nedeľa 16. septembra 2012

Ani u verejnej ochrankyne práv nie sú schopní pochopiť podstatu podania?

V súvislosti s prípadom žiadosti JUDr. M. Chovanca a Aleny Chovancovej som podala žiadosť o informáciu na SPF v Bratislave.
Podstatu z nej citujem opäť:
" - žiadosti s prílohami na odkúpenie/predaj podielov neznámych vlastníkov zapísaných na LV č. 4669 a na LV č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, Správa katastra KNM, Kat. úrad Žilina, ktoré boli uplatnené ....."

Pretože Oznámenie o prerušení konania o sprístupnení informácie z 20. 9. 2011 odoslané mi SPF Bratislava nezodpovedalo podľa môjho názoru zákonnému postupu, a súčasne už uplynula doba, tak som podala v jednej zásielke s poukázaním na nedôvodné prerušenie konania aj odvolanie proti fiktívnemu odmietnutiu podania  informácie.

Ako už uvádzam v predošlých príspevkoch k tejto téme, 20. 10. 2011 ma v rozhodnutí , ktoré SPF Bratislava vydal, len utvrdil, že žiadosť v uvedenom zmysle podaná bola.
O dva mesiace neskôr - 20. 12. 2011 už v ďalšom rozhodnutí o zamietnutí vydania informácie z dôvodu nesúhlasu dotknutých osôb už tvrdenie, že 31. 1. 2011 menovaní žiadosť na SPF v Bratislave podali, pripísala  bývalá generálna riaditeľka v mene SPF mne.


Ako sa  mala verejnosť možnosť dozvedieť, SPF mal pripravené množstvo zmlúv na podpis na prevod štátneho - či akože štátneho? - majetku; prevody boli i údajne zabrzdené po nástupe novej vlády.

Podstatu obsahu mojej žiadosti o informáciu som uviedla na začiatku.

Ak neskôr všetky zúčastnené osoby zo SPF začali tvrdiť, a tvrdia aj v súčasnosti,  že konali nad rámec pri konaní o poskytovaní mi informácie, ja tvrdím, že išlo o účelové konanie a snahu zatajiť skutočnosť. 

Aby bolo jasné - v nadväznosti na žiadosť "dotknutých" osôb napokon k nejakým prevodom z majetku na uvedených listoch vlastníctva došlo! 19. 5. 2011 cestou osvedčenia u notára K. a okamžitým vkladom a zápisom do katastra v KNM.


Pre oživenie pamäti čitateľom pripomeniem ešte aj to, že o korupcii na RO SPF v Žiline nebolo vo verejnosti žiadnych pochybností, ako ukázalo následné  prichytenie vedúceho pracovníka D. pri preberaní úplatku.

V súvislosti s postupom SPF Bratislava  vo veci mojej žiadosti o informáciu som podala podnet verejnej ochrankyni práv.
Výsledok: nie je preukázané porušenie základného práva na informácie!

A v liste z 23. 7. 2012 Mgr. Jurišta adresoval SPF Bratislava Upovedomenie, v ktorom informuje súčasnú generálnu riaditeľku Ing. Gabrielu Matečnú v rovnakom duchu.

Pri "vyhodnocovaní" môjho podnetu si ale zabudli u verejnej ochrankyne práv všimnúť podstatné.
Obsahy oboch Rozhodnutí, ktoré uvádzam i teraz a skutočnosti, ktoré súvisia s nimi - to, na čo poukazujem.

Na snahu prekrúcať a podľa môjho názoru aj získať čas na uskutočnenie prevodov "dotknutými" osobami.

A najmä to podstatné:

Ak si "dotknuté" osoby nepodali žiadosť v takom zmysle, ako som v podaní uviedla ja, prečo mi SPF Bratislava obratom neposlal rozhodnutie, že nevyhovuje mojej žiadosti, a neodôvodnil to tým, že žiadosť s obsahom, aký som uviedla, nikdy podaná nimi nebola!?

