štvrtok 5. januára 2012

"Nezaujatosť" JUDr. Králika prejednávajúceho údajný priestupok T. Šidlovej v nadväznosti na pripravovaný zákon "zámka plebsu na hubu"

V nadväznosti na moju druhú podanú námietku zaujatosti proti prejednávajúcemu orgánu - JUDr. Králikovi z Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor všeobecnej vnútornej správy som dnes prevzala rozhodnutie Mgr. Jany Hapčovej, prednostky ObÚ  zn. ObU-LM-P/A/2011/00856 (Priest. 350/2011/02159) z 19. 12. 2011.

Uvedeným rozhodnutím zamieta moju námietku predpojatosti proti orgánu, ktorú som riadne zdôvodnila, pričom cituje § 34 zákona o správnom konaní:


(3) Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Ako účastníčka konania som ich v nadväznosti na obvinenia, ktoré voči mne prednášal JUDr. Chovanec osobne, navrhla.
Všetky sa viažu k mnou uvedenému v podaní, ktoré som adresovala policajnému prezidentovi Spišiakovi, pričom obsah podania nesmeroval iba proti samotnému JUDr. Chovancovi.

(4) Vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu.

Mnou navrhnuté dôkazy boli a sú  orgánom - JUDr. Králikom odmietané.

Zámerné odoslanie predvolania na vypočutie svedka pre Ing. Starinského na inú adresu, ako je adresa jeho trvalého bydliska, je preukázateľné.
Nepriamo je preukázateľné aj to, že kompletnú adresu svedka na adresu do Kysuckého Nového Mesta dal JUDr. Králikovi samotný JUDr. Chovanec, a to dodatočne po ukončení konania, ktorého sa osobne zúčastnil, pravdepodobne telefonicky.

Zrejme z dôvodu, aby svedok nemohol byť vypočutý najmä k zmluve so SEVAK-om, ktorá - ako sa priznáva vo svojich výpovediach samotný JUDr. Chovanec - bola dielom vyprodukovaným za jeho účasti.

Ing. Starinský totiž bol tým, kto sa na mňa obrátil písomne, že sa v tejto veci za naším chrbtom udialo niečo nezákonného.  A na tomto základe som učinila TO pre podozrenie z trestných činov bývalého vedenia urbárskeho pozemkového spoločenstva v K N M .(Písomnosť odoslanú mi Ing. Starinským  som doložila do spisu.)

Nepochybne toto je aj tá pravá príčina, prečo nebol a nebude Ing. Starinský "z dôvodu efektívnosti konania vypočutý"  na adrese, ktorú som uviedla -  a teda vôbec!
 
Dokázala by sa tým aj svedeckou výpoveďou opodstatnenosť môjho podania, čím by bolo vyvrátené obvinenie vznesené JUDr. Chovancom proti mne, že som mu spôsobila ujmu na cti, chcela privodiť trestné stíhanie a poškodila jeho povesť, ktorá mala za následok stratu dôvery a priazne časti jeho klientov a kolegov, čo som spáchala tým, že som si dovolila TO podať!(5) Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.

Ak by to bolo v zmysle zákona, ako sa mi snaží tvrdiť prednostka, ona sama by musela aj na základe mnou už zverejneného prepisu diktafónového záznamu rozoznať kvalitu prejednávania veci a smerovanie rozhodovacej činnosti JUDr. Králika! A teda by musela vidieť predpojatosť orgánu!

Prejednávajúci totiž zjavne nemá snahu ani zaobstarať dôkazy mnou navrhnuté v môj prospech, ani ich v budúcnosti vyhodnotiť v ich vzájomnej súvislosti, ale zameriava sa na jednotlivosti vytrhnuté z kontextu a vyprodukované dezinterpretáciou policajného orgánu!  - a nepochybujem, že na objednávku . Odvoláva sa pritom, že je viazaný návrhom JUDr. Chovanca!

Pričom ja som nedostala do rúk žiadne konkrétne vyjadrenia, ktoré by mali byť tými hrubými urážkami a ublížením na cti menovanému, okrem jeho zovšeobecnenia, že ide o obsah podania, ktoré som učinila na policajnom prezídiu! A takto mi to predniesol - ako obvinenie! - aj JUDr. Králik!

Presne v duchu predpokladu, že ak bude niečo preukázané mnou ako nedôvodné, aby sa našlo zase čosi iné, čoho sa dá chytiť, aby som sa z toho "nevymotala, ale zamotala" ešte hlbšie!
Eštebácke praktiky par excellence!


Prednostku vôbec nezaujímajú fakty a argumenty v mojej námietke zaujatosti. Ako správny ťahúň pozerá len tým smerom, ktorý jej ktosi, kto ju do funkcie dosadil, určil. 
(Že by SMER, ktorý má roky kanceláriu v budove Obvodného úradu v Liptovskom Mikuláši? Alebo nebodaj HZDS?)

Orgán v rozhodnutí o veci samej uvedie dôvody, prečo nevykonal navrhnuté dôkazy!

Účastník konania sa môže riadne odvolať po oznámení rozhodnutia vo veci!

Prednostka teda vôbec nevidí dôvod, aby vyhovela mnou podanej námietke predpojatosti!

