piatok 20. januára 2012

Obvinená Tatjana Šidlová na druhom výsluchu vo veci ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011

Dňa  20. 1. 2012 na 13. hodinu som bola predvolaná k vyšetrovateľovi na odbor kriminálnej polície ako obvinená podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) TZ na základe trestného oznámenia znalkyne z odboru psychiatrie MUDr. Eleny Poloncovej z Liptovského Mikuláša.

V  uznesení vyšetrovateľa  o začatí trestného stíhania bolo na môj vrub pripísané nepravdivé tvrdenie ,  že som sa mala nachádzať 19. 5. 2011 pred budovou na Starohorského ulici, v  ktorej má ambulanciu menovaná  s plagátom, na ktorom  som mala napísané, že Poloncová  je mafiánka a indivíduum a ďalšie nezistené vyjadrenia.

Dňa 20. 1. 2012 mi vyšetrovateľ  položil otázku, či som bola 19. 5. 2011 na uvedenom mieste v popoludňajších hodinách.
Vyjadrila som sa opakovane, že na otázku odpovedať nebudem.

Neviem, či postup vyšetrovateľa bol v súlade so zákonom a mojimi právami, keď mi tvrdil, že odpovedať musím, keď som sa rozhodla vypovedať a tvrdím, že som nič nespáchala.


Osobne to vnímam ako slovný nátlak. Domnievam sa, že som mala právo odmietnuť na otázku odpovedať.

Konštatovala som aj pokus nezapisovať moje prednesy v doslovnom znení, na čo som vyšetrovateľa upozornila.

Až po pol hodine od skončenia  výsluchu som si uvedomila, kam smerovali otázky vyšetrovateľa.
A čitateľ týchto riadkov môže hádať a možno sa vôbec nebude mýliť.
Už predtým som totiž  napísala i sama vypovedala, že som pred budovou  na Starohorského s takým plagátom nebola.

Citujem zo zápisnice z výsluchu obvineného:

"Otázka vyšetrovateľa:
Boli ste dňa 19. 5. 2011 v popoludňajších hodinách pred budovou zdravotníckeho zariadenia na Starohorského?

Odpoveď: V popoludňajších hodinách som nebola.

(Pri tejto odpovedi poznamenávam, že mi vyšetrovateľom bola vmanipulovaná odpoveď na otázky v zmysle "v popoludňajších hodinách" , v "dopoludňajších hodinách"- lebo som od začiatku hovorila len pravdu:  že som na Starohorského 19. 5. 2011 so žiadnym plagátom s takým obsahom, ako policajný orgán uviedol do uznesenia o začatí trestného stíhania, nikdy nebola! Zisťovanie, ako by som spáchala skutočný kriminálny čin!)

Otázka vyšetrovateľa:
A v dopoludňajších hodinách?

Odpoveď: V dopoludňajších hodinách som s plagátom takého znenia ako je uvedené v uznesení nebola.

Otázka vyšetrovateľa:
Boli ste tam s iným plagátom, ak áno s akým?

Odpoveď: Áno, bola som tam s tým istým plagátom, s ktorým som stála na druhý deň pred Mestským úradom. Zdôrazňujem, že som tam stála len chvíľu, pretože som sa domnievala, že akcia KBT (kognitívno-behaviorálna terapia), o ktorej som  sa domnievala, že sa bude konať v budove na Starohorského, kde má sídlo Šlepecký a Poloncová, keďže som videla, že sa tam nikto neschádza, tak som odišla domov."

Tu poznamenávam, že som nevypovedala pravdu - túto odhalím až po výsluchu MUDr. Poloncovej a svedkov.

Pred policajným vyšetrovateľom som vypovedala k v podstate orgánom vnútenej mi verzii o jednom momente k môjmu údajnému trestnému činu.

Myslím, že každému, kto si prečítal otázky, pochopí z ich formulácie, o čo v skutočnosti  orgánu ide :

treba vedieť presne, aby najatí svedkovia Poloncovej vypovedali jednotne, aj keď týždeň po tej ulici neurobili ani krok!

Nenapadlo mi žiadať v danej chvíli , aby bolo do zápisnice uvedené, že som odmietala na  túto otázku odpovedať.

