nedeľa 22. mája 2011

Nerobte si nárok na spravodlivý súdny proces pred nezávislým súdom

Ústava SR nám zaručuje všetkým rovnaké práva. Okrem iného aj na spravodlivý súdny proces vo viacerých smeroch. Podobne o spravodlivom súdnom procese a nároku na rovnosť pred zákonom sa dočítate aj v Občianskom súdnom poriadku a ďalších dokumentoch - napr. Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobodách. Aká je skutočnosť v tomto smere, spoznal na vlastnej koži nejeden občan nielen pred rokom 1989, ale - a možno ešte v horšej podobe - spoznáva v súčasnosti.
Spravodlivosť si musíte zaplatiť! - precedil kedysi cez zuby na moju žiadosť o radu prednášajúci nám odborník z oblasti trestného práva na Univerzite tretieho veku v Bratislave.Jeho reakciu na moje vyjadrenie o eštebákoch a mafii v pozadí mojej konkrétnej kauzy som pochopila po zverejnení  kauzy Kyselinári.
Údajné právo na prístup k súdu je tiež len pre tých, ktorí majú známosti a tučné kontá. Bežný občan s priemerným a nižším dôchodkom nemá šancu získať bezplatnú právnu pomoc, lebo nespĺňa kritériá, ktoré sú nastavené tak, aby čo najmenší počet obetí - nielen justičného - teroru získal nejakú odbornú pomoc.
Finančne nenažratí sudcovia stále požadujúci vyššie platy argumentujú, že potrebujú na zabezpečenie svojej životnej úrovne tisíce Eur, pretože inak je ohrozovaná ich sudcovská nezávisloť! A majú niektorí ešte toľko drzosti v sebe, že žiadateľovi, zjavne odkázanému, oznámia, že ho neoslobodia od poplatku, advokáta na ochranu jeho zákonných práv nepriznajú, lebo veď na to má! Z tých svojich  až 10000 korún príjmu! Konkrétne dôkazy k týmto svojim tvrdeniam mám.
Škoda, že ich nezávisloť nie je orientovaná na čestné rozhodnutia, objektivitu a nepodkupnosť! A to bez ohľadu na výšku úplatku, či tlak nadriadeného. Lebo sudcov možno zaradiť do troch kategórií - tých, ktorí sú schopní odolávať nátlaku a úplatkom - a to je mizivé percento jedincov; tých, ktorí sú korumpovateľní akýmkoľvek spôsobom - stačí im, že obeť nemá kompatibilné názory s tým-ktorým sudcovským jedincom     a tých, ktorým vlastná zbabelosť a strach, že prídu o "dobré bydlo" a vysoký dôchodok nedovoľujú konať    inak, ako sa od nich očakáva - samozrejme zo strany tých, ktorí majú v spore "navrch" z iných dôvodov, ako je pravda a zákon.
Ak niekomu aj priznajú bezplatnú právnu pomoc, je to buď advokát, ktorý sa veci venuje minimálne - tak, že  v mnohých prípadoch si nepokladá za povinnosť ani oznámiť klientovi, že mu bol určený, a už vôbec nie, aby v jeho prospech urobil nejaké vyjadrenie. V mojom prípade sa to stalo v poslednom období asi 4 razy, naposledy s advokátom z Čadce, ktorý napokon v telefonáte sa vyjadril, že napísal súdu, že podľa jeho názoru som nemala dôvod na dovolanie a napísal to preto, aby nebol v rozpore so zákonom! Nepochybujem, že je to signál, že bol určený advokát, ktorý išiel po ruke súdu a nie tomu, koho práva mal zastávať - odhliadnuc od toho, že niekoľko mesiacov vec kdesi na súde  stála.Veď mu z toho nekynie žiadny "majlant", ale takéto pseudozastupovanie takýmto aj tak štát zaplatí - vrátane paušálov, ktoré si účtujú - za čo?, keď ani za obyčajné poštovné nepošlú list klientovi, že mu boli určení!
