piatok 30. septembra 2011

Všeobecná bezmocnosť slovenských obetí súdnych sporov

Nie som určite jediná, ktorá som sa stala obeťou zákonom ochráneného  systému bezbrehého účtovania si trov advokátmi.

Zákon o náhrade trov , podľa ktorého si advokáti môžu účtovať trovy konania, umožňuje nečestným špekulantom zarábať na trovách na účet najmä tých, ktorí sa odhodlajú brániť, nech už ide o charakter  veci v jej merite akéhokoľvek druhu.

Iba zriedkavo obete nezákonností vyjdu z týchto "bojov" víťazne - t. j., že sa domôžu rozhodnutia vo svoj prospech, a  neraz za cenu, že im trovy konania v celom rozsahu  nepriznajú všetky, alebo im ich nepriznajú vôbec.

Na rozdiel od šikovných odporcov, ktorí majú  dostatočné vedomosti o legislatívnych dierach, "hrošiu kožu" a  všetky páky na to, aby čo najmenej "škodovali", resp. aby zarobili na účet obete, označenej v rozhodnutí ako neúspešný účastník konania.

Zákon o odmenách a náhradách advokátom im totiž  umožňuje vyúčtovávať si ako úkony aj niekoľkoriadkové texty administratívneho charakteru, ktoré nemajú nič spoločného s vysokoodborným úkonom, ktorý by ich stál pri  spracovávaní  problematiky čas a vyžadoval si  odbornú znalosť problematiky.

Texty všeobecného charakteru majú uložené v počítači a ťuknúť na to správne miesto v ňom, je len otázkou chvíle.

Za túto činnosť si majú právo podľa zákona vyúčtovať zhruba 7000,- korún v prepočte na eurá.

Druhou možnosťou, ako si navýšiť  účet za zastupovanie, je namnožiť si vyjadrenia, podania a odvolania ako samostatné úkony v totožnej veci spôsobom, že si advokát za každého "klienta" podá osobitné podanie - s rovnakým textom, neraz tiež len administratívneho charakteru, aj keď ide o totožnú vec a podania súdu doručuje s odstupom jedného až niekoľkých dní postupne.

Ďalšiu im poskytne samotný "zákonný" sudca svojimi nesprávnymi rozhodnutiami, ktoré napadne účastník - navrhovateľ odvolaním , a hoci  toto je  napokon vyššou inštanciou  odobrené a bolo rozhodnuté v prospech účastníka, ktorý sa odvolal, majú možnosť si za vyjadrenia k jeho odvolaniu opäť navýšiť trovy konania v prospech svoj, či žalovaných  rovnakým spôsobom - doručením podaní za každého, či za každú skupinku svojich "chlebodarcov" osobitne a v rovnakom duchu - teda kópiu jedného produktu svojej "mysle" vytlačenou z počítača.

V tejto súvislosti som písala Ministerstvu spravodlivosti v súčasnom zložení, i poslankyni JUDr. Dubovcovej,  a upozornila som ich na tieto skutočnosti s apelovaním, aby sa zasadili o zmenu zákona, ktorý v súčasnej podobe  vo svojej podstate nie je ničím iným, len legalizovanou " zlodejinou", ktorú v praxi využíva dosť nečestných advokátov. (Rovnakým spôsobom "postupovala" za "súčinnosti" niektorých sudcov na OS Bratislava IV napr. aj JUDr. Tenczerová!) 

Odozvy na svoje podnety v týchto súvislostiach som sa nedočkala dodnes.

A tak aj naďalej majú možnosť a právo  dané im zákonom  advokáti s pochybným charakterom okrádať nejednu obeť sudcovských, advokátskych a "bielogolierových" intrigánskych praktík bez toho, aby im v tom mohol niekto zabrániť.

V spore o scudzené pozemky v Kysuckom Novom Meste, ktorý bol pod č. konania  7C/329/2005 na Okresnom súde Žilina, stál proti mne JUDr. Chovanec za časť tých, ktorí boli odporcami.

Vyúčtovanie trov, ktoré súdu doručil, dokumentuje práve popísané praktiky pána advokáta, ktorý figuruje aj ako bezplatná právna pomoc na zozname advokátov.

Napadla som  rozhodnutie súdu o trovách konania s poukázaním na uvedené vyššie, pretože sa mi nezdá, že by bolo v súlade s morálkou a etikou advokáta konať tak, ako konal JUDr. Chovanec.

30. 9. 2011 som prevzala uznesenie KS v Žiline pod č. 5Co/78/2011-377, 5105231425 z 26. 5. 2011, ktorý potvrdil uznesenie OS Žilina  z 21. 10. 2010 pod č. 7C/329/2005-352, že musíme  my - navrhovatelia o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zaplatiť JUDr. Chovancovi 1.686,54 E a JUDr. Varmusovi 122,37 E do troch dní.
JUDr. Varmusovi na uvedené číslo účtu, ale  JUDr. Chovancovi "priamo" na adrese sídla v Žiline .

