streda 28. septembra 2011

Ľudia moji, ja som zase v tom!

Na graviditu som už stará, ale každú chvíľu sa v rámci boja so skorumpovanou verejnou a štátnou mašinériou a jej chránencami  dostanem do nejakého "maléru".
Posledným z nich je , že figurujem ako obvinená na základe návrhu JUDr. Milana Chovanca z Kysuckého Nového Mesta.

Spáchala som priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa par. 49/1/a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tým, že som "mala ublížiť na cti JUDr. Milanovi Chovancovi spôsobom popísaným v návrhu JUDr. Milana Chovanca na začatie priestupkového konania zo dňa 26. 8. 2011, ktorý je súčasťou tohto priestupkového spisu".
Takto to stojí v Zápisnici o prejednávaní priestupku pod č.  350/2011 z 27. 9. 2011 Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Dôvodom pre navrhovateľa na podanie oznámenia na mňa  bola skutočnosť, že som si v súvislosti s dianím v urbárskom spoločenstve v KNM a kolujúcimi rečami, ako aj  konkrétnymi zisteniami nového vedenia, dovolila podať trestné oznámenie pre podozrenie z nekalého konania na políciu aj v súvislosti s pôsobením JUDr. Chovanca ako osoby, na ktorej právne závery a názory sa vtedajšie vedenie odvolávalo v nejednom prípade.

Prirodzene, ako vždy, sa nič nikomu z tých, ktorí figurovali v mojom podaní, nedokázalo - tak, ako v období mojich minulých snáh upozorniť na podvody  na Správe katastra , ktoré robil s pôdou Ing. Pavol Svrček, zamestnanec Správy katastra v KNM. 
Návrh na podanie obžaloby, ČVS:KRP-97/OEK-ZI-2005. 12. 12. 2008, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Žilina presne popisuje, čoho sa on aj s ďalšími osobami dopustil.

A tak, ako v našom prípade s údajným vydržaním pôdy, ktorá nikdy RD Nesluša nepatrila, ale si ju podvodníci  z KNM "vydržali" u notárky Kupkovej z Turzovky, rovnako aj v tomto prípade osvedčenia o vydržaní pôdy tým, ktorí nikdy  nič nevlastnili, vydala notárka Kupková! 
Do Turzovky je z KNM pre podvodníkov totiž oveľa bližšie, ako k notárovi Kubaščíkovi do centre mesta KNM!
Ako som dávno tvrdila, potvrdzuje sa, že  ZRPS slúžil a slúži  len na to, aby podvodníci, ktorí nikdy nemali ani meter štvorcový pôdy,  získali ucelené lány - pretože v KNM rozparcelovali pôdu tak, že pôvodné smerovanie pozemkov v katastrálnom území  odchýlili o viac stupňov, čím rozkúskovali pôvodným vlastníkom ich parcely na nepoužiteľné kúsky pozemkov - aby mafia nadobudla do vlastníctva takto získanú pôdu a v celku.

A hoci Návrh obsahuje presný popis spôsobov a výsledky  "práce" celej skupinky podvodníkov , a  sú to spôsoby  totožné s tými, na aké  som upozorňovala dávno aj ja v našich prípadoch, iba v tomto prípade orgány činné v trestnom konaní dôsledne konali.

Ten, kto nepozná pozadie prípadu, a skutočnosti okolo, sa môže čudovať. My, veci znalí a osočovaní z klamstiev a pokusov svojimi trestnými oznámeniami  niekomu poškodiť, sa nečudujeme.

(Ako jeden  zo svedkov - poškodených v Návrhu je  uvedený aj Ing. Ladislav Ľorko, riaditeľ Správy katastra v KNM, otec jedného zo žilinských prokurátorov.) 

Poškodených vlastníkov je v Návrhu  vymenovaná celá kôpka. Do súčasnosti je mi záhadou, ako sa im podarilo dotlačiť políciu až do takého štádia, že vypracovala návrh na podanie obžaloby.

Nás,  podliakom  Ing. Svrčkom , ktorý mal dosť veľké slovo na Správe katastra v KNM, podobným spôsobom okradnutých , sú desiatky. Jeho arogantné  spôsoby jednania s vlastníkmi   môžem dokumentovať nahrávkou na diktafón - "mňa nikto neprinúti, aby som Vám tie výmery opravil"!