Okrem iných dôkazov som navrhla aj test na detektore lži pre MUDr. Poloncovú i pre mňa, aby sa dokázalo, kto  z nás dvoch v súvislosti s nevrátenou časťou zdravotnej dokumentácie nehovorí pravdu!
Rátam aj s tým, že sa i tento dôkaz pravdy dá zmanipulovať podľa  potrieb a výšky úplatku "všemohúcich".
Ak by som neuspela, bol by to jednoznačný dôkaz , že detektory lži sú fraškou!

Pôvodne som požiadala o určenie advokáta ex offo, ale pre zložitosť vyžadovaných potvrdení , ktoré treba súdu doložiť, som vzala svoj návrh späť.
Okresný súd  v LM neuviedol, že som návrh vzala späť s odôvodnením, že v lehote 10 dní nie som schopná  obstarať všetky potvrdenia, pretože trvalé bydlisko mám v Bratislave, ale napísal, že som súdu nepredložila požadované.
Z môjho pohľadu je podobné odôvodnenie istým cieleným spochybnením mojej osoby v tom smere, že som nespoľahlivá, pretože som si  nesplnila  povinnosť, ktorú mi súd určil.

Vyšetrovateľovi som dala založiť do spisu kópie niektorých písomností - neviem, či bolo jeho povinnosťou v zápisnici zaznamenať, aké písomnosti zakladám.

Predbežne som doložila nasledujúce:

1. požiadala som, aby bol pripojený spis č. 136/OVK, ktorý sa týkal môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorý vyšetrovateľ obratom vyhľadal a doniesol,

2. kópiu môjho oznámenia  adresovanú OS v LM, že beriem späť svoju žiadosť o ustanovenie obhajcu, ktorú som súdu doručila 2. 1. 2012,

3 .kópiu môjho podania OS v Žiline - vyjadrenie k znaleckému posudku MUDr. Poloncovej - "Doplnenie a upresnenie námietok a pripomienok ku znaleckému posudku č. 1/2011 - MUDr.  Elena Poloncová, Ul. Starohorská 14, 031 01 Lipt. Mikuláš z 22. 1. 2011, kde podrobne reagujem na obsah posudku a vyvraciam mnohé tvrdenia MUDr. Poloncovej o mojej osobe,

4. Zoznam príloh k napadnutému znaleckému posudku z 22. 1. 2011 , ktorý som k vyššieuvedenému vyjadreniu ako dôkazy dokladala do súdneho spisu pre OS Žilina, a ktorými vyvraciam mnohé lživé tvrdenia MUDr. Poloncovej o mojej osobe,

5. kópiu Doplnenie potvrdení/nálezov zo zdravotnej dokumentácie -  podanie doručované súdu v Žiline zo 14. 12. 2009, v ktorom citujem zo zdravotných záznamov - dekurzov z obdobia, ktoré mala znalkyňa posudzovať,

6. psychiatrický nález - MUDr. Janíková Eva, Bratislava - 15. 2. 2001, u ktorej som absolvovala vyšetrenie  predtým, ako mi priznali plnú invaliditu pre ochorenie CFIDS, pričom konštatovanie psychiatričky je v rozpore so závermi MUDr. Poloncovej,

7. psychologický nález - MUDr. Nadežda Lovichová - 19. 2. 2001 - vyšetrenie v nadväznosti na požiadavku posudkovej komisie pre priznanie invalidity ako uvádzam vyššie - záver psychologičky rovnako neobsahuje závery, ktoré by korešpondovali s tým, čo popísala MUDr. Poloncová,

8. kópia časti článku o CFIDS - chronický únavový syndróm - stiahnutá z Google dňa 19. 5. 2011, z ktorej je orientačne zrejmé, aké  zdravotné problémy a ako  sa u pacientov postihnutých týmto ochorením,prejavujú,

9. fotokópia správy z vyšetrenia v Dérerovej nemocnici v Bratislave z 3. 10. 1998, kde ma ošetrovali po útoku páchateľa z konšpiračného bytu č. 84 na Ul. Ľ. Zúbka v Bratislave,  ktorej originál tiež scudzila  i so 4 kópiami pripravenými už do súdneho spisu MUDr. Poloncová z mojej dokumentácie -  zrejme s cieľom, aby mohla tvrdiť, že vyrábam konšpirácie, ako sa vyjadruje v posudku;

na písomné požiadanie mi bola táto  správa dotyčným lekárom za poplatok  dohľadaná  začiatkom roka 2011 a mám rovnopis s podpisom lekára, ktorý ma ošetroval na pohotovosti, že jej obsah je pravý,
(žiaľ, ďalší lekári nereagovali na moju žiadosť, aby mi za úhradu dokumentáciu vyhľadali a poslali z obdobia, ktoré bolo predmetom posudzovania znalkyňou, a záznamy odstránené z karty, ktorá býva uložená  u obvodného lekára nie je možné už získať, pretože bývajú len v origináloch),