(To sídlo JUDr. Chovanca, ktorý vo voľbách v r. 2010 kandidoval  na poslanca za ĽS-HZDS pod č. 107, je na veľmi lukratívnom  a strategicky výhodnom mieste - "na skok" od Okresného súdu Žilina, "na skok" od Okresnej prokuratúry, "na skok" od železničnej a autobusovej stanice,  i pošty, "na skok" od pešej zóny na Národnej triede. Ten si vedel vybrať! Takmer doslova "na skok" je to odtiaľ všade. Najmä na OS a OP. A z akého dôvodu peniaze nemôžem poukázať na účet advokátskej kancelárie, alebo ich na jej adresu poslať poštou, netuším. No, pre istotu, aby som mala doklad o zaplatení, ich predsa len tou poštou v pondelok odošlem.
Ešte som ani uvedené  rozhodnutie neprevzala, a už ma dr. Varmus písomne urgoval o zaplatenie s upozornením, že ak si povinnosť nesplním do 7 dní, odovzdá vec exekútorovi. Nedá mi poznamenať:  nepochybujem, že by tak promptne učinil, a rovnako promptne by konal "jeho" exekútor, ktorým by možno bola dokonca JUDr. Verešová, ktorá mi časť exekvovanej sumy zadržiava a zvyšok "nedokáže" od povinných  už niekoľko rokov vymôcť  - a nik a nič  s ňou nepohne!)

V odôvodnení uznesenia  sa JUDr. Jambrich ako predseda senátu KS Žilina,  ktorý konal neverejne, nevyjadruje k mojim dôvodom na zníženie trov konania pre JUDr. Chovanca z dôvodov, ktoré uvádzam vyššie. Nimi sa nezaoberá vôbec. 
Iba poukazuje, že odvolanie nebolo podané prostredníctvom právneho zástupcu, ale mňa ako splnomocnenej zástupkyne navrhovateľov a cituje zákony a ustanovenia, podľa ktorých bolo rozhodnutie OS Žilina správne - bez toho, aby sa zaoberal preskúmaním dôvodnosti už uvedeným spôsobom navyšovania si trov konania JUDr. Chovancom. Lebo pán advokát i súd výšku trov odôvodnili podrobne a v súlade s právnymi predpismi!

A toto senátu stačilo - nenamáhal sa hľadať v odvolaní dôvody hodné osobitného zreteľa - teda úmyselné duplicitné vyúčtovávanie/navyšovanie si trov za administratívne texty, aby znížil ich výšku, za "posedenie" si na konaniach pred súdom, na ktorých sa v podstate konalo viac-menej " veľmi vlažne o ničom".

A ako si navzájom všetci zúčastnení dobre rozumejú, ukazuje aj dodatok: "Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0."

A tak JUDr. Chovanec môže spokojne spávať. Napokon, asi vždy spával - jeho svedomie, ak nejaké vôbec má, ho  neťaží ani v iných prípadoch. 
A napokon, prečo by ho aj ťažilo. Veď  nekoná tak iba sám , a nekoná v rozpore so zákonom!

A "štátu" je to "fuk"!   Veď jeho predstavitelia si dokážu pre seba vždy zabezpečiť tých   správnych advokátov a rozhodnutia, ktoré im "hrajú do karát".

Opäť sa potvrdilo jedno: bežný občan SR nemá  v skutočnosti vôbec žiadne  právo na prístup k súdu, na nezávislý súdny proces - zabraňujú mu v tom mafiánske praktiky, ktoré panujú v štáte, kde "ruka ruku umýva", kde si zákony koncipuje a odhlasováva parlamentná časť mafie - tzv. "biele goliere".

Advokáti  takéhoto "typu" budú aj po istých zmenách v súvislosti s údajným rozšírením okruhu občanov, ktorým bude môcť byť poskytnutá bezplatná právna pomoc a zastupovanie, nepochybne ziskoví, aj keď všetci budú musieť poskytovať bezplatné právne služby a zastupovanie.

Pre určitú skupinu advokátov, i  zlodejov  to nebude taký zlý "biznis".

Veď tí "šikovnejší" si  na účet štátu  naúčtujú aj pozdrav pri vstupe do súdnej siene, aj "posedenie" v nej - neraz bez očividnej snahy sa vôbec nejako angažovať v prospech toho, koho "musia" zastupovať -  ako úkon za 6000.-  -  7000,-  korún  v prepočte na eurá. S čistým svedomím. Pretože im to naďalej umožňuje zákon.

Kto by aj kontroloval opodstatnenosť vykázaných položiek? Čo tam po tom!  Veď to ide zo štátnej kasy! A z cudzieho krv netečie!

Alebo sa mýlim?Pán JUDr. Chovanec, "klienti", ktorí ste si ho zvolili ako právneho zástupcu, i slovenské súdy!

Vám podobní ma už v živote pripravili o tisíce korún, i o časť zdedeného vlastníctva a ako sledujem iné svoje kauzy, tak vidím a prestávam pochybovať, že je iba otázkou času, kedy ma pripravia ešte o ďalšie státisíce i zvyšky toho, čo ešte nestačili tí "angažovaní"  podvodmi   "vydržať". 

Ale majte na pamäti: Všetkého do času!  Nech Vám to nečestne získané padne na úžitok - taký, aký si zaslúžite! Mňa pre straty tohoto druhu "srdce nebolí". Bolesť v srdci pociťujem len z toho, v akom hnoji sa ocitla ponovembrová  Slovenská republika, ktorá umožňuje páchať svinstvá "ošetrené" a ochraňované zákonmi, ktoré si mafia programovo v parlamente navrhuje a  odhlasováva.


Je treba k tomu ešte niečo dodávať?