Nuž poučená minulosťou, že "bez vetra sa ani list nepohne" , som teda podala oznámenie o podozrení z nekalých snáh niektorých osôb  zmocniť sa majetku urbáru , pretože medzitým už bolo zrejmé, akých nezákonností sa bývalé vedenie pri nakladaní s majetkom urbárnikov dopúšťalo.

Pohnútkou bolo ochrániť spoločný majetok, zabrániť tomu, aby neprišlo  k nezvratnej situácii prípadnými nezákonnými prevodmi spoločného majetku bez vedomia vlastníkov, i zabrániť  jeho ďalšiemu nenápadnému rozkrádaniu, odôvodňovanému platnosťou zmlúv. Zmlúv, ktoré boli protiprávne uzavreté bez vedomia a súhlasu spoluvlastníkov, i zmlúv dodatočne po skončení funkčného obdobia bývalého výboru falšovaných. Zmlúv, ktoré sú  v súčasnosti predmetom žalobných návrhov o vyslovenie ich neplatnosti na súde v Žiline.

Z odpovedí orgánov činných v trestnom konaní je zjavné, že nemajú záujem ísť do hĺbky veci. V takýchto prípadoch. Zato veľmi ochotne sa zaoberajú podobnými trestnými oznámeniami, aké podal JUDr. Chovanec na mňa. 

Na štyri a štvrť strany  OR PZ OKP Čadca v uznesení ČVS: ORP-27/OEK-CA-2011 z 13. 4. 2011 odôvodňuje odmietnutie môjho podania pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s nadobúdaním podielov JUDr. Chovancom  v Urbárskom spoločenstve v Kysuckom Novom Meste. Netuším, ako dospel orgán k tomu, že mi JUDr. Chovanec mal spôsobiť škodu vo výške 4.000.000,- Sk. Nespomínam si, že by som niekde niekedy uviedla konkrétnu sumu a v súvislosti so svojou vlastnou osobou.

V uznesení je uvedené množstvo účelových "vysvetlení" JUDr. Chovanca, na ktoré nadväzuje odôvodnenie policajného orgánu. Vrátane takých tvrdení, ktoré dokazujú odôvodnenosť podozrenia, pričom sú zámerne účelovo vykladané asi v tom zmysle, že JUDr. Chovanec môže podiely nadobudnúť spôsobom, aký bol   napadnutý bývalým vedením prostredníctvom advokátskej kancelárie Ščury v inom prípade žalobou - teda darovaním podielov  od spoluvlastníka, s ktorým nemal obdarovaný blízky vzťah.
Viacero verejne dostupných písomností, ktoré mám k dispozícii,  však poukazuje na nezákonnosť postupu a nekorektné správanie menovaného.

13. 4. 2011 bol doručený na OR PZ SR, OKP, odd. ekonomickej kriminality v Čadci podnet JUDr. Chovanca pod č. N 2009/0195 k č. ČVS:ORP-27/OEK-CA-2011 na začatie trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a krivého obvinenia proti mojej osobe ako podozrivej.

13. 6. 2011 bola doručená sťažnosť JUDr. Chovanca proti uzneseniu ČVS:ORP-199/OVK-LM-2011 z 19. 5. 2011 na ORP PZ, OKP v Liptovskom Mikuláši, pretože polícia odovzdala jeho trestné oznámenie na odbor všeobecnej vnútornej správy Obv. úradu v Liptovskom Mikuláši na prejednanie priestupku.
 
Uznesením OR PZ , OKP Liptovský Mikuláš - ČVS:ORP-199/OVK-LM-2011 - 19. 5. 2011 odovzdala polícia v LM  vec Obv. úradu, odboru všeob. vnútornej správy v LM, lebo podľa jej zistenia  nejde z mojej strany o trestný čin, ako tvrdil JUDr. Chovanec. 

Vyšetrovateľ mjr. Ing. Pavol Čončol (ktorého  tel. číslo na políciu som videla prilepené na žltom lístočku v spise na priestupkovom oddelení - na čo asi?) v závere  štvorstranového uznesenia uviedol:
"Avšak konanie Tatjany Šidlovej, teda invektívy na adresu JUDr. Chovanca uvedené v trestných oznámeniach môžu byť príslušným orgánom posúdené ako priestupok.....".

Zaujímavosť hodnotenia orgánu spočíva v tom, že názor občana, ktorým vyjadrí svoje pocity, a  ktorým odôvodňuje svoje podozrenia, označí orgán za invektívy, a naviac spôsobilé byť posúdené ako priestupok pre nactiutŕhačstvo!