10. fotokópiu môjho pôvodného plagátu, ktorým som verejne protestovala proti nečinnosti polície v LM, ktorá mala vyšetrovať moje trestné oznámenie na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok a ktorým som zverejnila toto bezcharakterné konanie menovanej osoby,

11. fotokópiu z právneho poradenstva z internetu od Via Iuris, ktoré sa odborne vyjadruje k zásahom na ochranu osobnosti a uvádza k posudzovaniu neoprávnenosti zásahu aj z rozsudku z 21. 12. 1994, V Cdo  3/94:
"Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam, kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby."

V nadväznosti na vyššie uvedené riadky zdôrazňujem, že moje konanie nebolo snahou o nedôvodné poškodzovanie mena MUDr. Poloncovej ako psychiatričky, ale bolo dôsledkom jej nekalého konania ako znalkyne a nečinnosti policajného orgánu pri vyšetrovaní môjho trestného oznámenia na menovanú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorý o mne vyhotovila pre OS Žilina k veci 4C 158/2005,

MUDr. Poloncová ako znalec, teda osoba verejne činná nemôže požívať zvýšenú ochranu v tom smere, že by nebolo možné verejne poukázať na jej  konanie nezlučiteľné v výkonom a povinnosťami znalca!

Ona sama sa dopustila poškodenia mojej povesti a cti hrubým spôsobom, pretože cez osobu odporcu a jeho právneho zástupcu je tento posudok zneužiteľný proti mne kedykoľvek a právom nechať si vyhotoviť z neho fotokópie sa môže rozširovať na verejnosti!

Prístup orgánov činných v trestnom konaní v Liptovskom Mikuláši, ktoré odmietli moje oznámenie v súvislosti s jej činom evokuje  len to, čo som uviedla na svojom plagátiku  - ovplyvňovanie a korupciu v pozadí nevyšetrovania prípadu, ktorý je oveľa závažnejšieho charakteru ako je môj údajný trestný čin, ktorý som zverejnením konania znalkyne i policajného orgánu mala spáchať ja.

Ako inak než ako zlý úmysel si mám vysvetliť to, čoho sa dopustila ako znalkyňa MUDr. Poloncová, ako inak mám vnímať jej arogantné tvrdenia, že ona mi všetko riadne vrátila? A tú jej drzosť, že mala odvahu  podať na mňa trestné oznámenie pre údajné poškodenie svojej povesti?

(Mimochodom - podobnosť s prípadom "JUDr. Chovanec" je až priveľmi nápadná - ako v postupe policajných orgánov činných v trestnom konaní, tak v istote oboch navrhovateľov, že za sebou majú takých, ktorí sú schopní ich  "ochrániť" a vyvinúť všetko úsilie, aby mohli dosiahnuť svoj špinavý cieľ!)


Na môj návrh napokon príslušný súd námietky uznal a určil vykonať kontrolný znalecký posudok iným znalcom za účasti ako imunológa, tak psychológa, ktorých znalkyňa MUDr. Poloncová úmyselne nepribrala do konania, pretože by výsledok znaleckého posudku nemohla ovplyvniť v môj neprospech!

(K tomuto rozhodnutiu sa vyjadril môj odporca v spore, vraj kto tie posudky bude platiť? Jemu osobne totiž už v minulosti záležalo na tom, aby mi neverili policajné orgány a pred nimi, ako aj pred redaktorom MY Žilinské noviny sa vyjadroval na moju adresu, že nie som psychicky v poriadku! Tieto jeho tvrdenia môžem doložiť príslušnými písomnosťami. Mám teda sa právo domnievať, na koho objednávku mohol byť znalecký posudok MUDr. Poloncovou v tej podobe, v akej ho súdu dodala, vypracovaný.)

