pondelok 9. januára 2012

Ako si JUDr. Králik predstavuje súčinnosť s orgánom prokuratúry a naopak

Dňa 14. 12. 2011 som učinila podanie na prokuratúre v Liptovskom Mikuláši v súvislosti s tým, ako prejednávajúci JUDr. Králik vo veci môjho obvinenia z údajného priestupku proti JUDr. Chovancovi nerešpektuje zákon a arogantným spôsobom uplatňuje moc proti mne.

Námietka zaujatosti bola opätovne zamietnutá - orgán nevzhliadol nič, prečo by mal byť dotyčný z konania o veci a rozhodovania v nej vylúčený. Aj keď postup JUDr. Králika zreteľne ukazuje na jeho zaujatosť.

Krátko po tomto konaní mal tak naponáhlo, že mi takmer obratom poslal ako vianočný darček zásielku do vlastných rúk na skrátenú päťdňovú úložnú lehotu. Nedopatrením z mojej strany sa zásielka orgánu vrátila späť.

Dňa 9. 1. 2012 som zašla na Obvodný úrad, a aby som sa vyhla slovným konfrontáciám s JUDr. Králikom, som písomne v podateľni o 7.30 podala niekoľko písomností, vrátane žiadosti o nahliadnutie do spisu a námietky, že vec prejednávať nie je príslušný orgán v LM, pretože mojím trvalým bydliskom je Bratislava.

Čoskoro po odovzdaní písomností v podateľni, prepojenej s miestnosťami priestupkového oddelenia, som na chodbu počula rehot menovaného a jeho podriadených, či si vraj myslím, že vec pôjde do Bratislavy!

Onedlho z ďalších dverí vyšla nejaká pracovníčka - vraj čo tam stojím a veľmi iniciatívne išla za JUDr. Králikom, aby mu oznámila, že čakám vonku. Zbytočne som ju upozorňovala, že o mne vedia a čakám, kým bude osem hodín, kedy začínajú stránkové hodiny.

JUDr. Králik čoskoro vyšiel von a zavolal ma dovnútra, aj keď ešte nebolo osem hodín. V pracovni začal do mňa slovne vyrývať a po krátkej slovnej výmene, keď som mu oznámila, že som prišla nahliadnuť do spisu a nie sa s ním konfrontovať, som vyšla von - napriek tomu, že on mal záujem v konfrontácii pokračovať ďalej. a naliehal na mňa, aby som v miestnosti zostala. 
Čoskoro vyšiel za mnou von a opakovane ma slovne napádal, preto som sa pobrala na koniec chodby. Komentoval to, čo si vraj myslím, že tam budem po chodbách poletovať ako holub!
Silou-mocou sa snažil dostať ma dovnútra svojej kancelárie.

Počkala som do ôsmej a vošla do kancelárie jeho podriadených, kde mi dr. Galková predložila spis na nahliadnutie.

Z obsahu spisu som zistila, že zásielka obsahovala predvolanie na 16. 1. 2012 na 10.00, takže som nič nepremeškala.

Našla som tam ale aj ďalšiu - veľmi zaujímavú písomnosť. 
JUDr. Králik 4. 1. 2012  adresoval pošte v Dúbrave list, v ktorom vedúcu pošty žiada,  aby mu oznámila spôsob doručenia doporučenej zásielky do vlastných rúk:

"Prosím Vás o písomné oznámenie:


1. Či má Tatjana Šidlová na Pošte v Dúbrave zriadený P.O. BOX?

2. Akým spôsobom je jej oznamované doručovanie a uloženie doručených zásielok do vlastných rúk zo strany pošty?

3. Kedy bola predmetná zásielka uložená do P.O. BOXu?

4. Či si bola Tatjana Šidlová v čase odo dňa uloženia predmetnej zásielky do P.O. BOXu do dňa 30. 12. 2011 P.O. BOX prehliadnuť?"


Osobne som presvedčená, že  otázka  č. 1, ale najmä č. 4 zo strany JUDr. Králika sú protizákonné, pretože podliehajú ochrane súkromia.
Pričom nemajú  žiadny vplyv na to, či adresát zásielku prevezme, alebo nie.

Naviac, ak vrátenie zásielky nijako neovplyvnilo doručenie  informácie do mojich rúk.

Postup JUDr. Králika vnímam ako intrigánstvo - posielať niekomu v predvianočnom období na skrátenú úložnú lehotu nemôže mať iný cieľ, ako kalkulovať s tým, že dotyčný nebude v mieste bydliska, o informácii sa včas nedozvie a "orgán" bude mať dôvod na ďalšie "zákonné" perzekúcie voči dotyčnej osobe,  ako je prípadná žiadosť o predvedenie políciou, alebo uloženie pokuty, prípadne  príležitosť a dôvod na vynesenie predplateného rozhodnutia v neprítomnosti obvineného.

Presne v duchu praktík navrhovateľa, ktorý "dojedrbáva, až sa doserie" ten, ktorého si vytipoval!

Aj v prípade, že by bola lehota na prevzatie zásielky neskrátená, bola by zásielka prevzatá včas - v lehote, ktorú umožňuje zákon - teda po 18 dňoch od uloženia na pošte 8. resp. 9. januára 2012, a teda 7 dní pred konaním pojednávania, ktoré stanovil na 16. 1. 2012.

JUDr. Králikovi však vôbec  neprekáža, že sa dožaduje niečoho, na čo nemá právo, ani môj súhlas  -  že porušuje zákon, pretože zisťovanie, či som si prevzala v tom období nejaké iné zásielky je zásah do súkromia - rovnaký, ako nevydanie  informácie  SPF Bratislava, či si JUDr. Chovanec podal žiadosť o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov z majetku, ktorý je súčasťou vlastníctva urbárnikov v K N M s odôvodnením, že nemajú súhlas dotknutých osôb!


