pondelok 18. júla 2011

Nezávislí a spravodliví - iba vo vzťahu ku sebe

V r. 1999 som podala žalobu proti SBD IV v Bratislave, ktoré mi vytrvalo odmietalo odstrániť chybu na vykurovacom telese, či v systéme vykurovania bytu. Žiadala som nielen chybu odstrániť, ale aj  vrátiť pomernú časť zaplatených peňazí,  roky účtovaných za teplo, ktoré mi nedodali,  a ja som i napriek ignorantstvu tejto organizácie  riadne a včas platila.

Netrvalo dlho a v  SBD IV pod vedením Ing. Kolomana Černáka sa začali diať "zaujímavé" veci.

Naše peniaze boli popresúvané do jeho vlastného podniku - Správcovského bratislavského    družstva.                 
Spoločne s niektorými ďalšími osobami sa  následne pokúsili pôvodné SBD IV zlikvidovať  v konkurznom konaní pre údajnú platobnú neschopnosť. (SBD IV zastupoval proti nim JUDr. Čarnogurský st.)

Menovaný predseda SBD IV  totiž ešte  pred opustením pôvodného družstva popodpisoval právne listiny - záväzky, že toto družstvo dlhuje jednotlivým objektom desaťtisícové sumy.
(O činnosti  Ing. K. Černáka a jeho pôsobení ako v bývalom SBD IV, tak v "jeho" neskoršom SBD sa môžete dozvedieť na internete, keď sa cez Google  "pozriete" na aktivity  tejto osoby  a jej spoločníkov.)
Bez toho, aby sme mohli čokoľvek namietať, sme sa z vôle Ing. Kiselyovej  ako samozvanej zástupkyne vlastníkov ocitli pod nadvládou Ing. K.Černáka.

Pretože som sa ani po podaní žaloby nemohla domôcť nápravy a v jednoizbovom byte som doslova mrzla pri 16 stupňoch Celzia, resp. bola nútená dokurovať plynom, či el. prúdom, upozornila som kompetentných , že ďalej odmietam platiť a zadržiavam si peniaze vo výške toho, čo by mi mali vrátiť za nedodané teplo,  a inak neodôvodnené  zaúčtované a nevrátené položky, keďže ani súd vo veci môjho návrhu riadne nekonal.

Keď som kedysi chcela vidieť, ako nakladajú v Černákovom  SBD s našimi peniazmi, K. Černák si ma pozval do pracovne a tam ma fyzicky napadol, s komentárom, že  ich "nasierať nebudem" . A aj keď som mala riadne zdokumentovaný  zdravotný stav po útoku  a potrebné liečenia, polícia vec ututlala, a od prokurátorky z OP BA IV dr. Čajkovej som sa dozvedela, že som si to spôsobila niekde sama!!! (Takže pani Hedviga Malinová prvou nebola!)

Ako funguje mafia bielych golierov najlepšie dokazuje nasledujúce.                                                                

Poruchu neodstraňovali ani v nasledujúcich niekoľkých rokoch .                                                                             
Súdne konanie 11C 119/99 nie je ukončené dodnes.

Sudkyňa dr. Figerová , o ktorej  zaujatosti by pochyboval len hlupák, nie je vylúčiteľná - lebo sa zaujatou necíti.
Korupciu v jej prípade nie je možné dokázať, aj keď za roky, počas ktorých má prípad v rukách ona, jej rozhodovanie neviedlo k žiadnemu výsledku.
Prieťahy, ktoré vyrába neefektívnym konaním, majú len navyšovať moje trovy konania a náklady na spor.     
A majú byť pomstou za to, že v minulosti ÚS SR porušenie mojich práv v tomto smere zistil a priznal mi smiešne odškodnenie.
Promptne konať dokázala len  v momente, keď som sa sťahovala a odsťahovala z Bratislavy. Obratom určila znalca na vykonanie znaleckého posudku - na byt, ktorý mi už nepatril,  a po tom, ako bola  už dávno odstránená chyba, pričom znalec ani do bytu nevstúpil, lebo mu to neumožnila nová vlastníčka; napriek tomu, že som ešte v januári 2007 oznámila novú adresu na doručovanie, dala ma hľadať cez centrálnu evidenciu obyvateľstva SR, doručovala mi na starú adresu, a v jednom prípade , aj keď som z dôvodu sťahovania  sa ako z dôvodu hodného osobitného  zreteľa žiadala o predĺženie lehoty na doručenie dôvodov odvolania, využila situáciu a "dokázala"  podanie bez prieťahov -- obratom! odoslať  na KS, ktorý vec zamietol.

Keď som si už nevedela rady,  keď súd nekonal riadne, a ani odporca neodstraňoval problém, oznámila som SBD, že odmietam platiť  zálohy za bývanie až do vyriešenia nevykurovania. Na môj list nik nereagoval, nik neposlal ani výzvu na uhrádzanie platieb.
 Namiesto toho SBD ale postupne podalo  tri návrhy na vydanie platobných rozkazov - na tú istú pohľadávku - a aby to  vyzeralo ako tri rôzne podania, v každom bolo čosi inak uvedené, takže som sa nedokázala vo veci orientovať. Na moju písomnosť,  koľko teda vlastne dlhujem , nik nereagoval.

