streda 6. marca 2013

Znalecký posudok psychiatrov MUDr. A. Stankoviča a MUDr. J. Kosorínskeho na Tatjanu Šidlovú
Prostredníctvom stránky necenzurovane.sk som si dovolila publikovať posudok znalcov Stankoviča a Kosorínskeho, ktorý títo vyprodukovali na moju osobu na objednávku orgánov a osôb zainteresovaných na mojom účelovom trestnom stíhaní, ktoré iniciovala MUDr. Elena Poloncová.
Nie je v mojich fyzických možnostiach podrobne reagovať na každý nezmysel a dezinterpretáciu v posudku.
Mám veľmi chabé počítačové zručnosti a možnosti, a preto nebolo možné pridať pod znalecký posudok nahrávku, ktorú som vyhotovila z priebehu vyšetrovania v Sučanoch, aby bolo možné porovnať moje prednesy s obsahom posudku. Rovnako je nemožné priložiť cca 70 písomností, ktoré vyvracajú opak obsahu a nepodložených tvrdení o mojej osobe.

Prosím čitateľov, aby neverili obsahu posudku, pretože tento obsahuje množstvo dezinterpretácií, výmyslov až lží, pričom znalci ignorovali obsah trestného spisu, do ktorého som doložila vyššie spomenuté písomnosti úradného charakteru.
Znalci uvádzajú dátumy a obsahy vyšetrení, ktoré sú obsahovo a dátumovo rôznorodo pospájané, pričom v nejednom prípade je z nich podstata vynechaná.
V nejednom vyjadrení na moju adresu je dokonca snaha ma účelovo znevažovať a poškodzovať, pretože fakty a moje vyjadrenia boli poprekrúcané.

Účelovosť posudku od znalcov Stankoviča a Kosorínskeho v prospech Poloncovej jednoznačne preukazujú ich závery a obsah.
Posudok dokumentuje, že vyšetrenie nebol vykonané nezávislo na obsahu posudku Poloncovej, ani nezávislými osobami.
Posudzovaným obdobím pre potreby OS Žilina k sp. zn. 4C158/2005 mal byť rok 2005, a teda z dokumentácie, ktorá sa na toto obdobie vzťahuje.
Účelovosť trestného stíhania s cieľom nariadiť moje ďalšie psychiatrické vyšetrenie dokazuje vyjadrenie Poloncovej pred súdom v Žiline dňa 1. 3. 2013, kde na podporu opodstatnenosti svojich záverov argumentovala závermi menovaných z leta 2012.
Posudzovanie Poloncovou bolo vykonané s odstupom cca 6 rokov od podpisu mojej Dohody s INA Kysuce, a. s.
Vťahovanie posudku Stankoviča a Kosorínskeho do prípadu s úplne inou podstatou je zrejmým zasahovaním do nezávislého priebehu súdneho procesu.
Na druhej strane len poukazuje na prepojenie aktérov v pozadí, ktorí majú záujem na výsledku sporu podľa svojich želaní a potrieb bez ohľadu na fakty a dôkazy.
A nemenej na to, že Poloncovej by mala byť odobratá spôsobilosť vykonávať znaleckú činnosť minimálne pre morálnu nespôsobilosť.

Ak má niekto hlbší záujem o prípad, prosím, aby sa vrátil k predchádzajúcim príspevkom na mojom blogu, kde citujem niektoré písomnosti s vecou súvisiace.
Uvedený posudok nech slúži ako varovanie pre bežných občanov pred mocou, ktorá sa ničoho neštíti na dosahovanie svojich cieľov pri potláčaní tých, ktorí nesúhlasia s jej praktikami a nariadené  psychiatrické znalecké dokazovania  zneužíva na likvidáciu svojich odporcov a potláčanie slobody prejavu a zákonnosti. 

Za  praktickú pomoc pri umiestnení textu posudku na stránku necenzurovane.sk ďakujem p. F. Bednárovi.