štvrtok 29. septembra 2011

Škodná v revíri

Dňa 18. 3. 2011 z článku Marka Vagoviča sa dozvedám zaujímavú skutočnosť. V strane, ktorá sa javila ako najsolídnejšia - Most-Híd, sa objavila "škodná".

Advokát z Čadce, okresný predseda tejto strany, na kandidačnej listine č. 37 pre voľby do NR SR zo dňa 12. 6. 2010 a právnik poskytujúci podľa zoznamu bezplatnú právnu pomoc,  JUDr. Ladislav Ščury  bol prichytený pri pokuse odovzdať úplatok.

Z bohatého množstva odkazov na internete, ktoré sú pripojené k menu JUDr. Ladislav Ščury, môže záujemca cez Google získať celkom užitočné informácie. Vrátane tej, ktorá sa vzťahuje k pokusu odovzdať úplatok  osobe s iniciálkami M.B.

Chýba mi tam ale ešte osobná skúsenosť členov urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste z valného zhromaždenia z    decembra 2010, kedy sa konečne podarilo odvolať pôvodné vedenie urbariátu. Na tomto valnom zhromaždení sa odohrala zaujímavá  udalosť.

Pred jeho začiatkom do takmer ešte prázdnej sály  vkráčal JUDr. Chovanec v priateľskom rozhovore s mladou ženou.  Zarazila ma neznáma tvár, a ako sa neskôr ukázalo, skutočne nepatrila medzi členov.

Scenár, podľa ktorého prebiehalo valné zhromaždenie, nám vnútil JUDr. Chovanec. Slušní  nemali ani dosť znalostí a informácií, ani dosť drzosti, aby  dosiahli, že zhromaždenie bude viesť  nimi zvolený člen. Museli prijať jeho "hru", aby  sa veci po takmer roku "bašovania" predošlého vedenia, ktoré nemalo v úmysle rešpektovať, že mu obdobie  pôsobenia skončilo, pohli  z miesta.

Na kandidačnej listine figurovali len tí, ktorí  dovtedy ťažili zo situácie, z "kamarátšaftov", z pôsobenia vo výbore.
Po tom, ako zúčastnení dosiahli aspoň to, že boli na listinu doplnení nimi navrhnuté osoby, sa volilo.

Jedným z doplnených bol aj súčasný predseda spoločenstva M. Antecký, ktorý v prvom kole získal počet hlasov, z ktorého bolo jasné, že ohrozuje postavenie súčasnej kliky.

Pred otvorením druhého kola volieb sa odrazu spomenutá mladá "dáma", ktorá má/mala byť údajne z advokátskej kancelárie JUDr. Ščuryho, zodvihla a bolo jej umožnené pristúpiť k mikrofónu.

S arogantným ironickým úsmevom oznámila, že Antecký je žalovaný a nemôže byť preto zvolený do výboru!

Žiadne podrobnosti, žiadne vysvetlenie k veci, nič konkrétne, aj keď to od nej niektorí vyžadovali.  Po nechutných naťahovačkách s "dámou" , napokon JUDr. Chovanec milostivo pripustil, aby bolo konkrétne prednesené, z čoho je Antecký obvinený.

A tak  sa ľudia dozvedeli, že dva dni pred konaním valného zhromaždenia podali "isté" osoby  v mene urbárskeho spoločenstva  cez advokátsku kanceláriu  JUDr. Ščury v Čadci žalobný návrh, lebo Antecký získal do daru od Čepelovej malý podiel, aby sa mohol stať  členom spoločenstva!  

Priebeh celého valného zhromaždenia  bol legálne nahrávaný na diktafón , ktorý  bol položený pred JUDr. Chovancom za predsedníckym stolom. Kópiu  na CD mám k dispozícii aj ja - ako dôkaz, že nikomu neutŕham na cti a povesti.

Tu odbočím a poukážem na svoj príspevok zo včerajška - na toto narážam v ňom - ako si  JUDr. Chovanec  pre seba    ( inak tiež v zozname ako právnik poskytujúci bezplatnú právnu pomoc) a vo svoj prospech vykladá zákon - on kupovať a získavať darovaním podiely  môže, iní nie, lebo sa musia riadiť zákonom!

Ako právnik  si  tieto svoje kúpy nielen" legalizuje", ale  aj poisťuje vysvetľovaním  a obhajovaním údajného zákonného postupu. (V podobnom zmysle sa takto podané obhajovanie nachádza v jednom z policajných uznesení odvolávajúcich sa na jeho vyjadrenia v rámci výsluchu.)

Z toho, čo sa odohralo v súvislosti s M. Anteckým vidieť, akého intrigánstva sú schopní bývalí "šafári".  Ich  jediným cieľom  bolo zabezpečiť si možnosť obohacovať sa na úkor všetkých ostatných aj v ďalších rokoch až do konečného vytunelovania spoločného majetku, ako tomu nasvedčujú nevýhodné a nezákonné zmluvy na predaj dreva a prenájom hotela Mýto, ktoré pouzatvárali svojvoľne -- neraz bez vedomia a súhlasu spoluvlastníkov --  a súčasne zabrániť tomu, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, ako s ich majetkom "bašujú".

V tomto smere ich žiadny postih , ako sa  to javí,  nečaká, pretože orgány polície a prokuratúry vec zmetú zo stola s tým, že sa poškodení  majú obracať na súdy.

Žaloba proti Anteckému a Čepelovej sa ocitla na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8C272/10 ako návrh na určenie relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy medzi odporcami.
Ako navrhovatelia zo dňa 9. 12. 2010 sú uvedení Ing. Galvánek a Ing. Ďurana , ktorí sa prezentujú nielen ako spoluvlastníci podielov , ale aj štatutárni zástupcovia  spoločenstva  -- a to v období, kedy im dávno skončilo funkčné obdobie.

Žalobný návrh bol vypracovaný AK JUDr. Ladislav Ščury z Čadce a argumentom na dôvodnosť podania žaloby bolo,  že nešlo medzi odporcami  pri darovaní o blízku osobu, čím zo strany odporcov prišlo k porušeniu zákonného predkupného práva spoluvlastníkov!
 
Navrhovatelia napokon žalobný návrh vzali späť. Dôvodom mohla byť jedna z týchto skutočností:
keď videli, že na ich intrigy zúčastnení nenaleteli , alebo keď zistili, že boli dobehnutí oni.

V súvislosti s kúpnymi a darovacími zmluvami , ktorých predmetom sú podiely v urbárskom spoločenstve  a boli uzavreté medzi  JUDr. Chovancom ( a jeho manželkou Alenou )  a pre ostatných spoluvlastníkov neznámymi osobami, sa majú právo spoluvlastníci verejne  opýtať, či  by  pri žalobách podaných proti menovaným    súdy  rozhodli  , že zmluvy sú relatívne neplatné práve preto, že predávajúci, či darcovia porušili zákonné predkupné právo ostatných, keď  svoj úmysel darovať, či predať nezverejnili, pretože medzi darcom a obdarovaným, či predávajúcim a kupcom nebol ani v jednom prípade vzťah , ktorý by zodpovedal vzťahu blízkych osôb.