Samozrejme, lebo vytrieskať zo mňa trojnásobok trov konania pre advokátku dr. Tenczerovú, ktorá predtým pracovala ako právnička na SBD IV (a o tunelovaní  pôvodného družstva  určite vedela  a odišla s pôvodnou suitou do nového Černákovho SBD ako právna zástupkyňa "na voľnej nohe")  bolo výnosným "džobom" - tak , ako je to  pre nejedného  advokátskeho gaunera, ktorému chýba chrbtová kosť, a ktorých obyčajný človek stretáva na každom kroku, ak si dovolí otvoriť ústa.
Uvedená právna zástupkyňa v každom z prípadov len sem-tam vymazala v počítači nejaký riadok, či pozmenila nejakú cifru,  vytlačila nový  hárok papiera, čo označila za právny úkon a vyúčtovala si ho v plnej výške podľa vyhlášky.

Na tieto možnosti advokátskych vydriduchov som upozorňovala už ministerku dr. Žitňanskú,  i JUDr. Dubovcovú - poslankyňu, ale zdá sa, že stav sa nezmení.

Zákon naďalej bude umožňovať nenažrancom z advokátskych radov účtovať si za niekoľko riadkov administratívneho textu vytlačeného opakovane z počítača, aby si účtovali úkony a v plnej výške ako za odborný výkon.

Proti rozhodnutiu vo veci platobného rozkazu pod 5 C  40/2005-180 som sa odvolala s poukázaním na to, že všetky tri platobné rozkazy boli vydané zámerne a zbytočne, pretože stačilo jeden  opraviť vo vyčíslení dlžnej sumy v súlade so skutočnosťou.  Argumentovala som tým, že zaplatením  všetkých súm podľa každého platobného rozkazu  by som bezdôvodne zaplatila viac ako dvojnásobok  dlhu a preto musel o veci rozhodovať súd v jej merite. Poukazovala som na to, že trovami , ktoré má účastník hradiť, by mal byť skutočne iba úkon odborného charakteru z právneho hľadiska, nie niekoľko razy predtým  už podané administratívne "písačky ", aj že som už za konanie o jednom z týchto PR trovy zaplatila. Žiadala som  preto odvolací súd, aby znížil trovy na polovicu. 

Bez toho, aby sa odvolací súd zaoberal mnou namietanými skutočnosťami  a posúdil ich aj na základe mnou uvedených faktov  a súvislostí s prihliadnutím na to, že  boli zámerne, či   zmätočne navrhovateľom vydané tri  návrhy na vydanie platobných rozkazov na rovnakú pohľadávku, rozhodol v prospech SBD.

A v odôvodnení uviedol: " Odporkyňa neuviedla žiadny dôvod, pre ktorý by mal súd pokračovať v konaní, okrem toho, že nesúhlasí s tým, aby navrhovateľovi boli priznané trovy, ktoré si voči nej uplatnil."

Ak sa vezme do úvahy, že od r. 1999 nebol súd schopný riadne konať a vo veci  11 C  119/99 rozhodnúť  o vrátení  mi dlžnej sumy za nedodané teplo, je nespochybniteľná zámernosť  vo veci platobných rozkazov, kde súd v tomto prípade podanom v  r. 2005, vec pomerne rýchle  uzavrel rozhodnutím, proti ktorému sa odvolať nedá. Veď pripraviť ma o cca 620,- E je balzamom na dušu podliakovi K. Černákovi a jeho suite, ktorá argumentuje na súde tým, že v prípade vrátenia mi peňazí za nedodané teplo by som sa obohatila na úkor ostatných vlastníkov bytov!!! Bez ohľadu na skutočnosť, že si on a jeho suita neplnili povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy voči mne, aj keď Ing. Kiselyová v mojom mene žiadala chybu viac razy odstrániť!

OS BA IV vo veci platobných rozkazov konal bez súčinnosti a  nepripustil spojenie vecí  do jednej, keďže išlo o jednu a tú istú dlžnú sumu, a už aj z toho vidieť, že zainteresovaným sudcom išlo len o to, aby sa mi mohli mstiť za moje  vystúpenia proti  neprávostiam ich kolegov v iných konaniach a  za podania na ÚS SR a ES ĽP.
V týchto prípadoch sa neoperovalo  nehospodárnosťou  konania !

A teraz trošku "konšpirácie".

O  mojom odvolaní proti čiastočnému rozsudku vo veci 11C 119/1999 rozhodovala  na KS BA JUDr. Javorčíková (predtým vystupujúca ako Stránska) - hovorkyňa iniciatívy Za nezávislú justíciu. Rozsudok vrátila súdu BA IV späť. Domnievam sa, že mohla pritom o nesporných veciach rozhodnúť aj sama a rozsudok zmeniť a neposkytnúť tak sudkyni Figerovej príležitosť opakovane dokazovať to, čo už dokázané bolo a odmietať dokazovať  skutočnosti, ktoré by svedčili proti mojim odporcom.