A o rozpore so zákonom v advokátskej praxi sa môžeme presviedčať už pomaly denne v prípadoch, kde ide o do očí bijúce prípady , v ktorých klamstvá hrajú prím. Neviem, či v inom prípade by dotyčný advokát mal
problém so svojím svedomím, keby predmetné podanie nebolo smerované proti konaniu súdu, jeho postupu.
Mimochodom, skúste podať žalobu pre nezákonný, alebo nesprávny úradný postup proti sudcovi, či inej zložke verejnej moci! Po niekoľkých rokoch sa nedomôžete ani len koruny - iba ďalších finančných strát za spor. Dokonca nezákonnosť vyjadrená v rozhodnutí NSSR mi nezakladá nárok na zaplatenie ujmy!
Štát sa zabezpečil proti nemajetným, aby ho neotravovali svojimi žalobami aj tak, že zo zákona vyžaduje zastúpenie advokátom pre dovolanie i sťažnosť na Ústavný súd. Ak niekto neskúšal celé roky nájsť "dobrovoľníka" z radu advokátov, tak nevie o čom hovorím. Občan si môže zodrať nohy - všade ho  s tvrdením, že nemajú kapacitu, alebo sa takým druhom sporov nezaoberajú,odmietnu. Mne dokonca asi 14  advokátov z Lipt. Mikuláša ani na doporučené listy so žiadosťou o zastúpenie ani neodpovedalo.  Pritom je zavádzajúce tvrdenie, že Slovenská advokátska komora môže tieto veci riešiť určením advokáta. Sú to lži  určené verejnosti, ktorá nepozná pomery v tomto štáte.
Žiadna zo stavovských komôr proti svojim členom nič nepodnikne, kamaráti na MS SR naviac dajú - napriek dôkazom - za pravdu tomu, na koho si sťažujete.
Lehoty na podania na súd sú také krátke, že za tú dobu ani nikoho nezoženiete, ani vám žiadne centrum nikoho nepridelí, lebo má lehotu na posúdenie vašej žiadosti/nároku pomaly dlhšiu, ako lehota na podanie súdu.
Ani NS SR ani ÚS SR sa podaniami nezaoberajú bez advokátskeho zastúpenia inak, ako formálne - a tak vás vybavia veľmi rýchle - nesplnili ste podmienku, nemáte advokáta, priznať vám ho priznajú občas - ak ide len o prieťahy.
Arogancia niektorých advokátov z mojich osobných skúseností je bezhraničná. A tak občan, ktorého práva má garantovať najmä Ústava SR, na vlastnej koži zažíva vlastnú bezmocnosť.
Zákon o advokácii umožňuje tejto skupine "vyvolených", aby si účtovali nehorázne sumy na vrub chudáka, ktorý je obeťou podvodov toho, koho oni zastupujú. Konkrétny prípad mám s advokátom v Žiline, ktorému zákon umožňuje ako úkon si vyúčtovať vyjadrenie administratívneho charakteru v rozsahu cca 8 riadkoch, a naviac ešte ten istý text si vyúčtovať ako úkon takmer za 6000 Sk za svojich klientov podelených na dve, či tri skupiny niekoľkonásobne.
Rovnako na vrub občana idú trovy, ktoré vznikli pre potrebu podať vyjadrenie zástupcu odporcov, či poplatok za odvolanie navrhovateľovi, pričom všetko zapríčiní nesprávnym rozhodnutím sudca, ktorý o veci rozhoduje.
"Páni" sudcovia sú nezávislí vo svojej rozhodovacej činnosti a jej výsledok vôbec nezávisí od skutočností, dôkazov  a faktov, ale od ich subjektívneho názoru! Od toho, ako dokážu pookrúcať skutočnosti, či ako sa nechajú ovplyvniť. Korupciu im, žiaľ, ťažko občan dokáže a orgány činné v trestnom konaní robia všetko preto, aby sa ani jednému parazitovi vo verejnej správe nič nedokázalo. O skrytej korupcii už čvirikajú aj vrabce v EÚ, nielen MS SR v súčasnej podobe.