Aj keď ich nepredniesol verejne, ale tam, kde je na to zákonná možnosť, ak nie rovno povinnosť.

Bez toho, aby orgán skúmal, či oznamovateľ/ka nemá aj písomnosti, ktoré podporujú v oznámení uvedené vyjadrenia, a tým zakladajú dôvodnosť na podanie oznámenia pre podozrenie z prípadného trestného činu.

9. 6. 2011 podal JUDr. Chovanec sťažnosť proti uvedenému uzneseniu na OP v Liptovskom Mikuláši, ktorú ako nedôvodnú orgán zamietol uznesením 1 Pn 230/11-4 z 1. 7. 2011.

Trošku dlhá "predohra", ale nevyhnutná pre pochopenie súvislostí.

Veľmi v týchto súvislostiach zapôsobí na občana  usilovnosť samotného JUDr. Králika - vedúceho odboru všeobecnej  vnútornej správy v LM.

Už  4. 8. 2011 vyprodukoval na adresu JUDr. Chovanca pod č. ObÚ-LM-OVVS A/2011/ 02159-02, Pr. 350/2011/02159  - Králik/30  Oznámenie o možnosti podania návrhu na začatie konania o priestupku, v ktorom upozorňuje menovaného, že spis neobsahuje jeho návrh na začatie priestupkového konania!

Skutočne dojemná  starostlivosť JUDr. Králika o kolegu, ktorý má v tejto sfére asi medzery "vo vzdelaní", keď toto nevedel sám. Neskutočne promptné konanie orgánu v tomto prípade - na rozdiel od toho, kde bolo predmetom konanie proti Mrázikovi pre nakopnutého psa - kedy  orgán pod vedením JUDr. Králika napriek môjmu upozorneniu nemal v úmysle splniť si zákonnú povinnosť a vec odstúpiť RPVS , alebo  neskutočné prieťahy v konaní o priestupkoch  Bubniak a Erhardt, či odmietanie poskynúť mi informácie v zmysle platného zákona je do očí bijúce.

A tak 31. 8. 2011   bol doručený od JUDr. Chovanca požadovaný návrh s úvodnou vetou: "Na základe Vášho oznámenia zo dňa ...." .

Po doručení predvolania mne ako obvinenej som si vyžiadala z OP v LM písomnosť už  spomenutú, aby som vôbec vedela, z čoho som obvinená, keďže to, čo mi poslal JUDr. Králik, neobsahovalo nič konkrétneho, aby som sa mohla účinne brániť proti obvineniu.
 
27. 9. 2011 som prišla na prejednanie veci. Po predložení dokladu totožnosti som vzniesla námietku zaujatosti proti JUDr. Králikovi a orgánu ako celku vôbec, i pracovníčkam odboru jednotlivo. 
JUDr. Králik pokračoval v diktáte - zahájil konanie, aj keď som opakovala, že vznášam námietku zaujatosti.

Neviem, či to bolo v súlade so zákonom - mám pocit, že išlo práve o to - aby sa konanie rozbehlo.

Po predložení mi textu poučenia o mojich právach som na papier napísala, že tomu nerozumiem, ako aj, že namietam zaujatosť a žiadam, aby tento orgán bol vylúčený z konania a rozhodovania o veci - pretože v nedávnej minulosti som podala proti pracovníkom v konkrétne uvedených prípadoch , pri ktorých postup orgánu  v prejednávaní prípadov vo mne vzbudil podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, trestné oznámenia , a toto je dostatočným dôvodom na jeho vylúčenie, pretože určite nebude mať snahu konať objektívne, ale sa mi pomstiť.

JUDr. Chovanec sa nedostavil - až pri odchode z orgánu po odovzdaní mi kópií obsahu spisu mi napadlo sa spýtať JUDr. Králika, prečo neprišiel, či sa ospravedlnil. JUDr. Králik mi povedal, že deň predtým volal, hovoril s Mgr. B., pretože on sám nebol prítomný a dotyčnej povedal, že zavolá na druhý deň - t. j. v deň konania; dôvod neúčasti navrhovateľa mu nie je známy - "asi niečo mal".
A veľkoryso mi ukázal lístoček cca 4x5 cm, ktorý si našiel na stole a na ktorom bolo, že o 8.20 hod. volal 26. 9. 2011 JUDr. Chovanec.