Jeho právom a povinnosťou bolo akceptovať, že som zásielku v určenej lehote neprevzala a maximálne sa informovať, kedy zásielku  pošta uložila.

Nič ho neoprávňuje k tomu, aby zisťoval, či som si v uvedenom období box prehliadala!!!


A túto informáciu by mu nemala podať  ani pošta!

Druhou nesmierne zaujímavou písomnosťou v spise je žiadosť prokurátora Pd 161/11-3 zo 16. 12. 2011, aby mu najneskôr do 30. 12. 2011 bol spis predložený na nahliadnutie.

Spis, samozrejme, predložený na prokuratúru nebol - ako ani v minulom prípade,  na čo som tiež poukazovala, ale znova  "v rámci súčinnosti - vybavenia" namiesto predloženia spisu odoslal JUDr. Králik 22. 12. 2011 pod č. Pr.350/2011/02159 k číslu prokuratúry písomnosť, v ktorej skresľuje fakty a ako prílohy prikladá len tie písomnosti, ktoré sa mu zdali vhodné na podporu svojich ľstivých tvrdení, aby tak presvedčil na diaľku prokurátora JUDr. Volkovicsa  o mojich klamstvách a dožadovaní sa čohosi, na čo nemám nárok.

Samozrejme, že prokurátor, ktorý nemá komplexný obraz o veci, pretože nepozná celý obsah spisu, sa prikloní na jeho stranu.

Pritom je odvádzaná pozornosť od dôvodnosti môjho oznámenia policajnému prezidentovi a pozornosť od osoby JUDr. Chovanca a od písomností, ktoré dokladujú, že som na  podozrenie o nekalostiach v súvislosti s majetkom urbárnikov v K N M  mala reálne podklady.

"...... pričom návrh sa týka urážlivých výrokov T. Šidlovej na neho, ktoré uviedla v podaní prezidentovi prezídia PZ z 9. 12. 2010  a vo výpovedi na OR PZ, ÚJaKP, odbore justičnej polície vLiptovskom Mikuláši dňa 7. 2. 2011. Správny orgán dodržujúc zásadu non plus ultra, môže konať len o skutočnostiach uvedených v návrhu. Uvedenú skutočnosť T. Šidlová odmieta akceptovať a zaplavuje správny orgán množstvom listín, ktoré sa podľa nej týkajú zlého hospodárenia v Urbariáte, PS, Kysucké Nové Mesto a rovnako sa dožaduje vypočúvania svedkov, ktorí by mali túto skutočnosť potvrdiť."

Ja poukazujem na to, že JUDr. Králik účelovo klame, pretože práve JUDr. Chovanec ma obvinil a oháňal sa pred priestupkovým orgánom, že som mu chcela privodiť trestné stíhanie v súvislosti s tým, ako sa hospodárilo v urbariáte za bývalého vedenia, ktorému dával právne rady!

A opakujem znova: Doteraz som nedostala na papieri špecifikované/konkretizované toľko zdôrazňované urážky!!!

To, že sa JUDr. Chovanec urážlivo vyjadruje pred policajným orgánom v Čadci na konto mojej psychiky, to mu ako navrhovateľovi akosi uniklo! A rovnako polícii, i prokuratúre.


V predošlých blogoch som uviedla, ako sa "dopracoval" liptovskomikulášsky  vyšetrovateľ k tomu, že som sa mala vyjadriť hanlivo o JUDr. Chovancovi - aj keď nič podobného sa konkrétne v súvislosti s jeho osobou v mojom  podaní  policajnému prezidentovi nenachádza.

Tieto skutočnosti neberie na vedomie ani prokuratúra, a teda mám právo sa domnievať, že ide o zohratosť orgánov.

Dňa 9. 1. 2012 som po odchode z Obvodného úradu opäť zašla na prokuratúru, aby som nahliadla do spisu a urobila doplnenie podania na základe nových zistených skutočností.

Presvedčila som sa, že spis z  Obvodného  úradu na prokuratúre nebol. Dozvedela som sa, že JUDr. Volkovics v tom období, kedy mal byť doručený prokuratúre, odišiel na dovolenku.

Mám právo položiť  otázku: Určil termín do 30. 12. 2011 na predloženie spisu zámerne?  S tým, že vec bude opäť "vybavená" spôsobom, ako predošlý raz? Len písomnosťou, ktorú so zavádzajúcim obsahom orgánu doručí JUDr. Králik? 

Proti osobe JUDr. Volkovicsa v prístupe ku mne ako ku stránke nemôžem namietať nič. Nevyvoláva konfrontácie, neodmieta spísať so mnou podanie.

Nezdá sa mi len postup, ktorý volí v prípadoch, ktoré súvisia so mnou a s priestupkovým oddelením v Liptovskom Mikuláši - domnievam sa, že nie je dôvodné čakať až do momentu, kedy JUDr. Králik rozhodne na základe potláčania mojich práv a nerešpektovania zákona.

Som presvedčená, že prokuratúra má povinnosť oboznámiť sa podrobne s obsahom spisu a konfrontovať s faktami moje podania a na základe zisteného urobiť príslušné opatrenia, aby bolo zabránené zákonným spôsobom  konať v môj neprospech a zvýhodňovať navrhovateľa!

Pretože postup JUDr. Králika ukazuje na všetko iné, len nie na nezaujatosť a objektívnosť!