Za rozhodovaciu činnosť sa považujú aj kroky sudcu, ktoré celé roky nevedú k ničomu, len majú zabrániť predloženiu odvolaní vyššej inštancii - a takto to môže trvať aj 8 rokov, ako v mojom prípade na súde Bratislava IV. A keďže nezoženiete nikoho, aby vám podal na ÚS SR sťažnosť, tak strácate energiu obiehaním advokátov, hľadaním v literatúre, ako si pomôcť sám, podávaním sťažností, písaním do médií, ktorým tiež nestojíte ani za odpoveď, tobôž za pozornosť.
A keďže si štát zabezpečil takto úbytok podaní tých, ktorých degradoval na občiansky suterén, ktorých pozbavil de facto zákonných práv na spravodlivý a nezávislý súdny proces, na prístup k súdu, nemáte šancu sa dovolať ničoho ani na Európskom súde pre ľudské práva.
Osobne nie som si celkom istá, že chápadlá mafie SR nezasahujú až na tento súd, aj keď som tam úspešná už bola.
Ak sa na ÚS SR niečoho domôžete, dostanete ako odškodenie niekoľko málo tisícok, ktoré vôbec nezohľadnia vašu niekoľkoročnú námahu, stres, psychické utrpenie z pocitu krivdy a bezmocnosti a vaše investované peniaze, ktoré ste si museli "odtrhnúť od úst". Verejnosť veľmi dobre vie, aké odškodnenie si dokážu vysúdiť tí "rovnejší medzi rovnými"!
Podmienky, ktoré musíte splniť , aby ste sa dopracovali na ÚS SR sú tiež veľmi rafinované. Zavádzajúce pre občana, a neraz ani právnik/advokát nebol schopný jednoznačne povedať, čo sa má v ktorom prípade považovať za povinný opravný prostriedok, ktorý máte vyčerpať pred podaním na ÚS SR, a tak tomuto súdu príde tiež vhod, že sťažnosť odmietne pre údajne premlčanú lehotu, v ktorej ste mali vec na súd podať.
A keď sa takto domáhate svojich práv bezvýsledne dookola niekoľko rokov, dostanete sa do stavu  absolútneho fyzického vyčerpania  a apatie,  až zúfalstva. Pre sudcovské rozhodnutia, ktoré možno označiť ako šikany napokon spáchali samovraždu Mgr. Anna Beňačková, Eva Jóri a bývalá klientka dr. Fica,exmanželka jedného zo "všemohúcich" z Úradu geodézie a kartografie.
Osobne v tomto konaní súdov a iných štátnych orgánov, či už polície, prokuratúry, obvodných úradov, katastrov i ďalších vidím asi nie náhodnú podobnosť. Akoby "ich jedna mater mala" sa ich postupy a rozhodnutia, ich arogancia, podlosť a ľsti podobajú. Akoby ich v tom školili na jednom a tom istom mieste.