O  odvolaní proti uzneseniu vo veci na OS BA IV pod 5C 40/2005-180  na KS BA rozhodoval JUDr. Považan.

V r. 2009 na KS rozhodovala JUDr. Javorčíková ešte pod menom Stránska o mojom odvolaní proti rozsudku OS BA IV sp. zn. 6C 619/96, resp. 6C 32/00. 
Napriek za roky nazbieraným dôkazom, že išlo o komplot, za ktorým stála Štb, ktorej konfidentom je otec navrhovateľa  evidovaný  ako dôverník, ktorý mi mal zaplatiť na základe súdneho rozhodnutia škody spôsobené na byte č. 74 na Ul. Ľ. Zúbka 21, napriek tomu, že NS SR pôvodný rozsudok KS  v BA pre nezákonnosť zrušil, rozhodla v prospech Igora Malinovského ml. Žiadne dôkazy , ktoré som za 8 rokov nazbierala a jej senátu predložila, jej nestačili na to, aby  eštebákmi a bielymi goliermi predplatený rozsudok zmenila.

Žiaľ, ani Ústavný súd nekonal ináč -  formálne vec odmietol s tým, že o tom  už rozhodoval. Podstatou podania sa nezaoberal.  Asi "nebol záujem". V období, keď bol nezákonným spôsobom vynesený rozsudok na KS v BA   (dec. 1999) a v období podania môjho prvého dovolania, (febr. 2000)  bola  okrem iných predsedníčkou KS BA  aj súčasná predsedníčka ÚS SR.
Moje doplnenie, keď som zistila, že  zaplatený advokát vec spracoval veľmi povrchne, resp. nijako, súd nevzal na vedomie - aj v tomto prípade totiž využil skutočnosť a možno až po tom, ako som vec doplnila, ju odmietol s tým, že údajne o odmietnutí  bolo už rozhodnuté pred doručením  môjho doplňujúceho podania na ÚS SR.

Podľa medializovaných "klebiet?" sudkyňa Javorčíková žila so sudcom Majchrákom. Príčinou jeho smrti mali byť nezhody medzi nimi preto, lebo ktorási kolegyňa  verejne povedala, že medzi dr. Javorčíkovou a dr. Považanom je bližší vzťah.

Dnes sa pani sudkyňa Javorčíková  domáha u ministerky spravodlivosti zákroku proti kolegyni, ktorá má byť údajnou príčinou smrti jej druha. Cíti sa poškodená výrokmi kolegyne. Je namieste sa spýtať, či ju nemrzí, koľkých ľudí svojimi "výrokmi" v rozsudkoch poškodila za života ona ako sudkyňa, prípadne v minulosti ako prokurátorka.

Mám  právo sa spýtať, či neexistuje prepojenie medzi dr. Považanom a dr. Javorčíkovou   po pracovnej  línii  v nadväznosti na súd OS BA IV , z ktorého išli  odvolania v prípadoch týkajúcich sa mňa a určitého okruhu účastníkov konania  na rozhodovanie práve do ich rúk. (Túto myšlienku mi vnuklo spontánne vybavenie si istých konkrétnych situácií a skutočností, ktoré uvediem v niektorom z ďalších príspevkov. Majú totiž vzťah k sudkyni Javorčíkovej, predtým Stránskej.)

Advokátka, ktorá odrazu figuruje ako zástupkyňa SBD sa menuje Viera Malinowska, adresu si uvádza na Ul. Ľ. Zúbka č. 5, sídlo kancelárie na Brnianskej 43.  (Tam kdesi neďaleko bol jeden z bytov  evidovaných na agenta ŠtB - TS  A. Tekuša, ktorý figuruje tiež v prípade 6C 619/96 navrhovateľa Igora Malinovského ml., resp. 6C 32/00.)

Akýsi Igor Malinovský figuruje  na Paneurópskej vysokej škole  ako doktorand na práve.

Ten Igor Malinovský, ktorý zastrešoval eštebákom žalobu proti mne - ako pomstu za svojho otca, za  moju opovážlivosť postaviť sa verejne  proti eštebákom,  figuruje v rôznych registroch  v mnohých spoločnostich, z ktorých   nejedna, ako sa zdá,  sa "vyparila". (A veľmi známy je z kauzy "prevodu" budovy oproti prezidentskému palácu  na Štefánikovej ulici, ktorú kedysi  prevzal od exprimátora Kresánka údajne ako nádejné sídlo Demokratickej strany.)


Isto nemusím podrobne rozvádzať, čo myslím pod  dodatkom na záver , že "Božie mlyny melú pomaly, ale isto!" Žiaľ, v prípade slovenského súdnictva, prokuratúry, polície a ďalších zložiek moci melú tak, ako by mali dostatok vody na poháňanie mlynského kolesa len vo výnimočných prípadoch.