streda 6. júla 2011

Znalkyňa Poloncová vedie na body 2:0

Trestné oznámenie, ktoré som proti znalkyni po dosť dlhom telefonáte s pracovníkom polície PPZ v Bratislave podala osobne na Prezídiu policajného zboru u vyšetrovateľa, bolo pridelené policajnému oddeleniu v Liptovskom Mikuláši.
Už vtedy som žiadala v súčasne priloženom  písomnom podaní, aby vec bola pridelená  mimo polície v Liptovskom Mikuláši, pretože  MUDr. Poloncová má možnosť ovplyvňovať  vyšetrovanie vo svoj prospech. Ako som dospela k týmto záverom nejdem predbežne uvádzať.
Napriek tomu bolo podanie odstúpené do L. Mikuláša, kde  po dlhšie obdobie , nepochybujem, že  zámerne, orgán vo veci nekonal.
Osobne som  (okrem iných káuz)   na tieto skutočnosti a konanie znalkyne upozornila na verejnom stretnutí  policajného prezidenta v prítomnosti  zúčastnenej verejnosti a redaktora časopisu Týždeň.
Neviem, či sa polícia  v LM rozhýbala až po mojej sťažnosti kompetentným, alebo verejnom proteste proti konaniu MUDr. Poloncovej,  ale konečne  14. júna 2011 vydal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície PZ v L. Mikuláši uznesenie č. ORP-136/OVK-LM-2011, že moje oznámenie pre podozrenie z trestného činu znalkyne odmieta.
Na odmietnutie mu stačilo vyjadrenie Poloncovej, že sa ničoho nedopustila a že moje tvrdenia nie sú pravdou. 
Ani posudok po obsahovej stránke podrobne mnou rozobratý , ani zoznam písomnosti, ktorým som na polícii v Bratislave dokladovala, čo som  po oboznámení sa s obsahom posudku zakladala do súdneho spisu  na vyvrátenie dezinformácií a lží znalkyne (mala som v pláne ich vyšetrovateľovi polície predložiť  neskôr na založenie do spisu, čo mi nebolo umožnené, pretože som na polícii v Liptovskom Mikuláši nebola vypočutá na doplnenie podania), neboli dostatočným dôvodom na to, aby sa vecou orgán hlbšie zaoberal. 

Zjavné porušenie znalcovských povinností v tom smere, že znalkyňa nevykonala znalecké vyšetrovanie za spolupráce  iných znalcov  a  v súčinnosti s nimi  neurobila ani závery, policajného vyšetrovateľa nezaujímalo, hoci by takéto skutočnosti  ukazujúce na porušenie zákona , mali súčasne naznačovať aj možnú korupciu a z nej vyplývajúci zlý úmysel poškodiť skúmanú osobu, a  za takéhoto prístupu  vyšetrovateľa k prípadu , musel by orgán  akceptovať mnou uvádzané protiprávne konanie znalkyne.
Uznesenie orgánu polície však  nie je odôvodnené žiadnymi faktami - iba tvrdením znalkyne - proti môjmu tvrdeniu!
Moja sťažnosť proti uzneseniu bola tiež  odvolacím orgánom označená za nedôvodnú.                                    
Na základe "odporúčania" som teda podala podnet na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši , aby preskúmala zákonnosť postupu vyšetrovateľa v konaní a rozhodovaní vo  veci pod uvedenou spisovou značkou.
Dňa 6. júla  2011 som  prevzala uznesenie OP v Lipt. Mikuláši - 1Pn 274/11-6 zo dňa 29. júna 2011, podpísané prokurátorkou JUDr. Zd. Klaučovou.

V uznesení  je moje podanie označené ako sťažnosť a táto je ako nedôvodná zamietnutá!  Proti uzneseniu obvodnej  prokurátorky nie je prípustná sťažnosť!
V  uznesení prokuratúry  rovnako  nie je odmietnutie  odôvodnené  podstatou , ktorá je  uvedená v mojom pôvodnom podaní, neargumentuje použitím faktov, ale "bleskovým konštatovaním", že som mala na polícii v Bratislave možnosť oznámiť všetko, čo som považovala za dôležité, na koľkých stranách som ho podala a že som doložila aj posudok, a zo všetkého  v spise doloženého je jasné, že  "MUDr. Poloncová v znaleckom posudku nepodala vedome žiadne nepravdivé údaje a taktiež nezničila dôležité nálezy zo zdravotnej dokumentácie."
Nikde ani slova o tom, že som priložila aj zoznam písomností, ktoré som zakladala do súdneho spisu, ktoré dokazujú klamstvá a fabulácie Poloncovej . 
Pani prokurátorke asi neslúži zrak, ak nevidí aj také písomnosti, ktoré  preukazujú opak, ktoré poukazujú na lži  Poloncovej a stoja jasne proti jej fabuláciám , lžiam a dezinterpretáciám v znaleckom (?) posudku.
Na druhej strane je prokurátorka  viditeľne   obdarená jasnovidectvom; suverénne totiž tvrdí, že Poloncová nezničila žiadne moje dôležité nálezy zo zdravotnej dokumentácie.
Tvrdí to tak suverénne, ako by bola prítomná pri mojom vyšetrovaní. Tvrdí to, aj keď   Poloncová nemá ako inak  dokázať opak mojich tvrdení  -  len svojimi (lživými) tvrdeniami  proti tvrdeniam mojim - pravdivým.
(Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že asi ťažko by sa niekto neustále sťažoval  a vyrábal "kauzy" bezdôvodne. Len pre nedostatok inej zábavy, najmä ak je v takom zdravotnom stave ako ja.)
Ale väčšina občanov tohto štátu veľmi dobre vie, že podobnými podliakmi  sa územie  našej republiky priam hemží.

"V rámci postupu pred začatím trestného stíhania sa nevykonáva dokazovanie, ale musia byť dané skutočnosti, na základe ktorých je možné začať trestné stíhanie.
V danom prípade však neboli žiadne podklady, ktoré by zdôvodňovali naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone." (Z uvedeného uznesenia OP v LM.)

Nuž,  keďže  ja som dotyčnými  vnímaná ako  odpad ich "smotánkovej" spoločnosti, je jasné, že pravdu mať nemôžem!

Zákonito sa objavuje otázka: Kde je tu nestrannosť? Nezaujatosť orgánu, ktorý by nemal argumentovať tým, čo nie je jednoznačné, ale držať sa faktov, "čierneho na bielom", nie rečí kreatúr, ktoré nemajú úctu pred ničím.
Oba orgány však konajú v opačnom duchu - zabraňujú vyniesť na svetlo skutočnosti, ktoré by mali a mohli napomôcť dokázaniu podlého konania MUDr. Eleny Poloncovej ako znalkyne.
Polícia i  prokuratúra ignorujú  písomnosti mnou predložené z hľadiska ich obsahu  i z hľadiska možnosti doplnenia podania a spisu ďalšími písomnosťami - tými, ktoré sú uvedené v zozname,  ktorý som dala vyšetrovateľovi   ako prílohu k  podaniu  ešte v  Bratislave.
O týchto sa vo svojich uzneseniach nezmieňuje ani len slovom ani jeden z orgánov!

Veď prečo by aj! Boli by totiž základom pochybností o "čestných úmysloch" Poloncovej!  

Týmito postupmi a  rozhodnutiami  polícia i prokuratúra v Liptovskom Mikuláši  znova raz dokázali,  aký je občan bezmocný voči mafiánskym praktikám a prepojeniam, ktorými mu  zasahujú do  života na základe objednávok staré štruktúry.