaký typ pozemkov v takmer totožnej lokalite v priemere na 23,92 E za m2, čo je dosť veľký rozdiel oproti sumám uvádzaným k jednotlivým čiastkam pozemkov podľa znalca, ktorý robil posudok pre NDS, a. s.(Ním uvádzané sa pohybujú v rozpätí od 10,7 po 20,61 E za m2 v troch prípadoch.)


Namietala som ako hlavný dôvod pre neopodstatnenosť vyvlastňovacieho konania rozpor v zákonoch.

Vyvlastňovaciemu orgánu však stačí, že som nepodpísala zmluvy, a teda on zo zákona ma vyvlastní a na dôvažok aj s postihom!
Tým postihom je , že nedostanem vyplatenú kúpnu cenu navýšenú na 1,2-násobok náhrady, ako umožňuje zákon pri dobrovoľnom odpredaji!

Nikoho nezaujíma rozpor v zákonoch, ktoré občana stavajú do role vedomého porušovateľa, naviac s tým, že svojím podpisom na kúpnej zmluve vlastne preberá zodpovednosť aj za to, o čom v momente podpisovania zmluvy nevie, o čom nemôže tušiť, aj za to, za čo on osobne nemôže ručiť v zmysle čl. IV.  predmetnej kúpnej zmluvy. Podpisuje, že jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Tým si kupujúci zabezpečuje "čisté ruky" pre prípad možných budúcich problémov!

S odstupom pomaly dvoch rokov som zistila, že okrem asi 4 spolupodielnikov, bez toho, aby ostatní navzájom o sebe vedeli, ostatní podieloví spoluvlastníci svoje príslušné čiastky odpredali.

Zmenšili tým spoločný majetok čo do výmery, pričom im výška podielu na zmenšenom majetku zostala rovnaká! Tým poškodili nás, ktorí sme nechceli zákon porušiť!

Na subjekt vystupujúci v mene štátu sa nevzťahuje známe  "neznalosť zákona neospravedlňuje"! Toto štát aplikuje len na občanovi, obyčajnom človeku, ktorý šikovné právnické kľučky vôbec nie je schopný postrehnúť ako pre všeobecne nízke právne vedomie slovenských občanov, tak neraz aj pre vysoký vek.

Za vedomé porušenie zákona teda nebudú stíhať subjekt, ktorý občana prinútil k podpisu zmluvy či už pod hrozbou vyvlastňovacieho konania a nižšej náhrady z neho plynúcej, alebo ľsťou, ktorú proti občanovi subjekt použil.

Je vôbec dôvod na vyvlastnenie, pretože občan nepodpísal zmluvu, ktorá je v rozpore so zákonom? 
Je dôvod nepriznať mu náhradu v plnej výške preto, že štát má zákony, ktoré si navzájom odporujú?
Je dôvod na oboje uvedené len preto, že zákonodarcovia nie sú schopní odstrániť uvedené rozpory?

Som presvedčená, že v prvom rade štát by mal zosúladiť zákony v tejto oblasti, a potom ich uplatňovať na občanovi.

Domnievam sa, že je povinnosťou príslušných štátnych orgánov, aby zaujali k tomuto problému záväzné stanovisko a zákonom vyjadrili, či vo verejnom záujme v prípade pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity môžu jednotlivci odpredávať svoje podiely na spoločnom vlastníctve bez vedomia a súhlasu ostatných spolupodielnikov, aby neboli vystavovaní dezinformáciám - neraz cieleným - ako sa stalo za minulého vedenia v kysuckonovomestskom urbárskom  spoločenstve, kedy síce bolo v prípade snáh SEVAK-u Žilina konštatované, že je podpisovanie zmlúv protiprávne, ale zároveň boli vlastníci nabádaní, aby nepredávali za menej ako .../m2!
 SEVAK Žilina - spoločnosť, ktorá podniká v oblasti vodární a kanalizácií vyvíja všetko úsilie, aby sa dostala k predmetným pozemkom - pre ňu je verejným záujmom rozšírenie zariadení, pričom za služby, ktoré občanom poskytuje, inkasuje príslušné poplatky.
V danom čase sa spoločnosti vyvlastnenie odporujúcich nepodarilo dosiahnuť. Najmä preto, že bez ich vedomia bola v ich mene so SEVAK-om uzavretá pre spolupodielnikov nevýhodná nájomná zmluva, ktorá bola neskôr napadnutá na súde žalobou.
Dnes zase SEVAK vyvíja podobné snahy - tvrdiac, že sa s občanmi navrhnutými na vyvlastnenie dohodnúť na finančnej výške nedá. A pritom občania nepožadujú nič viac, ako sa uvádza v posudku znalkyne Ing. Škorvagovej - teda 23,- E/m2!