V spise, kde by mal byť tento telefonát zachytený ako  úradny záznam, nič nebolo.

Našla som v ňom ale žiadosť o poskytnutie súčinnosti  od OP v LM z 12. 9. 2011 - Mgr. Volkovics - Pd 127/11-3, ktorý písomnosť orgánu adresoval  na základe môjho podnetu o preskúmanie zákonnosti postupu Obv. úradu - odb. všeob. vnútornej správy v LM.
Citujem: "Súčinnosť žiadam poskytnúť v rozsahu Vášho písomného vyjadrenia sa k podnetu a zapožičania spisového materiálu, ktorý je Vami v predmetnej veci vedený. Pre Vašu lepšiu orientáciu zároveň v prílohe pripájam fotokópiu podania Tatjany Šidlovej."

Nespomínam si, že by tam bol záznam o zapožičaní-odovzdaní  spisu, ktorý by slúžil ako doklad, že bol   prokuratúre odovzdaný, hoci ho žiadala doručiť "najneskôr do 23. 9. 2011".

O fiktívnom odovzdaní spisu by nasvedčovalo: "Na Vašu žiadosť o poskytnutie súčinnosti vo veci Tatjana Šidlová, ...... zasielam nasledovnú odpoveď:"

A pečiatka Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši  uvádza, že písomnosť bola odovzdaná 1-krát bez príloh dňa 21. 9. 2011.

Odpoveď JUDr. Králika, ktorá bola  doručená OP v LM 21. 9. 2011, uvádza, že vyšetrovací spis neobsahuje návrh na začatie konania , preto JUDr. Chovancovi poslali oznámenie o možnosti podania návrhu na začatie konania o priestupku! 
A ako príloha je pod textom uvedené "Priestupkový spis číslo Pr. 350/2011/02159.

Za pozornosť stojí - ako je možné, že OP nevyznačí prevzatie spisu? Nuž, zrejme žiadny nebol na OP doručený.
Zatiaľ som odpoveď na svoj podnet z prokuratúry nedostala. 


Odolala som navonok lákavej  láskavej argumentácii JUDr. Králika, prečo by mala vec zostať u nich, a či chcem, aby o nej rozhodovali takí, ktorí sa na prípadoch učia, a na podanej námietke predpojatosti som zotrvala. Odolala som aj jeho snahe vzbudiť vo mne dôveru v  objektívnosť vyjadreniami, že veď on ma ani nepozná, tak ako by mohol byť voči mne predpojatý!

Nepochybujem, milí čitatelia,  že ste pochopili, že všetko, čo som tu uviedla, žiadnu dôveru v nezištné a objektívne/nezaujaté konanie  JUDr. Králika ako orgánu vo nevzbudilo a   nemá dôvod ani do budúcnosti ju prebrať k životu. 
 Ak sa mýlim, nasypem si popol na hlavu pred ním osobne a doslovne.

A ako perličku na záver pridávam nasledujúce riadky. Nepochybujem, že nejednému čitateľovi pripomenú jeden z mojich skorších príspevkov, inému aj vlastnú skúsenosť a povie si: nič nového pod slovenským slnkom.

5. apríla 2011 sa JUDr. Milan Chovanec na OR PZ, OKP PZ  vyjadril: "Mám vážne pochybnosti o jej psychickej pohode, čo myslím, že by malo byť predmetom odborného skúmania s poukazom na overenie spôsobilosti zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami."

Z môjho pohľadu toto vyjadrenie je urážkou mojej osoby, a som presvedčená, že ide o priestupok  JUDr. Chovanca proti mne a možno ho zaradiť  pod rovnaký paragraf,  pretože spochybňovať psychickú spôsobilosť oznamovateľa s cieľom  odpútať pozornosť od seba, je úmyselným činom.

Takže  ja  by som príslušnú písomnosť z čadčianskej polície doplnila ešte o toto:

Mám vážne pochybnosti o čestnom a zákonnom nadobúdaní  nehnuteľností a pozemkov JUDr.Milanom  Chovancom a jeho manželkou , a myslím si, že spôsob ich nadobudnutia by mal byť predmetom dôkladného preverovania príslušnými neskorumpovanými  zložkami orgánov, do ktorých pôsobnosti patrí zisťovať pôvod nadobudnutého majetku.