Nie raz som upozorňovala podaniami na MS SR na to, ako v praxi vyzerá aplikácia nejedného zákona, či nariadenia - ako sa zneužíva proti "nesolventnému" občanovi, občanovi bez správnych konexií a väzieb to, čo sa dá vykladať podľa ľubovôle sudcu, či iného štátneho úradníka. Podávala som návrhy, aby občanom umožnili prístup k spravodlivosti  - ale asi naozaj spravodlivosť a právo si treba zaplatiť! A ten, kto na to má, tak  má oboje v tomto štáte, kde stále eštebáci, dnes už v jednom  šíku s "bielymi goliermi" ovládajú všetko dianie  - a toto je všeobecne známou skutočnosťou, ktorú už ani nik nevyvracia "z koreňov". Zastrašovanie tých, ktorí zverejňujú špinavosti jednotlivcov, vyhrážkami , že budú žalovaní o ochranu osobnosti (pričom  samozrejme prehrávajú takéto spory, lebo nemajú šancu proti "všemohúcim" prepojeným na jednotlivé sudcovské mafie), fyzickými útokmi, marením dosahovania spravodlivosti - to je tá pravá príčina nezáujmu občanov o verejné dianie Pochopenie, že zbytočne vynakladajú energiu, že sa neprebijú cez mafiánske zoskupenia, že ohrozujú svoje rodiny, že každé vystúpenie na verejnosti im prinesie dobre premyslenú a organizovanú perzekúciu v každej oblasti života.
V tejto súvislosti mi je smiešne, že bola zriadená na Úrade vlády SR antikorupčná linka. Kde má občan istotu, že nebude neskôr odhalený, odkiaľ volal, z ktorého čísla, a už vôbec nemá istotu, že sa nedočká toho, že sa dozvie, že žiadna korupcia nebola dokázaná. Je smiešne, ak sa zmienite v podaní na políciu, že v pozadí veci je korupcia a policajný orgán príde vyšetrovať  tých, ktorí by z nej mali byť podozriví - podľa jeho úsudku, či podľa vášho oznámenia, a vyšetruje takým spôsobom, že sa ich príde priamo spýtať, či dali, alebo prijali úplatok! Len blázon by sa asi priznal tomu, kto ho môže za to dostať pred súd!!! K tomuto mám dva konkrétne prípady, ktoré uvediem neskôr.
Na záver tohoto príspevku len toľko: stretla som aj slušných sudcov, ktorí jednali korektne, a aj keď mi nedali za pravdu, lebo aj ja som zistila napokon, že nie som v práve,uznajúc ich nestrannosť, poďakovala som sa im aspoň za tú korektnosť. Na druhej strane, sudcovská slušnosť navonok - teda schopnosť ovládať svoje emócie (antipatiu voči "drzému chudákovi", ktorý si ich dovoľuje obťažovať svojimi žalobami), ešte neznamená, že by si taký sudca zaslúžil úctu, a neznačí ani to, že jeho rozhodovacia činnosť bude objektívna.
A stretla som aj slušných advokátov, ktorí poradili aspoň základné veci a bez požadovania platby - ale tých bolo skutočne tak málo, že by mi stačili prsty na oboch rukách.
A stretla som aj slušných exekútorov, na ktorých som sa mohla obrátiť o radu, ako postupovať proti žilinskej exekútorke, ktorá mi zadržiava zexekvované peniaze tvrdiac, že to má ako zálohu na trovy, pričom na tieto si ju vyinkasovala kedysi v sume 2000 Sk zvlášť. (Žiaľ, ani rady nepomohli. Dotyčná je ako nedobytný hrad; či
nedobytná pohľadávka už? Ale koná v súlade so zákonom, podľa Slovenskej komory exekútorov a MS SR - ale to len odvtedy v súlade so zákonom, kým im nebolo konkrétne známe jej meno! Kým išlo o informáciu s neuvedením mena, tak to bolo konanie v rozpore so zákonom!)
Pre prípadných záujemcov o túto stránku uvádzam, že zatiaľ píšem iba všeobecne, ale čoskoro budem uvádzať konkrétne skutočnosti a citácie z písomností našich "nezávislých" orgánov, aby sa čitatelia pobavili, či poučili, ale najmä nežili v ilúzii, že žijú v demokracii. (Tu mi napadla báseň Vrchlického "Balada o hovně", kde autor v závere konštatuje, že či už je niekto kráľom, alebo chudákom, v hovne sme si všetci rovní. Ja som toto konštatovanie "preformátovala" takto: Žijeme v demokracii, v ktorej sme si iba v hovne všetci rovní!
.