pondelok 19. marca 2012

Tak ako je to s tými notármi, ktorí bez mihnutia oka vydávajú "svojim" osvedčenia o vydržaní?!

Na SME.ONLINE s dátumom 18. 3. 2012 je článok "Notárka priklepla pôdu svojej matke", pod ktorým je uvedené meno redaktorky Veroniky Prušovej a redaktorov Matúša Buršíka a Moniky Tódovej.

Prevody v rozpore so zákonom, ktoré uskutočnila v článku spomínaná notárka Kuteničová, manželka bývalého prezidenta Notárskej komory  na svojich blízkych príbuzných a susedov, jednoznačne ukazujú na to, ako na Slovensku množstvo bezcharakterných indivíduí prišlo s výdatnou podporou  štát reprezentujúcich  všemohúcich  k rozsiahlym majetkom.

Ak sa podobné veci dejú/diali  v rodine, z ktorej člen je vedúcim činiteľom N K , nikto sa nemôže čudovať, že svinstvá notárov a notáriek sa vždy zametú/zamietli  pod koberec a občan  žiadnu možnosť na ochranu svojich oprávnených zákonom garantovaných práv nemá vzhľadom na stav polície, prokuratúry a súdnictva v SR.
(Podobne je to aj s "činnosťou" exekútorov a exekútoriek , z ktorých nejeden okradne občana aj o poplatok, aj o to, čo "mu" vymohol - a jasne mu dá najavo, aby viac nechodil otravovať, však pani V.?)

Takí, ktorí majú nedostatok charakteru, ale sú poriadne zažratí za majetkom, dali si osvedčiť vyhlásením o vydržaní  majetok  ako známych, tak neznámych vlastníkov a v nejednom prípade i tzv. mŕtvych duší,  a tak sa zmocnili bez vedomia a tušenia nielen poškodených, ale aj  svojho okolia, množstva pôdy a nehnuteľností.

O pozadí nekalého nadobudnutia vlastníctva konkrétnou osobou však prinajmenšom vedeli tí, ktorí robili vklad do katastra, pretože prichádzajú so styku s listinami  a informáciami.
A dozvedeli sa o nich napokon občas aj poškodení - vždy vtedy, keď už prevodom nemohli zabrániť a pretože sily a peniaze na súdne konania nemajú, musia sa zmieriť s tým, že boli okradnutí.

O niektorých pochybných osvedčeniach o vydržaní mám k dispozícii informácie vo fotokópiách listín  aj sama - a týkajú sa nielen nášho vlastníctva a notárky z Turzovky, ale aj iných osôb a notárov pôsobiacich  v blízkosti Kysuckého Nového Mesta.


Zakrývanie podozrivých prevodov, ktoré mohol a nestihol S P F uskutočniť, minimalizovanie dosahu týchto podvodov na vrub spoločnosti i jednotlivcov, či dokonca ich popieranie len podporuje vedomie neohrozenosti chronických bezcharakterných indivíduí bažiacich po majetku a ženie ich stále vpred - k novým  pochybným prevodom, resp.podvodom.


Keď si návštevník mojej stránky pozrie príspevky publikované mnou už skôr, má možnosť presvedčiť sa, ako sa všetko nezákonné kryje  - ale iba do momentu, keď to niektorý z protivníkov potrebuje vytiahnuť proti inému ako zbraň.

Inak sa nič nedeje - kysucká mafia funguje bez ohrozenia ďalej a  nerušene vydáva osvedčenia  vyhlásení o vydržaní, aby sa nimi mohli legalizovať pochybným spôsobom a protizákonnými krokmi nadobudnuté (rozumej: neraz i ukradnuté) tisícky metrov štvorcových  pôdy, ktorá je predmetom špinavých následných prevodov a "kšeftov".

Do týchto dobre fungujúcich "transakcií" sú zapojení aj predstavitelia miest a obcí, ktorí sa za menší obnos radi vyjadria, že nemajú výhrady k vlastníctvu formou osvedčenia v prospech žiadateľa.

Dobre fungujúci priebeh podvodov v tejto oblasti zabezpečujú orgány činné v trestnom konaní, ktoré podania oznamovateľov odmietnu  ako nedôvodné, a tým pekne vyzametajú cestičku dotyčným "titulovaným" k ďalším podlostiam.

Možno sa budem opakovať , ale nedokážem pochopiť, podľa akého kľúča zverejňujú médiá podobné prípady, kým iné si nevšimnú!
Som presvedčená, že zverejnením podobných podvodov by sa včas dalo zabrániť mnohým zlodejstvám.

A teraz konkrétnejšie.

S P F  20. 10. 2011 sa vyjadril, že "isté" osoby mali 31. 1. 2011 podanú žiadosť s cieľom odkúpiť podiely neznámych vlastníkov v k. ú. v K N M.

Požadovanú informáciu odmietol vydať s odôvodnením, že nemá súhlas dotknutých osôb.

Medzitým policajný orgán v Čadci "nič nezistil", a ďalší policajný orgán v L M prispel k tomu, aby bola oznamovateľka  prejednávaná  za priestupok na návrh jedného z tých, ktorí boli v podaní spomenutí.  

Dňa 19. 5. 2011 bola spísaná notárska zápisnica u notára, podľa ktorej žiadal klient spísať osvedčenie vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Zák. č. 397/00 Z.z. 

Približne 40 osôb vymenovaných na tretej strane "prehlasuje" že nemá  výhrady k vlastníctvu vyššieuvedených podielov formou osvedčenia v prospech žiadateľa.
(Bude iste zaujímavé zisťovať u v zápisnici  vymenovaných osôb, či vôbec tušia o tom, že previedli nejaké podobné "obchody"  s osobou "spôsobilou k právnym úkonom".)

Podobné vyjadrenie poskytol aj Mestský úrad.

Ešte v ten deň bola doručená Správe katastra v K N M, ktorá zápis vykonala 21. 7. 2011.

Zjavne zaujatý a navrhovateľovi naklonený môj údajný priestupok prejednávajúci orgán  v L M zatiaľ  niekoľko mesiacov vynakladal aj za podpory ďalších kompetentných orgánov a osôb svoje osobné  úsilie na to, aby sa našiel dôvod na postih - v čom bola poškodená povesť a urazená osobnosť navrhovateľa.

Aby dotyčný, ktorého sa notárska zápisnica týka, mohol začať nerušene a  neohrozene užívať svoje majetky!


Na záver tohoto príspevku si dovoľujem poďakovať neznámym "darcom", ktorí mi posielajú fotokópie listín na podporu toho, čo zverejňovaním prípadov sledujem - zrejme pochopili, že ide aj o ochranu ich vlastného vlastníctva a práv!