Tí, ktorí v minulosti bez odporu predali, samozrejme, predali za nižšie ceny - ale ich "zmluvná voľnosť obmedzená nebola" - nemuseli na odpredaj pristúpiť. Nemôžu teda namietať, že niekto dostal "dnes" viac, ako oni "včera".

Z uvedených príkladov je zrejmé, ako sa "verejný záujem" zneužíva na úkor slovenského občana v prospech "gorilích" lokálnych zoskupení. Na rozhodnutiach proti občanovi participujú orgány, ktoré by mali rozhodovať nezávisle a objektívne. To by sme ale museli byť niekde inde - nie na Slovensku!


Podľa žalobného návrhu z advokátskej kancelárie v Čadci, ktorý podali proti dvom členom urbárskeho spoločenstva Ing. Ďurana a Ing. Galvánek, ktorí boli vo vedení spoločenstva v K N M  v minulom období, sa ako argument na určenie relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy uvádza nasledujúce:

1.V zmysle § 40 ods. 1 OZ: Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorý vyžaduje zákon, alebo dohoda účastníkov, je neplatný.


2.V zmysle § 140 OZ : Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Podľa žaloby, z ktorej citujem, odporkyňa podiel darovala odporcovi bez toho, aby išlo o blízku osobu a neponúkla svoj spoluvlastnícky podiel na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom uvedeným na LV č. 8707, čím došlo k porušeniu zákonného predkupného práva spoluvlastníkov a z tohoto dôvodu by mala byť darovacia zmluva relatívne neplatná. Ponuka na výkon predkupného práva sa musí podať v písomnej forme.

Dňa 1. 10. 2007 adresoval JUDr. Milan Chovanec SVS-inžiniering, s. r. o., Bôrická cesta 107, Žilina písomnosť, v ktorej sa píše o .i. aj toto - citujem:

"Následne sme však zistili, že sa predkladáte členom nášho pozemkového spoločenstva kúpne zmluvy na vykúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, ktoré ste si hodlali prenajať.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť, že nehnuteľnosti, ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 3177 k. ú. Kysucké Nové Mesto sú tzv. spoločnou nehnuteľnosťou, ktorá skutočnosť je vyznačená na liste vlastníctva v položke Iné údaje:"Pasienkový urbár" a z toho dôvodu nie je možné parcely, ktoré sú zapísané na LV č. 3177 deliť, nie je možné prevádzať spoluvlastnícke podiely len k niektorým parcelám alebo ich častiam. Je možné prevádzať spoluvlastnícke podiely len k všetkým nehnuteľnostiam vedených na liste vlastníctva naraz.
Vzhľadom k tomu navrhujeme riešenie, ktorým s Vami uzavrieme nájomnú zmluvu vo výške 15,- Sk/m2 ročne stým, že po schválení pripravovanej legislatívnej zmeny, podľa ktotrej bude môcť výbor pozemkového spoločenstva predávať nehnuteľnosti môžeme pristúpiť ku kúpnej zmluve.
S úctou
za urbariát
JUDr. Milan Chovanec, advokát"

Dňa 9. 6. 2011 adresoval JUDr. Milan Chovanec urbárskemu spoločenstvu v  K N M - vopred upozorňujem že v inej súvislosti - písomnosť, z ktorej vyberám a citujem:

"Podaním zo dňa 19. 5. 2011 som Vás ako spoluvlastník vyzval aj na odstránenie Vami zavineného protiprávneho stavu, keď ste bez súhlasu mňa ako spoluvlastníka a predpokladám, že aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov previedli bezplatne nehnuteľnosti patriace do nedeliteľného užívania členov pozemkového spoločenstva."

 
Potešenie bude na mojej strane, ak mi kompetentný orgán Slovenskej republiky dá svoje stanovisko, ako si má občan vysvetľovať právo "verejne sa zaujímajúcich" o jeho podielové spoluvlastníctvo  na používanie donucovacích prostriedkov, ktorými sú zmluvy v rozpore so zákonom, či vyvlastňovacie konanie za neochotu porušiť zákon.
A tiež, podľa akého zákona môžu uvedené donucovacie prostriedky používať subjekty, ktoré sa snažia každú svoju podnikateľskú aktivitu posväcovať verejným záujmom!