Súdnemu človeku so zdravým rozumom je jasné, že nikto pre zábavu nebude chodiť  verejne protestovať, ani míňať peniaze na zásielky príslušným zdravotníckym zariadeniam a platiť za dohľadanie a doručenie zdravotnej dokumentácie spred 5-10, či viac rokov.


A na záver ešte si dovolím odbočiť.

Domnievam sa, že aj iní občania majú rovnaké skúsenosti s našimi policajnými a inými orgánmi v tom smere, že pri ich výsluchu je jedna osoba - vyšetrovateľ, či prokurátor.
Občas nanajvýš zapisovateľka.
Dokonca ani pri podpisovaní zápisnice nebýva nik prítomný.

Po ukončení výsluchu sa odrazu príde podpísať do zápisnice kolega z niektorej inej kancelárie, aj keď prítomný nebol, a svojím podpisom potvrdzuje svoju účasť pri výsluchu, či podpise zápisnice!

Neviem, či je toto v súlade a s čím, a na čo  a komu slúži toto "opatrenie".

(Nevylučujem, samozrejme, že majú zapnutý odposluch do inej pracovne kolegu vyšetrovateľa, ktorý robí výsluch, na čo možno usudzovať, že dovolia, aby vypočúvaná osoba diktovala zapisovateľke v ich neprítomnosti..)
Občan má právo položiť otázku, či dôvodom je to, aby v budúcnosti stáli proti nemu v prevahe dvaja policajti, či iní predstavitelia iného vyšetrujúceho orgánu, ktorí by si vzájomne dosvedčili v prípade komplikácií "potrebné" - proti ich obeti, ktorá pred nimi stojí sama a preto jej tvrdenia veľmi rýchle zlikvidujú ako výmysly!

S akou nestrannosťou, resp. zaujatosťou  pristupuje vyšetrovateľ k vypočúvanej osobe, sa dá zistiť aj z  jeho nonverbálnej komunikácie - najmä ak kladie otázky a na  vypočúvaného nehľadí priamo, ale zameria svoj pohľad iným smerom - že by z vnútorného pocitu hanby, že vyvíja snahu svoju obeť nenápadne  manipulatívnymi otázkami a následnou vlastnou interpretáciou jej odpovedí, ktoré nadiktuje, či zapíše on, dostať ju  tam, kde ju potrebuje mať?

V pôvodnom znení zákona o znalcoch a tlmočníkoch, na ktorý som naďabila na internete, bol § 5, ods. 1, v ktorom sa písalo, že sa prihliada aj na osobné a morálne vlastnosti uchádzača o zaradenie do zoznamu znalcov a tlmočníkov.
Bol tam i § 14, ods. 2, v ktorom sa hovorilo, že znalec môže byť odvolaný, ak sa dodatočne u neho zistili také osobné vlastnosti, ktoré neposkytujú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne a zodpovedne. 

V súčasnom znení zákona o znalcoch a tlmočníkoch č. 382/2004 Z.z. som nič podobného nenašla. Pripúšťam, že som príslušné ustanovenie mohla prehliadnuť.

Pod § 5, ods. 6 je sľub znalca, v ktorom  sľubuje na svoju česť a svedomie , že bude dodržiavať o. i. :

... a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti ... !

Paragraf, či ustanovenie o prípadnom odvolaní z dôvodu, že sa dodatočne u znalca zistia osobné vlastnosti, ktoré neposkytujú záruku, že funkciu bude vykonávať riadne a zodpovedne, som nenašla.

Aj tento zákon jasne ukazuje na stav slovenskej spoločnosti, v ktorej vládne bezprávie a svojvôľa "všemohúcich" indivíduí ochraňovaných zákonmi, ktoré si v prvom rade navrhli a odhlasovali vo vlastný prospech.


Označiť teda konanie MUDr. Poloncovej za amorálne a verejne naň poukázať, keď ani kompetentné orgány, ktoré by mali jej konanie riadne prešetriť(MS SR a policajné vyšetrovacie orgány), prípad riadne vyšetriť ignorujú, v žiadnom prípade nemôže byť trestným činom, ba ani len priestupkom z mojej strany.

Učiniť tak mi umožňujú Ústava SR a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu a s ňou spojené aj práva ďalšie - napr. na spravodlivé a nestranné prejednanie veci nezávislým orgánom, alebo rozširovanie informácií!