Predpojatosťou  pre ňu nie je zámerné nerešpektovanie zákona, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, že po podaní námietky už orgán nemá vo veci ďalej konať a rozhodovať! 


Ktovie, či bude dostatočným dôkazom porušovania mojich práv a porušovania zákona pre prokurátora moje podanie doložené nielen príslušnými písomnosťami, ale aj prepisom diktafónovej nahrávky ako dôkazu skutočnosti, ako sa JUDr. Králik snažil ignorovať platné zákony a zneužíval moju bezmocnosť a nedostatočné právne vedomie, aký vyvíjal na mňa nátlak, aby mi zabránil odísť z pojednávacej miestnosti, ako ignoroval oznámenie i predloženú kópiu včas podanej námietky predpojatosti! A to len preto, aby mohol vyniesť rozhodnutie - samozrejme, bez ohľadu na dôkazy - v môj neprospech. Jeho konanie totiž od začiatku nesmeruje k ničomu inému!

Pripomeniem tiež odmietnutie JUDr. Králika zaprotokolovať, že si priebeh konania nahrávam, aby nahrávka bola akceptovaná ako legálne vyhotovená! A upozornenie prokurátora, že  nahrávka použiteľná ako dôkaz nebude - lebo som ju asi nevyhotovila s jeho vedomím! 
Aj toto dokumentuje, ako naši "všemohúci" rešpektujú nielen ústavný nález v tejto veci , ale aj ústavné práva a slobodu  občanov podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobodách!

Právo iba na papieri, ktoré občanovi nik ani pred súdom neprizná! Výhovorky pre údajnú nelegálnosť, vyhrážky trestným stíhaním!

Aj takto si ochraňujú vlastné svinstvá - popieraním obsahu ústavného nálezu, ktorý jasne hovorí, že  občan nepotrebuje žiadať o  dovolenie nahrávať si priebeh konania, ak ide o konanie  verejné, a najmä  o jeho osobu.

Ibaže: legálne vyhotovená nahrávka bez toho, aby sa niekde uviedlo, že si občan priebeh konania nahráva, je neskôr spochybnená a ako dôkaz odmietnutá!

Ako teda dokázať tie svinstvá, úplatkárstvo, útoky verejných činiteľov na občana rešpektujúceho zákon  a  občana, ktorý sa ohradí - slušne! - voči ich svinstvám?

Namiesto práva trestné stíhanie, že si dovolil niekto oponovať, či odporovať "všemohúcemu"!

Viem, mohla by som podať aj oznámenie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa.
To by ale museli na polícii - a nielen v Liptovskom Mikuláši - sedieť objektívni a charakterní, nezávislí príslušníci, ktorí by nešli po ruke tým, ktorí patria do ich "klanov"!

A pritom v tomto prípade stačilo v nedávnej minulosti tak málo - iba trošku pochopenia,  aby mi  policajné prezídium vyhovelo a nedalo vec prešetrovať podľa príslušnosti, pretože som hneď upozorňovala na to, aká  vládne na Kysuciach korupcia a akú majú osoby v podaní spomenuté moc ovplyvňovať všetky orgány a manipulovať výsledky vyšetrovania. 
(Podobne som sa dlho domáhala riešenia prípadu s korupciou JUDr. Marťáka z Čadce, ktorému napokon korupciu aj dokázali a ako "malú rybu" ho aj exemplárne odsúdili. Musel ísť už niekomu poriadne na nervy, však?)


V tejto súvislosti chcem ešte spomenúť, že mám podozrenie, že ďalšie osoby, proti ktorým moje podanie vychádzajúce z reálnych faktov smerovalo, neboli na polícii vypočúvané vôbec. Mám  právo sa domnievať, že všetko "zariadil" JUDr. Chovanec, ktorý sa na ich adresu, ako sa dotyčných dotklo moje "obvinenie", vyjadruje vo svojej výpovedi na policajnom orgáne. Nestretla som sa totiž s ich výpoveďami k obsahu môjho podania.

Stovky slovenských občanov sú denne konfrontované s tým, ako pracuje polícia tohoto štátu, ktorej hlavnou pracovnou náplňou je  zameriavanie sa  najmä na "triednych nepriateľov" - nepriateľov triedy podvodníkov, mafiánov, gaunerov, nerešpektujúcich žiadny zákon,  neprispôsobujúcich sa parazitov a všetkých tých, ktorí nad nimi držia ochrannú ruku!

Každému súdnemu občanovi je teda jasné i  z mojich príspevkov, prečo potrebujú uzákoniť špeciálny zákon šitý na mieru "hrubo urážaným"  s hrubou hrošou kožou  verejných činiteľov, ktorým ich rany na cti  zahojí  len  pokuta 500  a viac eur  - najlepšie do vačku onoho "hrubourazeného" "chudáka" z radov "všemohúcich"!

Komu to ešte "nedošlo", poviem "polopatisticky": aby všetkým nám, ktorí sa odvažujeme poukazovať na to, ako zneužívajú moc a  právomoci, ku ktorým sa dostali vďaka hlasom voličov,  na ignorovanie zákonov, resp. ich prispôsobovanie si vlastným potrebám pre aktuálny konkrétny prípad, zavreli ústa!