pondelok 26. septembra 2011

Námet č. 3 pre vládnych bojovníkov proti korupcii

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám by mal občanom umožniť, aby sa dozvedeli informácie, ktoré pokladajú za dôležité, aby aspoň takto mali akú-takú kontrolu nad šafárením "všemohúcich". 

Na jeho základe som požiadala Slovenský pozemkový fond v Bratislave o vydanie informácie k údajnému nadobúdaniu pôdy neznámych vlastníkov a jej prevodu na osobu  advokáta v Kysuckom Novom Meste, známeho nenásytným skupovaním pôdy za jediným účelom -  jej ďalším predajom v blízkej budúcnosti, keď sa uvoľní trh s pôdou,   dobre zarobiť.

Domnievam sa, že ostatní spoluvlastníci urbárskych pasienkov a lesov v k.ú. Kysuckého Nového Mesta, vedení  na LV 4669 a 8707 na Správe katastra v KNM, majú právo na tieto informácie v plnej  miere.

Slovenský pozemkový fond totiž len  zastupuje neznámych vlastníkov, resp. tých, ktorí sú uvádzaní ako neznámi napr. aj preto, že na Správe katastra nemajú ich aktuálne adresy, alebo zmeny nezaevidujú.

Domnievam sa, že nemá právo komukoľvek túto pôdu odpredávať, alebo prevádzať na iného iným spôsobom.

Z poznámok na LV vzťahujúcich sa k osobe advokáta sa spoluvlastníkom zdá, že podiely nadobudol v rozpore so zákonom, keďže ich odkúpil, pričom pôvodní vlastníci neoznámili ostatným, že ponúkajú na predaj svoje podiely, alebo ich darovali.

Je zaujímavé, že podozrenie na nekorektné nadobudnutie podielov v urbárskom spoločenstve vyšlo už asi pred 5 rokmi z prostredia vtedajšieho vedenia urbariátu.

Žiaľ, nie je možné z hľadiska bezpečnosti zdroja, ktorý bol v súčasnosti priamym informátorom o snahách spomenutého advokáta, zverejniť jeho meno.

Neostalo iné, len postupovať cestou zákona so žiadosťou o informáciu na orgáne, ktorý ich má z "prvej ruky".

SPF v Bratislave pod č. DE/2011/037892-201 - JUDr. G. Raganová, 20. 9. 2011 namiesto riadneho rozhodnutia poslal na moju adresu Oznámenie o prerušení konania. S vysvetlením, že nemá súhlas dotyčnej osoby, aby mi vydal informáciu, ale už ju o súhlas  požiadal.


Neviem, či je v súlade so zákonom odoslanie iba oznámenia - nevydanie rozhodnutia o prerušení konania.

Zdá sa mi však účelovým odôvodnením použitie par. 9 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. pre nasledujúce:


l. ako sa môže informácia o tom, či dotyčný , alebo jeho manželka požiadali  SPF o odpredaj urbárskych pozemkov, či mu bolo/nebolo vyhovené,  považovať za informáciu "ktorá sa dotýka osobnosti a súkromia fyzickej osoby"?,

2. ako sa môžu  žiadosti adresované verejnému orgánu  považovať za písomnosti osobnej povahy?,

3. ako sa môže takáto korešpondencia považovať za "prejavy osobnej povahy fyzickej osoby"?

Vedia na SPF v Bratislave, aký je rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Vedia, čo sú to prejavy osobnej povahy?  Čo je korešpondencia osobnej povahy? Zrejme nie.
Asi by im bolo treba odporučiť odborníka z príslušnej oblasti, aby im vysvetlil po obsahovej stránke príslušné slová, rozdiely medzi osobou a osobnosťou, medzi súkromnými prejavmi fyzickej osoby a prejavmi, ktoré osoba robí verejne a v súvislosti s verejnými záležitosťami v spojitosti s osobami inými, do ktorých práv zasahuje svojim konaním.

A v uvedenej súvislosti už nemôže byť žiadna písomnosť taká súkromná a nepodliehajúca zverejneniu, aby sa odmietnutím oboznámenia s jej obsahom nedalo uvažovať o nezákonnom konaní - o podvode, ktorý má zostať utajený pred verejnosťou.

Myslím, vážení protikorupční bojovníci, že by ste mali preveriť, či je na SPF všetko v poriadku - či sa predsa len "potichučky-pozabučky" nerozkráda vlastníctvo iných aj naďalej. Ak chcete poctivo s korupciou bojovať, akceptujte aj takéto podnety - nielen tie, ktoré Vám na papieri doručia poškodení občania. 

Veď len hlupák by si myslel, že prípadné "vyhovenia žiadostiam" o "odpredaj" z toho, čo je ako vlastníctvo neznámych "spravované" SPF, sú zadarmo!!! 

A ak to nechcete ani vidieť, ani akceptovať, tak netárajte do sveta, že bojujete proti korupcii.