Touto odpoveďou by bola celá vec skončila. Namiesto toho  - zrejme ako upozornenie žiadateľom, vyprodukovali prerušenie konania s odôvodnením, že potrebujú ich súhlas.

A tak sa celá vec začala rozširovať do už rozsiahlej korešpondencie okolo žiadosti Chovanca a jeho manželky len pre nezodpovedný prístup všetkých aktérok zo SPF Bratislava, ktoré sa na "šetrení" prípadu zúčastňovali a trvá doteraz.
Trvá aj pre výdatnú podporu iných orgánov a inštitúcií, ktoré nemajú snahu sa do veci pozrieť hlbšie.

Na inom konaní  v súvislosti s postupom SPF Bratislava sa stretávam len s najrôznejšími "vykrúcačkami", ktorými majú reprezentantky orgánu snahu odviesť pozornosť bokom - od podstaty.  A tak som si 12. 9. 2012 vypočula, vraj ešte sa nestretli, aby si niekto sťažoval, že konali nad rámec žiadosti!!! Domnievali sa, že moja citácia  "je nepresná a vychádza z nevedomosti problematiky",
"...pokiaľ by sme žiadosť ihneď zamietli, výsledok by bol taký, že informácia by nebola sprístupnená", 
"...ak by sme navrhovateľku požiadali o doplnenie žiadosti, tak by mohli nastať dve situácie, a to žiadateľka by alebo zotrvala na požadovanej informácii, čo by viedlo k vydaniu rozhodnutia o nesprístupnení informácie, nakoľko takáto informácia sa na SPF nenachádza alebo ak by navrhovateľka doplnila svoju žiadosť, že sa jedná o štátne pozemky, tak SPF by musel požiadať o súhlas dotknuté osoby .....".
Nuž, vyjadrenia skutočne hodné osoby, ktorá má pred menom titul JUDr. a zastáva vedúcu funkciu!

Žiaľ, zdravý rozum im teda už na začiatku nenapovedal, že ak moja žiadosť bola pre ne nezrozumiteľná, mali požiadať o upresnenie, ak chceli vo veci konať "nad rámec".

Nenapovedal im ani len toľko, aby ju zamietli zákonným postupom s riadnym odôvodnením, z ktorého by bolo jasné, že buď nie je zrozumiteľná, alebo si "dotknuté" osoby  žiadosť v takom zmysle, v akom som uviedla, nepodali.

Namiesto toho už viac ako rok plytvajú mojou energiou, mojím časom a finančnými prostriedkami a stále viac a viac zahmlievajú skutočnosti okolo žiadosti, ktorú "dotknuté" osoby predsa len podali. 

Vyššie uvedené riadky sú aj mojou odpoveďou Mgr. Jurištovi, ktorý sa ma v telefonáte, ktorým som reagovala na obsah  Upovedomenia, spýtal, že aká mi vlastne bola spôsobená tým postupom škoda!

Ako bolo so spomínanou  žiadosťou "dotknutých" osôb,  ktorú predsa len SPF v Bratislave - aj keď s trošku iným obsahom, ako som spomínala ja -  doručili 31. 1. 2011,  a ktorá mala byť z Bratislavy odoslaná na RO SPF v Žiline, naložené?  

Podľa písomnosti, datovanej 26. 1. 2011,  ktorú mám vo fotokópii k dispozícii, požiadali "dotknuté" osoby o odkúpenie spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve SR a v správe SPF  z LV 4669 a 8707.

Podľa odpovede Ing. Akantisa, datovanej 20. 9. 2011 JUDr. Raganovej zo SPF  "bolo verbálne odpovedané žiadateľovi, v tom zmysle, že SPF v súčasnej dobe neprevádza podiely v spoločných nehnuteľnostiach. Z toho dôvodu nedošlo k dnešnému dňu k prevodu týchto podielov na žiadateľa."

"Záhadou" predbežne zostáva osvedčenie o vyhlásení o vydržaní niektorých nehnuteľností ("požehnané" aj niektorými kompetentnými - ?)  spísané u notára K. z  KNM a  okamžité doručenie listiny  na vklad do katastra z mája 2011.