pondelok 19. marca 2012

Kysuckonovomestskí urbárnici sa konečne zobudili? Triezve slovo tým na slovo súcim.

Dňa 17. 3. 2012 sa konalo valné zhromaždenie kysuckonovomestského urbárskeho pozemkového spoločenstva.

Po výmene vedenia sa na jeho čelo postavil riadne zvolený Marian Antecký, ktorý dokázal s podporou a prispením ostatných aktívnych  členov výboru vykonať množstvo práce.

Predpokladám, že nikto  nebude popierať mnou napísané slová, pretože každý dostal na svoju adresu podrobnú správu o činnosti výboru od momentu prevzatia poverenia  - t. j. riadneho zvolenia spolupodielnikmi na vedenie spoločenstva v ďalšom období.

V minulosti bolo všetko zahmlievané, nik sa  nič konkrétneho  nedozvedal, informácie mali vždy nejasný a vyhýbavý charakter,  a vyúčtovávané odmeny, ktoré si priznávalo  bývalé vedenie nenasvedčovali tomu, že by sa  bolo angažovalo v záujme a  v prospech všetkých  toľké hodiny,  ktoré si nechalo zaplatiť.

Výborne bol premyslený spôsob registrácie vlastníkov a ich  splnomocnencov, ktorý bol napojený na spôsob hlasovania s bezprostredným premietaním výsledkov  každého  hlasovania na plátno pred účastníkmi.

V tomto smere je akékoľvek spochybňovanie priebehu zhromaždenia "opozíciou" asi neopodstatnené.

V budúcnosti sa  musí vedenie valného zhromaždenia vyvarovať  takých opomenutí, ako  bolo neprednesenie výzvy, či sú z radov prítomných nejaké  ďalšie návrhy na doplnenie členov do komisií . Zbytočne sa diskusiou k tejto veci a hlasovaním o nej predĺžilo konanie zhromaždenia. Naviac, ak v podstate pri systéme, akým prebiehalo hlasovanie a všetko s ním súvisiace umožňovalo okamžitú priamu a verejnú vizuálnu kontrolu každou prítomnou osobou jednotlivo.

Samozrejme,  priebeh valného zhromaždenia sa snažili negatívne ovplyvňovať zavádzajúcimi diskusnými príspevkami tí, ktorí mali a stále majú záujem dostať moc do svojich rúk a pokračovať v tom, čo robili donedávna - v obohacovaní sa úkor prevažnej väčšiny spoluvlastníkov.
Neprehľadnosť vo vedení agendy, pochybné dodatky ku zmluvám, resp. ich absencia, neporiadok v evidencii vlastníkov, nevyplácanie podielov osobám, ktoré nárok na to mali a celkový chaos neslúžili na nič iné, len aby  niekoľko úzko zainteresovaných z tejto neprehľadnej situácie mohlo výhodne ťažiť a malo z toho osobný prospech.

Pokusy "nastoliť" Radu vlastníkov - teda samozvancov, ktorí by paralelne pôsobili s riadne zvoleným súčasným výborom, našťastie ľudia prehliadli a otvorene proti týmto snahám vystúpili. Uvedomili si, kam vlastne smerujú ich požiadavky na právomoci, ktoré by im malo zhromaždenie odhlasovať a udeliť.

Rýchle zistili, že by šikovnými trikmi advokátov v pozadí čoskoro majetok urbárnikov skončil  na LV oných členov Rady vlastníkov, ktorá zastupuje len svoje vlastné záujmy - a tými je  získať z majetku urbárskeho spoločenstva  čo najviac pre seba, ovládnuť ho a zlikvidovať každého malého spolupodielnika vyplatením neadekvátnej  nanútenej sumy - podaním na súd, z titulu väčšinových spoluvlastníkov!!!

Každý člen spoločenstva by si mal toto uvedomiť a nepodliehať tlakom na pokútny odpredaj svojho podielu osobám, ktorých ciele dobre poznajú - rovnako, ako výšku ich konta. Tá totiž nič neznamená, pretože za predaj dostanú neprimerane nízke ceny - inak by dotyční totiž  nemohli bohatnúť!

Zopakoval sa neopodstatnený  útok pre údajné nezákonné darovanie podielu  na súčasného predsedu spoločenstva a tvrdenia, že nebol členom spoločenstva v období, kedy bol zvolený,  mali znova vyvolať v zúčastnených pochybnosti o legitimite súčasného výboru, a najmä  o osobe predsedu.

Prevažná väčšina zúčastnených - na vlastné šťastie - pochopila  o čo ide tým, ktorí vystupovali ako opozícia s podobnými invektívami a pripomienkami.

Každý  vlastník totiž dostal domov  na svoju adresu podrobnú správu a ďalšie písomnosti, aby bol o všetkom informovaný ešte pred konaním valného zhromaždenia. Mal teda možnosť si situáciu premyslieť a porovnať s minulosťou.

Prostredníctvom hlasovacieho zariadenia mohol vyjadriť svoju vôľu: áno, nie, či nehlasovať vôbec. 

A ľudia sa vyjadrili - vyjadrili svoj súhlas so súčasným vedením spoločenstva, s jeho konaním a postupmi pri snahách o nápravu  škôd spôsobených  činnosťou bývalého výboru - najmä jeho vedenia, a plánmi do ďalšieho obdobia, pretože o vlastníctvo sa treba aj starať - zveľaďovať ho, ošetrovať proti škodcom, vysádzať náhradu za vyrúbané stromy, chrániť pred zlodejmi.
Nedali sa odradiť ani "opozíciou" - jej reprezentantmi naznačenými "vidinami"  prehratých súdnych sporov , ktoré zaplatíme všetci (!). Pochopili, že majú jediný cieľ - zabrániť vyšetreniu nezákonností spôsobené na vrub vlastníkov minulým vedením.

Tieto nenápadné upozornenia zároveň naznačujú, že pod vedením takých zdatných advokátov, akí sa angažujú v tomto urbárskom spoločenstve v záujme "opozície" snažiacej sa uchvátiť moc do svojich rúk, bude opäť na súdoch uplatňované právo korumpujúcich  kysuckých "gorilích" zoskupení.

Myslím, že by sa mal každý rozumne a nezaujato uvažujúci  člen poďakovať novému vedeniu, ktoré vynaložilo a vynakladá nesmierne úsilie a množstvo osobnej iniciatívy pri rozväzovaní  uzlov sietí, ktoré sú omotané okolo minulého  pochybného hospodárenia  spoločenstva. Robia to aj vo Vašom záujme, vážení menšinoví spolupodielnici!!!

Predpokladám, že ste sa presvedčili o nezištnosti  aktívnych členov výboru a verím, že v budúcnosti sa postavíte na správnu stranu svojou voľbou v prospech toho, čo  Vám budú navrhovať, pretože to budú navrhovať v súlade so svojím najlepším svedomím - keďže každý z nich je aj  jedným z Vás.

A verím, že im odpustíte aj prípadné omyly, ktorých sa nedopúšťajú úmyselne, a nezanevriete na nich ani pre  prípadné prehry  v súdnych sporov  s tými, ktorí sa na nás priživovali - lebo veď sami denne počúvate o vysokej korupcii na slovenských súdoch a iných štátnych orgánoch, a sami  veľmi dobre viete koho má vo svojich radoch  kysuckonovomestské urbárske spoločenstvo.