nedeľa 4. septembra 2011

Pseudosprístupňovanie bezplatnej právnej pomoci širšiemu okruhu ožobráčených chudákov?

Ako sa dozvedáme z médií, čoskoro bude mať  väčší okruh sociálne odkázaných žobrákov o svoje zákonné práva prístup k bezplatnej právnej pomoci.

Za roky skúseností z bojov so súdmi štátu je mi toto zastieranie skutočností a predstieranie ochrany ústavných práv slovenského bedára na smiech.

l. Sudcovská vymoženosť, ktorou je posudzovanie podmienky, či žiadateľ  spĺňa predpoklad na oslobodenie od súdnych poplatkov a priznanie advokáta súčasne  s podmienkou, že žiadateľ bude v spore úspešný, umožňuje sudcom, ktorých rozsudky sú založené nie na  dôkazoch a faktoch , ale na korupcii, rodinkárstve, či  strachu o svoj výnosný  doživotný "flek", obratom ruky zbaviť bedára ďalšej možnosti  dokazovať svoje nároky, resp. skorumpovanosť sudcu, ktorý vyniesol, či potvrdil rozsudok v prospech podliakov, ktorí mali na to, aby im vyšiel v ústrety .(Minimálne desiatku konkrétnych sudcov z vlastných prípadov  môžem označiť ja osobne.)

2. Uvažovaný návrh, že bude každý advokát povinne poskytovať bezplatné právne zastúpenie je ďalšou fikciou.  Advokáti vytrvalo odmietajú zjavne nesolventných klientov pod zámienkami, ktoré sa im nedajú preukázať ako odmietnutie z dôvodu, že pramálo zarobia na takýchto "chudákoch", ktorí si ich dovoľujú otravovať so svojimi malichernými  kauzami. Výhovorky na pracovnú  zaťaženosť, či na to, že  práve  na konkrétny druh zastupovania ich kancelária nie je zameraná, sú bežnou formulkou na zbavenie sa "otravných" klientov.

3. Po tom, ako som si prezrela na internetovej stránke zoznam advokátov, ktorí poskytujú bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie, som objavila medzi nimi aj gaunerov, s ktorými som už prišla do styku, a ktorí si nečestne vyúčtovávajú aj tri razy to isté, a čo nemá s odborným úkonom nič spoločného, pričom  súd im to ako trovy odklepne (- lebo je to vyčíslené podľa  vyhlášky, a "nám sa čuduje, že sa nám chce chodiť po súdoch, keď na to nemáme!"), i gaunerov, ktorí boli prichytení pri úplatkárstve.

 K tejto skutočnosti poznamenávam nasledujúce:
Bezplatná právna pomoc a zastupovanie nie je zo strany advokátov zdarma. Dostanú zaplatené od štátu, ale len podľa vyhlášky.

Moje skúsenosti preukazujú,  že  suma, za ktorú majú zastupovať chudáka, ktorý sa domáha svojich práv, ich vôbec nemotivuje k tomu, aby vynaložili nejaké úsilie a vo veci riadne konali a konali v prospech klienta. 

Peniaze, aj keď to ohrdnuté minimum, si však nepochybne od štátu prevezmú.  Za posledné dva roky som s takýmito "mala do činenia" s niekoľkými.

Zastupovanie pred NS SR v dovolaniach minimálne v 4 prípadoch sa ukázalo len ako formálne - pritom išlo nie o podanie dovolania, ale o opravu podania, ktoré som urobila sama, pretože zohnať za vyššie opísaných skutočností advokáta na čokoľvek, je v priebehu 14 dní, či mesiaca nemožné!
Ani jeden z advokátov nevynaložil žiadnu snahu , aby  aspoň doplnil, či opravil  podanie a aby tak poslal vyjadrenie, ktorým by podporil moje podanie - iba čakal na doručenie rozhodnutia o odmietnutí, či zamietnutí podania.  

Poslednou skúsenosťou je prípad  k  jednej mojej veci   na OS Čadca, kde advokát  dr. Z. napísal ako doplnenie, či opravu môjho podania vyjadrenie k dovolaniu, že sa nestotožňuje s tým, čo som napísala, ale pretože bez môjho súhlasu ho nemôže stiahnuť, pripája sa k nemu! 

A  štát mu nepochybne zaplatí ako viacerým pred ním -  akoby urobil  plný odborný advokátsky úkon.

4. Rozšírenie okruhu osôb, ktorým bude môcť byť poskytnutá bezplatná právna pomoc  nie je vymoženosťou, ale nutnosťou, pretože počet žobrákov a chudákov  v tomto štáte rastie zo dňa na deň, a mnohí sa nimi stali práve preto, že orgány činné v trestnom konaní desaťročia umožňujú, aby najmä starí ľudia boli obeťami zlodejov v bielych golieroch , ktorí drzo a denne siahajú na ich majetok za pomoci a spolupráce ďalších skorumpovaných gaunerov na orgánoch katastra a v iných rezortoch.

