štvrtok 22. marca 2012

Čo to na Slovenskom pozemkovom fonde taja?

Na moju opakovanú žiadosť o informáciu v súvislosti so žiadosťou manželov Chovancových z K N M, ktorú S P F dostal a je datovaná 31. 1. 2011 som znova požiadala o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z.

Prvé dve odpovede, ktoré sú podpísané generálnou riaditeľkou S P F  Ing. E. Šimkovou, nominantkou  strany MOST - Híd , zahmlievajú skutočnosť. V jednom rozhodnutí sú uvedené konkrétne skutočnosti, vrátane vyjadrenia, že S P F žiadosť o odpredanie podielov neznámych vlastníkov eviduje, v druhom už píše, že o podiely neznámych vlastníkov nejde.

A keďže  S P F nemá súhlas dotknutých, tak mi nemôže vydať informáciu, či o uvedené žiadali.

Posledná odpoveď  S P F, datovaná 15. 3. 2012, vybavuje JUDr. Gabriela Raganová, podpísaná riaditeľkou právneho odboru JUDr. Vierou Pažickou, v ktorej mi  S P F oznamuje zastavenie konania o sprístupnení informácie, obsahuje aj toto:

" - Slovenský pozemkový fond nevydal vyjadrenia ani stanoviská vo veci odkúpenia alebo predaja podielov neznámych vlastníkov zapísaných na L V č. 4669 a na L V č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, uplatnených JUDr. Milanom Chovancom a Alenou Chovancovou od vydania Rozhodnutia č. DE/2011/046574-201 zo dňa 08. 11. 2011, konštatujeme, že skutkový stav sa nezmenil."

Už od podania prvej žiadosti boli evidentné snahy  S P F  zbaviť sa ma spôsobom, ktorý odporoval zákonnému postupu. Toto potvrdzuje korešpondencia, ktorú mi odoslali. 

Určite nik neverí, že by si orgán nesplnil povinnosť a na žiadosť neodpovedal, nevydal nejaké rozhodnutie, či stanovisko k žiadosti menovaných osôb.

Koho podiely  menovaným teda  S P F odpredal, či neodpredal? Mesta K N M ? Alebo podiely z vlastníctva S R ?

V tom prípade, ak nešlo o podiely neznámych osôb, bol by asi už na začiatku  odpovedal, že takú žiadosť neeviduje a nebol by sa odvolával na odopretie podania informácie preto, že nedostal súhlas dotknutých osôb!

 Mne z toho vychádza, že buď

a) vedome zavádzajú,

alebo

b) ide podiely z vlastníctva  SR,
alebo

c) ?

No, hádam sa spoluvlastníci  raz pravdy dopátrajú.