5. Určite nikoho  na MS SR nezaujíma , či konkrétny advokát pracuje v súlade s morálkou a etikou , či peniaze, ktoré od "dojnej kravy" - štátu dostane za prácu alebo predstieranie výkonu - úkonu, ktorý by mal byť aj po odbornej stránke výkonom/úkonom, nielen administratívnym textom vytlačeným zo zásoby textov v počítači.
Na tieto skutočnosti som totiž už viac razy upozorňovala aj samotné MS SR. Odporúčania podať sťažnosť na advokáta na SAK sú neakceptovateľné - tá ochraňuje len "svojich", ale MS SR by si malo preverovať kvalitu výkonov advokátov, ktorým platí za prácu, nezaplatiť za nekvalitu, či len fiktívne zastúpenie, a nie hádzať všetko na úbohého klienta - účastníka konania, ktorý sa aj tak nikde ničoho - a tobôž postihu advokáta - nedomôže.

6. Účastník konania z kategórie "odkázaných" aj v prípade, že zozbiera peniaze, nepochodí lepšie. Rovnako za  hotovosť odovzdanú vopred  advokátovi nedostane žiadnu službu, resp. rovnakú, akú spomínam vyššie. Nejeden raz som už bola aj v tomto smere obeťou -  advokát neurobil nič preto, aby prispel k doplneniu podania, či jeho oprave a celé jeho "zastupovanie" bolo len v tom, že prevzal rozhodnutie o zamietnutí či odmietnutí  podania, a ešte si nepokladal za povinnosť ma o  jeho doručení  informovať.

A keďže je  aj takýto  advokát "poistený" ochranou advokátskej komory, tak som musela tisícky korún oželieť, lebo som už predtým zistila "na vlastnej koži", že SAK hrubo ignoruje bežného občana, ktorému na jeho listy si nepokladá za povinnosť vôbec ani za niekoľko rokov odpovedať!  
To  potom už aj hlupákovi napadne, že by sa zbytočne sťažoval, nehovoriac o podaní žaloby proti bezcharakternému indivíduu, ktoré by človeka bez právnického vzdelania dokázalo na svoju obranu pred súdom za pomoci skorumpovaného kamaráta z branže "roztrhať na kúsky " a pripraviť na trovách o ďalšie tisícky.

7. A na záver ďalšia moja  skúsenosť: 

Pridelenie advokáta súdom  občanovi je len zriedkavo nezištným skutkom kompetentného sudcu.

Nejeden  slovenský sudca uvažuje "perspektívne", a vie, že ak "dohodí kšeft" kamarátovi z advokátskej branže, tento mu "pôjde po ruke" - bude konať tak, aby sa spor predlžoval, trovy narastali, spor sa uberal smerom žiadúcim pre "vyvoleného", aby sudca mal čo najmenej prekážok na ceste k vyneseniu predplateného rozsudku, a zároveň  by ho  nik nemohol podozrievať, či dokonca obviňovať so zaujatosti, či skorumpovanosti,  z konania v rozpore s Občianskym súdnym poriadkom a Ústavou  SR,  i medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú (?) právo na prístup k súdu a spravodlivý súdny proces každému (?) občanovi SR.
A dotyčný advokát vie, že ak bude "vychádzať v ústrety" sudcovi, dostane  "akože bezplatné" zastupovanie aj nabudúce.
Na výsledku predsa nezáleží! V jednej českej pesničke sa spieva: "Nám je to volný, na nás to neplatí! My si dáme zahrát, von to někdo zaplatí." Hlavné je, že sa peniažky - aj zo štátnej kasy posypú do vreciek bezcharakterných nenažrancov, a je jedno, do ktorej kategórie patria.

Žiaľ, rozoznať charakterného advokáta od toho bezcharakterného, je najmä pred tým, ako sa im človek zverí "do rúk", nemožné. A vlastne občan ani nemá východiska - len dôverovať. Preveriť si nemá ako a kde, pretože sa denne nepohybuje v "istých" sférach. 

Slušných advokátov je naozaj veľmi málo. Tých sa tieto riadky netýkajú. Pred takými  "klobúk dolu". 

Každý z advokátov si musí sám pre seba   položiť otázku, do ktorej kategórie ho je možné zaradiť. Ale nemyslím si, že by prevažnú väčšinu z nich  napadlo skúmať vlastné svedomie a hodnotenie "neplatičov" ich mohlo vôbec zaujímať.